Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
161
lượt xem
22
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 16/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 08 Quy chu n k thu t qu c gia v môi trư ng sau đây: 1. QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c m t; 2. QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c ng m; 3. QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c bi n ven b ; 4. QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p ch bi n th y s n; 5. QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p gi y và b t gi y; 6. QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p d t may; 7. QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i sinh ho t; 8. QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v dư lư ng hóa ch t b o v th c v t trong đ t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n H ng Hà - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n thu c B Tư pháp; - T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng thu c B Khoa h c và Công ngh ; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng;
 2. - Các đơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; - Các đơn v tr c thu c T ng c c Môi trư ng; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website c a B Tài nguyên và Môi trư ng; - Lưu: VT, TCMT, KSON, Th(200).
 3. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C M T National technical regulation on surface water quality HÀ N I - 2008
 4. L i nói đ u QCVN 08:2008/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c biên so n, T ng c c Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t, ban hành theo Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C M T National technical regulation on surface water quality 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy chu n này quy đ nh giá tr gi i h n các thông s ch t lư ng nư c m t. 1.1.2. Quy chu n này áp d ng đ đánh giá và ki m soát ch t lư ng c a ngu n nư c m t, làm căn c cho vi c b o v và s d ng nư c m t cách phù h p. 1.2. Gi i thích t ng Nư c m t nói trong Quy chu n này là nư c ch y qua ho c đ ng l i trên m t đ t, su i, kênh, mương, khe, r ch, h , ao, đ m, … 2. QUY Đ NH K THU T Giá tr gi i h n c a các thông s ch t lư ng nư c m t đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Giá tr gi i h n các thông s ch t lư ng nư c m t TT Thông s Đơn v Giá tr gi i h n A B A1 A2 B1 B2 1 pH 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 2 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 3 T ng ch t r n lơ l ng (TSS) mg/l 20 30 50 100 4 COD mg/l 10 15 30 50 0 5 BOD5 (20 C) mg/l 4 6 15 25 + 6 Amoni (NH 4) (tính theo N) mg/l 0,1 0,2 0,5 1 - 7 Clorua (Cl ) mg/l 250 400 600 - - 8 Florua (F ) mg/l 1 1,5 1,5 2 - 9 Nitrit (NO 2) (tính theo N) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 - 10 Nitrat (NO 3) (tính theo N) mg/l 2 5 10 15 3- 11 Phosphat (PO4 ) (tính theo P) mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 - 12 Xianua (CN ) mg/l 0,005 0,01 0,02 0,02 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05
 5. 3+ 16 Crom III (Cr ) mg/l 0,05 0,1 0,5 1 6+ 17 Crom VI (Cr ) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 18 Đ ng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 1 19 K m (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 2 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 S t (Fe) mg/l 0,5 1 1,5 2 22 Th y ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Ch t ho t đ ng b m t mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 24 T ng d u, m (oils & grease) mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 25 Phenol (t ng s ) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 26 Hóa ch t b o v th c v t Clo h u cơ Aldrin + Dieldrin µg/l 0,002 0,004 0,008 0,01 Endrin µg/l 0,01 0,012 0,014 0,02 BHC µg/l 0,05 0,1 0,13 0,015 DDT µg/l 0,001 0,002 0,004 0,005 Endosunfan(Thiodan) µg/l 0,005 0,01 0,01 0,02 Lindan µg/l 0,3 0,35 0,38 0,4 Chlordane µg/l 0,01 0,02 0,02 0,03 Heptachlor µg/l 0,01 0,02 0,02 0,05 27 Hoá ch t b o v th c v t phospho h u cơ Paration µg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 Malation µg/l 0,1 0,32 0,32 0,4 28 Hóa ch t tr c 2,4D µg/l 100 200 450 500 2,4,5T µg/l 80 100 160 200 Paraquat µg/l 900 1200 1800 2000 29 T ng ho t đ phóng x α Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 30 T ng ho t đ phóng x β Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 31 E.coli MPN/ 20 50 100 200 100ml 32 Coliform MPN/ 2500 5000 7500 10000 100ml Ghi chú: Vi c phân h ng ngu n nư c m t nh m đánh giá và ki m soát ch t lư ng nư c, ph c v cho các m c đích s d ng nư c khác nhau: A1 - S d ng t t cho m c đích c p nư c sinh ho t và các m c đích khác như lo i A2, B1 và B2. A2 - Dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t nhưng ph i áp d ng công ngh x lý phù h p; b o t n đ ng th c v t th y sinh, ho c các m c đích s d ng như lo i B1 và B2.
 6. B1 - Dùng cho m c đích tư i tiêu th y l i ho c các m c đích s d ng khác có yêu c u ch t lư ng nư c tương t ho c các m c đích s d ng như lo i B2. B2 - Giao thông thu và các m c đích khác v i yêu c u nư c ch t lư ng th p. 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. L y m u đ quan tr c ch t lư ng nư c m t th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia: - TCVN 5992:1995 (ISO 5667-2: 1991) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n k thu t l y m u. - TCVN 5993:1995 (ISO 5667-3: 1985) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n b o qu n và x lý m u. - TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4: 1987) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n l y m u h ao t nhiên và nhân t o. - TCVN 5996:1995 (ISO 5667-6: 1990) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n l y m u sông và su i. 3.2. Phương pháp phân tích xác đ nh các thông s ch t lư ng nư c m t th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t : - TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh pH. - TCVN 5499-1995. Ch t lư ng nư c - Xác đ nh oxy hòa tan - Phương pháp Winkler. - TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh ch t r n lơ l ng b ng cách l c qua cái l c s i th y tinh. - TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nhu c u oxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) - Phương pháp c y và pha loãng. - TCVN 6491-1999 (ISO 6060-1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nhu c u oxy hóa h c. - TCVN 6494-1999 - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan b ng s c ký l ng ion. - TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh Clorua. Phương pháp chu n đ b c nitrat v i ch th cromat (phương pháp MO). - TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1-1992) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh florua. Phương pháp dò đi n hóa đ i v i nư c sinh ho t và nư c b ô nhi m nh . - TCVN 6178-1996 (ISO 6777-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nitrit. Phương pháp tr c ph h p th phân t . - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nitrat. Phương pháp tr c ph dùng axit sunfosalixylic. - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh amoni - Phương pháp chưng c t và chu n đ . - TCVN 6181-1996 (ISO 6703-1-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh xyanua t ng. - TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) - Phương pháp th ch t ho t đ ng b m t b ng metylen xanh. - TCVN 5991-1995 (ISO 5666-3-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh th y ngân t ng s b ng phương pháp quang ph h p th nguyên t không ng n l a - Phương pháp sau khi vô cơ hóa v i brom. - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh mangan - Phương pháp tr c quang dùng fomaldoxim.
 7. - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Ch t lư ng nư c - Đo t ng h p đ phóng x anpha trong nư c không m n - Phương pháp ngu n dày. - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh s t b ng phương pháp tr c ph dùng thu c th 1,10 - phenantrolin. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh coban, niken, đ ng, k m, cadimi và chì. Phương pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a. - TCVN 6197-1996 (ISO 5961-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh cadimi b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t . - TCVN 6222-1996 (ISO 9174-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh crom t ng - Phương pháp tr c ph h p th nguyên t . - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh asen. Phương pháp đo h p th nguyên t (k thu t hydrua). - TCVN 6216-1996 (ISO 6439-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh ch s phenol. Phương pháp tr c ph dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng c t. - TCVN 5070-1995 - Ch t lư ng nư c - Phương pháp kh i lư ng xác đ nh d u m và s n ph m d um . - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Ch t lư ng nư c - Đo t ng h p đ phóng x anpha trong nư c không m n. Phương pháp ngu n dày. - TCVN 6219-1995 (ISO 9697-1992) - Ch t lư ng nư c - Đo t ng h p đ phóng x beta. - TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Ch t lư ng nư c - Phát hi n và đ m vi khu n coliform, vi khu n coliform ch u nhi t và Escherichia coli gi đ nh. Ph n 1: Phương pháp màng l c. Các thông s quy đ nh trong Quy chu n này chưa có tiêu chu n qu c gia hư ng d n phương pháp phân tích thì áp d ng các tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t . 4. T CH C TH C HI N Quy chu n này áp d ng thay th cho TCVN 5942:1995 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n ch t lư ng nư c m t trong Danh m c các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Trư ng h p các tiêu chu n qu c gia vi n d n trong Quy chu n này s a đ i, b sung ho c thay th thì áp d ng theo văn b n m i.
 8. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 09 : 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C NG M National technical regulation on underground water quality HÀ N I - 2008
 9. L i nói đ u QCVN 09:2008/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c biên so n, T ng c c Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C NG M National technical regulation on underground water quality 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy chu n này quy đ nh giá tr gi i h n các thông s ch t lư ng nư c ng m. 1.1.2. Quy chu n này áp d ng đ đánh giá và giám sát ch t lư ng ngu n nư c ng m, làm căn c đ đ nh hư ng cho các m c đích s d ng nư c khác nhau. 1.2. Gi i thích t ng Nư c ng m trong Quy chu n này là nư c n m trong các l p đ t, đá dư i m t đ t. 2. QUY Đ NH K THU T Giá tr gi i h n c a các thông s ch t lư ng nư c ng m đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Giá tr gi i h n c a các thông s ch t lư ng nư c ng m TT Thông s Đơn v Giá tr gi i h n 1 pH - 5,5 - 8,5 2 Đ c ng (tính theo CaCO3) mg/l 500 3 Ch t r n t ng s mg/l 1500 4 COD (KMnO4) mg/l 4 5 Amôni (tính theo N) mg/l 0,1 - 6 Clorua (Cl ) mg/l 250 - 7 Florua (F ) mg/l 1,0 - 8 Nitrit (NO 2) (tính theo N) mg/l 1,0 - 9 Nitrat (NO 3) (tính theo N) mg/l 15 2- 10 Sulfat (SO4 ) mg/l 400 - 11 Xianua (CN ) mg/l 0,01 12 Phenol mg/l 0,001 13 Asen (As) mg/l 0,05 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 15 Chì (Pb) mg/l 0,01 6+ 16 Crom VI (Cr ) mg/l 0,05 17 Đ ng (Cu) mg/l 1,0 18 K m (Zn) mg/l 3,0
 10. 19 Mangan (Mn) mg/l 0,5 20 Th y ngân (Hg) mg/l 0,001 21 S t (Fe) mg/l 5 22 Selen (Se) mg/l 0,01 23 T ng ho t đ phóng x α Bq/l 0,1 24 T ng ho t đ phóng x β Bq/l 1,0 25 E.Coli MPN/100ml không phát hi n th y 26 Coliform MPN/100ml 3 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. L y m u đ quan tr c ch t lư ng nư c ng m áp d ng theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia: - TCVN 5992:1995 (ISO 5667-2: 1991) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n k thu t l y m u. - TCVN 5993:1995 (ISO 5667-3: 1985) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n b o qu n và x lý m u. - TCVN 6000:1995 (ISO 5667-11: 1992) Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n l y m u nư c ng m. 3.2. Phương pháp phân tích xác đ nh các thông s ch t lư ng nư c ng m th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t : - TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh pH. - TCVN 2672-78 - Nư c u ng - Phương pháp xác đ nh đ c ng t ng s . - TCVN 6178-1996 (ISO 6777-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nitrit. Phương pháp tr c ph h p th phân t . - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nitrat. Phương pháp tr c ph dùng axit sunfosalixylic. - TCVN 6200-1996 (ISO 9280-1990) - Xác đ nh sunfat - Phương pháp tr ng lư ng s d ng bari clorua. - TCVN 6181-1996 (ISO 6703-1-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh xyanua t ng. - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh amoni - Phương pháp chưng ch t và chu n đ . - TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) Ch t lư ng nư c - Xác đ nh clorua - Chu n đ b c nitrat v i ch th cromat (phương pháp MO). - TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1-1992) - Xác đ nh florua. Phương pháp dò đi n hóa đ i v i nư c sinh ho t và nư c b ô nhi m nh . - TCVN 6216-1996 (ISO 6439-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh ch s phenol. Phương pháp tr c ph dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng c t. - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh asen. Phương pháp đo h p th nguyên t (k thu t hydrua). - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh coban, niken, đ ng, k m, cadimi và chì. Phương pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a. - TCVN 6197-1996 (ISO 5961-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh cadimi b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t .
 11. - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh mangan - Phương pháp tr c quang dùng fomaldoxim. - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh s t b ng phương pháp tr c ph dùng thu c th 1,10 - phenantrolin. - TCVN 6183-1996 (ISO 9965-1993) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh selen - Phương pháp tr c ph h p th nguyên t (k thu t hydrua). - TCVN 59910-1995 (ISO 5666-3-1984) Ch t lư ng nư c. Xác đ nh thu ngân t ng s b ng phương pháp quang ph h p th nguyên t không ng n l a - Phương pháp sau khi vô cơ hóa v i brom. - TCVN 6222-1996 (ISO 9174-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh crom t ng - Phương pháp tr c ph h p th nguyên t . - TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) - Ch t lư ng nư c - Phát hi n và đ m vi khu n coliform, vi khu n coliform ch u nhi t và Escherichia coli gi đ nh. Ph n 1: Phương pháp màng l c. Các thông s quy đ nh trong Quy chu n này chưa có tiêu chu n qu c gia hư ng d n phương pháp phân tích thì áp d ng các tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t . 4. T CH C TH C HI N Quy chu n này áp d ng thay th cho TCVN 5944:1995 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n ch t lư ng nư c ng m trong Danh m c các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Trư ng h p các tiêu chu n qu c gia vi n d n trong Quy chu n này s a đ i, b sung ho c thay th thì áp d ng theo văn b n m i.
 12. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 10 : 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C BI N VEN B National technical regulation on coastal water quality HÀ N I - 2008
 13. L i nói đ u QCVN 10:2008/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c biên so n, T ng c c Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C BI N VEN B National technical regulation on coastal water quality 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy chu n này quy đ nh giá tr gi i h n các thông s ch t lư ng nư c bi n ven b . 1.1.2. Quy chu n này áp d ng đ đánh giá và ki m soát ch t lư ng c a vùng nư c bi n ven b , ph c v m c đích th thao, gi i trí dư i nư c, nuôi tr ng th y s n và các m c đích khác. 1.2. Gi i thích thu t ng Nư c bi n ven b và nư c bi n vùng v nh, c ng và nh ng nơi cách b trong vòng 03 h i lý (kho ng 5,5 km). 2. QUY Đ NH K THU T Giá tr gi i h n c a các thông s ch t lư ng nư c bi n ven b đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Giá tr gi i h n c a các thông s trong nư c bi n ven b TT Thông s Đơn v Giá tr gi i h n Vùng nuôi Vùng bãi Các nơi tr ng th y t m, th khác s n, b o thao dư i t n th y nư c sinh 0 1 Nhi t đ C 30 30 - 2 pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 3 T ng ch t r n lơ l ng (TSS) mg/l 50 50 - 4 Ôxy hoà tan (DO) mg/l ≥5 ≥4 - 5 COD (KMnO4) mg/l 3 4 - + 6 Amôni (NH 4) (tính theo N) mg/l 0,1 0,5 0,5 - 7 Florua (F ) mg/l 1,5 1,5 1,5 2- 8 Sulfua (S ) mg/l 0,005 0,01 0,01 - 9 Xianua (CN ) mg/l 0,005 0,005 0,01 10 Asen (As) mg/l 0,01 0,04 0,05 11 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,005 12 Chì (Pb) mg/l 0,05 0,02 0,1 3+ 13 Crom III (Cr ) mg/l 0,1 0,1 0,2 6+ 14 Crom VI (Cr ) mg/l 0,02 0,05 0,05
 14. 15 Đ ng (Cu) mg/l 0,03 0,5 1 16 K m (Zn) mg/l 0,05 1,0 2,0 17 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,1 0,1 18 S t (Fe) mg/l 0,1 0,1 0,3 19 Th y ngân (Hg) mg/l 0,001 0,002 0,005 20 Váng d u, m mg/l không có không có - 21 D u m khoáng mg/l không phát 0,1 0,2 hi n th y 22 Phenol t ng s mg/l 0,001 0,001 0,002 23 Hóa ch t b o v th c v t Clo h u cơ Aldrin + Dieldrin µg/l 0,008 0,008 - Endrin µg/l 0,014 0,014 - B.H.C µg/l 0,13 0,13 - DDT µg/l 0,004 0,004 - Endosunfan µg/l 0,01 0,01 - Lindan µg/l 0,38 0,38 - Clordan µg/l 0,02 0,02 - Heptaclo µg/l 0,06 0,06 - 24 Hoá ch t b o v th c v t phospho h u cơ Paration µg/l 0,40 0,40 - Malation µg/l 0,32 0,32 - 25 Hóa ch t tr c 2,4D mg/l 0,45 0,45 - 2,4,5T mg/l 0,16 0,16 - Paraquat mg/l 1,80 1,80 - 26 T ng ho t đ phóng x α Bq/l 0,1 0,1 0,1 27 T ng ho t đ phóng x β Bq/l 1,0 1,0 1,0 28 Coliform MPN/ 1000 1000 1000 100ml Ghi chú: D u (-) là không quy đ nh. 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. L y m u đ quan tr c ch t lư ng nư c bi n ven b áp d ng theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia: - TCVN 5992:1995 (ISO 5667-2: 1991) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n k thu t l y m u. - TCVN 5993:1995 (ISO 5667-3: 1985) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n b o qu n và x lý m u.
 15. - TCVN 5998:1995 (ISO 5667-9: 1987) - Ch t lư ng nư c - L y m u. Hư ng d n l y m u nư c bi n. 3.2. Phương pháp phân tích xác đ nh các thông s ch t lư ng nư c bi n ven b th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t : - TCVN 4557-1988 - Ch t lư ng nư c - Phương pháp xác đ nh nhi t đ . - TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh pH. - TCVN 5499-1995. Ch t lư ng nư c - Xác đ nh oxy hoà tan - Phương pháp Winkler. - TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh ch t r n lơ l ng b ng cách l c qua cái l c s i th y tinh. - TCVN 6491-1999 (ISO 6060-1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nhu c u oxy hóa h c. - TCVN 6494-1999 - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hoà tan b ng s c ký l ng ion. - TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1-1992) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh florua. Phương pháp dò đi n hóa đ i v i nư c sinh ho t và nư c b ô nhi m nh . - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh amoni - Phương pháp chưng ch t và chu n đ . - TCVN 6181-1996 (ISO 6703-1-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh xyanua t ng. - TCVN 5991-1995 (ISO 5666-3-1984) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh th y ngân t ng s b ng phương pháp quang ph h p th nguyên t không ng n l a - Phương pháp sau khi vô cơ hóa v i brom - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh mangan - Phương pháp tr c quang dùng fomaldoxim. - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh s t b ng phương pháp tr c ph dùng thu c th 1,10 - phenantrolin. - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh coban, niken, đ ng, k m, cadimi và chì. Phương pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a. - TCVN 6197-1996 (ISO 5961-1994) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh cadimi b ng phương pháp tr c ph h p th nguyên t . - TCVN 6222-1996 (ISO 9174-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh crom t ng - Phương pháp tr c ph h p th nguyên t . - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh asen. Phương pháp đo h p th nguyên t (k thu t hydrua). - TCVN 6216-1996 (ISO 6439-1990) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh ch s phenol. Phương pháp tr c ph dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng c t. - TCVN 5070-1995 - Ch t lư ng nư c - Phương pháp kh i lư ng xác đ nh d u m và s n ph m d um . - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Ch t lư ng nư c - Đo t ng h p đ phóng x anpha trong nư c không m n. Phương pháp ngu n dày. - TCVN 6219-1995 (ISO 9697-1992) - Ch t lư ng nư c - Đo t ng h p đ phóng x beta. - TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Ch t lư ng nư c - Phát hi n và đ m vi khu n coliform, vi khu n coliform ch u nhi t và Escherichia coli gi đ nh. Ph n 1: Phương pháp màng l c. Các thông s quy đ nh trong Quy chu n này chưa có tiêu chu n qu c gia hư ng d n phương pháp phân tích thì áp d ng các tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t .
 16. 4. T CH C TH C HI N Quy chu n này áp d ng thay th cho TCVN 5943:1995 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n ch t lư ng nư c bi n ven b trong Danh m c các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Trư ng h p các tiêu chu n qu c gia vi n d n trong Quy chu n này s a đ i, b sung ho c thay th thì áp d ng theo văn b n m i.
 17. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 11 : 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V NƯ C TH I CÔNG NGHI P CH BI N TH Y S N National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry HÀ N I - 2008
 18. L i nói đ u QCVN 11:2008/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c biên so n, T ng c c Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V NƯ C TH I CÔNG NGHI P CH BI N TH Y S N National technical regulation on the effluent of aquatic products processing industry 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i ra môi trư ng. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng th i nư c th i công nghi p ch bi n th y s n ra môi trư ng. 1.3. Gi i thích thu t ng Trong Quy chu n này, các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Nư c th i công nghi p ch bi n th y s n là dung d ch th i t nhà máy, cơ s s d ng các quy trình công ngh s n xu t ra các s n ph m th y s n như: đông l nh, đ h p, hàng khô, nư c m m, b t cá, agar… 1.3.2. H s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i Kq là h s tính đ n kh năng pha loãng c a ngu n nư c ti p nh n nư c th i, tương ng v i lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch và dung tích c a các h , ao, đ m nư c. 1.3.3. H s lưu lư ng ngu n th i Kf là h s tính đ n t ng lư ng th i c a cơ s ch bi n th y s n, tương ng v i lưu lư ng nư c th i khi th i ra các ngu n nư c ti p nh n nư c th i. 1.3.4. Ngu n nư c ti p nh n nư c th i là ngu n nư c m t ho c vùng nư c bi n ven b , có m c đích s d ng xác đ nh, nơi mà nư c th i c a cơ s ch bi n th y s n th i vào. 1.4. Tiêu chu n vi n d n - TCVN 5945:2005 - Ch t lư ng nư c - Nư c th i công nghi p - Tiêu chu n th i. - TCVN 7648:2007 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p ch bi n th y s n. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Giá tr t i đa cho phép các thông s ô nhi m trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n Giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i vào ngu n nư c ti p nh n nư c th i không vư t quá giá tr Cmax đư c tính toán như sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: Cmax là n ng đ t i đa cho phép c a thông s ô nhi m trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i vào ngu n nư c ti p nh n nư c th i, tính b ng miligam trên lít nư c th i (mg/l); C là giá tr n ng đ c a thông s ô nhi m quy đ nh t i m c 2.2. Kq là h s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i quy đ nh t i m c 2.3.
 19. Kf là h s lưu lư ng ngu n th i quy đ nh t i m c 2.4. Không áp d ng công th c tính n ng đ t i đa cho phép trong nư c th i cho thông s pH và t ng coliforms. 2.2. Giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép Giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép Cmax trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i vào các ngu n nư c ti p nh n nư c th i đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Giá tr các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép TT Thông s Đơn v Giá tr C A B - 1 pH 6-9 5,5 - 9 0 2 BOD5 20 C mg/l 30 50 3 COD mg/l 50 80 4 T ng ch t r n lơ l ng (TSS) mg/l 50 100 5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 20 6 T ng Nitơ mg/l 30 60 7 T ng d u, m đ ng th c v t mg/l 10 20 8 Clo dư mg/l 1 2 9 T ng Coliforms MPN/ 3.000 5.000 100ml Trong đó: - C t A quy đ nh giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i vào các ngu n nư c đư c dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t (có ch t lư ng nư c tương đương c t A1 và A2 c a Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c m t). - C t B quy đ nh giá tr C c a các thông s làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n khi th i vào các ngu n nư c không dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t (có ch t lư ng nư c tương đương c t B1 và B2 c a Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c m t ho c vùng nư c bi n ven b ). Ngoài 09 thông s quy đ nh t i B ng 1, tuỳ theo yêu c u và m c đích ki m soát ô nhi m, giá tr C c a các thông s ô nhi m khác áp d ng theo quy đ nh t i c t A ho c c t B c a B ng 1 Tiêu chu n qu c gia TCVN 5945:2005 - Ch t lư ng nư c - Nư c th i công nghi p - Tiêu chu n th i. 2.3. Giá tr h s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i Kq 2.3.1. Giá tr h s Kq đ i v i ngu n nư c ti p nh n nư c th i công nghi p ch bi n th y s n là sông, su i, kênh, mương, khe, r ch đư c quy đ nh t i B ng 2 dư i đây. B ng 2: Giá tr h s Kq ng v i lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch ti p nh n nư c th i Lưu lư ng dòng ch y c a ngu n nư c ti p nh n nư c Giá tr h s th i (Q) Kq 3 Đơn v tính: mét kh i/giây (m /s) Q ≤ 50 0,9
 20. 50 < Q ≤ 200 1,0 200 < Q ≤ 1000 1,1 Q > 1000 1,2 Q đư c tính theo giá tr trung bình lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch ti p nh n ngu n nư c th i 03 tháng khô ki t nh t trong 03 năm liên ti p (s li u c a cơ quan Khí tư ng Th y văn qu c gia). Trư ng h p các sông, su i, kênh, mương, khe, r ch không có s li u v lưu lư ng dòng ch y thì áp d ng giá tr h s Kq = 0,9 ho c S Tài nguyên và Môi trư ng ch đ nh đơn v có tư cách pháp nhân đo lưu lư ng trung bình 03 tháng khô ki t nh t trong năm đ xác đ nh giá tr h s Kq. 2.3.2. Giá tr h s Kq đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là h , ao, đ m đư c quy đ nh t i B ng 3 dư i đây B ng 3: Giá tr h s Kq ng v i dung tích h , ao, đ m ti p nh n nư c th i Dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i (V) Giá tr h s 3 Kq Đơn v tính: mét kh i (m ) 6 V ≤ 10 x 10 0,6 6 6 10 x 10 < V ≤ 100 x 10 0,8 6 V > 100 x 10 1,0 V đư c tính theo giá tr trung bình dung tích h , ao, đ m ti p nh n nư c th i 03 tháng khô ki t nh t trong 03 năm liên ti p (s li u c a cơ quan Khí tư ng Th y văn qu c gia). Trư ng h p h , ao, đ m không có s li u v dung tích thì áp d ng giá tr h s Kq = 0,6 ho c S Tài nguyên và Môi trư ng ch đ nh đơn v có tư cách pháp nhân đo dung tích trung bình 03 tháng khô ki t nh t trong năm đ xác đ nh giá tr h s Kq. 2.3.3. Đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là vùng nư c bi n ven b thì giá tr h s Kq = 1,3. Đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là vùng nư c bi n ven b dùng cho m c đích b o v th y sinh, th thao và gi i trí dư i nư c thì giá tr h s Kq = 1. 2.4. Giá tr h s lưu lư ng ngu n th i Kf Giá tr h s lưu lư ng ngu n th i Kf đư c quy đ nh t i B ng 4 dư i đây B ng 4: Giá tr h s Kf ng v i lưu lư ng nư c th i Lưu lư ng nư c th i (F) Giá tr h s 3 Kf Đơn v tính: mét kh i/ngày đêm (m /24 h) F ≤ 50 1,2 50 < F ≤ 500 1,1 500 < F ≤ 5000 1,0 F > 5000 0,9 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH Phương pháp xác đ nh giá tr các thông s ô nhi m trong nư c th i công nghi p ch bi n th y s n th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t : - TCVN 6492:1999 - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh pH. - TCVN 6001:1995 (ISO 5815:1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nhu c u oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5). Phương pháp c y và pha loãng; - TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) - Ch t lư ng nư c - Xác đ nh nhu c u oxy hóa h c (COD).
Đồng bộ tài khoản