Quyết định số 162/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 162/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 162/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 162/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 162/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A ÀI TI NG NÓI NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 551/Q -UB ngày 27/7/1976 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ti p nh n ài phát thanh Ti ng nói nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph t i Công văn s 12/CV- TNND ngày 15/5/2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 76/TCCQ ngày 02/7/2003 ; QUY T NH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a ài Ti ng nói nhân dân thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Th trư ng các S -ngành thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n : TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Văn hóa Thông tin KT. CH T CH - ài Ti ng nói Vi t Nam PHÓ CH T CH - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB - Ban TC/TU, VP/TU, Ban TTVH/TU - Ban VHXH-H ND thành ph - S TC-VG, C c Thu , S KH T - CATP, Ban TCCQ thành ph (2b) - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX-T) Nguy n Thành Tài
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A ÀI TI NG NÓI NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 162/2003/Q -UB ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: I U KHO N CHUNG i u 1. ài Ti ng nói nhân dân thành ph là ơn v s nghi p, tr c thu c y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c ; góp ph n nâng cao dân trí, ph c v i s ng tinh th n, ph n ánh tâm tư nguy n v ng c a nhân dân thành ph . ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u s lãnh o c a Thành y và s qu n lý toàn di n, tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s qu n lý, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a ài Ti ng nói Vi t Nam. i u 2. ài Ti ng nói nhân dân thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh. Tr s c a ài Ti ng nói nhân dân thành ph t t i s 3, ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng akao, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V - QUY N H N i u 3. ài Ti ng nói nhân dân thành ph có nhi m v :
  3. 3.1. Th c hi n nhi m v và quy n h n ư c quy nh cho các lo i hình báo chí t i i u 6, Chương III Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t báo chí. 3.2. Hoàn thành nhi m v chính tr c a ài theo yêu c u c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph giao. 3.3. Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm c a ài trình y ban nhân dân thành ph xét duy t. 3.4. ưa nh ng thông tin ã phát trên sóng phát thanh c a ài lên m ng INTERNET trong ph m vi cho phép nêu t i Gi y phép s 41/GP-BVHTT ngày 29 tháng 01 năm 2003 c a B Văn hóa- Thông tin. 3.5. Qu n lý cán b , công ch c, tài chính, tài s n c a ài theo chính sách, ch hi n hành c a Nhà nư c. 3.6. Có k ho ch ào t o, b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho cán b , phóng viên, biên t p viên và công nhân k thu t chuyên ngành phát thanh, nh m áp ng ư c nhi m v ngày càng cao c a ài. 3.7. T ch c nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t hi n i hóa công ngh phát thanh c a ài. 3.8. K t h p ch t ch v i l c lư ng Quân i, Công an m b o an ninh tr t t , phòng ch ng cháy n c a ài. 3.9. T o ngu n thu qua các d ch v qu ng cáo trên sóng phát thanh, m ng INTERNET và các d ch v khác trong khuôn kh pháp lu t Nhà nư c cho phép, phát tri n cơ s v t ch t, k thu t và nâng cao i s ng cán b , công ch c c a ài. 3.10. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các ài Truy n thanh qu n-huy n thu c thành ph H Chí Minh. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. ài Ti ng nói nhân dân thành ph do Giám c-kiêm T ng biên t p ph trách và m t s Phó Giám c, Phó T ng biên t p giúp vi c Giám c. Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m. Các Phó Giám c, Phó T ng Biên t p ài Ti ng nói nhân dân thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c ài. ài Ti ng nói nhân dân thành ph làm vi c theo ch Th trư ng. i u 5. Trách nhi m, quy n h n c a Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph :
  4. 5.1. Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u trách nhi m trư c Thành y, y ban nhân dân thành ph v toàn b ho t ng c a ài. 5.2. Giám c ài phân công các Phó Giám c, Phó T ng biên t p giúp i u hành t ng ph n công vi c c a ài theo úng ch c năng, nhi m v ư c giao. 5.3. Giám c ài quy t nh b t, b nhi m, mi n nhi m các ch c danh cán b thu c ài theo Quy nh phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . i u 6 : Trách nhi m, quy n h n c a Phó Giám c, Phó T ng Biên t p ài Ti ng nói nhân dân thành ph : 6.1. Phó Giám c, Phó T ng Biên t p là ngư i giúp vi c cho Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v ph n vi c ư c phân công trong ph m vi quy n h n ư c giao ; ng th i liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng m t công tác chung c a ài. 6.2. Phó Giám c, Phó T ng Biên t p ch ng t ch c i u hành công tác trong ph n vi c ư c phân công, ch ng xu t v i Giám c các v n c n thi t có liên quan. i u 7. Cơ c u t ch c b máy c a ài Ti ng nói nhân dân thành ph : 7.1. Các Phòng, ban chuyên môn thu c ài : 1. Phòng T ch c cán b 2. Phòng hành chánh – T ng h p 3. Phòng K ho ch – Tài v 4. Phòng D ch v Qu ng cáo 5. Phòng K thu t s n xu t chương trình 6. Phòng Phát sóng 7. Ban Biên t p chương trình – Xư ng ngôn 8. Ban Biên t p chính tr 9. Ban Biên t p Khoa giáo 10. Ban Biên t p Kinh t 11. Ban Biên t p Văn ngh
  5. 12. Ban Biên t p Nông thôn 13. Ban Biên t p FM 14. Ban Biên t p Trang tin i n t và Ti ng nư c ngoài. Trư ng các Phòng, Ban thu c ài ch u trách nhi m trư c Giám c ài v th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. 7.2. Tùy theo yêu c u nhi m v , Giám c quy t nh chia, tách, sáp nh p, gi i th ho c thành l p m i các Phòng, Ban chuyên môn c a ài (sau khi có ý ki n th a thu n c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph ), t ch c các H i ng tư v n giúp Giám c các v n chuyên sâu như : H i ng biên t p, H i ng khoa h c k thu t, H i ng ngh thu t, H i ng thi ua khen thư ng … i u 8. ài Ti ng nói nhân dân thành ph th c hi n theo ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph giao cho ài hàng năm. Biên ch c a các Phòng, Ban thu c ài do Giám c ài quy t nh trong ph m vi ch tiêu biên ch ư c y ban nhân dân thành ph giao. i u 9. Vi c qu n lý và gi i quy t chính sách ch i v i cán b , công ch c, nhân viên c a ài th c hi n theo Pháp l nh Cán b , công ch c, B Lu t lao ng và các quy nh c a Nhà nư c có liên quan. Chương 4: M I QUAN H LÀM VI C i u 10. ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u s qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân thành ph . Giám c ài có trách nhi m báo cáo tình hình, k ho ch ho t ng nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph theo quy nh. Tham d y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p. Ch p hành nghiêm ch nh các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph liên quan n ài. i u 11. i v i Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y, Giám c ài thông qua Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y th c hi n y s ch o và nh hư ng tuyên truy n c a Thành y, báo cáo tình hình th c hi c công tác tuyên truy n và k ho ch tuyên truy n nh kỳ và t xu t theo quy nh. Tham d y các cu c h p giao ban báo chí do Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y ch trì. i u 12. i v i S Văn hóa và Thông tin, ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u s qu n lý Nhà nư c v ho t ng báo chí theo Lu t nh.
  6. i u 13. i v i S , ban, ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n, huy n, ài Ti ng nói nhân dân thành ph có m i quan h h p tác nh m th c hi n các nhi m v trong t ng lĩnh v c có liên quan. i u 14. i v i ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Ti ng nói nhân dân thành ph ch u s qu n lý hư ng d n v chuyên môn nghi p v và k thu t phát thanh. Chương 5: CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A ÀI i u 15. Các kho n thu c a ài g m : 15.1. Ngu n kinh phí do ngân sách c p. 15.2. Ngu n thu t ho t ng qu ng cáo. 15.3. Ngu n thu t các nhà tài tr . i u 16. Giám c ài ư c ch ng b trí các kho n chi trong ph m vi cho phép chi cho các ho t ng thư ng xuyên cũng như chi cho u tư phát tri n ài theo quy nh. Riêng vi c chi tr lương cho cán b công ch c c a ài ư c v n d ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ch qu n lý ti n lương. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký. Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph có trách nhi m tri n khai c th các i u kho n c a Quy ch này ; quy nh ch làm vi c c a ài, t ng Phòng, Ban thu c ài, ch qu n lý t ng lĩnh v c chuyên môn, xác nh rõ trách nhi m và quy n l i c a cán b , công ch c, nh m nâng cao hi u qu qu n lý và ho t ng c a ài. i u 18. Vi c s a i b sung các i u kho n c a Quy ch t ch c và ho t ng c a ài Ti ng nói nhân dân thành ph cho phù h p v i tình th c th c t , do y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c ài Ti ng nói nhân dân thành ph .- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản