Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 16/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG CÔNG THƯƠNG THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 13/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Công Thương và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p, Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n và Trư ng Phòng Công Thương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG CÔNG THƯƠNG THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng Công Thương là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Công Thương và các S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . Phòng Công Thương có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v công nghi p; ti u th công nghi p; thương m i; xây d ng; phát tri n ô th ; ki n trúc, quy ho ch xây d ng; v t li u xây d ng; nhà và công s ; h t ng k thu t ô th (g m: C p, thoát nư c; công viên, cây xanh, chi u sáng; b n, bãi xe ô th ); giao thông; khoa h c và công ngh ; ăng ký kinh doanh; th ng nh t qu n lý kinh t h p tác xã, kinh t t p th , kinh t tư nhân. Phòng Công Thương có tư cách pháp nhân, có d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n Bình Chánh ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình công tác hàng năm và dài h n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Công Thương trình c p có thNm quy n phê duy t t ch c th c hi n; 2. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n th c hi n vi c qu n lý hành chính Nhà nư c và gi i quy t khi u n i, t cáo v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng úng theo quy nh c a pháp lu t; 3. Tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t, quy nh Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Công Thương;
  3. 4. D th o trình y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Công Thương; 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Công Thương; 6. Giúp y ban nhân dân huy n xây d ng, phát tri n và qu n lý các cơ s công nghi p, ti u th công nghi p; s p x p m ng lư i thương m i; d ch v ; các làng ngh truy n th ng; h p tác xã, kinh t t p th ; kinh t tư nhân; quy ho ch phát tri n m ng lư i i n và th c hi n công tác qu n lý, ki m tra an toàn v i n trên a bàn huy n; 7. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n và ch u trách nhi m v vi c thNm nh, ăng ký, c p các lo i gi y phép thu c ph m vi trách nhi m và thNm quy n c a Phòng Công Thương theo quy nh pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân huy n; 8. Th c hi n công tác quy ho ch, qu n lý ch ; các quy nh v tiêu chuNn o lư ng và ch t lư ng s n phNm; th c hi n các bi n pháp ng d ng ti n b khoa h c và công ngh ph c v s n xu t và i s ng; 9. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n công tác l p quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t 1/2.000 và i m dân cư nông thôn, quy ho ch chi ti t 1/500 và các d án u tư theo thNm quy n ư c phân c p cho huy n. Ph i h p gi i quy t h sơ th a thu n a i m u tư trên a bàn huy n. ThNm nh quy ho ch chi ti t xây d ng, quy ho ch h t ng cơ s ô th và nông thôn; 10. Th c hi n công tác qu n lý h t ng k thu t ô th (g m: c p, thoát nư c; công viên, cây xanh, chi u sáng; b n, bãi xe ô th ), qu n lý h th ng giao thông nông thôn; khoa h c, công ngh và ch t lư ng công trình; 11. ThNm tra h sơ, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n công tác c p gi y phép xây d ng, h sơ chuy n m c ích s d ng t riêng l , qu n lý nhà và công s , th c hi n công tác c p s nhà theo thNm quy n ư c phân c p; 12. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n công tác c p quy n s h u nhà ; quy n s h u công trình xây d ng; 13. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n công tác qu n lý nhà và bán nhà thu c s h u nhà nư c theo quy nh; 14. Qu n lý vi c th c hi n quy ho ch, xây d ng, c p phép xây d ng, s a ch a, san l p m t b ng, hành ngh xây d ng, v t li u xây d ng; qu n lý các t ch c, cá nhân ăng ký s n xu t, kinh doanh các lĩnh v c công nghi p; ti u th công nghi p; thương m i, d ch v theo thNm quy n ư c phân c p; 15. Ki m tra, theo dõi, hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n úng quy nh và pháp lu t c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v do Phòng Công Thương qu n lý;
  4. 16. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và c a S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Công Thương. i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng Công Thương có các quy n h n như sau: 1. ư c yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Công Thương; 2. ư c m i các ngành, ơn v , t ch c, cá nhân hư ng d n v chuyên môn nghi p v ; ph bi n các quy nh, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c ki m tra ho c ph i h p ki m tra i v i t ch c, cá nhân ang ho t ng trong các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v qu n lý c a Phòng Công Thương. 4. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 5. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th ); 6. ư c tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c thu c ngành qu n lý. Chương II. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng Công Thương do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Công Thương và các S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng. i u 5. Biên ch
  5. Biên ch c a Phòng Công Thương do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng Công Thương th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Hàng tháng Phòng Công Thương h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh o các S ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng Công Thương u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và ph i eo th công ch c khi th c hi n nhi m v . Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c c a Phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11năm 2005.
  6. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng Công Thương th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S - ngành c p trên: Phòng Công Thương ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Công Thương và các S ngành ch c năng có liên quan c a thành ph ; Trư ng phòng báo cáo cho Ch t ch y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a các S - ngành thành ph và t ch c th c hi n các n i dung công tác do các S - ngành ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a các S - ngành thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n vi c th c hi n nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng Phòng Công Thương báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác; Trư ng Phòng Công Thương ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i huy n: Phòng Công Thương ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh.
  7. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n v n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c Phòng ph trách; Th c hi n ch ki m tra ngành i v i xã, th tr n khi có yêu c u; Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng Công Thương hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng Công Thương có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng Công Thương i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng Công Thương. Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng Công Thương có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản