Quyết định số 1614/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 1614/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1614/2003/QĐ-BTM về việc thành lập phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1614/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1614/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Căn cứ ý kiến đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 3856/UB-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2003 về việc thành lập Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại tại Bình Dương; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất khẩu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương trực thuộc Vụ Xuất nhập khẩu. Điều 2: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương có nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đối với hàng dệt may, giầy dép xuất khẩu theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước và các nhiệm vụ khác do Bộ Thương mại đã giao cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu tại Quyết định số 332/TM- TCCB ngày 22/4/1996 Điều 3: Phòng quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương do Trưởng phòng lãnh đạo, được sử dụng con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Điễu 4: Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu có trách nhiệm: 1. Chủ trì cùng Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chuẩn bị điều kiện cần thiết bảo đảm cho Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương sớm đi vào hoạt động. 2. Quy định phạm vi, địa bàn chịu trách nhiệm cụ thể của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Bình Dương và thông báo cho địa phương, doanh nghiệp liên quan biết để thực hiện. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  2. Điều 6: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Trương Đình Tuyển
Đồng bộ tài khoản