Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND

  1. THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 16/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 02 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU BIÊN CH QU N LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2007 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19/06/2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính s nghi p và Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 c a B N i v hư ng d n th c hi n phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29/09/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; Căn c Quy t nh s 40/2007/Q -UBND ngày 08/03/2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p năm 2007; Căn c vào ch tiêu biên ch ư c giao và các biên ch hi n có c a các ơn v năm 2006; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay giao ch tiêu biên ch năm 2007 cho các Phòng, Ban tr c thu c qu n 8 theo bi u ính kèm i u 2. Căn c vào ch tiêu biên ch các Phòng, Ban tr c thu c qu n 8 ti n hành th c hi n s p x p biên ch , tuy n d ng cán b , công ch c phù h p v i nhi m v ư c giao. Biên ch này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2007. i u 3. Phòng N i v qu n 8, Phòng Tài chính-K ho ch qu n 8 có hư ng d n cho các ơn v th c hi n s p x p biên ch và ăng ký c p phát qu ti n lương, m b o th c hi n ch tiêu biên ch ư c giao và tuy n d ng cán b , công ch c theo úng quy nh nhà nư c. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính-K ho ch qu n 8, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c qu n 8 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n:
  2. - Như i u 4; - TT Công báo TP; - S Tư pháp TP; - Phòng Tư pháp Q8; Nguy n ô Lương - Lưu (VPUB-PNV). CH TIÊU BIÊN CH GIAO NĂM 2007 C A PHÒNG, BAN THU C QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16 /2007/Q -UBND ngày 02/5/2007 c a UBND qu n 8) STT Tên cơ quan Ch tiêu biên ch Ghi chú (d ng H L giao ngày ngoài ch tiêu ư c Ngân 01/01/2007 sách Qu n c p) 1 Văn phòng H ND và UBND qu n 8 55 2 Phòng Tư pháp qu n 8 7 3 Phòng Tài chính-K ho ch qu n 8 19 4 Phòng Qu n lý ô th qu n 8 18 5 Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 17 (VP KQSD 27) 8 6 Thanh tra qu n 8 10 7 Phòng N i v và T C i cách hành 11 chính qu n 8 8 Phòng Kinh t qu n 8 10 (H L ngoài ch tiêu 2) 9 Phòng Lao ng-Thương binh và xã 12 (H L ngoài ch tiêu 1) h i qu n 8 10 Phòng Văn hóa-Thông tin-Th thao 8 qu n 8 11 Phòng Giáo d c qu n 8 23 12 y ban Dân s - Gia ình và Tr em 6 (H L ngoài ch tiêu 1) qu n 8 13 Ban Tôn giáo qu n 8 3 14 Phòng Y t qu n 8 6 T ng c ng: 205
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản