Quyết định số 163/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 163/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2006/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2006/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/2006/Q -CTN Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 145/CP-XDPL ngày 18/10/2005 và T trình s 169/CP-XDPL ngày 07/12/2005 QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 7 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN TRUNG QU C VÀ CAMPUCHIA Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh 163/2006/QĐ-CTN ngày 09 tháng 02 năm 2006 c a Ch t ch nư c)
  2. I. CÔNG DÂN TRUNG QU C 1. Ôn Ái Bình, sinh ngày 26/11/1947 t i Trung Qu c Có tên g i Vi t Nam là Ôn Ái Bình Hi n trú t i s 205, ư ng B c Sơn, phư ng Hoàng Văn Th , thành ph L ng Sơn, t nh L ng Sơn. II. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 2. Sam Ki t Minh, sinh ngày 15/7/1957 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Sam Ki t Minh Hi n trú t i: 71 Châu Văn Liêm, phư ng 14, qu n 5, thành ph H Chí Minh 3. Ngô Hưng Vương, sinh ngày 21/8/1934 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Ngô Hưng Vương Hi n trú t i 124/3, xóm t, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 4. Ưng Nguy t Hương, sinh ngày 01/10/1957 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Ưng Nguy t Hương. Hi n trú t i 543/53 Nguy n ình Chi u, phư ng 2, qu n 3, thành ph H Chí Minh 5. Ngô Mành Oanh, sinh ngày 11/11/1964 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Ngô Mành Oanh Hi n trú t i 124/3, xóm t, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 6. Ngô Mành Khìn, sinh ngày 08/8/1962 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Ngô Mành Khìn Hi n trú t i 124/3, xóm t, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh. 7. Ngô Mành Khương, sinh ngày 12/9/1966 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là Ngô Mành Khương Hi n trú t i 124/3, xóm t, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản