Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 16/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành "T ch c b o dư ng t u bay" S ăng ký: 22 TCN 337 – 06 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b Quy t nh s 371/1998/Q -CHK ngày 13/3/1998 c a C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam v vi c ban hành Quy ch hàng không 145 "Phê chuNn t ch c b o dư ng t u bay HKDD". i u 3. Giao C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n chi ti t vi c th c hi n Tiêu chuNn ngành này. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Hàng không Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Ti n Sâm C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T CH C 22TCN 337-06 B O Đ cl p-T do - H nh phúc DƯ NG T U BAY Có hi u l c t ngày B GIAO THÔNG V N T I …/…/2006 Ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2006/Q -BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i i u 1. Gi i thi u khái quát 1. Tiêu chuNn ngành 22TCN 337-06 ưa ra các yêu c u mà t ch c b o dư ng t u bay dân d ng ph i áp ng ư c C c Hàng không Vi t Nam c p ch ng ch phê chuNn.
 2. 2. Tiêu chuNn ngành 22TCN 337-06 ư c xây d ng tương ương v i quy ch hàng không JAR-145 c a C ng ng các nhà ch c trách hàng không châu Âu (JAA), bao g m các s a i 1, 2, 3, 4, 5 và EASA Part 145 c a Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA). Tương quan gi a các i u c a tiêu chuNn này v i các yêu c u c a JAR-145 và EASA Part 145 ư c nêu trong Ph l c 8, tài li u hư ng d n th c hi n Tiêu chuNn này. 3. th hi n s tương ng v i quy ch hàng không v t ch c b o dư ng t u bay c a các Nhà ch c trách hàng không khác trên th gi i, Tiêu chuNn ngành 22TCN 337-06 ư c g i là Quy ch hàng không 145 (sau ây vi t t t là QCHK-145). 4. Các GHI CHÚ ch là tài li u gi i thích thêm, ch không ph i là yêu c u b t bu c ph i áp ng ư c c p ch ng ch phê chuNn. Các GHI CHÚ ư c th hi n b ng c ch in nh hơn. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c th hi n như sau: "B o dư ng" là các ho t ng ki m tra, s a ch a, thay th , i tu, c i ti n ho c s a ch a h ng hóc c a t u bay ho c thi t b t u bay, ư c th c hi n t ng d ng ơn l ho c k t h p các d ng ho t ng khác nhau. "C i ti n" là s thay i k t c u t u bay ho c thi t b t u bay phù h p v i tiêu chuNn ư c phê chuNn. "Chính sách ch t lư ng" là m c ích và m c tiêu t ng quát c a t ch c v ch t lư ng, do giám c i u hành phê chuNn. "D li u b o dư ng" là t t c các thông tin c n thi t m b o t u bay ho c thi t b t u bay ư c b o dư ng duy trì tr ng thái i u ki n bay, ho c kh năng làm vi c c a các thi t b khai thác và thi t b khNn nguy. " i tu" là vi c khôi ph c t u bay ho c thi t b t u bay b ng ki m tra và thay th phù h p v i tiêu chuNn ư c phê chuNn, kéo dài th i h n khai thác. " a i m" là nơi t ch c b o dư ng th c hi n ho c d nh th c hi n các ho t ng b o dư ng yêu c u ph i ư c phê chuNn phù h p QCHK-145 " ư c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn" có nghĩa là ươc C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn tr c ti p ho c phù h p v i quy trình ư c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn. "Gi i trình t ch c b o dư ng" là tài li u trong ó ch a ng các n i dung mà i u 18 quy nh, ch ng minh r ng t ch c b o dư ng t u bay tuân th QCHK-145. "Giám c i u hành" là ngư i qu n lý ư c c p có thNm quy n b nhi m và trao quy n i u hành m b o r ng ho t ng b o dư ng t u bay theo yêu c u c a khách hàng ư c cung c p tài chính và ư c th c hi n t tiêu chuNn mà C c Hàng không Vi t Nam yêu c u. GHI CHÚ: Thu t ng "Giám c i u hành" trong QCHK-145 tương ương v i thu t ng "Accountable Manager" trong JAR-145/EASA Part 145. "Kh năng con ngư i" là các kh năng và gi i h n c a con ngư i có nh hư ng n an toàn và hi u qu khai thác k thu t hàng không. "Ki m tra" là kh o sát b ng m t thư ng ho c v i s tr giúp c a các d ng c như gương, kính lúp, thi t b soi trong và các thi t b o ki m khác, xác nh t u bay ho c thi t b t u bay phù h p ho c không phù h p v i các tiêu chuNn ư c phê chuNn. "Ki m tra trư c khi bay" là d ng ki m tra ư c th c hi n trư c m i chuy n bay mb o r ng t u bay có tiêu chuNn bay theo k ho ch. Ki m tra trư c khi bay không bao g m vi c kh c ph c h ng hóc. "Nhân viên xác nh n b o dư ng" là nh ng ngư i ư c t ch c 145 y quy n c p ch ng ch cho phép khai thác t u bay ho c thi t b t u bay phù h p v i quy trình ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. "Nhân viên tr giúp m c B1 và B2" là các nhân viên k thu t m c B1 và B2 tham gia b o dư ng n i trư ng, nhưng chưa ư c t ch c 145 c p y quy n xác nh n b o dư ng. "S a ch a" là s khôi ph c t u bay ho c thi t b t u bay t tr ng thái ho t ng bình thư ng phù h p v i tiêu chuNn ư c phê chuNn.
 3. "T u bay" là thu t ng chung ch máy bay cánh c nh (g i ng n g n là máy bay), máy bay tr c thăng (g i ng n g n là tr c thăng), t u lư n ho c khí c u. "Thi t b t u bay" là ph n c u thành b t kỳ c a t u bay, t chi ti t ơn l n kh i máy hoàn ch nh, c m chi ti t, cho n và bao g m c h th ng t o l c Ny và/ho c thi t b khai thác, thi t b khNn nguy. "T u bay ho c thi t b t u bay liên quan" có nghĩa là t u bay ho c thi t b t u bay nêu trong ph m vi y quy n phê chuNn. "Tiêu chuNn ư c phê chuNn" là tiêu chuNn s n xu t, thi t k , b o dư ng, ch t lư ng ư c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn ho c công nh n. "T ch c b o dư ng" là pháp nhân ho c cá nhân ăng ký ho t ng h p pháp. T ch c b o dư ng có th ho t ng m t ho c nhi u a i m bên trong ho c bên ngoài lãnh th Vi t Nam và có th có m t ho c nhi u ch ng ch phê chuNn phù h p QCHK-145. " T ng Giám c i u hành" là ngư i n m gi ch c v cao nh t và do ó có quy n l c i u hành cao nh t trong t ch c b o dư ng. GHI CHÚ: Thu t ng "T ng Giám c i u hành" trong QCHK-145 tương ương v i thu t ng "Chief Executive Officer – CEO" trong JAR-145/EASA Part 145. " y quy n c p ch ng ch cho phép khai thác" là y quy n do t ch c b o dư ng c p cho nhân viên xác nh n b o dư ng, trong ó quy nh rõ h ư c t ch c b o dư ng y quy n ký ch ng ch cho phép khai thác theo các yêu c u t i i u 14, trong các gi i h n c th . "V n t i hàng không thương m i" là v n chuy n hành khách, hàng hóa, bưu phNm… nh m m c ích thu l i nhu n. "Y u t con ngư i" là các nguyên t c áp d ng cho thi t k , phê chuNn, hu n luy n/ ào t o, khai thác và b o dư ng k thu t hàng không, có tính n các kh năng c a con ngư i, nh m m c ích t ư c tương tác an toàn gi a con ngư i và các h th ng thi t b . i u 3. Quy nh chung 1. Ch khi t u bay có ch ng ch cho phép khai thác do t ch c b o dư ng t u bay c p, trong ó xác nh n r ng vi c b o dư ng t u bay ho c thi t b d d nh l p lên tàu bay ã ư c th c hi n úng quy nh, thì các t ch c, cá nhân m i ư c phép s d ng t u bay ó cho m c ích khai thác v n t i thương m i. 2. Ch các t ch c b o dư ng t u bay ư c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn phù h p QCHK-145 (sau ây g i là t ch c 145) ho c ư c ch p thu n phù h p kho n 3, i u 4, m i ư c phép c p ch ng ch cho phép khai thác t u bay s d ng cho khai thác v n t i thương m i. Ngo i tr trư ng h p nêu khác t i kho n 5 c a i u này, ch các t ch c 145 ho c t ch c ho t ng dư i s ki m soát c a h th ng ch t lư ng thu c t ch c 145 ho c ư c ch p thu n phù h p kho n 3, i u 4, m i ư c phép b o dư ng t u bay s d ng cho m c ích khai thác v n t i thương m i. 3. Ch các t ch c 145 ho c ư c ch p thu n phù h p kho n 3, i u 4, m i ư c phép c p ch ng ch cho phép khai thác thi t b d nh l p lên t u bay s d ng cho m c ích khai thác v n t i thương m i. Ngo i tr trư ng h p nêu khác t i kho n 5, ch các t ch c 145 ho c t ch c ho t ng dư i s ki m soát c a h th ng ch t lư ng b o dư ng thi t b l p lên t u bay s d ng cho m c ích khai thác v n t i thương m i. 4. Ph m vi phê chuNn c p kèm theo ch ng ch phê chuNn cho t ch c 145 có th thay i t b o dư ng m t ho c nhi u ch ng lo i thi t b t u bay, cho n b o dư ng toàn b t u bay, ho c k t h p b o dư ng t u bay v i b o dư ng m t ho c nhi u ch ng lo i thi t b t u bay. 5. T ch c ho t ng dư i s giám sát c a h th ng ch t lư ng c a t ch c 145 ho c t ch c ư c ch p thu n phù h p kho n 3, i u 4, ch ư c phép ho t ng trong gi i h n mà các quy trình nêu t i kho n 2, i u 17, cho phép, nhưng không ư c th c hi n b o dư ng môi trư ng t u bay ho c b o dư ng t i xư ng hay i tu ng cơ ho c m t mô un c a ng cơ. i u 4. Ph m vi áp d ng
 4. 1. Quy ch này ưa ra các yêu c u cho vi c phê chuNn t ch c b o dư ng t u bay ho c các thi t b t u bay và nh ng yêu c u chung v i u hành t ch c 145. Khi ã ư c câ , ch ng ch phê chuNn s áp d ng cho toàn b t ch c b o dư ng do giám c ng u. 2. Các t ch c b o dư ng t u bay bên trong lãnh th Vi t Nam s ư c phê chuNn khi áp ng các yêu c u c a Quy ch này. 3. Các t ch c b o dư ng nư c ngoài s ư c phê chuNn khi áp ng các yêu c u c a Quy ch này và trên cơ s có nhu c u b o dư ng t u bay ho c các thi t b l p cho t u bay ăng ký t i Vi t Nam. C c Hàng không Vi t Nam cũng có th công nh n ch ng ch phê chuNn do nhà ch c trách hàng không nư c ngoài c p cho t ch c b o dư ng, n u tiêu chuNn phê chuNn c a nhà ch c trách hàng không nư c ngoài tương ương v i QCHK-145 và có nhu c u b o dư ng cho t u bay ho c thi t b l p cho t u bay ăng ký t i Vi t Nam. i u 5. ơn ngh phê chu n 1. ơn ngh phê chuNn t ch c b o dư ng ho c ngh b sung ph m vi phê chuNn t ch c b o dư ng ph i làm theo m u và th t c c a C c Hàng không Vi t Nam và ph i trình cùng v i tài li u gi i trình t ch c b o dư ng ư c c p nh t y . 2. C c Hàng không Vi t Nam s phê chuNn t ch c b o dư ng t u bay có ơn ngh phê chuNn, n u t ch c ó áp ng các yêu c u c a Quy ch này và n p y các kho n l phí theo quy nh. i u 6. Ph m vi phê chu n Vi c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn t ch c b o dư ng t u bay phù h p QCHK-145 ư c th hi n b ng "Ch ng ch phê chuNn". Ch ng ch phê chuNn quy nh rõ nh ng công vi c ư c phép th c hi n trong Ph l c phê chuNn. Tài li u gi i trình c a t ch c 145 ph i nêu rõ nh ng công vi c ngh phê chuNn. i u 7. Yêu c u v cơ s nhà xư ng T ch c 145 ph i m b o: 1. Có cơ s nhà xư ng phù h p v i òi h i c a công vi c d ki n th c hi n, c bi t ph i ư c b ov không b nh hư ng b i các y u t th i ti t. Các xư ng b o dư ng thi t b và các hanga ph i ư c tách bi t m t cách h p lý không gây ô nhi m môi trư ng và khu v c làm vi c. a) Trư ng h p b o dư ng n i trư ng t u bay, ph i có hanga r ng b trí t u bay và th c hi n ho t ng b o dư ng d ki n theo k ho ch. b) Trư ng h p b o dư ng thi t b , ph i có xư ng b o dư ng thi t b r ng b trí thi t b t u bay và th c hi n ho t ng b o dư ng d ki n theo k ho ch. 2. Có văn phòng làm vi c phù h p cho vi c i u hành công vi c d ki n th c hi n, c bi t ph i thích h p cho các b ph n qu n lý ch t lư ng, l p k ho ch b o dư ng và th ng kê k thu t. 3. Môi trư ng làm vi c, bao g m c hanga và xư ng b o dư ng thi t b và văn phòng làm vi c, phù h p v i nhi m v th c hi n, các yêu c u c bi t c th ph i ư c tuân th . Ngo i tr nh ng trư ng h p do yêu c u công vi c c th òi h i, môi trư ng làm vi c ph i m b o sao cho hi u su t làm vi c c a nhân viên không b nh hư ng. a) Nhi t ph i duy trì m c i ngũ nhân viên có th th c hi n công vi c theo yêu c u mà không b khó ch u; b) Rác và b i bNn khác ph i ư c gi m c t i thi u, sao cho t i khu v c b o dư ng b i bNn xu t hi n trên b m t ngoài t u bay ho c thi t b t u bay ư c gi i h n m c không nhìn rõ b ng m t thư ng. N u có rác và b i bNn xu t hi n trên b m t ngoài, c n che ph các h th ng nh y c m cho n khi các i u ki n phù h p ư c tái thi t l p. c) M c chi u sáng ph i có th th c hi n ư c các công vi c b o dư ng và ki m tra m t cách có hi u qu . d) M c ti ng n không ư c phép nh hư ng n i ngũ nhân viên th c hi n các công tác ki m tra. Nơi nào không ki m soát ư c ngu n ti ng n, thì nhân viên ki m tra ph i th c ư c
 5. trang b ngăn ch n ti ng n quá m c vì ó là nguyên nhân gây nh hư ng x u n vi c ti n hành ki m tra. e) Nơi nào nhi m v b o dư ng c th yêu c u áp d ng các i u ki n môi trư ng c bi t, khác v i các i u ki n ã ư c c p trên, thì các i u ki n ó ph i ư c tuân th . Các i u ki n c bi t ư c nêu rõ trong ch d n b o dư ng ư c phê chuNn. f) Môi trư ng làm vi c i v i b o dư ng ngo i trư ng ph i m b o sao cho nhi m v b o dư ng ho c ki m tra c th ư c th c hi n mà không b nh hư ng x u. Vì v y, nơi nào môi trư ng làm vi c b ô nhi m n m c không ch p nh n ư c v nhi t , Nm, mưa á, băng, tuy t, gió, ánh sáng, b i bNn…, các công vi c b o dư ng và ki m tra ph i ư c hoãn l i cho n khi các i u ki n thu n l i ư c tái thi t l p. 4. Có kho b o qu n thi t b , d ng c và v t li u m t cách an toàn, ch c ch n. Thi t b , d ng c và v t li u s d ng ư c không ư c l n v i thi t b , d ng c và v t li u không s d ng ư c. i u ki n b o qu n trong kho ph i phù h p v i ch d n c a nhà s n xu t thi t b , d ng c và v t li u b o qu n trong kho không b hư h ng và suy gi m ch t lư ng. Ph i có bi n pháp nh ng ngư i không có ph n s không vào ư c kho. i u 8. Yêu c u v nhân s 1. T ch c 145 ph i b nhi m giám c i u hành (sau ây vi t t t là giám c), ngư i ư c trao quy n i u hành m b o r ng toàn b công vi c b o dư ng mà khách hàng yêu c u ư c cung c p tài chính và ư c th c hi n áp ng các yêu c u c a Quy ch này. Giám c ph i: a) B o m có các ngu n l c th c hi n b o dư ng phù h p v i kho n 2, i u 17, duy trì ch ng ch phê chuNn cho t ch c 145. b) Xây d ng và hoàn thi n chính sách an toàn và ch t lư ng quy nh t i kho n 1, i u 17. c) Hi u t ng th Quy ch này. 2. T ch c 145 ph i b nhi m cá nhân ho c nhóm cá nhân i u hành ch u trách nhi m m b o cho t ch c 145 luôn tuân th các yêu c u c a QCHK-145. Nh ng ngư i này ph i ch u trách nhi m tr c ti p trư c giám c. a) Nh ng ngư i ư c b nhi m ph i th hi n ư c cơ c u i u hành b o dư ng c a t ch c và ch u trách nhi m v t t c các ch c năng mà Quy ch này quy nh. b) Nh ng ngư i ư c b nhi m ph i cung c p b n trích ngang sơ y u lý l ch cho C c Hàng không Vi t Nam, trong ó ghi rõ các thông tin theo m u quy nh. c) Nh ng ngư i ư c b nhi m ph i có ki n th c liên quan, n n t ng h c v n và kinh nghi m liên quan n b o dư ng t u bay ho c thi t b t u bay và th hi n s hi u bi t các quy trình làm vi c theo Quy ch này. d) Các quy trình ph i xác nh rõ ngư i ư c y quy n cho t ng ngư i ư c b nhi m, trong trư ng h p ngư i ó v ng m t lâu dài. 3. Giám c nêu t i kho n 1 ph i b nhi m ho c ngh c p có thNm quy n b nhi m ngư i ch u trách nhi m giám sát h th ng ch t lư ng theo quy nh t i kho n 3, i u 17, bao g m c h th ng ph n h i thông tin. Ngư i ó ph i có quy n báo cáo tr c ti p cho giám c, m b o r ng giám c ư c thông tin k p th i v các v n liên quan n ch t lư ng và tuân th các yêu c u. 4. T ch c 145 ph i tuy n d ng nhân viên l p k ho ch, th c hi n, giám sát, ki m tra ho t ng b o dư ng và giám sát ch t lư ng t ch c b o dư ng phù h p v i ph m vi công vi c ư c phê chuNn. Ngoài ra, t ch c 145 còn ph i có quy trình nh m c l i công vi c d ki n th c hi n khi s lư ng nhân viên có trên th c t không theo nhu c u c a m t ca ho c m t giai o n c th . 5. Năng l c c a cán b i u hành, nhân viên b o dư ng và nhân viên ánh giá ch t lư ng ph i ư c xác nh và ki m soát phù h p v i quy trình và tiêu chuNn ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. Ngoài trình chuyên môn liên quan n ch c năng công vi c, năng l c c n ph i bao g m c s hi u bi t và v n d ng các nguyên t c y u t con ngư i và các v n kh năng con ngư i, tùy thu c vào ch c năng c a cá nhân trong t ch c b o dư ng.
 6. 6. Nhân viên th c hi n và/ho c ki m soát th nghi m không phá h y c u trúc t u bay ho c thi t b t u bay ph i ư c ào t o phù h p v i t ng phương pháp th nghi m c th theo tiêu chuNn EN 1479 : 2003 v "Nhân viên th nghi m không phá h y", ho c tiêu chuNn tương ương. Nhân viên nêu t i kho n 7, i m (a) và i m (b) kho n 8, n u ư c ào t o t m c B1 theo Quy ch hàng không 66 v "Nhân viên xác nh n b o dư ng" (sau ây vi t t t là QCHK-66), thì ư c phép th c hi n và/ho c ki m soát các th nghi m không phá h y b ng phương pháp thNm th u b t màu. 7. M i t ch c 145 th c hi n b o dư ng ngo i trư ng t u bay, ngo i tr trư ng h p quy nh khác t i kho n 10, ph i có nhân viên xác nh n b o dư ng ư c hu n luy n lo i t u bay t m c B1 và B2 theo QCHK-66 và i u 9 Quy ch này. Ngoài ra, t ch c 145 cũng có th s d ng nhân viên xác nh n b o dư ng ư c hu n luy n th c hi n công vi c (task) t m c A theo QCHK-66 và i u 9 Quy ch này, m t cách thích h p, th c hi n b o dư ng ngo i trư ng d ng nh và kh c ph c h ng hóc ơn gi n. Dù có nhân viên m c A như ã nêu, nhưng v n ph i có nhân viên xác nh n b o dư ng m c B1 và B2 theo QCHK-66 h tr nhân viên xác nh n b o dư ng m c A, ngo i tr trư ng h p nhân viên m c B1 và B2 không c n thi t ph i thư ng xuyên có m t t i tr m ngo i trư ng trong quá trình th c hi n b o dư ng ngo i trư ng d ng nh ho c kh c ph c h ng hóc ơn gi n. 8. M i t ch c 145 th c hi n b o dư ng t u bay, ngo i tr trư ng h p nêu t i kho n 10: a) Trư ng h p b o dư ng n i trư ng t u bay l n, ph i có nhân viên xác nh n b o dư ng ư c hu n luy n lo i t u bay t m c C theo QCHK-66 và i u 9 Quy ch này. Ngoài ra, t ch c 145 còn ph i có nhân viên ư c ào t o lo i t m c B1 và B2 theo QCHK-66 và i u 9 Quy ch này h tr nhân viên xác nh n b o dư ng m c C. (i) Nhân viên tr giúp m c B1 và B2 ph i m b o t t c các công vi c b o dư ng ã ư c th c hi n t tiêu chuNn yêu c u trư c khi nhân viên m c C ký ch ng ch cho phép khai thác. (ii) T ch c 145 ph i lưu gi danh sách t t c các nhân viên tr giúp m c B1 và B2. (iii) Nhân viên m c C ph i m b o s tuân th yêu c u t i kho n 10 ư c áp ng và t t c các công vi c do khách hàng yêu c u ã ư c th c hi n trong quá trình b o dư ng n i trư ng, và ph i ánh giá ư c nh hư ng c a b t kỳ công vi c nào không ư c th c hi n v i quan i m yêu c u ph i th c hi n ho c th a thu n v i ngư i khai thác lùi vi c th c hi n công vi c ó n l n b o dư ng khác ho c h n th i gian c th . b) Trư ng h p b o dư ng n i trư ng t u bay nh , ph i có: (i) Nhân viên xác nh n b o dư ng m c B1 và B2 theo QCHK-66 và i u 9 Quy ch này, ho c (ii) Nhân viên xác nh n b o dư ng m c C và các nhân viên tr giúp m c B1 và B2 như ã nêu t i i m (a) kho n 6. 9. Nhân viên xác nh n b o dư ng thi t b t u bay ph i áp ng QCHK-66. 10. M c dù có các quy nh nêu t i các kho n 7 và 8, t ch c 145 có th s d ng nhân viên xác nh n b o dư ng ư c ào t o như sau, n u tuân th các i u ki n quy nh cho t ng hoàn c nh c th : a) T ch c 145 nư c ngoài có th s d ng nhân viên xác nh n b o dư ng ư c ào t o theo quy nh c a Nhà ch c trách hàng không s t i, n u C c Hàng không Vi t Nam xét th y r ng tiêu chuNn ào t o ó tương ương v i QCHK-66 và áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 7, tài li u hư ng d n th c hi n Quy ch này. b) i v i b o dư ng ngo i trư ng th c hi n t i tr m ngo i trư ng nư c ngoài, nhân viên xác nh n b o dư ng có th ư c ào t o theo quy nh c a Nhà ch c trách hàng không s t i, nhưng ph i áp ng các i u ki n nêu t i Ph l c 7, tài li u hư ng d n th c hi n Quy ch này. c) i v i các thông báo k thu t b t bu c ph i th c hi n trư c m i chuy n bay, trong ó quy nh rõ t lái ư c phép th c hi n, t ch c 145 có th c p y quy n h n ch cho cơ trư ng, n u xét th y r ng ngư i ó ư c hu n luy n th c t th c hi n thông báo k thu t b t bu c t tiêu chuNn yêu c u.
 7. d) Trư ng h p t u bay khai thác ngoài căn c , t ch c 145 có th c p y quy n h n ch cho c trư ng, n u xét th y r ng ngư i ó ư c hu n luy n th c t th c hi n thông báo k thu t b t bu c t tiêu chuNn yêu c u. e) i v i nh ng trư ng h p t u bay ph i d ng bay ngoài d ki n t i a i m không ph i là căn c chính, nơi không có nhân viên xác nh n b o dư ng, t ch c ư c h p ng tr giúp b o dư ng có th c p y quy n m t l n cho: (i) Nhân viên có y quy n v lo i t u bay tương ương v công ngh , c u t o và các h th ng. (ii) Ngư i có kinh nghi m b o dư ng 5 năm tr lên và có gi y phép b o dư ng t u bay theo tiêu chuNn c a T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO) còn hi u l c, có năng nh lo i t u bay phù h p, v i i u ki n ó không có t ch c 145 và t ch c ư c h p ng tr giúp b o dư ng có lưu gi h sơ v gi y phép và kinh nghi m c a ngư i ó. T t c các trư ng h p trên u ph i ư c báo cáo v C c Hàng không Vi t Nam trong vòng 7 ngày tính t khi c p y quy n. T ch c c p y quy n m t l n ph i m b o r ng m i công vi c b o dư ng có kh năng nh hư ng n an toàn bay, ph i ư c t ch c b o dư ng ư c phê chuNn thích h p ki m tra l i. i u 9. Nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2 1. Ngoài yêu c u t i kho n 7 và kho n 8, i u 8, t ch c 145 ph i m b o i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2 hi u rõ v t u bay ho c thi t b t u bay liên quan mà h b o dư ng cùng v i các quy trình c a t ch c trư c khi ư c c p m i ho c gia h n y quy n c p ch ng ch cho phép khai thác. 2. Ngo i tr các trư ng h p nêu t i kho n 10, i u 8, t ch c 145 ch ư c c p y quy n cho nhân viên xác nh n b o dư ng liên quan n các m c cơ b n ho c ti u m c và năng nh lo i li t kê trong gi y phép b o dư ng t u bay trong QCHK-66, v i i u ki n gi y phép còn hi u l c trong su t th i h n hi u l c c a y quy n và nhân viên xác nh n b o dư ng v n áp ng ư c các yêu c u c a QCHK-66. 3. T ch c 145 ph i m b o toàn b nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2 có tham gia ho t ng b o dư ng th c t ít nh t 6 tháng trong m i th i kỳ 2 năm. Trong m c này, "tham gia ho t ng b o dư ng th c t " có nghĩa là các nhân viên ó hi n ang tham gia b o dư ng t u bay và ang th c hành y quy n c a t ch c 145 ho c th c t ang th c hi n b o dư ng ít nh t là m t s h th ng t u bay cùng ki u lo i quy nh rõ trong y quy n c a t ch c 145. 4. T ch c 145 ph i m b o i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2 ư c ào t o nh kỳ y trong m i th i kỳ 2 năm h ư c c p nh t ki n th c v công ngh liên quan, các quy trình n i b và các v n y u t con ngư i. 5. T ch c 145 ph i xây d ng chương trình ào t o nh kỳ cho i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2, bao g m quy trình m b o s phù h p v i các yêu c u c a i u này làm cơ s c p y quy n xác nh n b o dư ng, c ng v i quy trình m b o s tuân th QCHK-66. 6. Ngo i tr trư ng h p c p y quy n m t l n t i i m (e), kho n 10, i u 8, toàn b nhân viên xác nh n b o dư ng ph i ư c t ch c 145 ánh giá v năng l c, trình và kh năng th c hi n ch c năng xác nh n b o dư ng theo quy trình nêu trong tài li u gi i trình t ch c, trư c khi h ư c c p m i ho c gia y quy n xác nh n b o dư ng. 7. M t khi các i u ki n nêu t i các kho n 1, 2, 4, 6 và 3, m t cách thích h p, ã ư c i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng áp ng, t ch c 145 ph i c p y quy n xác nh n b o dư ng trong ó quy nh rõ ph m vi và các gi i h n y quy n. Kh năng duy trì hi u l c y quy n xác nh n b o dư ng ph thu c vào s tuân th các yêu c u nêu t i các kho n 1, 2, 4 và 3, m t cách thích h p. 8. Ph m vi công vi c trong y quy n xác nh n b o dư ng ph i rõ ràng, chính xác nhân viên xác nh n b o dư ng và ngư i ư c quy n yêu c u ph i ki m tra không hi u sai. N u s d ng mã xác nh ph m vi công vi c, thì t ch c 145 ph i có chú gi i mã. 9. Ph trách h th ng ch t lư ng là ngư i ch u trách nhi m thay m t t ch c 145 c p y quy n cho nhân viên xác nh n b o dư ng. Ph trách h th ng ch t lư ng có th c ngư i khác c p y quy n theo quy trình ư c nh rõ trong tài li u gi i trình t ch c.
 8. 10. T ch c 145 ph i lưu gi h sơ c a toàn b i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2. H sơ ph i bao g m: a) Các chi ti t v gi y phép b o dư ng t u bay theo QCHK-66; b) Các ch ng ch ào t o; c) Ph m vi y quy n; d) Chi ti t v i ngũ ư c c p y quy n h n ch ho c y quy n m t l n. T ch c 145 ph i lưu gi h sơ nhân viên xác nh n b o dư ng ho c nhân viên tr giúp m c B1 ho c B2 t i thi u 2 năm, sau khi các nhân viên ó ch m d t h p ng lao ng v i t ch c ho c sau khi y quy n b h y. Ngoài ra, khi ư c yêu c u, t ch c 145 ph i c p cho nhân viên xác nh n b o dư ng b n sao h sơ khi h chuy n i kh i t ch c. Khi ư c nhân viên xác nh n b o dư ng yêu c u, t ch c 145 ph i cho phép h ư c ti p c n h sơ cá nhân c a mình. 11. T ch c 145 ph i c p cho nhân viên xác nh n b o dư ng m t b n ch ng ch y quy n c a h . Ch ng ch ó có th d ng văn b n (documented) ho c d ng i n t (electronic). 12. Nhân viên xác nh n b o dư ng ph i xu t trình ch ng ch y quy n c a mình cho ngư i có thNm quy n trong vòng 24 ti ng ng h , khi ư c yêu c u. 13. tu i t i thi u c a nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2 là 21. i u 10. Thi t b , d ng c và v t li u 1. T ch c 145 ph i có thi t b , d ng c và v t li u c n thi t th c hi n công vi c trong ph m vi ư c phê chuNn, theo các quy nh sau: a) Khi nhà s n xu t quy nh rõ d ng c ho c thi t b chuyên d ng, t ch c 145 ph i s d ng d ng c ho c thi t b ó, ngo i tr trư ng h p vi c s d ng d ng c ho c thi t b thay th ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n thông qua tài li u gi i trình t ch c b o dư ng. b) D ng c và thi t b ph i thư ng xuyên có , ngo i tr nh ng d ng c ho c thi t b ít dùng t i m c không c n ph i thư ng xuyên có . Nh ng trư ng h p ó ph i ư c nêu rõ trong tài li u gi i trình t ch c b o dư ng. c) T ch c ư c phê chuNn th c hi n b o dư ng n i trư ng ph i có thi t b ti p c n t u bay và các dàn dock có th ki m tra t u bay m t cách k càng. 2. D ng c , thi t b , c bi t là thi t b th nghi m/ki m tra, ph i ư c ki m soát và hi u chuNn nh kỳ t tiêu chuNn ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p nh n m b o kh năng làm vi c và chính xác c a chúng. H sơ v hi u chuNn và v t chuNn (m u chuNn) ã s d ng ph i ư c t ch c 145 lưu gi . i u 11. Ch p nh n thi t b t u bay 1. T t c thi t b t u bay ph i ư c phân lo i và tách riêng thành các c p như sau: a) Thi t b dùng ư c, ư c xu t xư ng theo M u M t C c Hàng không Vi t Nam (sau ây vi t t t là M u M t c c HK) ho c tương ương, ư c ghi nhãn theo yêu c u t i Chương Q, Quy ch hàng không 21 v "Phê chuNn t u bay và các s n phNm, thi t b t u bay, t ch c thi t k và s n xu t" (sau ây vi t t t là QCHK-21). b) Thi t b không dùng ư c, nhưng s ư c b o dư ng theo các yêu c u c a Quy ch này. c) Thi t b không th t n d ng, ư c phân lo i theo kho n 4. d) Các chi ti t tiêu chuNn s d ng trên t u bay, ng cơ, cánh qu t ho c thi t b t u bay khác khi ư c nêu rõ trong "Danh m c thi t b có minh h a" (IPC) và/ho c trong d li u b o dư ng c a nhà s n xu t. e) V t li u thô và v t li u tiêu hao s d ng trong quá trình b o dư ng, khi t ch c 145 tin ch c r ng các v t li u ó áp ng tiêu chuNn và ư c theo dõi lai l ch m t cách ch t ch . Toàn b v t
 9. li u ph i có h sơ liên quan m t cách rõ ràng và có ch ng ch h p chuNn, ngu n cung c p và s n xu t. 2. Trư c khi l p t thi t b , t ch c 145 ph i m b o r ng thi t b ó có tư cách pháp lý ( tiêu chuNn) l p lên t u bay khi có th áp d ng các c i ti n và/ho c các thông báo k thu t b t bu c. 3. T ch c 145 có th ch t o m t s lo i chi ti t ơn gi n s d ng trong quá trình th c hi n b o dư ng t i cơ s c a mình, v i i u ki n có quy trình c th trong tài li u gi i trình t ch c c a mình. 4. Các thi t b h t t ng th m nh thi t k ư c phê chuNn ho c có nh ng hư h ng không th s a ch a ph i ư c phân lo i là không th thu h i và không ư c ưa vào h th ng cung ng thi t b , ngo i tr trư ng h p t ng th m nh ư c phê chuNn cho phép kéo dài ho c gi i pháp s a ch a ư c phê chuNn theo QCHK-21. i u 12. D li u b o dư ng 1. T ch c 145 ph i lưu gi và s d ng các d li u b o dư ng thích h p th c hi n b o dư ng, bao g m c c i ti n và s a ch a. "Thích h p" có nghĩa là liên quan n t t c các ki u lo i t u bay, thi t b t u bay ho c quá trình nêu trong phê chuNn và tài li u gi i trình năng l c b o dư ng c a t ch c 145. Trư ng h p d li u b o dư ng do ngư i khai thác ho c khách hàng cung c p, t ch c 145 ph i lưu gi d li u ó trong c ti n trình b o dư ng, ngo i tr trư ng h p ph i tuân th kho n 3, i u 15. 2. Trong Quy ch này, các d li u b o dư ng thích h p ư c hi u là: a) T t c các quy ch , quy trình, thông báo k thu t b t bu c, ho c ch l nh khai thác thích h p c a C c Hàng không Vi t Nam. b) T t c các thông báo k thu t b t bu c c a các Nhà ch c trách hàng không qu n lý ch ng ch lo i. c) T t c các tài li u hư ng d n b o dư ng và s a ch a c a ngư i s h u ch ng ch lo i và ch ng ch lo i b sung, ư c nhà ch c trách hàng không qu n lý ch ng ch lo i phê chuNn. d) Các tiêu chuNn b o dư ng hi n hành c a các vi n nghiên c u, t ch c nư c ngoài, ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n là tiêu chuNn b o dư ng t t. e) Các tiêu chuNn, ch ng h n tiêu chuNn b o dư ng th c hành c a nhà ch c trách hàng không, vi n nghiên c u ho c t ch c b t kỳ ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n là tiêu chuNn b o dư ng t t. f) Các d li u ban hành theo kho n 4. 3. T ch c 145 ph i xây d ng các quy trình m b o r ng n u có b t kỳ s không chính xác, s không hoàn ch nh ho c các quy trình, thông tin ho c ch d n b o dư ng trong các d li u b o dư ng có th gây hi u nh m cho nhân viên k thu t s d ng, s ư c ghi l i và thông báo cho tác gi c a d li u b o dư ng. 4. T ch c 145 ch ư c phép s a i các ch d n b o dư ng theo quy trình ư c nêu trong tài li u gi i trình t ch c b o dư ng, n u ch ng minh ư c s tương ương ho c cao hơn tiêu chuNn b o dư ng ư c phê chuNn, và ph i thông báo cho ngư i s h u ch ng ch lo i. Các ch d n b o dư ng nêu trong kho n này ư c hi u là ch d n cách th c th c hi n n i dung b o dư ng c th nào ó, chúng không bao hàm thi t k s a ch a ho c c i ti n. 5. T ch c 145 ph i có h th ng phi u công vi c (workcard/worksheet) th ng nh t s d ng t t c các b ph n liên quan c a t ch c, trong ó ph i di n gi i chính xác d li u b o dư ng nêu trong các kho n 2 và 4, ho c ch rõ tham chi u c a d li u b o dư ng ó. Phi u công vi c có th chuNn b b ng máy tính và lưu gi trong cơ s d li u i n t . Cơ s d li u ph i ư c b o v ch ng l i s s a i không h p pháp và ư c sao lưu, c p nh t trong vòng 24 gi m i thông tin m i. T ch c 145 có th s d ng phi u công vi c c a ngư i khai thác, n u ngư i khai thác thuê d ch v b o dư ng t u bay yêu c u s d ng phi u công vi c c a h . Trong trư ng h p này, t ch c 145 ph i có quy trình m b o s ghi chép chính xác phi u công vi c c a ngư i khác.
 10. 6. T ch c 145 ph i b o m t t c hư ng d n b o dư ng thích h p ư c cung c p k p th i cho t t c các nhân viên b o dư ng khi có yêu c u. 7. T ch c 145 ph i b o m d li u b o dư ng mà mình ki m soát ư c c p nh t y . Trong trư ng h p d li u b o dư ng do ngư i khai thác ki m soát và cung c p, t ch c 145 ph i ch ng minh có thông tin b ng văn b n t ngư i khai thác th hi n t t c d li u b o dư ng ư c c p nh t, ho c có ch l nh công vi c (workorder) quy nh rõ ràng tình tr ng c p nh t d li u b o dư ng s s d ng. i u 13. K ho ch s n xu t 1. T ch c 145 ph i có h th ng l p k ho ch v nhân l c, d ng c , thi t b , v t li u, d li u b o dư ng và hanga m b o hoàn thành công vi c b o dư ng m t cách an toàn, phù h p v i kh i lư ng và m c ph c t p c a công vi c b o dư ng. 2. Vi c phân phi u công vi c và t ch c ca kíp làm vi c ph i tính n gi i h n kh năng con ngư i. 3. Khi có s i ca th c hi n công vi c b o dư ng, các thông tin liên quan ph i ư c trao i m t cách thích h p gi a nhân viên hai ca theo quy trình ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. i u 14. Xác nh n b o dư ng 1. Ch ng ch cho phép khai thác ph i ư c c p b i nhân viên xác nh n b o dư ng có y quy n thích h p thay m t t ch c 145, sau khi xác nh toàn b công vi c b o dư ng ã ư c th c hi n m t cách hoàn ch nh và phù h p v i các quy trình nêu rõ trong tài li u gi i trình t ch c b o dư ng theo i u 18, có tính n vi c có và s d ng các d li u b o dư ng ư c phê chuNn và không còn nh ng s không phù h p có kh năng uy hi p an toàn bay. 2. Ch ng ch cho phép khai thác ph i ư c c p trư c khi bay, sau khi ã th c hi n xong toàn b công vi c b o dư ng. 3. Khi t ch c 145 phát hi n nh ng h ng hóc phát sinh ho c ch l nh công vi c còn thi u n i dung, thì ph i thông báo cho ngư i khai thác t u bay, ư c ch p nh n s a ch a các h ng hóc ó ho c th c hi n các n i dung còn thi u trong ch l nh công vi c. Trư ng h p ngư i khai thác t u bay không ng ý cho th c hi n các công vi c theo thông báo, thì th c hi n theo quy nh t i kho n 5, m t cách thích h p. 4. Ch ng ch cho phép khai thác ph i ư c c p sau khi th c hi n xong công vi c b o dư ng b t kỳ trên thi t b ã ư c tháo kh i t u bay. Ch ng ch cho phép xu t xư ng - M u M t C c HK – là ch ng ch cho phép khai thác thi t b . Khi t ch c 145 b o dư ng thi t b cho chính mình s d ng, thì có th không s d ng M u M t C c HK, n u i u này ư c nêu rõ trong quy trình xác nh n b o dư ng trong tài li u gi i trình t ch c c a mình. 5. Tuy có yêu c u t i kho n 1, khi không th hoàn thành t t c công vi c b o dư ng theo ch l nh công vi c, t ch c 145 có th c p ch ng ch cho phép khai thác trong ph m vi các gi i h n ư c phê chuNn c a t u bay. T ch c 145 ph i ghi rõ th c t ó vào ch ng ch cho phép khai thác t u bay trư c khi c p ch ng ch . 6. Tuy có yêu c u t i i u 11 và kho n 1, i u này, khi t u bay ph i d ng bay ngoài căn c b o dư ng n i trư ng ho c b o dư ng ngo i trư ng chính do không có thi t b v i ch ng ch xu t xư ng thích h p, có th t m th i l p thi t b không có ch ng ch xu t xư ng thích h p t i a 30 gi bay ho c cho t i khi t u bay tr v tr m ngo i trư ng chính ho c cơ s b o dư ng chính, tùy thu c i u nào x y ra trư c, n u ư c ngư i khai thác ng ý và thi t b t u bay ó có ch ng ch xu t xư ng cho dù không phù h p v i t t c các yêu c u b o dư ng và khai thác hi n hành. Thi t b t u bay l p t m ph i ư c tháo kh i t u bay trong h n quy nh ã nêu, ngo i tr n u có ư c ch ng ch xu t xư ng thích h p. i u 15. H sơ b o dư ng 1. T ch c 145 ph i ghi chép y t t c các công vi c ã th c hi n d ng ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. 2. T ch c 145 ph i cung c p m t b n ch ng ch cho phép khai thác cho ngư i khai thác t u bay cùng v i m t b h sơ m i công vi c s a ch a, c i ti n ư c phê chuNn, n u công vi c ó ã ư c th c hi n.
 11. 3. T ch c 145 ph i lưu gi m t b h sơ ghi chép chi ti t t t c các công vi c b o dư ng và m i d li u b o dư ng liên quan trong vòng hai năm k t ngày t u bay ho c thi t b t u bay ư c c p ch ng ch cho phép khai thác. GHI CHÚ: N u ngư i khai thác thuê t ch c 145 lưu gi ch ng ch cho phép khai thác và các h sơ s a ch a/c i ti n ư c phê chuNn liên quan, th i h n lưu gi ph i phù h p yêu c u t i Chương M, Quy ch hàng không v "Khai thác máy bay v n t i thương m i/tr c thăng v n t i thương m i" (sau ây vi t t t là QCHK-KT1/3). i u 16. Báo cáo s c 1. T ch c 145 ph i báo cáo k p th i cho C c Hàng không Vi t Nam và t ch c thi t k t u bay và thi t b t u bay v m i tình tr ng c a t u bay ho c thi t b t u bay có th d n n tình tr ng uy hi p an toàn mà mình phát hi n ư c. 2. T ch c 145 ph i hình thành h th ng báo cáo s c n i b ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n có kh năng thu th p và ánh giá các báo cáo, k c vi c ánh giá và l c ra các s c ph i báo cáo theo quy nh t i kho n 1. Quy trình ph i ch rõ các xu th b t l i, ho t ng kh c ph c các khi m khuy t, bao g m c vi c ánh giá t t c các thông tin ã bi t liên quan n các s c và phương pháp chuy n thông tin theo yêu c u. 3. Các báo cáo ph i ư c làm theo cách th c ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n, trong ó có t t c các thông tin c n thi t v tình tr ng và k t qu ánh giá ã bi t mà t ch c 145 phát hi n ư c. 4. Khi t ch c 145 ký h p ng b o dư ng v i ngư i khai thác, thì ph i thông báo cho ngư i khai thác v b t c tình tr ng nào nh hư ng n t u bay ho c các thi t b t u bay c a ngư i khai thác. Trư ng h p t u bay ăng ký nư c ngoài, thì nhà ch c trách hàng không qu c gia ăng ký cũng ph i ư c thông báo. 5. Các báo cáo ph i ư c làm càng s m càng t t, nhưng b t lu n trư ng h p nào cũng không ư c quá 72 gi k t khi t ch c 145 phát hi n ra tình tr ng ph i báo cáo. i u 17. Quy trình b o dư ng v h th ng ch t lư ng 1. T ch c 145 ph i thi t l p chính sách an toàn và ch t lư ng c a mình và ưa vào tài li u gi i trình t ch c b o dư ng theo quy nh t i i u 18. 2. T ch c 145 ph i xây d ng các quy trình, có tính n y u t con ngư i và kh năng con ngư i, ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n nh m m b o th c hi n t t công vi c b o dư ng và phù h p v i t t c các yêu c u liên quan trong Quy ch này, bao g m c h p ng b o dư ng m t cách c th , t u bay và các b ph n c a t u bay ư c c p ch ng ch cho phép khai thác phù h p v i quy nh t i i u 14. a) Các quy trình b o dư ng ph i xây d ng cho các yêu c u t i u 7 t i i u 23. b) Các quy trình b o dư ng ã ho c s ư c xây d ng ph i bao quát t t c các khía c nh c a ho t ng b o dư ng c a t ch c 145, bao g m c các quy nh v ki m soát các d ch v chuyên d ng và ưa ra các tiêu chuNn mà t ch c 145 s tuân th . c) i v i ho t ng b o dư ng ngo i trư ng và n i trư ng t u bay, t ch c 145 ph i xây d ng các quy trình gi m thi u nguy cơ các sai l i a b i và ngăn ch n các sai l i trên các h th ng xung y u, và m b o sao cho trong m i l n làm b o dư ng, s không m t ngư i ph i th c hi n và ki m tra công vi c b o dư ng có tháo và l p l i m t s thi t b t u bay cùng ki u lo i, thu c hai ho c nhi u h th ng trên cùng m t t u bay. Tuy nhiên, khi ch có m t ngư i th c hi n các công vi c thu c lo i k trên, thì phi u công tác ph i bao g m thêm bư c ki m tra l i do chính ngư i ó th c hi n, sau khi ã th c hi n xong t t c các công vi c. d) Các quy trình b o dư ng ph i ư c xây d ng m b o r ng m i hư h ng c u trúc u ư c ánh giá và công vi c s a ch a ư c th c hi n căn c theo các d li u ư c C c Hàng không Vi t Nam ho c t ch c thi t k /ch s h u ch ng ch lo i phê chuâN, m t cách thích h p. 3. T ch c 145 ph i xây d ng h th ng ch t lư ng, bao g m: a) i ngũ nhân viên ánh giá ch t lư ng c l p giám sát s tuân th các tiêu chuNn i v i t u bay, thi t b t u bay và s thích h p c a các quy trình, các quy trình ó m b o ch t lư ng ho t ng b o dư ng và tr ng thái i u ki n bay c a t u bay, thi t b t u bay. Các t
 12. ch c b o dư ng nh có th h p ng thuê b ph n ánh giá ch t lư ng c a t ch c 145 khác, ho c m t ngư i có hi u bi t k thu t phù h p và ch ng minh ư c là có kinh nghi m ánh giá ch t lư ng ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. b) H th ng thông tin ph n h i v ch t lư ng n nh ng ngư i liên quan nêu t i kho n 2, i u 8 và cao nh t là giám c m b o có các bi n pháp kh c ph c y và k p th i i v i các báo cáo t các nhân viên ánh giá ch t lư ng c l p ư c t ch c áp ng yêu c u t i i m (a) kho n này. i u 18. Tài li u gi i trình t ch c b o dư ng 1. T ch c 145 ph i có tài li u gi i trình t ch c b o dư ng c a mình, trong ó bao g m các thông tin sau: a) Cam k t do giám c ký kh ng nh r ng tài li u gi i trình t ch c b o dư ng và m i tài li u tham chi u liên quan nh rõ t ch c 145 ã và s luôn luôn tuân th QCHK-145. Trư ng h p giám c không ph i là T ng giám c i u hành c a t ch c 145, thì T ng giám c i u hành ph i cùng ký l i cam k t. b) Chính sách an toàn và ch t lư ng c a t ch c theo kho n 1, i u 17. c) Các ch c danh và h tên c a các cán b i u hành ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n theo kho n 2, i u 8. d) Ch c trách và nhi m v c a các cán b i u hành nêu t i i m (c), kho n này, bao g m c vi c h có th thay m t t ch c 145 liên h tr c ti p v i C c Hàng không Vi t Nam. e) Sơ t ch c, trên ó th hi n quan h trách nhi m c a các cán b i u hành theo i m (c), kho n này. f) Danh sách i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng và nhân viên tr giúp m c B1 và B2. g) Mô t t ng th các ngu n nhân l c. h) Mô t t ng th v cơ s nhà xư ng m i a i m nh rõ trong ch ng ch phê chuNn c a t ch c 145. i) Ph m vi công vi c c a t ch c 145. j) Quy trình thông báo các thay i c a t ch c 145 theo i u 21. k) Quy trình s a i tài li u gi i trình t ch c b o dư ng. GHI CHÚ: Các n i dung t i m (a) n i m (k) t o thành ph n i u hành c a tài li u gi i trình t ch c b o dư ng. l) Các quy trình và h th ng ch t lư ng c a t ch c 145 theo các yêu c u t i u7 n i u 23. m) Danh sách các nhà khai thác thương m i theo QCHK-KT1/3 mà t ch c 145 cung c p d ch v b o dư ng t u bay. n) Danh sách các t ch c th u ph theo kho n 2, i u 19, n u có. o) Danh sách các tr m ngo i trương theo kho n 4, i u 19, n u có. p) Danh sách các t ch c ký h p ng, n u có. 2. Thông tin nêu t i i m (f) và các i m t (l) n (p), kho n 1, có th l p thành tài li u riêng ho c file trong máy tính, nhưng ph i có s tham chi u rõ ràng. 3. Tài li u gi i trình t ch c b o dư ng và các s a i ti p theo ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn. i u 19. Quy n h n c a t ch c 145 T ch c 145 ch th c hi n các công vi c ư c cho phép và phù h p v i các tài li u gi i trình t ch c b o dư ng như sau: 1. B o dư ng các lo i t u bay ho c thi t b t u bay ư c phê chuNn các a i m nêu trong ch ng ch phê chuNn và/ho c trong tài li u gi i trình t ch c b o dư ng.
 13. 2. Ký h p ng b o dư ng t u bay ho c thi t b t u bay v i t ch c b o dư ng nêu t i kho n 5, i u 3, trong gi i h n và dư i s ki m soát ch t lư ng c a mình. 3. B o dư ng t u bay ho c b ph n c a t u bay các a i m theo nhu c u phát sinh khi t u bay b h ng, ho c h tr b o dư ng ngo i trư ng không thư ng xuyên phù h p v i các i u ki n nêu trong tài li u gi i trình t ch c c a mình. 4. B o dư ng t u bay ho c thi t b t u bay a i m b o dư ng ngo i trư ng, n u tài li u gi i trình t ch c b o dư ng cho phép và có danh sách các a i m ó. 5. C p ch ng ch cho phép khai thác cho t u bay và thi t b t u bay sau khi hoàn thành b o dư ng theo các quy nh t i i u 14. i u 20. Gi i h n c a t ch c 145 Ch khi có cơ s nhà xư ng, thi t b , d ng c , v t li u c n thi t, d li u b o dư ng và i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng, t ch c 145 m i ư c phép b o dư ng t u bay ho c thi t b t u bay mà mình ư c phê chuNn. i u 21. Các thay i c a t ch c 145 1. C c Hàng không Vi t Nam có căn c xác nh s tuân th liên t c QCHK-145 và s a i ph m vi phê chuNn, n u c n thi t, t ch c 145 ph i báo cáo cho C c Hàng không Vi t Nam bi t v b t kỳ d ki n thay i nào như nêu dư i ây: a) Tên c a t ch c. b) a ch chính c a t ch c. c) Các a ch b sung c a t ch c. d) Giám c. e) B t kỳ cá nhân nào nêu t i kho n 2, i u 8. f) Cơ s nhà xư ng, thi t b , d ng c , v t li u, các quy trình, ph m vi công vi c và i ngũ nhân viên xác nh n b o dư ng có kh năng nh hư ng n ph m vi phê chuNn. 2. C c Hàng không Vi t Nam có th quy nh các i u ki n t ch c 145 có th ti p t c ho t ng trong khi có các thay i như trên, tr khi C c Hàng không Vi t Nam cho r ng ch ng ch phê chuNn ph i b ình ch . i u 22. Duy trì hi u l c c a ch ng ch phê chu n Ngo i tr trư ng h p phê chuNn b t ch i, thay th , ình ch , h y b ho c h t hi u l c vì ã quá h n ghi trong ch ng ch , vi c duy trì hi u l c c a ch ng ch phê chuNn ph thu c vào các i u ki n sau ây: 1. T ch c 145 luôn luôn tuân th QCHK-145; 2. C c Hàng không Vi t Nam ư c quy n ki m tra t ch c 145 xác nh s tuân th QCHK- 145; 3. Thanh toán các kho n l phí theo quy nh. i u 23. Trư ng h p an toàn tương ương 1. C c Hàng không Vi t Nam có th mi n tr m t yêu c u nào ó trong QCHK-145 khi xét th y yêu c u ó ã không tiên li u ư c tình hình th c t , nhưng ph i tuân th m i i u ki n b sung, do C c Hàng không Vi t Nam ưa ra, m b o an toàn tương ương. 2. Trong t ng trư ng h p c th , C c Hàng không Vi t Nam có th cho phép mi n áp d ng m i yêu c u nào ó trong QCHK-145 i v i t ch c b o dư ng, ch trên cơ s tuân th m i i u ki n b sung m b o an toàn tương ương. i u 24. Thu h i, ình ch , gi m b t ph m vi phê chu n ho c t ch i gia h n ch ng ch phê chu n C c Hàng không Vi t Nam có th thu h i, ình ch , gi m b t ph m vi ho c t ch i gia h n ch ng ch phê chuNn phù h p QCHK-145, n u có lý do xác áng r ng t ch c 145 không còn áp ng các yêu c u c a QCHK-145 v i các i u ki n sau ây:
 14. 1. Ngo i tr trư ng h p nêu t i kho n 2, trư c khi quy t nh thu h i, ình ch , gi m b t ph m vi ho c t ch i gia h n ch ng ch phê chuNn phù h p QCHK-145 ít nh t 28 ngày, C c Hàng không Vi t Nam s thông báo b ng văn b n cho t ch c s h u ch ng ch phê chuNn v ý nh c a mình và lý do c a ý nh ó, t o cơ h i cho t ch c 145 gi i thích, và C c Hàng không Vi t Nam s xem xét các gi i thích ó. 2. N u xét th y r ng vi c khai thác an toàn t u bay có th b nh hư ng nghiêm tr ng, C c Hàng không Vi t Nam s ình ch m t ph n ho c toàn b ch ng ch phê chuNn phù h p QCHK-145 mà không c n thông báo trư c như ã quy nh t i kho n 1./.
Đồng bộ tài khoản