Quyết định số 161/QĐ-BXD

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 161/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/QĐ-BXD về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 161/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c quy ch làm vi c c a cơ quan B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2006/Q -BXD ngày 18/8/2006, QUY T NNH: i u 1. Nguyên t c phân công, m i quan h công tác gi a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng là thành viên Chính ph , là ngư i ng u, lãnh o B Xây d ng và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , Chính ph , Qu c h i v qu n lý nhà nư c các lĩnh v c ư c Chính ph giao trên ph m vi c nư c, v t ch c, ho t ng c a B và các cơ quan, ơn v tr c thu c B theo quy nh c a pháp lu t. B trư ng lãnh o, ch o, i u hành chung m i m t ho t ng c a B , các Th trư ng, các Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B ; th c hi n y , nghiêm túc m i nhi m v , quy n h n c a B trư ng theo quy nh c a pháp lu t; tr c ti p ch o các nhi m v l n, quan tr ng, mang tính chi n lư c trong t t c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B . 2. B trư ng phân công các Th trư ng giúp B trư ng tr c ti p ch o, x lý thư ng xuyên các công vi c c th thu c thNm quy n c a B trư ng trong t ng lĩnh v c công tác c a B , ngo i tr nh ng công vi c do B trư ng tr c ti p ch o. Th trư ng ư c thay m t B trư ng s d ng quy n h n c a B trư ng gi i quy t các công vi c ư c phân công. B trư ng phân công m t Th trư ng làm nhi m v thư ng tr c giúp B trư ng i u ph i các ho t ng chung c a cơ quan B theo chương trình, k ho ch công tác c a B và theo yêu c u ch o c a B trư ng. Th trư ng thư ng tr c ngoài vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo lĩnh v c ư c phân công, còn thay m t B trư ng ch o, gi i quy t các công vi c do B trư ng tr c ti p ph trách khi B trư ng v ng m t t i cơ quan B . 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân công, Th trư ng ch ng gi i quy t công vi c; ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng quy t nh c a mình.
  2. Th trư ng ph i k p th i báo cáo B trư ng nh ng v n l n, quan tr ng, nh y c m; nh ng v n còn có ý ki n khác nhau gi a B Xây d ng v i các B , ngành, a phương; nh ng v n do Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng ho c các ng chí lãnh o cao c p c a ng, Nhà nư c tr c ti p ch o. Trong khi th c thi nhi m v , n u có v n liên quan t i lĩnh v c do Th trư ng khác ph trách thì các Th trư ng ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t; trư ng h p các Th trư ng có ý ki n khác nhau ho c liên quan t i lĩnh v c do B trư ng tr c ti p ch o thì Th trư ng ang ph trách gi i quy t công vi c ó báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Trong quá trình ch o, i u hành các công vi c c th ư c phân công, B trư ng, Th trư ng Ny m nh vi c phân c p, u quy n nh m phát huy tính ch ng, sáng t o và cao trách nhi m cá nhân c a Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; ng th i thư ng xuyên ch o, ôn c, ki m tra Th trư ng các ơn v tr c thu c B th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c phân c p, u quy n theo quy nh c a pháp lu t và ý ki n ch o c a mình. B trư ng, Th trư ng không gi i quy t các v n không thu c thNm quy n c a lãnh o B ho c ã phân c p, u quy n cho Th trư ng các ơn v tr c thu c B . 5. B trư ng và các Th trư ng duy trì các cu c h p giao ban lãnh o B nh kỳ hàng tu n, ngoài ra khi c n thi t còn có các cu c giao ban, h i ý t xu t ph i h p x lý công vi c. N i dung h p giao ban, h i ý lãnh o B do B trư ng quy t nh ho c do các Th trư ng ngh B trư ng xem xét, quy t nh. Chánh Văn phòng B có trách nhi m chuNn b n i dung, xin ý ki n các Th trư ng có liên quan và báo cáo B trư ng quy t nh v n i dung, th i gian h p giao ban, h i ý. T i các cu c h p giao ban, h i ý, Chánh Văn phòng B báo cáo lãnh o B v k ho ch, chương trình công tác trong tu n, xu t phân công nh ng v n m i phát sinh, các công vi c c n ph i h p x lý; Th trư ng tr c ti p trình bày ho c u quy n cho Chánh Văn phòng B , ho c Th trư ng ơn v ch trì th c hi n trình bày các n i dung công vi c c n ph i h p x lý. 6. Trong trư ng h p c n thi t, ho c khi Th trư ng v ng m t, B trư ng tr c ti p x lý công vi c ã phân công cho Th trư ng. Vi c phân công công tác gi a B trư ng và các Th trư ng (quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này), tuỳ theo tình hình th c t , B trư ng s xem xét, i u ch nh m b o yêu c u th c hi n nhi m v chung c aB . i u 2. N i dung công tác ư c phân công và trách nhi m, quy n h n c a Th trư ng Th trư ng giúp B trư ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a B trư ng và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c Th tư ng Chính ph v nhi m v ư c giao; trong ph m vi lĩnh v c ư c phân công, Th trư ng có trách nhi m và quy n h n sau: 1. Ch o các ơn v tr c thu c B nghiên c u, xây d ng các cơ ch chính sách, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t; h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, nh m c kinh t - k thu t; các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án thu c lĩnh v c mình ph trách B trư ng trình c p có thNm quy n ban hành,
  3. phê duy t ho c B trư ng ban hành, phê duy t theo thNm quy n; ch o và t ch c th c hi n các văn b n ó sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành, phê duy t. 2. Ch o, hư ng d n, ôn c, thanh tra, ki m tra các B , ngành, a phương, các cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t, các nhi m v công tác thu c lĩnh v c mình ph trách; k p th i phát hi n, x lý, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c; ngh B trư ng trình c p có thNm quy n quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n s a i, b sung các cơ ch , chính sách, pháp lu t cho phù h p; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Thư ng xuyên theo dõi, x lý các v n c th thu c trách nhi m, thNm quy n c a B trư ng và các v n mà gi a các Th trư ng ơn v tr c thu c B không th ng nh t ư c ý ki n; ch ng quan h v i các cơ quan, t ch c, các h i ngh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c thu c ph m vi ph trách. xu t v i B trư ng các ch trương, chính sách, phương th c, gi i pháp tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý c a B i v i các lĩnh v c ư c phân công ph trách. 4. Th trư ng không x lý các v n không ư c B trư ng phân công và nh ng v n không thu c thNm quy n c a B và B trư ng. i u 3. Phân công công tác c th c a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng Nguy n H ng Quân: a) Lãnh o, qu n lý, ch o, i u hành m i m t ho t ng c a B theo ch c năng, nhi m v c a B Xây d ng; nh ng công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B và B trư ng ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: - Ch o chung vi c xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách qu n lý ngành Xây d ng; nh hư ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ; công tác thanh tra, ki m tra trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên ph m vi c nư c. - Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th qu c gia, các chương trình, d án qu c gia v phát tri n ô th ; vi c phân công, phân c p qu n lý ô th , ánh giá, phân lo i ô th . - Công tác l p, thNm nh và ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; công tác u tư xây d ng các công trình, d án tr ng i m qu c gia. - Công tác c i cách hành chính ngành Xây d ng.
  4. - K ho ch, chương trình công tác c a B ; t ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t, chương trình, k ho ch c a ng và Chính ph . - Công tác k ho ch, u tư, ngân sách nhà nư c; công tác t ch c cán b ; công tác thi ua - khen thư ng; công tác xây d ng ng, b o v chính tr n i b . - Th c hi n nhi m v : Trư ng ban ch o c i cách hành chính c a B Xây d ng; Trư ng ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Xây d ng; Ch t ch H i ng Ki n trúc - Quy ho ch B Xây d ng; Ch t ch H i ng nghi m thu nhà nư c các công trình xây d ng; Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng B Xây d ng; Ch t ch H i ng Khoa h c công ngh B Xây d ng. c) Th c hi n các nhi m v c a thành viên Chính ph và các nhi m v khác khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công. 2. Th trư ng thư ng tr c Cao L i Quang: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - M t s nhi m v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c phát tri n ô th , bao g m: các cơ ch , chính sách, gi i pháp v u tư xây d ng và phát tri n các ô th ng b ; các chính sách, gi i pháp qu n lý quá trình ô th hoá, các mô hình qu n lý ô th ; quy ch khu ô th m i; qu n lý tr t t xây d ng ô th ; các d ch v trong khu ô th . - Ph trách chung v công tác pháp ch , xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia c a ngành Xây d ng; công tác thanh tra chuyên ngành Xây d ng. - Công tác khoa h c công ngh ; công tác ào t o phát tri n ngu n nhân l c ngành Xây d ng; công tác ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý ô th cho cán b chính quy n ô th . - Công tác vì s ti n b ph n ngành Xây d ng; m nhi m ch c trách Trư ng ban Vì s ti n b ph n ngành Xây d ng. - Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. b) Th c hi n nhi m v , quy n h n c a Th trư ng thư ng tr c theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a cơ quan B Xây d ng và t i Quy t nh này. 3. Th trư ng Tr n Ng c Chính: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: ki n trúc, quy ho ch xây d ng; h t ng k thu t. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách.
  5. - Công tác ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia, các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư. - Ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng do B làm ch u tư. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 4. Th trư ng Nguy n Tr n Nam: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: nhà và công s ; kinh doanh b t ng s n; v t li u xây d ng. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; h th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thu c ngành Xây d ng. - Công tác h p tác qu c t ; công tác thông tin và truy n thông ngành Xây d ng; t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, tri n lãm c a ngành Xây d ng. - Ho t ng xu t, nh p khNu hàng hoá ngành Xây d ng; u tư ra nư c ngoài c a ngành Xây d ng. - Ch o các chương trình xoá ói gi m nghèo c a ngành Xây d ng. - Công tác văn phòng, quy ch , l l i làm vi c c a kh i cơ quan B . - Th c hi n nhi m v Trư ng ban ch o Chương trình công ngh thông tin ngành Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 5. Th trư ng Bùi Ph m Khánh: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v ho t ng xây d ng (bao g m: l p và qu n lý d án u tư xây d ng công trình; kh o sát, thi t k , thi công xây d ng; i u ki n, năng l c hành ngh ho t ng xây d ng; l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; c p gi y phép xây d ng); qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. - Công tác qu n lý ch t lư ng, ti n t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia, các d án phát tri n h t ng k thu t. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách.
  6. - Ch o lĩnh v c cơ khí xây d ng; công tác an toàn, v sinh lao ng, môi trư ng ngành Xây d ng. - Công tác qu c phòng - an ninh, phòng ch ng bão l t. - Th c hi n nhi m v : U viên Ban ch o nhà nư c, kiêm T trư ng T công tác giúp vi c Ban ch o t i D án Thu i n Sơn La và D án Nhà máy l c d u Dung Qu t; Trư ng ban ch huy quân s , Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão B Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 6. Th trư ng Tr n Văn Sơn: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v lĩnh v c kinh t xây d ng. - Xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n và qu n lý các lo i d ch v công; các cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr , nh hư ng phát tri n các doanh nghi p, h p tác xã thu c m i thành ph n kinh t ho t ng s n xu t kinh doanh trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . - Công tác qu n lý kinh t xây d ng t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia; công tác qu n lý kinh t xây d ng, tài chính k toán t i các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; công tác thanh tra hành chính, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B . - Công tác qu n lý tài chính, tài s n, công tác k toán, lao ng, ti n lương trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; công tác y t ngành Xây d ng. - Công tác i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B . - Công tác th c hành ti t ki m, ch ng th t thoát, lãng phí, tham nhũng. - Th c hi n nhi m v Phó trư ng ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/3/2009 và thay th Thông báo s 2434/TB-BXD ngày 08/12/2008 v vi c i u ch nh phân công công tác i v i B trư ng và các Th trư ng B Xây d ng.
  7. B trư ng, các Th trư ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c); - VP Chính ph ; các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n H ng Quân - U ban nhân dân, S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản