Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1617/Q -BKHCN Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N GIAI O N I C A CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh . Căn c Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph ban hành Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020; Xét ngh c a Chánh Thanh tra B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch th c hi n giai o n 1 c a Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Thanh tra B , Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Thanh tra Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng BC TW v PCTN ( báo cáo) - Lưu: VT, TTra. Nguy n Quân K HO CH TH C HI N GIAI O N 1 C A CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1617/Q -BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2009) I. M C TIÊU
  2. 1. M c tiêu chung G n công tác phòng ng a, ch ng tham nhũng v i công tác c i cách hành chính c a B , t o s chuy n bi n tích c c trong công tác qu n lý nhà nư c c a B góp ph n ngăn ch n, phát hi n và x lý k p th i các hành vi tham nhũng có th x y ra trong công tác qu n lý nhà nư c c a B Khoa h c và Công ngh . 2. M c tiêu c th - Ny m nh vi c th c hi n các cơ ch công khai minh b ch trong vi c xét, tuy n ch n, giao tr c ti p, tài tr , ánh giá và nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh theo ch c năng qu n lý nhà nư c B Khoa h c và Công ngh . - Nâng cao nh n th c c a i ngũ cán b công ch c i v i công tác phòng ch ng tham nhũng. Xây d ng i ngũ cán b , công ch c liêm chính, ho t ng hi u qu trong thi hành công v . - Ti p t c th c hi n vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B s a i ho c lo i b văn b n có nh ng quy nh v th t c không còn phù h p, chú tr ng k t h p vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t m i theo k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B , nh t là các lĩnh v c thư ng xuyên ph i ti p xúc v i ngư i dân và doanh nghi p. II. YÊU C U - T p trung công tác tuyên truy n, ph bi n, quán tri t các văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng, ch ng tham nhũng. - Khi ti n hành rà soát, ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B ph i th c hi n công khai, minh b ch; các n i dung quy nh v công tác qu n lý ph i rõ ràng, ơn gi n v th t c và ph i g n ư c v i vi c phòng ng a tham nhũng. S a i ho c lo i b văn b n có nh ng quy nh v th t c không còn phù h p, h n ch nh ng sơ h , b t c p d n y sinh tham nhũng, gây phi n hà, sách nhi u i v i ngư i dân và doanh nghi p. III. N I DUNG K HO CH 1. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t n i dung và các chính sách pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c B Khoa h c và Công ngh - Th trư ng các ơn v th c hi n vi c quán tri t n i dung c a Chi n lư c qu c gia n các cán b , công ch c. - Thanh tra B t p h p, biên so n tài li u liên quan n công tác phòng ch ng tham nhũng ph bi n quán tri t n các ơn v trong B . 2. Th c hi n các gi i pháp c a Chi n lư c qu c gia v phòng, ch ng tham nhũng 2.1. Th c hi n công khai, minh b ch
  3. - Th trư ng các ơn v tr c thu c th c hi n công khai vi c qu n lý, s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c, các kho n h tr , vi n tr , u tư, các kho n thu t ho t ng khoa h c và công ngh - V K ho ch Tài chính, V Khoa h c các ngành kinh t - k thu t, V Xã h i - T nhiên, Văn phòng các chương trình và các ơn v có liên quan có trách nhi m ti n hành công khai, minh b ch vi c xét, tuy n ch n, giao tr c ti p, tài tr th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh và vi c ánh giá,nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 2.2. Nâng cao năng l c cán b , công ch c - V T ch c cán b và V H p tác qu c t l p k ho ch ào t o l i i ngũ cán b , công ch c theo các bi n pháp ư c xác nh trong Chương trình hành ng c a B th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP c a Chính ph v m t s ch trương chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i (ban hành kèm theo Quy t nh s 153/Q -BKHCN ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) 2.3. Hoàn thi n cơ ch chính sách - Giao V Pháp ch ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan rà soát, ban hành m i các văn b n qu n lý theo hư ng ơn gi n, công khai các th t c hành chính liên quan n ho t ng qu n lý nhà nư c c a B nh t là trong các ho t ng “xét, tuy n ch n, giao tr c ti p, tài tr th c hi n nhi m v KH&CN và vi c ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c - công ngh ” theo i u 25 Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. - V T ch c cán b ch trì cùng V K ho ch Tài chính ph i h p v i các ơn v liên quan c a B N i v , B Tài chính xây d ng chính sách s d ng cán b khoa h c và công ngh và tr ng d ng ngư i có tài năng. - V T ch c cán b ch trì vi c rà soát, xu t s a i, b sung m t s n i dung c a Ngh nh 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 v cơ ch t ch c a t ch c khoa h c và công ngh công l p và Ngh nh 80/2007/N -CP ngày 19/5/2007 v doanh nghi p khoa h c và công ngh . - Giao T công tác th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 c a B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thu c B th ng kê rà soát các th t c hành chính xu t bi n pháp ơn gi n hóa th t c hành chính trong ho t ng qu n lý khoa h c và công ngh , theo hư ng phân c p m nh i v i các cơ quan ch c năng trong xây d ng k ho ch, qu n lý nhi m v khoa h c và công ngh , thNm nh, ánh giá, quy t toán… các tài, d án, gi m t i a các th t c hành chính. Hư ng d n vi c áp d ng cơ ch m t c a trong ho t ng ăng ký, c p phép, công nh n liên quan t i ch c năng qu n lý nhà nư c c a B và các ơn v tr c thu c. - Giao Thanh tra B ch trì ph i h p v i các ơn v ch c năng th c hi n các ho t ng thanh tra, ki m tra trong ho t ng qu n lý nhà nư c c a B , nh t là trong các
  4. lĩnh v c nghiên c u khoa h c, phát tri n ti m l c khoa h c và các n i dung liên quan n công tác phòng, ch ng tham nhũng trong các ơn v tr c thu c. IV. T CH C TH C HI N Thanh tra B Khoa h c và Công ngh là u m i tham mưu giúp B trư ng theo dõi, ki m tra, ôn c, sơ k t, ánh giá, t ng h p k t qu th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng c a B theo hư ng d n c a Thanh tra Chính ph . Các ơn v ư c giao ch trì các n i dung nêu t i m c III có trách nhi m xây d ng các án c th và ưa vào k ho ch hàng năm theo úng ti n trình Lãnh o B phê duy t. Theo nh kỳ ba tháng, m t năm các ơn v ư c giao nhi m v c th t i M c III c a K ho ch này báo cáo k t qu th c hi n cho B trư ng B Khoa h c và Công ngh (qua Thanh tra B ). Các ơn v thu c B trong ph m vi, ch c năng qu n lý ư c giao có trách nhi m xây d ng, ban hành k ho ch c th th c hi n các nhi m v ư c xác nh trong K ho ch này và báo cáo v B Khoa h c và Công ngh (qua Thanh tra B ) ngh các t ch c cơ s ng, các c p y ng trong B quan tâm lãnh o, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nh ng và văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng, ch ng tham nhũng i v i các cán b , ng viên và ơn v thu c t ch c cơ s ng, c p y ng lãnh o. NHI M V THU C K HO CH TH C HI N GIAI O N 1 C A CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 (kèm theo K ho ch th c hi n giai o n 1 c a Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020) CƠ QUAN TH I CH TRÌ CƠ QUAN I M TT NHI M V TH C PH I H P HOÀN HI N THÀNH V K án i m i cơ ch và chính sách V TCCB, 1 ho ch Tài tài chính cho ho t ng khoa h c và B Tài 2010 chính công ngh chính V T ch c V KHTC, Chương trình phát tri n doanh nghi p cán b B Tài khoa h c và công ngh và h tr các chính, B 2 t ch c khoa h c và công ngh công 2009 N iv ,B l p chuy n sang ho t ng theo cơ K ho ch ch t ch , t ch u trách nhi m. và u tư
  5. V Pháp Các ơn v ch tr c thu c Rà soát, s a i, b sung văn b n m i B và T các văn b n qu n lý theo hư ng ơn công tác 3 gi n, công khai các th t c hành th c hi n 2009-2011 chính liên quan n ho t ng qu n lý án ơn nhà nư c c a B . gi n hóa th t c hành chính C cS h u Các B , án thi t l p h th ng các d ch v 4 trí tu ngành liên 2011 công v s h u trí tu quan Thanh tra T ch c th c hi n các ho t ng Các ơn v B Khoa 2009 - 5 thanh tra, ki m tra trong ho t ng tr c thu c h c và 2011 qu n lý nhà nư c c a B B Công ngh Thanh tra V Pháp nh kỳ B Khoa Sơ k t, ánh giá, t ng h p k t qu ch , V theo quy h c và th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, TCCC, V nh và 6 Công ngh ch ng tham nhũng và Báo cáo th c KHTC và k t thúc hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng Các ơn v năm 2010 c a B Khoa h c và Công ngh tr c thu c và 2011 B
Đồng bộ tài khoản