Quyết định số 1619/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 1619/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1619/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1619/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1619/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre (Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2007, số 61/TTr- UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007, số 6463/TTr-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2007, số 3872/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1577/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 12 cá nhân thuộc các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 14
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg, ngày 28/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) Tỉnh Hậu Giang: 1. Ông Lê Hoàng Tươi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; 2. Ông Hồ Hoàng Ưng, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; Tỉnh Kiên Giang: 1. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang; 2. Ông Trần Văn Bé Năm, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang; 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Tổ phó Tổ Hóa học Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 4. Ông Đào Viết An, Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Giáo dục công đoàn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 1. Ông Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 2. Ông Phạm Thanh Phương, giáo viên Trường Trung học phổ thông Dương Bạch Mai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 3. Bà Thẩm Lê Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 4. Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tỉnh Bến Tre:
  3. 1. Ông Lê Văn Năm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Tre, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre; 2. Bà Nguyễn Thị Mến, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Đồng bộ tài khoản