Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 16/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P LIÊN NGÀNH TRONG HO T NG M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2006/TTLT-BYT-BNN ngày 04 tháng 01 năm 2006 c a B Y t và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n phân công ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 16/2005/TTLT-BYT-BCN ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a B Y t và B Công nghi p hư ng d n phân công, ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 18/2005/TTLT-BYT-BTM ngày 12 tháng 7 năm 2005 c a B Y t và B Thương m i v quan h ph i h p trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B Y t và B Th y s n hư ng d n phân công, ph i h p qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m th y s n; Căn c Quy t nh s 11/2006/Q -BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy ch c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c ph m i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c ph m có nguy cơ cao”; Xét ngh c a S Y t thành ph t i Công văn s 7641/SYT-VSATTP ngày 21 tháng 12 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 118/TTr-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p liên ngành trong ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm trên a bàn thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; -B Yt ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y và các Ban ng; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Lê Hoàng Quân - Các oàn th thành ph ; - Các Ban H i ng nhân dân TP; - S N i v (2 b n); - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu: VT, (VX/P) MH. QUY CH PH I H P LIÊN NGÀNH TRONG HO T NG M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, cơ ch và trách nhi m ph i h p gi a S Y t v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thương m i, S Văn hóa và Thông tin, S Khoa h c và Công ngh , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công nghi p, S Giáo d c và ào t o, S Tài chính, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n và ki m tra, giám sát trong ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm trên a bàn thành ph . i u 2. M c ích, yêu c u Tăng cư ng trách nhi m, năng l c t ch c th c hi n và s ph i h p c a cơ quan có liên quan i v i ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm, th c hi n ch o xuyên su t t thành ph n qu n - huy n, phư ng, xã - th tr n tăng cư ng trách nhi m và quy nh v phân công, ph i h p gi a các ngành và a phương nh m m b o có hi u qu trong ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm. i u 3. Nguyên t c ph i h p
  3. 1. B o m th ng nh t công tác qu n lý nhà nư c v m b o v sinh an toàn th c phNm t i thành ph , tránh hình th c, ch ng chéo, b tr ng nhi m v làm nh hư ng n hi u qu công tác này. 2. Ho t ng ph i h p d a trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các cơ quan ph i h p và tuân th quy nh c a pháp lu t trong ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm và các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy nh, quy trình b o m v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi nhi m v qu n lý c a ơn v . 3. B o m k lu t, k cương khách quan trong quá trình ph i h p, cùng phát hi n nh ng i m b t h p lý, chưa phù h p trong vi c t ch c th c hi n k p th i i u ch nh cho phù h p v i nhi m v , b o m ư c yêu c u chuyên môn, ch t lư ng và th i gian ph i h p. i u 4. Cơ quan ch trì và cơ quan ph i h p S Y t là cơ quan ch trì giúp y ban nhân dân thành ph trong ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm t i thành ph , các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Văn hóa và Thông tin, S Khoa h c và Công ngh , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công nghi p, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , S Thương m i, S Giáo d c và ào t o, S Tài chính, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n là cơ quan ph i h p. Chương 2: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 5. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch trì 1. Xây d ng k ho ch ph i h p th c hi n công tác, trong ó xác nh nhi m v c a t ng cơ quan ph i h p; t ch c i u ph i các ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm theo k ho ch c a Ban Ch o liên ngành, t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph , B Y t và các cơ quan thNm quy n v tình hình th c hi n k ho ch m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo ngh c a cơ quan ph i h p và các i u ki n m b o khác cho công tác ph i h p. 3. T ng h p và t ch c nghiên c u, ti p thu ý ki n c a cơ quan ph i h p; báo cáo y ban nhân dân thành ph v các v n còn có ý ki n khác nhau. 4. Báo cáo xu t ho c gi i trình n i dung liên quan cho y ban nhân dân thành ph ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v tình hình ph i h p theo quy nh trong Quy ch này. 5. Ch trì t ch c ho t ng c a oàn ki m tra liên ngành v sinh an toàn th c phNm, th c hi n ki m tra công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a
  4. bàn thành ph , thNm nh các i u ki n v sinh an toàn th c phNm và c p gi y ch ng nh n i u ki n cho các cơ s tham gia chu i th c phNm an toàn, các ch u m i. i u 6. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ph i h p 1. Tham gia các ho t ng ph i h p theo k ho ch chuNn b c a cơ quan ch trì ph i h p. 2. Cung c p thông tin có liên quan n công vi c c n ph i h p công tác. 3. Tuân th v th i gian góp ý ki n theo yêu c u c a cơ quan ch trì, ph i h p và ch u trách nhi m v các ý ki n c a cơ quan mình; cung c p thông tin, s li u và ch u trách nhi m v tính chính xác c a thông tin, s li u. 4. Yêu c u cơ quan ch trì ph i h p cung c p tài li u, thông tin c n thi t, ph c v cho công tác ph i h p. 5. T ng ơn v căn c vào k ho ch và n i dung c a Thành ph tri n khai th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v v sinh an toàn th c phNm theo s phân công và tham gia th c hi n các chi n d ch truy n thông v sinh an toàn th c hi n theo s phân công. 6. Ph i h p trong ho t ng ki m tra v sinh an toàn th c phNm, xây d ng k ho ch ki m tra v v sinh an toàn th c phNm thu c ph m vi ngành qu n lý, c cán b tham gia oàn ki m tra liên ngành v sinh an toàn th c phNm. 7. Ph i h p trong ho t ng thanh tra v sinh an toàn th c phNm, xây d ng k ho ch thanh tra v v sinh an toàn th c phNm thu c ph m vi ngành qu n lý, ch ng ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c x lý, thu h i, giám sát, t ch c tiêu h y i v i các s n phNm th c phNm không có ngu n g c, không m b o an toàn v sinh th c phNm khi b phát hi n, ti n hành thanh tra v sinh an toàn th c phNm các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm có lĩnh v c ho t ng thu c ph m vi qu n lý nhi u ngành, khi có d u hi u vi ph m các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 8. Khi có ng c th c phNm x y ra, ph i h p v i cơ quan ch trì x lý các cơ s sai ph m thu c ph m vi qu n lý c a ơn v theo quy nh pháp lu t. 9. Ph i h p trong ho t ng qu n lý chu i th c phNm, có k ho ch tri n khai th c hi n ho t ng qu n lý các chu i th c phNm an toàn g m: chu i rau an toàn, chu i th t và s n phNm th t, chu i th y h i s n; có trách nhi m giám sát ho t ng c a chu i thu c trách nhi m, ph m vi qu n lý. i u 7. Trách nhi m c a S Y t 1. Là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn th c phNm thành ph , có trách nhi m th c hi n các n i dung quy nh i u 5 Quy ch này. 2. Ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm ã qua ch bi n, lưu thông trên th trư ng, ch trì ph i h p cùng S Thương
  5. m i qu n lý ho t ng kinh doanh hóa ch t, ph gia th c phNm trên a bàn thành ph . 3. C p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao theo quy nh t i Quy t nh s 11/2006/Q -BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Y t . 4. C p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm theo quy nh và phân c p c a B Y t t i Quy t nh s 42/2005/Q -BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy ch v công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm. 5. C p Gi y ti p nh n h sơ qu ng cáo s n phNm th c phNm theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a B Văn hóa - Thông tin, B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông và Thông tư liên t ch 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a B Văn hóa - Thông tin và B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t . 6. Thi t l p h th ng thông tin giám sát v sinh an toàn th c phNm nh m ánh giá tình hình v sinh an toàn c a các lo i th c phNm ư c s n xu t, kinh doanh trên a bàn thành ph . 7. Thông báo tên, a ch các cơ quan, ơn v có ch c năng ki m nghi m th c phNm ph c v công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. 8. Khi có ng c th c phNm x y ra, có trách nhi m t ch c c p c u và ch a tr cho ngư i b ng c, t ch c i u tra, xác nh nguyên nhân gây ng c th c phNm, sau ó ti n hành thanh tra x lý các sai ph m. i u 8. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong su t quá trình t s n xu t nuôi tr ng, khai thác, thu hái, ch bi n, gi t m , b o qu n, v n chuy n cho n khi nông s n th c phNm ư c ưa ra lưu thông trên th trư ng. 2. Ki m soát v sinh an toàn th c phNm i v i rau qu , thú y và th y h i s n bao g m ki m d ch hàng ngày trên t ng qu y s p, ơn v kinh doanh, cơ s gi t m gia súc, gia c m, x lý tr ng. 3. L p k ho ch xây d ng và phát tri n vùng s n xu t nông s n an toàn (vùng rau qu an toàn, vùng chăn nuôi an toàn). 4. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 9. Trách nhi m c a S Thương m i 1. Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i th c phNm lưu thông trên th trư ng.
  6. 2. Ki m soát i u ki n kinh doanh (mua bán, v n chuy n) th c phNm tươi s ng và ch bi n t i các ch . 3. Ki m soát vi c th c hi n các quy nh v qu n lý ch t lư ng hàng hóa; ki m tra, ki m soát hàng th t, hàng gi , hàng kém ch t lư ng, quá h n s d ng, nh p l u không m b o v sinh an toàn th c phNm. 4. Ph i h p S Y t qu n lý hóa ch t ph gia th c phNm. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 10. Trách nhi m c a S Khoa h c và Công ngh 1. Nghiên c u, xét duy t, chuy n giao công ngh , quy trình s n xu t th c phNm an toàn. Ph i h p qu n lý và phát tri n các Trung tâm Ki m nghi m t chuNn. 2. Tri n khai, hư ng d n, h tr vi c th c hi n các tiêu chuNn, phương pháp qu n lý v sinh an toàn th c phNm theo tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t . 3. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 11. Trách nhi m c a S Văn hóa và Thông tin 1. Tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 2. Qu n lý vi c qu ng cáo s n phNm, hàng hóa th c phNm theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 12. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ki m tra, ki m soát v môi trư ng, nư c th i, rác th i i v i các cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu c ph m vi qu n lý. 2. xu t và giám sát th c hi n tiêu h y các s n phNm th c phNm, hóa ch t ph gia th c phNm không t các tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm. 3. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 13. Trách nhi m c a S Công nghi p, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p. 1. Ki m tra, ki m soát v v sinh an toàn th c phNm i v i b p ăn t p th c a các cơ s thu c ph m vi qu n lý. 2. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 14. Trách nhi m c a S Giáo d c và ào t o
  7. 1. Ki m tra, ki m soát v v sinh an toàn th c phNm i v i b p ăn t p th c a các cơ s thu c ph m vi qu n lý. 2. Xây d ng các mô hình i m v cung c p th c phNm m b o v sinh cho các trư ng h c trên a bàn thành ph , không x y ra ng c th c phNm trong các trư ng h c. 3. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 15. Trách nhi m c a Công an thành ph 1. Phát hi n, i u tra x lý và h tr x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 2. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 16. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và ki m tra kinh phí chương trình m c tiêu m b o v sinh an toàn th c phNm và ti n ph t v vi ph m v sinh an toàn th c phNm nh m ph c v t t cho ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm c a thành ph . 2. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 17. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n - huy n 1. Tr c ti p qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn qu n - huy n; ph i h p v i S Y t và các s - ngành có liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm theo ch c năng chuyên ngành; th c hi n và ch o th c hi n vi c thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n cho các cơ s theo quy nh t i Quy t nh s 11/2006/Q -BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Y t . 2. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ BÁO CÁO LIÊN NGÀNH i u 18. S Y t là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn th c phNm thành ph , có trách nhi m t ng h p k ho ch, báo cáo c a các s - ngành trình Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn th c phNm thành ph và y ban nhân dân thành ph . i u 19. Ch h ih p nh kỳ 3 tháng 1 l n, Ban Ch o liên ngành h p ánh giá k t qu th c hi n chương trình, l p k ho ch và ra phương hư ng nhi m v th i gian t i; báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph có nh ng ch o k p th i phù h p v i tình hình th c t .
  8. Trư ng h p t xu t, Trư ng Ban Ch o liên ngành s tri u t p h p b t thư ng gi i quy t. i u 20. Ch báo cáo Các s - ngành, oàn th , qu n - huy n báo cáo b ng văn b n v S Y t các ho t ng t ch c, tri n khai th c hi n công tác m b o v sinh an toàn th c phNm, (có nh n nh, ánh giá, khó khăn t n t i và hư ng gi i quy t), theo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và c năm. S Y t báo cáo b ng văn b n cho B Y t , y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ch c năng khác v ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm trên a bàn thành ph theo quy nh. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 21. S Y t và các s - ngành có trách nhi m ph bi n, hư ng d n và th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, b t c p c n ph i i u ch nh, s a i cho phù h p, S Y t có trách nhi m t ng h p và xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản