Quyết định số 1603/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1603/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1603/QĐ-TTg về việc bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1603/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1603/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG Y VIÊN BAN CH O QU C GIA V ÀO T O THEO NHU C U XÃ H I GIAI O N 2008 – 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B N i v t i công văn s 3164/BNV-TCCB ngày 16 tháng 10 năm 2008; B trư ng B Xây d ng t i công văn s 2132/BXD-TCCB ngày 23 tháng 10 năm 2008; B trư ng B Thông tin và Truy n thông t i công văn s 3203/BTTTT-TCCB ngày 07 tháng 10 năm 2008; Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t i công văn s 1303/TƯ TN ngày 14 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B sung và thay i thành viên Ban Ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 – 2015 ư c thành l p theo Quy t nh s 1230/Q -TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph như sau: a) B sung các y viên g m: - Ông Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v ; - Ông Cao L i Quang, Th trư ng B Xây d ng; - Ông Nguy n c Vinh, Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. b) Ông Tr n c Lai, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông làm y viên thay ông Nguy n Minh H ng, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n T n Dũng - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản