Quyết định số 163/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 163/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2000/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/2000/QĐ-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C THAY Đ I THÀNH VIÊN BAN CH Đ O CH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét yêu c u công tác và đ ngh c a B Qu c phòng, QUY T Đ NH: Đi u 1. C Trung tư ng Nguy n Huy Hi u, Th trư ng B Qu c phòng thay Trung tư ng Tr n Hanh làm U viên Ban ch đ o 853 TW. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông có tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các Phó th tư ng CP, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - HĐND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Vi n ki m sát nhân dân t i ca - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - Các ông có tên t i Đi u 1, - Các thành viên Ban 853 TW, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , Công báo - Lưu V I (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản