Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
17
download

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 16/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ V SINH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí, Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 54/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí 1. Các t ch c, cá nhân ư c cung ng d ch v v sinh có tr s và cư trú t i phư ng, xã, th tr n trên a bàn Thành ph Hà N i ph i th c hi n n p ti n phí v sinh hàng tháng.
  2. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân có rác th i nguy h i (rác th i công nghi p, y t nguy h i) c n ph i m b o th c hi n quy nh nghiêm ng t t khâu thu gom n khâu v n chuy n và x lý rác giao cơ quan chuyên môn xây d ng án trình H i ng nhân dân kỳ h p sau. i u 2. M c thu phí ( ã bao g m thu GTGT) 1. M c thu i v i h gia ình a) Cá nhân cư trú các phư ng: 3.000 /ngư i/tháng b) Cá nhân cư trú các xã, th tr n: 1.500 /ngư i/tháng 2. M c thu i v i các h s n xu t kinh doanh: a) i v i các h kinh doanh buôn bán các m t hàng ăn u ng, v t li u xây d ng (g ch, cát, á, s i), rau, hoa qu , th c phNm tươi s ng: - Trư ng h p có lư ng rác th i dư i 1m3/tháng: Trên a bàn phư ng m c thu 100.000 ng/tháng; Trên a bàn xã, th tr n: m c thu 70.000 ng /tháng. - Trư ng h p có lư ng rác th i trên 1m3/tháng thì thu theo ơn giá 160.000 ng/m3 ho c 380.000 ng/t n. b) Các h kinh doanh buôn bán khác: M c thu 40.000 ng/tháng. 3. i v i trư ng h c, nhà tr , tr s làm vi c c a các doanh nghi p, cơ quan hành chính, s nghi p m c thu là 100.000 ng/ ơn v /tháng. 4. Các t ch c và cơ s khác: M c thu theo ơn giá 160.000 ng/m3 ho c 380.000 ng/t n. 5. i v i các h s n xu t, kinh doanh ã thu phí v sinh theo h kinh doanh thì không thu phí theo h gia ình. Trư ng h p ngư i kinh doanh thuê a i m thì ngư i kinh doanh ph i n p phí v sinh theo h kinh doanh và gia ình có a i m cho thuê ph i n p phí v sinh theo m c h gia ình. i u 3. ơn v thu phí Các t ch c cung ng d ch v v sinh ư c t ch c thu phí v sinh. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c Toàn b s thu phí v sinh thu ư c là doanh thu c a t ch c cung ng d ch v v sinh do v y ơn v thu phí v sinh ph i kê khai, n p thu theo quy nh c a Lu t thu i v i s phí thu ư c theo úng quy nh.
  3. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng hoá ơn GTGT ho c vé in s n do Cơ quan thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 111/2007/Q -UBND ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí v sinh trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006, Q s 2403/2007/Q -UBND ngày 11/12/2007 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Xây d ng, Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c thu thành ph Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản