intTypePromotion=1

Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án ""đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 161/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T Đ ÁN ''Đ U TƯ XÂY D NG TR S LÀM VI C C A H TH NG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I GIAI ĐO N 2008 - 2012" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i, c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Đ án ''Đ u tư xây d ng tr s làm vi c trong h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i giai đo n 2008 - 2012'', v i n i dung ch y u sau: 1. Tên Chương trình: ''Đ án đ u tư xây d ng tr s làm vi c trong h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i giai đo n 2008 - 2012''. 2. Đơn v qu n lý: Ngân hàng Chính sách xã h i. 3. M c tiêu Đ án: Đ n năm 2012 b o đ m các đơn v c a h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i t Trung ương đ n c p huy n đ u có tr s làm vi c n đ nh, theo đúng tiêu chu n c a m t tr s ngân hàng, nh m ph c v thu n l i cho nhân dân và an toàn kho qu . 4. Các căn c xác đ nh quy mô đ u tư: Căn c các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ngân hàng Chính sách xã h i; phê chu n Đi u l v t ch c và ho t đ ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i; v tiêu chu n, đ nh m c s d ng tr s làm vi c t i cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 5. Quy mô đ u tư: a) Ngân hàng c p huy n: 2.000 tri u đ ng/tr s , g m: 2 - Nhà làm vi c c p IV, 02 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 450 m . 2 - Nhà ph tr : c p IV, 01 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 100 m . b) Ngân hàng c p t nh: 7.100 tri u đ ng/tr s , g m: 2 - Nhà làm vi c c p II, 03 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 1.500 m . 2 - Nhà ph tr : c p IV, 02 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 200 m . c) H i s chính (g m 15 phòng, ban), S giao d ch (g i t t là H i s chính): 150.000 tri u đ ng, g m: 2 - Nhà làm vi c c p II, 15 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 10.000 m . 2 - Nhà ph tr : c p III, 03 t ng, khung bê tông c t thép ch u l c, di n tích sàn 1.500 m . Trên đây là quy mô t i đa cho tr s Ngân hàng Chính sách xã h i các c p. Trong bư c l p, th m đ nh và phê duy t đ u tư t ng d án (tr s ) c th , Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m chu n xác l i quy mô đ u tư trên cơ s ch c năng cơ b n c a t ng c p ngân hàng, đi u ki n th c t nơi đ t tr s , nhu c u ho t đ ng n đ nh lâu dài c a t ng c p ngân hàng và quy đ nh pháp lu t hi n hành (Danh m c đ u tư xây d ng tr s làm vi c trong h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i giai đo n 2008 - 2012 như ph l c kèm theo Quy t đ nh này). 6. Nh ng căn c cơ b n trong l p d toán đ u tư tr s Ngân hàng Chính sách xã h i các c p: Căn c su t v n đ u tư xây d ng tr s cơ quan, quy đ nh “Phân c p nhà và công trình - nguyên t c cơ b n” và các yêu c u, quy đ nh v phân lo i tr s cơ quan do các cơ quan có th m quy n ban hành; các gi i pháp thi t k ; phòng cháy ch a cháy; yêu c u k thu t chi u sáng, k thu t đi n, v sinh… c a TCVN 4601 - 1988 tiêu chu n thi t k tr s cơ quan và quy mô di n tích c a các c p ngân hàng.
 2. Chi phí đ u tư xây d ng tr s Ngân hàng Chính sách xã h i các c p bao g m: chi phí xây d ng các phòng làm vi c, sàn giao d ch, các phòng ph c v công c ng và k thu t (phòng h p, phòng ti p dân, phòng qu n tr h th ng máy tính, kho ti n, kho lưu tr d li u thông tin, h i trư ng…), các phòng ph tr (khu v sinh, b p ăn, kho n ch , ch đ xe…). 7. T ng nhu c u v n đ u tư d ki n: 772.900 tri u đ ng, trong đó: a) V n đ u tư xây d ng m i d ki n cho 203 tr s (trong đó có H i s chính, 15 tr s ngân hàng c p t nh và 187 tr s ngân hàng c p huy n), c th : Chi phí xây l p Chi phí thi t b T ng chi phí TT Tên đơn v Đơn v Thành ti n Thành ti n (tri u đ ng) 1 H i s chính 1 142.000 8.000 150.000 2 Ngân hàng c p t nh 15 99.750 6.750 106.500 3 Ngân hàng c p huy n 187 348.755 25.245 374.000 T ng c ng 203 590.505 39.995 630.500 b) V n đ u tư đ s a ch a, c i t o, nâng c p các tr s cũ c a các t ch c cơ quan chuy n cho Ngân hàng Chính sách xã h i làm tr s d ki n: 123 tr s (trong đó có 70 tr s đư c bàn giao trong năm 2007 và 53 tr s d ki n đư c bàn giao thêm trong th i gian t i), (20 tr s ngân hàng c p t nh và 103 tr s ngân hàng c p huy n), c th : Chi phí xây l p Chi phí thi t b T ng chi phí TT Tên đơn v Đơn v Thành ti n Thành ti n (tri u đ ng) 1 Ngân hàng c p t nh 20 54.000 6.000 60.000 2 Ngân hàng c p huy n 103 61.800 20.600 82.400 T ng c ng 123 115.800 26.600 142.400 8. Các gi i pháp th c hi n: a) Ti p t c th c hi n các Ch th c a Th tư ng Chính ph : s 05/2003/CT-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2003 v vi c ch đ o ho t đ ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i và Ch th s 09/2004/CT-TTg ngày 16 tháng 03 năm 2004 v vi c nâng cao năng l c, hi u qu ho t đ ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i và các văn b n khác có liên quan; Ngân hàng Chính sách xã h i làm vi c v i các B , ngành, các đ a phương liên quan ti p nh n các tr s dôi dư đ s d ng theo ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 4141/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 07 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph và các văn b n khác liên quan; b) Ngân hàng Chính sách xã h i làm vi c v i các đ a phương c p t nh, c p huy n có đi u ki n h tr Ngân hàng Chính sách xã h i trong vi c xây d ng tr s làm vi c t i đ a phương. Đ i v i các đ a phương không thu c di n nh n v n h tr t ngân sách trung ương, có trách nhi m: ngoài vi c đ u tư k t c u h t ng k thu t ngoài hàng rào (đư ng đi, đi n, c p, thóat nư c,...), đóng góp t i thi u 15% t ng m c v n đ u tư tr s t hàng rào tr vào; c) Tri n khai l p, th m đ nh, phê duy t và th c hi n đ u tư xây d ng các d án (tr s ) đã xác đ nh rõ kh năng cân đ i v n theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. 9. K ho ch tri n khai: a) Ti n đ th c hi n: Căn c vào m c tiêu đ u tư c a Đ án: đ n năm 2012 b o đ m các đơn v thu c h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i (t Trung ương đ n c p huy n) có tr s làm vi c n đ nh, theo đúng tiêu chu n c a m t tr s ngân hàng, nh m ph c v thu n l i cho nhân dân và an toàn kho qu . Trong s 203 đơn v còn l i chưa có tr làm vi c g m: h i s chính, 15 ngân hàng c p t nh, 187 ngân hàng c p huy n thu c các đ a phương m i chia tách, vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n đ u tư theo danh m c các công trình đư c s p x p th t ưu tiên như sau: - Đ i v i các tr s xây d ng m i: 630.500 tri u đ ng.
 3. + Năm 2008, ưu tiên đ u tư xây d ng tr s làm vi c cho 03 ngân hàng c p t nh m i chia tách (Lai Châu, Đ k Nông, H u Giang), 49 ngân hàng c p huy n m i chia tách, huy n vùng sâu vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn không ti p nh n đư c nhà dôi dư theo các Ch th c a Th tư ng và H i s chính. + Năm 2009, ti p t c đ u tư đ hòan ch nh các tr s làm vi c cho 03 ngân hàng c p t nh m i chia tách (Lai Châu, Đ k Nông, H u Giang), 42 ngân hàng c p huy n thu c vùng m i chia tách, vùng sâu vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn và H i s chính. + Năm 2010, đ u tư xây d ng 40 ngân hàng c p huy n vùng sâu vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn và H i s chính. + Năm 2011, đ u tư xây d ng 41 ngân hàng c p huy n vùng sâu vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn và H i s chính. + Năm 2012, đ u tư xây d ng tr s cho 12 ngân hàng c p t nh và 15 ngân hàng c p huy n còn l i. K ho ch v n: + Năm 2008: 117.000 tri u đ ng. + Năm 2009: 146.300 tri u đ ng. + Năm 2010: 140.000 tri u đ ng. + Năm 2011: 112.000 tri u đ ng. + Năm 2012: 115.200 tri u đ ng. - Đ i v i các tr s đư c ti p nh n, bàn giao t các B , ngành và đ a phương: s ti n hành l p k ho ch và d trù kinh phí s a ch a, c i t o và nâng c p ngay sau khi đư c ti p nh n. b) Ngu n v n: - Ngu n v n đ u tư s a ch a, c i t o các công trình, s d ng t ngu n chi phí ho t đ ng hàng năm trong m c chi phí qu n lý c a B Tài chính giao; - Ngu n v n đ u tư xây d ng các tr s m i t ngu n v n: ngân sách trung ương, ngu n v n đư c trích qu đ đ u tư phát tri n c a Ngân hàng Chính sách xã h i, ngân sách đ a phương và các ngu n v n h p pháp khác. 10. T ch c th c hi n: a) Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c ch đ o t ch c tri n khai th c hi n Đ án theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; b) T ng Giám đ c Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i v vi c t ch c th c hi n Đ án theo đúng m c tiêu, k ho ch; ki m tra, giám sát vi c s d ng v n đ u tư đúng m c đích b o đ m ti t ki m, đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; c) Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c và các đơn v thu c h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Đ án b o đ m đúng các quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư xây d ng, các quy đ nh đ c thù c a ngành, tri t đ phân quy n, phân c p trong công tác qu n lý các d án đ u tư xây d ng, b o đ m th c hi n Đ án hòan thành đúng ti n đ và hi u qu ; đ ng th i không làm nh hư ng đ n các công tác chuyên môn c a ngành. 11. Trách nhi m c a các cơ quan ph i h p th c hi n Đ án: a) Ngân hàng Chính sách xã h i là đơn v ch trì th c hi n Đ án: - T ch c tri n khai th c hi n Đ án, đúng m c tiêu, b o đ m ti n đ , hi u qu đ u tư, phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v đ u tư và xây d ng. Đ nh kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành liên quan v ti n đ th c hi n Đ án, các khó khăn, thu n l i trong quá trình th c hi n; - Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch đ c thù huy đ ng đ các ngu n l c đ th c hi n Đ án trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Ch đ ng ph i h p v i các B , ngành và các đ a phương có tr s dôi dư không s d ng h t, t n d ng s a ch a, c i t o, nâng c p làm tr s ngân hàng đ gi m thi u t i đa m c v n đ u tư th c hi n Đ án. Chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p các tr s đư c ti p nh n, đư c tính vào chi phí ho t đ ng hàng năm c a ngân hàng. b) B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các B , ngành liên quan ph i h p v i Ngân hàng Chính sách xã h i trong vi c xây d ng cơ ch , chính sách đ c thù, huy đ ng đ ngu n l c đ th c hi n Đ án. c) Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
 4. - T o đi u ki n thu n l i đ Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n xây d ng tr s trên đ a bàn: các th t c v đ u tư và xây d ng; chuy n giao các tr s dôi dư không còn nhu c u s d ng; b trí qu đ t, cơ s h t ng, gi i phóng m t b ng đ xây d ng m i các tr s làm vi c c a ngân hàng t i đ a phương; - Đ i v i các đ a phương không thu c di n nh n v n h tr t ngân sách Trung ương, có trách nhi m: ngoài vi c đ u tư k t c u h t ng k thu t ngoài hàng rào (đư ng đi, đi n, c p thóat nư c,...); đóng góp t i thi u 15% t ng m c đ u tư c a tr s t hàng rào tr vào. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan, đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; đã ký Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A. DANH M C Đ U TƯ XÂY D NG TR S LÀM VI C TRONG H TH NG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I GIAI ĐO N 2008 - 2012 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 161/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 c a Th tư ng Chính ph TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Năm 2008 I Các t nh m i chia tách 1 T nh Lai Châu Lai Châu 2 T nh H u Giang H u Giang 3 T nh Đ k Nông Đ k Nông II Các huy n chia tách, vùng sâu vùng xa 1 T nh Phú Th Phú Th Huy n Tân Sơn 2 T nh B c Giang B c Giang Huy n Sơn Đ ng Huy n Yên Dũng Huy n Yên Th 3 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Mư ng ng
 5. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n Mư ng Chà 4 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n Lương Sơn Huy n Đà B c 5 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Văn Bàn 6 T nh Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Võ Nhai 7 T nh B c K n B cK n Huy n Pác N m 8 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang Huy n Chiêm Hóa 9 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Hà Qu ng Huy n Thông Nông 10 T nh Hà Giang Hà Giang Huy n Hòang Su Phì 11 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Đông Tri u 12 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Quan Sơn Huy n Mư ng Lát 13 T nh Ngh An Ngh An Huy n Anh Sơn Huy n Tân Kỳ 14 T nh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Huy n Th ch Hà Huy n L c Hà 15 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Thăng Bình Huy n Phú Ninh 16 T nh Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi Huy n Lý Sơn 17 T nh Bình Đ nh Bình Đ nh Huy n Phù M 18 T nh Phú Yên Phú Yên Huy n Sơn Hòa
 6. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 19 T nh Bình Thu n Bình Thu n Huy n Tuy Phong Huy n B c Bình Huy n Phú Quý 20 T nh Khánh Hòa Khánh Hòa Huy n Ninh Hòa Huy n Cam Lâm 21 T nh Đ k L k Đ kL k Huy n Ea Kar Huy n M'Đrăk 22 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Mangyang Huy n An Khê Huy n Ayunpa 23 T nh Kon Tum Kon Tum Huy n Đ k Glei 24 T nh Lâm Đ ng Lâm Đ ng Huy n Lâm Hà 25 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đăk Glong 26 T nh Đ ng Nai Đ ng Nai Huy n Xuân L c Huy n Tân Phú 27 T nh Bà R a - Vũng Tàu Bà R a - Vũng Tàu Huy n Châu Đ c Huy n Tân Thành 28 T nh Sóc Trăng Sóc Trăng Huy n M Tú Huy n Long Phú Huy n M Xuyên 29 T nh H u Giang H u Giang Huy n Châu Thành Huy n Long M 30 H i s chính Năm 2009 I Các t nh m i chia tách 1 T nh Lai Châu Lai Châu
 7. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 2 T nh H u Giang H u Giang 3 T nh Đ k Nông Đ k Nông II Các huy n chia tách, vùng sâu vùng xa 1 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Gia Vi n 2 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n Tam Đ o 3 T nh B c Giang B c Giang Huy n L c Nam Huy n Vi t Yên 4 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Tu n Giáo 5 T nh Sơn La Sơn La Huy n Mư ng La 6 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n Kim Bôi Huy n Tân L c 7 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Bát Xát 8 Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Đ i T Huy n Đ nh Hóa 9 T nh B c K n B cK n Huy n Na Rì 10 T nh L ng Sơn L ng Sơn Huy n Văn Lãng Huy n Cao L c 11 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang Huy n Hàm Yên 12 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Th ch An Huy n Trùng Khánh Huy n Ph c Hòa 13 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Hoành B Huy n Cô Tô 14 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Như Xuân
 8. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n Vĩnh L c 15 T nh Ngh An Ngh An Huy n Kỳ Sơn 16 T nh Qu ng Bình Qu ng Bình Huy n Tuyên Hóa 17 T nh Th a Thiên Hu Th a Thiên Hu Huy n Phú L c 18 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Tiên Phư c 19 T nh Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi Huy n Sơn T nh 20 T nh Bình Đ nh Bình Đ nh Huy n Tuy Phư c 21 T nh Ninh Thu n Ninh Thu n Huy n Bác Ái 22 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Kông chro 23 T nh Lâm Đ ng Lâm Đ ng Huy n L c Dương 24 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đ k Song 25 T nh Bà R a - Vũng Tàu Bà R a - Vũng Tàu Huy n Xuyên M c Huy n Đ t Đ 26 T nh Đ ng Tháp Đ ng Tháp Huy n H ng Ng 27 T nh Vĩnh Long Vĩnh Long Huy n Bình Minh Huy n Trà Ôn 28 T nh Trà Vinh Trà Vinh Huy n Càng Long 29 T nh An Giang An Giang Huy n Tri Tôn 30 T nh Cà Mau Cà Mau Huy n Th i Bình 31 T nh B c Liêu B c Liêu Huy n Giá Rai 32 T nh H u Giang H u Giang Huy n Châu Thành A
 9. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 33 H i s chính Năm 2010 34 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Yên Mô Huy n Nho Quan 35 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n L p Th ch 36 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Đi n Biên 37 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n L c Sơn 38 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Simacai 39 T nh Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Phú Lương 40 T nh B c K n B cK n Huy n Ch Đ n Huy n Ngân Sơn 41 T nh L ng Sơn L ng Sơn Huy n L c Bình Huy n Bình Gia 42 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang Huy n Yên Sơn 43 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Hòa An Huy n Qu ng Uyên 44 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Vân Đ n Huy n H i Hà Huy n Ba Ch Huy n Đ m Hà 45 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Tri u Sơn 46 T nh Ngh An Ngh An Huy n Quỳnh Lưu 47 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Đi n Bàn Huy n Hi p Đ c 48 T nh Phú Yên Phú Yên
 10. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n Tuy Hòa 49 T nh Bình Thu n Bình Thu n Huy n Hàm Thu n B c 50 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Chư Prông Huy n Đăk Đoa 51 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đăk R’Lâp 52 T nh Tây Ninh Tây Ninh Huy n Dương Minh Châu 53 T nh Đ ng Tháp Đ ng Tháp Huy n Tháp Mư i Huy n Tân H ng 54 T nh Vĩnh Long Vĩnh Long Huy n Tam Bình 55 T nh Long An Long An Huy n C n Giu c 56 T nh Trà Vinh Trà Vinh Huy n Châu Thành 57 T nh An Giang An Giang Huy n T nh Biên 58 T nh Cà Mau Cà Mau Huy n Đ m Dơi Huy n Cái Nư c 59 T nh B c Liêu B c Liêu Huy n Vĩnh L i Huy n Phư c Long 60 T nh Sóc Trăng Sóc Trăng Huy n K Sách Huy n Vĩnh Châu 61 H i s chính Năm 2011 1 Thành ph Hà N i Hà N i Huy n Thanh Trì Huy n Qu n C u Gi y Qu n Đ ng Đa 2 Thành ph H i Phòng H i Phòng Qu n Ngô Quy n
 11. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Qu n H i An 3 T nh Hà Tây Hà Tây Huy n ng Hòa 4 T nh H i Dương H i Dương Huy n Thanh Hà Huy n Gia L c 5 T nh Hưng Yên Hưng Yên Huy n M Hào Huy n Kim Đ ng 6 T nh Thái Bình Thái Bình Huy n Ti n H i Huy n Đông Hưng Huy n Hưng Hà 7 T nh Nam Đ nh Nam Đ nh Huy n M L c Huy n H i H u 8 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Yên Khánh Huy n Kim Sơn Huy n Hoa Lư 9 T nh Phú Th Phú Th Huy n H Hòa Huy n C m Khê 10 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n Mê Linh 11 T nh B c Ninh B c Ninh Huy n Lương Tài Huy n T Sơn 12 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Th xã Uông Bí Huy n Bãi Cháy 13 T nh Th a Thiên Hu Th a Thiên Hu Huy n Qu ng Đi n 14 Thành ph Đà N ng Thành ph Đà N ng Qu n Liên Chi u Qu n Ngũ Hành Sơn Qu n Sơn Trà
 12. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Qu n C m L 15 T nh Bình Đ nh Bình Đ nh Huy n An Nhơn 16 T nh Phú Yên Phú Yên Th xã Tuy Hòa 17 Thành ph H Chí Minh Thành ph H Chí Minh Qu n Tân Bình Qu n Gò V p 18 T nh Đ ng Tháp Đ ng Tháp Huy n Lai Vung 19 Thành ph C n Thơ C n Thơ Qu n Bình Thu Qu n Cái Răng 20 T nh Long An Long An Huy n Tân Th nh 21 T nh B n Tre B n Tre Huy n M Cày Huy n Ch Lách 22 T nh Ti n Giang Ti n Giang Huy n Ch G o 23 H i s chính Năm 2012 1 Thành ph Hà N i Hà N i Qu n Tây H Qu n Long Biên 2 Thành ph H i Phòng H i Phòng Th xã Đ Sơn Qu n H ng Bàng Qu n Lê Chân 3 T nh Hưng Yên Hưng Yên Huy n Yên M 4 T nh Phú Th Phú Th H is 5 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n Yên L c 6 T nh Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi H is
 13. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 7 T nh Thái Nguyên Thái Nguyên H is 8 T nh Bình Thu n Bình Thu n H iS 9 T nh Đ k L k Đ kL k H is 10 T nh Gia Lai Gia Lai H is 11 Thành ph H Chí Minh Thành ph H Chí Minh Qu n Bình Chánh Qu n Th Đ c Qu n 12 Qu n 4 12 T nh Đ ng Nai Đ ng Nai Huy n Th ng Nh t H is 13 Đ ng Tháp Đ ng Tháp Châu Thành 14 T nh Vĩnh Long Vĩnh Long H is 15 Thành ph C n Thơ C n Thơ Huy n Vĩnh Th nh H is 16 T nh Long An Long An H is 17 T nh An Giang An Giang H is 18 T nh Ti n Giang Ti n Giang Huy n Châu Thành 19 T nh Sóc Trăng Sóc Trăng H is TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Năm 2008 I Các t nh m i chia tách 1 T nh Lai Châu Lai Châu 2 T nh H u Giang H u Giang
 14. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 3 T nh Đ k Nông Đ k Nông II Các huy n chia tách, vùng sâu vùng xa 1 T nh Phú Th Phú Th Huy n Tân Sơn 2 T nh B c Giang B c Giang Huy n Sơn Đ ng Huy n Yên Dũng Huy n Yên Th 3 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Mư ng ng Huy n Mư ng Chà 4 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n Lương Sơn Huy n Đà B c 5 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Văn Bàn 6 T nh Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Võ Nhai 7 T nh B c K n B cK n Huy n Pác N m 8 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang Huy n Chiêm Hóa 9 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Hà Qu ng Huy n Thông Nông 10 T nh Hà Giang Hà Giang Huy n Hoàng Su Phì 11 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Đông Tri u 12 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Quan Sơn Huy n Mư ng Lát 13 T nh Ngh An Ngh An Huy n Anh Sơn Huy n Tân Kỳ 14 T nh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Huy n Th ch Hà
 15. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n L c Hà 15 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Thăng Bình Huy n Phú Ninh 16 T nh Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi Huy n Lý Sơn 17 T nh Bình Đ nh Bình Đ nh Huy n Phù M 18 T nh Phú Yên Phú Yên Huy n Sơn Hòa 19 T nh Bình Thu n Bình Thu n Huy n Tuy Phong Huy n B c Bình Huy n Phú Quý 20 T nh Khánh Hòa Khánh Hòa Huy n Ninh Hòa Huy n Cam Lâm 21 T nh Đ k L k Đ kL k Huy n Ea Kar Huy n M'Đrăk 22 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Mangyang Huy n An Khê Huy n Ayunpa 23 T nh Kon Tum Kon Tum Huy n Đ k Glei 24 T nh Lâm Đ ng Lâm Đ ng Huy n Lâm Hà 25 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đăk Glong 26 T nh Đ ng Nai Đ ng Nai Huy n Xuân L c Huy n Tân Phú 27 T nh Bà R a - Vũng Tàu Bà R a - Vũng Tàu Huy n Châu Đ c Huy n Tân Thành 28 T nh Sóc Trăng Sóc Trăng
 16. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n M Tú Huy n Long Phú Huy n M Xuyên 29 T nh H u Giang H u Giang Huy n Châu Thành Huy n Long M 30 H i s chính Năm 2009 I Các t nh m i chia tách 1 T nh Lai Châu Lai Châu 2 T nh H u Giang H u Giang 3 T nh Đ k Nông Đ k Nông II Các huy n chia tách, vùng sâu vùng xa 1 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Gia Vi n 2 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n Tam Đ o 3 T nh B c Giang B c Giang Huy n L c Nam Huy n Vi t Yên 4 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Tu n Giáo 5 T nh Sơn La Sơn La Huy n Mư ng La 6 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n Kim Bôi Huy n Tân L c 7 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Bát Xát 8 Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Đ i T Huy n Đ nh Hóa 9 T nh B c K n B cK n Huy n Na Rì 10 T nh L ng Sơn L ng Sơn Huy n Văn Lãng Huy n Cao L c 11 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang
 17. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n Hàm Yên 12 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Th ch An Huy n Trùng Khánh Huy n Ph c Hòa 13 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Hòanh B Huy n Cô Tô 14 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Như Xuân Huy n Vĩnh L c 15 T nh Ngh An Ngh An Huy n Kỳ Sơn 16 T nh Qu ng Bình Qu ng Bình Huy n Tuyên Hóa 17 T nh Th a Thiên Hu Th a Thiên Hu Huy n Phú L c 18 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Tiên Phư c 19 T nh Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi Huy n Sơn T nh 20 T nh Bình Đ nh Bình Đ nh Huy n Tuy Phư c 21 T nh Ninh Thu n Ninh Thu n Huy n Bác Ái 22 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Kông chro 23 T nh Lâm Đ ng Lâm Đ ng Huy n L c Dương 24 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đ k Song 25 T nh Bà R a - Vũng Tàu Bà R a - Vũng Tàu Huy n Xuyên M c Huy n Đ t Đ 26 T nh Đ ng Tháp Đ ng Tháp Huy n H ng Ng 27 T nh Vĩnh Long Vĩnh Long Huy n Bình Minh
 18. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n Trà Ôn 28 T nh Trà Vinh Trà Vinh Huy n Càng Long 29 T nh An Giang An Giang Huy n Tri Tôn 30 T nh Cà Mau Cà Mau Huy n Th i Bình 31 T nh B c Liêu B c Liêu Huy n Giá Rai 32 T nh H u Giang H u Giang Huy n Châu Thành A 33 H i s chính Năm 2010 34 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Yên Mô Huy n Nho Quan 35 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n L p Th ch 36 T nh Đi n Biên Đi n Biên Huy n Đi n Biên 37 T nh Hòa Bình Hòa Bình Huy n L c Sơn 38 T nh Lào Cai Lào Cai Huy n Simacai 39 T nh Thái Nguyên Thái Nguyên Huy n Phú Lương 40 T nh B c K n B cK n Huy n Ch Đ n Huy n Ngân Sơn 41 T nh L ng Sơn L ng Sơn Huy n L c Bình Huy n Bình Gia 42 T nh Tuyên Quang Tuyên Quang Huy n Yên Sơn 43 T nh Cao B ng Cao B ng Huy n Hòa An Huy n Qu ng Uyên 44 T nh Qu ng Ninh Qu ng Ninh Huy n Vân Đ n
 19. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng Huy n H i Hà Huy n Ba Ch Huy n Đ m Hà 45 T nh Thanh Hóa Thanh Hóa Huy n Tri u Sơn 46 T nh Ngh An Ngh An Huy n Quỳnh Lưu 47 T nh Qu ng Nam Qu ng Nam Huy n Đi n Bàn Huy n Hi p Đ c 48 T nh Phú Yên Phú Yên Huy n Tuy Hòa 49 T nh Bình Thu n Bình Thu n Huy n Hàm Thu n B c 50 T nh Gia Lai Gia Lai Huy n Chư Prông Huy n Đăk Đoa 51 T nh Đ k Nông Đ k Nông Huy n Đăk R’Lâp 52 T nh Tây Ninh Tây Ninh Huy n Dương Minh Châu 53 T nh Đ ng Tháp Đ ng Tháp Huy n Tháp Mư i Huy n Tân H ng 54 T nh Vĩnh Long Vĩnh Long Huy n Tam Bình 55 T nh Long An Long An Huy n C n Giu c 56 T nh Trà Vinh Trà Vinh Huy n Châu Thành 57 T nh An Giang An Giang Huy n T nh Biên 58 T nh Cà Mau Cà Mau Huy n Đ m Dơi Huy n Cái Nư c 59 T nh B c Liêu B c Liêu Huy n Vĩnh L i Huy n Phư c Long
 20. TT Tên đơn v Đ a đi m xây d ng 60 T nh Sóc Trăng Sóc Trăng Huy n K Sách Huy n Vĩnh Châu 61 H i s chính Năm 2011 1 Thành ph Hà N i Hà N i Huy n Thanh Trì Huy n Qu n C u Gi y Qu n Đ ng Đa 2 Thành ph H i Phòng H i Phòng Qu n Ngô Quy n Qu n H i An 3 T nh Hà Tây Hà Tây Huy n ng Hòa 4 T nh H i Dương H i Dương Huy n Thanh Hà Huy n Gia L c 5 T nh Hưng Yên Hưng Yên Huy n M Hào Huy n Kim Đ ng 6 T nh Thái Bình Thái Bình Huy n Ti n H i Huy n Đông Hưng Huy n Hưng Hà 7 T nh Nam Đ nh Nam Đ nh Huy n M L c Huy n H i H u 8 T nh Ninh Bình Ninh Bình Huy n Yên Khánh Huy n Kim Sơn Huy n Hoa Lư 9 T nh Phú Th Phú Th Huy n H Hòa Huy n C m Khê 10 T nh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Huy n Mê Linh 11 T nh B c Ninh B c Ninh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản