Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 162/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V CHÍNH SÁCH KHUY N NÔNG, KHUY N NGƯ NA BÀN KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 56/2005/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v khuy n nông, khuy n ngư; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi và i tư ng 1. Quy t nh này áp d ng cho các ho t ng khuy n nông, khuy n ngư (sau ây g i là khuy n nông) quy nh t i Ngh nh s 56/2005/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v khuy n nông, khuy n ngư. 2. a bàn khó khăn bao g m: a. Các xã khó khăn theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn; b. Các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o theo Quy t nh s 106/2004/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh sách các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o. i u 2. M c tiêu 1. Góp ph n xóa ói, gi m nghèo, tăng thu nh p, c i thi n i s ng cho ngư i s n xu t a bàn khó khăn thông qua ho t ng khuy n nông. 2. óng góp cho phát tri n kinh t , n nh chính tr - xã h i, gi v ng an ninh, qu c phòng a bàn khó khăn. 3. óng góp cho vi c xây d ng h th ng khuy n nông cơ s a bàn khó khăn. i u 3. Chính sách khuy n nông a bàn khó khăn 1. H tr xây d ng các mô hình trình di n
  2. H tr 100% chi phí v gi ng và các v t tư thi t y u khác cho các mô hình trình di n thu c chương trình, d án khuy n nông c a a phương và Trung ương th c hi n a bàn khó khăn. 2. H tr t p hu n và ào t o H tr 100% v tài li u, chi phí i l i, ăn, cho ngư i s n xu t và nhân viên khuy n nông các a bàn khó khăn tham d các l p t p hu n, ào t o do t ch c khuy n nông Trung ương, a phương t ch c. Ngu n chi tr t kinh phí khuy n nông Trung ương cho l p ào t o, t p hu n thu c chương trình, d án khuy n nông Trung ương, t kinh phí khuy n nông a phương cho l p ào t o, t p hu n thu c chương trình, d án khuy n nông a phương. 3. H tr v ho t ng thông tin, tuyên truy n B sung i u 2 Quy t nh s 975/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c c p m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi, vùng c bi t khó khăn: c p báo “Nông nghi p Vi t Nam” c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 01 s trên m i ngày phát hành cho khuy n nông xã thu c a bàn khó khăn. 4. H tr các t ch c cung c p d ch v a bàn khó khăn Chính quy n a phương ưu tiên cho các t ch c cung c p d ch v nông nghi p a bàn khó khăn v thuê t s n xu t, kinh doanh và các ngu n h tr khác. i u 4. Trách nhi m thi hành 1. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, N i v , Tài chính có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t nh này và hư ng d n các a phương th c hi n. 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Quy t nh này t i a phương. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  3. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản