Quyết định số 161/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 161/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 161/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 159/TTr-CP ngày 30/11/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 6 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA VÀ CÔNG DÂN N Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 161/2007/Q -CTN ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  2. I. CÔNG DÂN CAM-PU-CHIA 1 Lam Houng, sinh năm 1950 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Hương Hi n trú t i s : 143 Lê Quang Sung, phư ng 6, qu n 6, TP. H Chí Minh 2 Vương Ái M , sinh ngày 21/02/1956 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Vương Ái M Hi n trú t i: s 162/89 Tôn Th t Hi p, phư ng 13, qu n 11, TP. H Chí Minh 3 Si Tau Ho Muoi, sinh ngày 17/7/1966 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Tư Th m Nghi Hi n trú t i: s 220/8 l u 2, Tr n Hưng o, phư ng 11, qu n 5, TP. H Chí Minh 4 Vong T n Phát, sinh ngày 12/11/1978 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Vương T n Phát Hi n trú t i: s 170C Nguy n Nh Lãm, phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh 5 Vương T n Nam, sinh ngày 10/6/1976 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Vương T n Nam Hi n trú t i: s 170C Nguy n Nh Lãm, phư ng Phú Th Hòa, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh II. CÔNG DÂN N 1 Sethuraman Susila Th Thu Th y, sinh ngày 08/3/1967 t i TP. H Chí Gi i tính: N Minh Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Thu Th y Hi n trú t i: s 157/31 ư ng 3 tháng 2 phư ng 11, qu n 10, TP. H Chí Minh (Công báo s 91+92 ngày 15/02/2007)
Đồng bộ tài khoản