Quyết định số 163/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 163/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 163/2003/Q -BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2003 QUI NNH CH C NĂNG, NHI M V QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TÀI CHÍNH I NGO I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Công văn s 1912/BNV-TCBC ngày 15/8/2003 c a B N i v v vi c tho thu n thành l p phòng t i m t s ơn v c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V Tài chính i ngo i là ơn v thu c b máy qu n lý Nhà nư c c a B Tài chính, có ch c năng giúp B trư ng B Tài chính th c hi n vai trò i di n Chính ph và Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam trong các quan h tài chính v i nư c ngoài; th ng nh t qu n lý nhà nư c v vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph , vay và tr n nư c ngoài c a qu c gia; qu n lý các ngu n vi n tr qu c t ; qu n lý tài chính i v i lĩnh v c u tư tr c ti p nư c ngoài; qu n lý qu ngo i t t p trung thu c ngân sách nhà nư c. i u 2. V Tài chính i ngo i có nhi m v : 1. V qu n lý Nhà nư c i v i vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph , vay và tr n nư c ngoài c a qu c gia, qu n lý tài chính i v i ngu n v n vay n nư c ngoài c a Chính ph : a. Trình B chi n lư c vay và tr n nư c ngoài c a qu c gia; k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm v vay và tr n c a Chính ph và c a qu c gia; cơ ch giám sát, phân tích, ánh giá, cung c p, trao i thông tin v tình tr ng n nư c ngoài c a Chính ph và c a qu c gia (bao g m c các tiêu chí, h n m c vay n ). T ch c th c hi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các chi n lư c, k ho ch, cơ ch nói trên sau khi ư c phê duy t; b. Giúp B tham gia ý ki n v chi n lư c, quy ho ch thu hút, s d ng và i u ph i ngu n v n vay h tr phát tri n chính th c (ODA), phân tích và ánh giá hi u qu s
  2. d ng v n vay ODA; theo phân công c a B , tham gia ý ki n v i V u tư ( i v i các d án u tư xây d ng) ho c ch trì tham gia ý ki n v i các cơ quan liên quan trong vi c chuNn b , thNm nh phê duy t các chương trình, d án d ki n s d ng v n vay ODA; ch trì tham gia trong quá trình thNm nh c l p c a nhà tài tr (n u có) i v i các d án ư c l a ch n s d ng v n vay ODA; c. Trình B quy ch qu n lý tài chính i v i chương trình, d án vay ODA, các tài li u hư ng d n nghi p v v gi i ngân và qu n lý tài chính i v i các chương trình, d án vay ODA; t ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; làm u m i x lý các v n tài chính trong quá trình th c hi n các chương trình, d án vay v n ODA; d. Trình B cơ ch tài chính áp d ng cho các chương trình, d án vay v n ODA, l a ch n t ch c tín d ng ho c t ch c tài chính nhà nư c u quy n cho vay l i v n vay ODA; theo dõi, ôn c vi c thu h i v n cho vay l i c a các t ch c này; . Tham gia v i các ơn v trong B v k ho ch tài chính hàng năm (v n nư c ngoài và v n i ng) c a các chương trình, d án vay ODA; ph i h p làm th t c h ch toán ngân sách Nhà nư c i v i ngu n v n vay ODA; e. Nghiên c u, xu t và t ch c th c hi n các phương án huy ng v n nư c ngoài trên th trư ng v n qu c t c a Chính ph (phát hành trái phi u Chính ph và các hình th c huy ng khác); tham gia ý ki n v i các t ch c kinh t trong các án huy ng v n nư c ngoài (phát hành trái phi u ho c các hình th c vay thương m i khác); g. T ch c th c hi n b o lãnh vay v n nư c ngoài cho các doanh nghi p theo quy ch b o lãnh c a Chính ph ; h. Nghiên c u, xu t và t ch c th c hi n các gi i pháp gi m nh nghĩa v n c a Chính ph và c a qu c gia; hư ng d n và t ch c th c hi n vi c tr n nư c ngoài t ngân sách nhà nư c. Qu n lý Qu tích lu tr n nư c ngoài theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; i. T ch c th ng kê, k toán vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph ; t ng h p và nh kỳ trình B báo cáo Th tư ng Chính ph và báo cáo theo yêu c u c a Qu c h i, Ch t ch nư c v tình hình vay, qu n lý, s d ng v n vay và tr n nư c ngoài c a Chính ph và qu c gia. 2. V nhi m v giúp B trư ng th c hi n vai trò i di n Chính ph và nhà nư c Vi t Nam trong các quan h tài chính v i nư c ngoài: a. T ch c àm phán, ký k t ho c chuNn b lãnh o B ký k t các Hi p nh vay v n nư c ngoài cho các chương trình, d án ã ư c duy t; các tho thu n liên quan n huy ng v n trên th trư ng v n qu c t , các tho thu n v x lý ho c cơ c u l i các kho n n nư c ngoài thu c ph m vi trách nhi m tr n c a ngân sách Nhà nư c; b. ChuNn b n i dung, tài li u c n thi t giúp B tham gia thành ph n c a bên Vi t Nam trong các U ban liên Chính ph ho c t i các di n àn qu c t khác theo s phân công c a B trư ng.
  3. c. T ch c vi c chuNn b n i dung và tài li u c n thi t B làm vi c v i i di n có thNm quy n c a các Chính ph , t ch c và cá nhân nư c ngoài v các quan h tài chính c a nhà nư c Vi t Nam v i nư c ngoài; giúp B tham gia ý ki n v các i u ki n tài chính trong các i u ư c qu c t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph nư c ngoài; 3. V qu n lý tài chính i v i ngu n v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam (FDI) và u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài: a. Trình B các gi i pháp tài chính thu hút u tư nư c ngoài; ý ki n xu t v i Chính ph ho c tham gia v i các B , ngành, a phương v phương hư ng và bi n pháp thu hút và qu n lý v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam; tham gia ý ki n i v i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam và u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; so n th o và trình B ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n; b. Làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan trong B thNm nh v m t tài chính các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam và các d án u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; tham gia ý ki n trong vi c xét ch n i tác cho các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài; t ng h p trình B x lý các v n v tài chính liên quan n các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài; tham gia ki m tra ho t ng c a các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài; c. T ng h p báo cáo hàng năm và các báo cáo chuyên theo yêu c u c a B trư ng v tình hình th c hi n v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, tình hình ho t ng tài chính và thu ngân sách t khu v c kinh t có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài; d. Giúp B trư ng th c hi n b o lãnh các nghĩa v Tài chính c a Chính ph iv i các h p ng BOT và các hình th c FDI khác theo s phân công c a Chính ph ; 4. V qu n lý Tài chính i v i các ngu n vi n tr qu c t : a. Ch trì xây d ng cơ ch chính sách ch qu n lý tài chính phù h p v i c i m các ngu n v n vi n tr không hoàn l i (sau ây g i là nhà vi n tr ); hư ng d n các ngành, a phương, ơn v , ch d án trong vi c th c hi n các chính sách, ch ã ban hành; b. L p k ho ch vi n tr theo ch tiêu kim ng ch và ch tiêu cân i ngân sách Nhà nư c i v i t ng B , ngành, a phương B Tài chính t ng h p trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm; làm th t c xác nh n vi n tr , gi i ngân và c p phát ngân sách ho c cho vay l i ngu n v n vi n tr ; t ng h p, th ng kê tình hình th c hi n, gi i ngân các ngu n v n vi n tr hàng quý, hàng năm báo cáo B ; c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xu t v i B ho c tham gia v i B K ho ch và u tư, các B , ngành, các a phương v vi c phân b v n vi n tr ; tham gia thNm nh các chương trình, d án d ki n s d ng v n vi n tr ho c tham gia ý ki n v i V u tư trong vi c thNm nh i v i các d án u tư xây d ng d ki n s d ng v n vi n tr .
  4. d. Tham gia v i U ban công tác v các t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các cơ quan liên quan v công tác v n ng, ánh giá tình hình và hi u qu c a các ngu n vi n tr phi Chính ph nư c ngoài (NGO); ch trì trao i v i B K ho ch và u tư, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và cơ quan liên quan, t ng h p ý ki n trình c p có thNm quy n quy t nh k ho ch phân ph i, s d ng các ngu n vi n tr phi d án c a các t ch c NGO và kho n c u tr t xu t không có a ch c th ; . Ch trì ho c tham gia ki m tra tình hình qu n lý tài chính, phân ph i, s d ng vi n tr c a các chương trình, d án; thuy t minh các kho n vi n tr ã ghi thu - ghi chi cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác Trung ương g i cho các ơn v có liên quan trong B ; tham gia v i các cơ quan tài chính các c p và trong vi c ki m tra s li u quy t toán c a các chương trình, d án vi n tr ; t ng h p quy t toán tài chính c a các kho n vi n tr phi Chính ph ; e. T ch c ti p nh n, qu n lý, bán hàn vi c tr và thu ti n n p ngân sách Nhà nư c; qu n lý, s d ng các kho n vi n tr b ng hàng hoá ho c b ng ti n theo úng các m c tiêu ã cam k t và theo úng quy nh c a Chính ph ; t ch c d ch v ti p nh n và giao hàng vi n tr theo u nhi m c a các t ch c qu c t , các ch d án; g. Ch trì ho c ph i h p v i các ngành liên quan, v i các ch d án, gi i quy t các trư ng h p tranh ch p phát sinh trong quá trình giao nh n vi n tr . Ph i h p v i các ch d án làm báo cáo i ngo i cho các t ch c vi n tr (n u ư c yêu c u) v k t qu ti p nh n: s lư ng, tr ng thái hàng hoá, th a, thi u, t n th t và nh ng v n phát sinh n u có; h. Làm u m i ti p nh n, qu n lý và phân ph i vi n tr khNn c p c a nư c ngoài i v i nh ng trư ng h p thiên tai, bão l t; theo dõi, ph i h p v i các cơ quan có liên quan và báo cáo Chính ph v vi c ti p nh n phân ph i hàng vi n tr khNn c p; i. Tr c ti p qu n lý ho t ng c a Tr m d ch v giao nh n hàng vi n tr qu c t . 5. V qu n lý Qu ngo i t t p trung c a nhà nư c: a. Trình B ban hành, b sung, s a i các văn b n hư ng d n qu n lý m t s ngu n thu, các ch , nh m c chi tiêu t ngu n ngo i t t p trung c a nhà nư c; b. Th c hi n c p phát t Qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c (bao g m c Qu t m gi c a Ngân sách nhà nư c t i các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài) theo úng n i dung và i tư ng do B trư ng ch nh; thNm nh quy t toán chi tiêu ngo i t c a các i tư ng ư c c p phát; c. Ki m tra ho c tham gia ki m tra vi c chi tiêu ngo i t c a các ơn v ư c c p phát; ki m tra ôn c vi c thu n p ngo i t c a các ơn v theo úng ch . 6. V nhi m v qu n lý v n vi n tr , cho vay và h p tác c a Chính ph Vi t Nam v i nư c ngoài: a. Trình B ban hành và hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý tài chính i v i ngu n v n vi n tr , cho vay và h p tác c a Chính ph Vi t Nam; th c hi n c p v n vi n tr , cho vay và h p tác theo úng cam k t c a Chính ph ; ki m tra ho c tham gia ki m tra
  5. vi c chi tiêu ngu n v n vi n tr , cho vay và h p tác i v i các ơn v Vi t Nam ư c giao nhi m v th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n v n này; b. Ch trì giúp B tham gia ý ki n v chi n lư c, k ho ch, hi p nh h p tác gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph Lào và Chính ph Campuchia; chuNn b Hi p nh tín d ng cho nư c ngoài vay theo nh ng tho thu n c bi t c a Chính ph ; c. T ng h p, i chi u các s li u v v n vi n tr , cho vay và h p tác hàng năm và t ng th i kỳ c a Chính ph Vi t Nam i v i nư c ngoài, làm th t c h ch toán ngân sách Nhà nư c i v i các kho n chi nói trên. 7. C i di n tham gia thành ph n c a Ban ch o các chương trình, d án s d ng v n vay n , vi n tr , v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ho c các nhóm công tác liên quan theo ngh c a các cơ quan ch trì và theo s phân công c a B trư ng. 8. T ch c công tác th ng kê, phân tích, d báo i v i các lĩnh v c do V qu n lý; th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a B . 9. T ch c nghiên c u khoa h c ho c h p tác nghiên c u khoa h c v i các ơn v trong và ngoài ngành theo k ho ch và n i dung tài ư c B duy t. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo phân công c a B trư ng. i u 3. V trư ng V Tài chính i ngo i có quy n: 1. Trao i v i các cơ quan trong và ngoài nư c có liên quan gi i quy t nh ng v n chuyên môn nghi p v trong ph m vi nhi m v ư c B giao; ư c nh n các h sơ, tài li u, s li u c n thi t cho vi c th c hi n nhi m v c a V ; 2. Ký các gi y t , ch ng t nghi p v ; các công văn gi i thích các v n chuyên môn nghi p v , các thư công tác ho c công văn khác thu c ph m vi trách nhi m c a V ; 3. Ký các thư, i n giao d ch v i các cơ quan, i s quán, i di n các t ch c qu c t , các công ty nư c ngoài v các v n liên quan n chuyên môn nghi p v c a V theo u quy n c a B trư ng B Tài chính. i u 4. V Tài chính i ngo i có V trư ng và m t s Phó v trư ng. V trư ng có trách nhi m qu n lý toàn di n công ch c c a V theo quy nh c a B ; t ch c h c t p và b i dư ng nâng cao trình cho công ch c; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính v toàn b ho t ng c a V . Phó V trư ng ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. V Tài chính i ngo i có các phòng: 1. Phòng Song phương I 2. Phòng Song phương II
  6. 3. Phòng a phương 4. Phòng T ch c qu c t và phi Chính ph 5. Phòng u tư nư c ngoài 6. Phòng T ng h p. Nhi m v c th c a t ng phòng do V trư ng V Tài chính i ngo i quy nh. V Tài chính i ngo i làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i t ch c phòng. i v i nh ng ph n vi c làm theo ch chuyên viên, V trư ng V Tài chính i ngo i có trách nhi m t ch c công vi c, phân công nhi m v cho công ch c phù h p v i ch c danh tiêu chuNn, năng l c và chuyên môn ư c ào t o hoàn thành nhi m v ư c giao. B ph n th c hi n nhi m v qu n lý và ti p nh n hàng vi n tr qu c t t i thành ph à N ng và thành ph H Chí Minh ư c t ch c theo quy nh riêng c a B trư ng. Biên ch c a V Tài chính i ngo i do B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 98/TC- Q -BTC ngày 14/2/1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành i u l t ch c và ho t ng c a V Tài chính i ngo i, Quy t nh s 976/TC-Q -BTC ngày 30/10/1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t . V trư ng V Tài chính i ngo i, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các t ch c, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản