Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
76
lượt xem
6
download

Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 163/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH CÀ MAU N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c vào Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Cà Mau t i t trình s 40/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007, công văn s 4657/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 và ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 882/BKH-T &GS T ngày 05 tháng 02 năm 2008 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cà Mau th i kỳ n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cà Mau n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. YÊU C U CHUNG 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cà Mau n năm 2020, b o m phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long. 2. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; phát tri n m nh nh ng ngành s n xu t và d ch v có ti m năng, l i th , g n v i phát tri n nh ng lĩnh v c có hàm lư ng công ngh cao. 3. Huy ng m i ngu n l c vào phát tri n kinh t - xã h i nh m khai thác t i a n i l c, k t h p v i vi c thu hút t i a các ngu n l c t bên ngoài u tư vào T nh, nh t là v n, công ngh , lao ng ch t lư ng cao. 4. Phát tri n kinh t nhanh và b n v ng, áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; b o m gi i quy t hài hòa gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o v môi trư ng, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, c i thi n và t ng bư c nâng cao i s ng nhân dân.
 2. 5. Phát tri n kinh t ph i g n v i n nh chính tr , b o m tr t t xã h i, nâng cao dân trí; tăng cư ng s c m nh qu c phòng, an ninh; c ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr , xây d ng n n hành chính v ng m nh. II. M C TIÊU CH Y U 1. M c tiêu t ng quát: - Phát tri n kinh t v i t c cao, b n v ng, Ny nhanh u tư xây d ng k t c u h t ng. Ph n u n năm 2015 hình thành cơ c u kinh t công nghi p - d ch v - nông nghi p; n năm 2020 xây d ng Cà Mau tr thành m t t nh có kinh t - xã h i phát tri n, óng góp tích c c vào s phát tri n c a vùng ng b ng sông C u Long và c nư c; i s ng nhân dân ư c c i thi n và nâng cao; an ninh và qu c phòng luôn b o m. - T p trung u tư phát tri n m nh v kinh t bi n g n v i b o v tài nguyên môi trư ng bi n. 2. M c tiêu c th : a) V kinh t : - T c tăng trư ng GDP bình quân hàng năm giai o n n năm 2010 t 13,3%; giai o n 2011 - 2015 t 13,7% và giai o n 2016 - 2020 t 14,2%. GDP bình quân u ngư i năm 2010 t kho ng 962 USD, năm 2015 t 1.670 USD và năm 2020 t kho ng 3.000 USD. - Cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tích c c, c th : năm 2010 nông nghi p 39,7%, công nghi p 32%, d ch v 28,3%; n năm 2015 nông nghi p 28,7%, công nghi p 37,8%, d ch v 33,5%; n năm 2020 nông nghi p 19,6%, công nghi p 43,5%, d ch v 36,9%. - T l huy ng vào ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh năm 2010 kho ng 9% GDP, năm 2015 kho ng 12% GDP và năm 2020 kho ng 15% GDP. - T ng v n u tư xã h i hàng năm huy ng t t 38% - 40% GDP. - Kim ng ch xu t khNu năm 2010 t kho ng 1 t USD; năm 2015 t 1,4 t USD - 1,5 t USD; năm 2020 t 1,8 t USD - 2 t USD. Giá tr xu t khNu bình quân u ngư i năm 2010 t 750 USD; năm 2015 t 980 USD - 1.000 USD và năm 2020 t 1.200 USD - 1.300 USD. - Ph n u năm 2010 có 100% ư ng ô tô n trung tâm các xã; ng th i có 90% s dân ư c s d ng i n, năm 2020 có 100% s h dân ư c s d ng i n; năm 2010 có 35 - 40 máy i n tho i/100 ngư i dân, năm 2020 t 50 - 55 máy/100 ngư i dân. - 100% dân s ô th và 80% dân s nông thôn ư c s d ng nư c sinh ho t h p v sinh vào năm 2010, n năm 2020 gi i quy t cơ b n nhu c u v nư c sinh ho t cho dân cư ô th và nông thôn.
 3. b) V xã h i: - Gi m t l phát tri n dân s t nhiên xu ng dư i 1,2% vào năm 2015 và t kho ng 1,1% vào năm 2020. Quy mô dân s năm 2010 kho ng 1,33 tri u ngư i; năm 2015 kho ng 1,418 tri u ngư i; năm 2020 kho ng 1,5 tri u ngư i. - n năm 2010 có 20% xã, phư ng, th tr n t ph c p giáo d c ph thông cơ s và ph n u hoàn thành ph c p giáo d c ph thông cơ s vào năm 2020. - n năm 2010 toàn b các huy n, thành ph tr c thu c T nh và 50% s xã, phư ng, th tr n có trung tâm sinh ho t văn hóa - th thao; n năm 2015 t 100% s xã, phư ng, th tr n có trung tâm sinh ho t văn hóa - th thao. - n năm 2010 có 95% h gia ình, 85% s khóm p, 55% ơn v c p xã và 1 - 2 ơn v c p huy n t chuNn văn hóa; năm 2020 có 85% - 90% s khóm p, 70% s ơn v c p xã và 3 - 4 ơn v c p huy n t chuNn văn hóa. - Hoàn thành chương trình t chuNn qu c gia v y t xã theo quy nh vào năm 2010; gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 16% vào năm 2010, dư i 10% vào năm 2020. - T l lao ng qua ào t o t 30% vào năm 2010; t kho ng 60% vào năm 2020. T l lao ng nông nghi p gi m còn 35% - 40% vào năm 2020. - T l h nghèo t dư i 10% vào năm 2010, t dư i 3% vào năm 2020; nhà kiên c , bán kiên c t 70% vào năm 2010; n năm 2020 v cơ b n không còn nhà b ng cây lá t m. c) V môi trư ng: - T l che ph r ng và cây phân tán t 24% năm 2010 và 28% vào năm 2020. - Thu gom, x lý ch t th i r n t 80% vào năm 2010, t 100% vào năm 2020. - Năm 2010 b o m 100% rác th i y t ư c x lý úng quy nh. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH 1. Ngư, nông, lâm nghi p: - Phát tri n ngư, nông, lâm nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa m b o nguyên li u cho công nghi p ch bi n xu t khNu, Ny m nh ng d ng khoa h c công ngh cho s n xu t nâng cao hi u qu kinh t , th c hi n s n xu t k t h p ngư, nông, lâm nghi p phát tri n b n v ng. Giá tr s n xu t nông nghi p bình quân năm 2010 t 45 tri u ng/ha, năm 2020 t 60 tri u ng/ha. - Nuôi tr ng th y s n ch y u là tôm, ng th i phát tri n nuôi các loài th y, h i s n khác v i hình th c nuôi phù h p. T ch c l i ngành ngh , phương ti n khai thác th y, h i s n trên bi n g n v i b o v ngu n l i th y, h i s n.
 4. - Thâm canh s n xu t lúa và các lo i cây tr ng khác trên cơ s ưu tiên u tư th y l i, Ny m nh s d ng gi ng m i có năng su t cao, phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m. - Khôi ph c, b o v và phát tri n r ng ng p m n, r ng tràm, trong ó t p trung cho vư n qu c gia Mũi Cà Mau và vư n qu c gia U Minh H ; t ch c l i s n xu t và b trí dân cư i v i r ng s n xu t, phát tri n kinh t t ng h p i v i r ng và t r ng. 2. Công nghi p, ti u th công nghi p: - Phát tri n công nghi p ch bi n th y s n, nông, lâm s n theo hư ng tăng t l hàng tinh ch , phát tri n công nghi p năng lư ng trên cơ s c m công nghi p khí - i n - m Cà Mau, ng th i thu hút phát tri n m t s ngành công nghi p m i có hàm lư ng công ngh cao. Khuy n khích phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và các làng ngh nông thôn. - T ng bư c xây d ng các khu, c m công nghi p Khánh An, Hòa Trung, Năm Căn, Sông c thu hút u tư. - Phát tri n công nghi p và ti u th công nghi p c n g n li n v i x lý ô nhi m môi trư ng, b o m phát tri n kinh t cao và b n v ng. 3. D ch v : - Phát tri n m ng lư i thương m i v i s tham gia c a các thành ph n kinh t . S p x p l i m ng lư i bán l , ưu tiên phát tri n h th ng kinh doanh bán l hi n i, quy ho ch nh ng v trí có l i th thương m i ô th xây d ng các khu thương m i, d ch v . T p trung Ny m nh xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng nư c ngoài, Ny m nh xu t khNu. - Phát tri n mô hình du l ch sinh thái, du l ch bi n o, th c hi n liên k t phát tri n du l ch trong nư c và qu c t . Thu hút u tư xây d ng các khu du l ch, khu vui chơi gi i trí t ng h p, cơ s lưu trú, a d ng hoá các lo i hình và s n phNm du l ch. - Phát tri n nhanh các ngành d ch v có giá tr gia tăng cao, có tác d ng thúc Ny các ngành s n xu t và d ch v khác như v n t i, vi n thông và công ngh thông tin, d ch v khoa h c công ngh , tư v n, tài chính, ngân hàng, b o hi m, các d ch v ào t o, y t , văn hoá, th thao. 4. Các lĩnh v c xã h i: a) Dân s : Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng 1,2% vào năm 2010, xu ng 1,1% vào năm 2020; quy mô dân s năm 2010 kho ng 1,33 tri u ngư i, năm 2015 kho ng 1,5 tri u ngư i. Cơ c u dân s thành th - nông thôn là 25% - 75% vào năm 2010 và 40% - 60% vào năm 2020. b) Giáo d c, ào t o:
 5. - Ny m nh phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, tăng cư ng u tư xây d ng và trang thi t b trư ng h c, a d ng hoá các lo i hình trư ng l p, tiêu chuNn hoá giáo viên và cán b qu n lý giáo d c. - n năm 2010 có 10% s trư ng m m non, 15% trư ng ti u h c, 10% trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông t chuNn qu c gia; năm 2020 có 50% - 60% s trư ng h c các c p t chuNn qu c gia; t năm 2010 có 100% giáo viên t chuNn; ph n u hoàn thành ph c p giáo d c trung h c ph thông vào năm 2020. - Phát tri n nhanh giáo d c chuyên nghi p, xây d ng trư ng Cao ng c ng ng, trư ng Cao ng y t . Ny m nh công tác d y ngh , xây d ng trư ng Trung c p ngh , Trung tâm d y ngh các huy n, khuy n khích các t ch c, doanh nghi p tham gia ào t o ngh cho ngư i lao ng; t l lao ng xã h i qua ào t o t 30% vào năm 2010, t 60% vào năm 2020. c) Y t và chăm sóc s c kho nhân dân: - Nâng cao hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia v y t , Ny m nh xã h i hoá công tác b o v và chăm sóc s c kho nhân dân. Phòng ng a, kh ng ch có hi u qu các d ch b nh, b o m m i ngư i dân u ư c cung c p các d ch v y t cơ b n, ư c ti p c n s d ng các d ch v y t ch t lư ng cao. - Xây d ng, nâng c p h th ng b nh vi n, s m hoàn thành xây d ng B nh vi n a khoa t nh và xây d ng các b nh vi n chuyên khoa. Xây d ng, nâng c p h th ng y t c p huy n và c p xã theo chuNn qu c gia. Tăng cư ng cán b y t , nh t là cho vùng nông thôn, ph n u t bình quân có 6 bác sĩ và 22 giư ng b nh/1 v n dân vào năm 2010; 10 bác sĩ và 25 giư ng b nh/1v n dân vào năm 2020; t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng dư i 16% vào năm 2010 và 10% vào năm 2020. n năm 2020, t su t tr em ch t dư i 1 tu i gi m xu ng x p x 1%, t su t tr em ch t dư i 5 tu i gi m xu ng dư i 2%. d) Văn hoá, thông tin, th d c th thao: - G n k t ch t ch gi a phát tri n văn hoá v i phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng tinh th n nhân dân; tăng cư ng u tư thi t ch văn hoá, th thao trên cơ s Ny m nh xã h i hóa. ng th i, không ng ng nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá thông tin; phát tri n các ho t ng thông tin i chúng v i nòng c t là ài phát thanh và truy n hình; t o bư c phát tri n m i v ch t i v i phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”; th c hi n công tác b o t n, tôn t o và phát huy giá tr các di tích l ch s , phát tri n nhi u lo i hình th d c th thao, m r ng phong trào th d c th thao qu n chúng, tham gia thi u th thao thành tích cao m t s b môn. - n năm 2010 có 95% h gia ình, 85% khóm p, 55% s ơn v c p xã và 1 - 2 ơn v c p huy n t chuNn văn hoá. Năm 2020 có 85% - 90% s khóm p, 70% s ơn v c p xã và 3 - 4 ơn v c p huy n t chuNn văn hoá. ) Gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và m b o xã h i:
 6. - Th c hi n t t vi c gi m nghèo g n li n v i h n ch n m c th p nh t tình tr ng tái nghèo, ph n u n năm 2010 t l h nghèo gi m xu ng dư i 10%; năm 2020 t l h nghèo theo chuNn 2 USD/ngư i/ngày gi m còn dư i 10%. - Tăng cư ng công tác gi i quy t vi c làm trên cơ s ào t o ngh , hư ng nghi p, h tr tín d ng, th c hi n chuy n i cơ c u lao ng tăng nhanh t tr ng lao ng công nghi p, d ch v và Ny m nh phát tri n các hình th c kinh doanh, nh t là phát tri n mô hình doanh nghi p nông nghi p, trang tr i... - Th c hi n t t các ch , chính sách i v i các gia ình chính sách, ngư i có công v i cách m ng, ng bào dân t c thi u s . 5. Phát tri n k t c u h t ng: Huy ng các ngu n l c phát tri n nhanh k t c u h t ng kinh t - xã h i, t ng bư c xây d ng ng b h th ng giao thông, th y l i, h th ng lư i i n, h t ng ô th , h t ng các khu công nghi p, c m công nghi p. a) Giao thông: Ny m nh phát tri n h t ng k thu t giao thông c v ư ng b , ư ng th y, ư ng bi n và ư ng hàng không, s c v n t i n i vùng, t ng bư c vươn ra liên v n trong khu v c, x ng áng là m t trong nh ng c a ngõ c a c nư c trong phát tri n ra bi n. - ư ng b : u tư xây d ng các tuy n ư ng hành lang ven bi n phía Nam, ư ng H Chí Minh ( o n Năm Căn - t Mũi), tuy n tránh qu c l 1A, tuy n tránh qu c l 63, tuy n ư ng ven bi n ông (t Năm Căn n Gành Hào), tuy n ư ng ven bi n Tây (t Ti u D a n m Cùng); u tư nâng c p qu c l 63. u tư xây d ng và nâng c p các tuy n ư ng u n i n các trung tâm kinh t bi n g m tuy n T c Th - Sông c, Cái Nư c - Cái ôi Vàm, T c Th - U Minh - Khánh H i, m Dơi - Tân Thu n. Xây d ng m i các tuy n ư ng vành ai thành ph Cà Mau và các tr c ư ng n i t các khu, c m công nghi p vào các tr c giao thông chính. Xây d ng và nâng c p các tuy n ư ng theo quy ho ch các ô th ; xây d ng nâng c p h th ng ư ng giao thông nông thôn, m b o 100% s xã có ư ng ô tô n trung tâm xã. - ư ng th y: c i t o nâng c p các tuy n ư ng th y Cà Mau - thành ph H Chí Minh, Cà Mau - Kiên Giang t tiêu chuNn ư ng th y n i a c p I, tuy n Cà Mau - Sông c, Cà Mau - Năm Căn (do Trung ương qu n lý) t tiêu chuNn ư ng th y n i a c p II; nâng c p các tuy n ư ng th y c p t nh t tiêu chuNn c p IV và các tuy n ư ng th y c p huy n t tiêu chuNn c p V. - ư ng bi n: u tư nâng c p m r ng c ng Năm Căn, n o vét c a B áp ng yêu c u v n t i b ng ư ng bi n. - ư ng hàng không: m r ng và nâng c p c ng hàng không Cà Mau m b o cho máy bay t m trung h , c t cánh; khôi ph c nâng c p sân bay Năm Căn ph c v ho t ng du l ch, d ch v d u khí và kinh t bi n. - u tư xây d ng h th ng b n bãi v n t i th y - b áp ng nhu c u v n t i hàng hóa và i l i c a nhân dân, ph c v t t yêu c u phát tri n kinh t - xã h i.
 7. b) Th y l i: u tư h th ng các ti u vùng thu l i ph c v s n xu t ngư, nông, lâm nghi p, k t h p v i xây d ng giao thông nông thôn; u tư xây d ng, nâng c p h th ng ê bi n theo quy ho ch. c) Thông tin liên l c: Ti p t c hi n i hoá, m r ng m ng lư i i ôi v i ng d ng công ngh hi n i trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông, phát tri n nhanh các d ch v công ngh thông tin. d) C p i n: Xây d ng và v n hành an toàn c m công nghi p khí - i n - m Cà Mau, áp ng nhu c u i n cho T nh và các t nh trong Vùng. Phát tri n lư i truy n t i, lư i phân ph i i n theo quy ho ch b o m c p i n an toàn, liên t c, gi m t n th t i n năng. ) C p thoát nư c: u tư xây d ng, nâng c p m r ng h th ng c p nư c sinh ho t cho các ô th , khu dân cư t ng bư c áp ng nhu c u nư c s ch sinh ho t c a nhân dân. Xây d ng h th ng thoát nư c và x lý nư c th i t i các ô th , các khu, c m công nghi p t p trung. 6. Khoa h c và công ngh : Ny m nh ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i, khuy n khích ng d ng i m i công ngh , th c hi n i m i cơ ch qu n lý khoa h c - công ngh , chuy n m nh sang cơ ch cung ng d ch v theo t hàng; tăng cư ng thu hút, h p tác khoa h c - công ngh v i các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c trên cơ s phát tri n th trư ng khoa h c công ngh . 7. Môi trư ng: Tăng cư ng b o v và c i thi n môi trư ng m b o phát tri n b n v ng, b o v và ph c h i tính a d ng sinh h c các vùng t ng p nư c; Ny m nh công tác qu n lý và x lý ô nhi m môi trư ng, ch ng phòng, ch ng thiên tai, ng c u k p th i các s c môi trư ng. 8. Qu c phòng, an ninh: K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i b o m qu c phòng, an ninh, xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân; xây d ng các khu v c phòng th v ng ch c; xây d ng l c lư ng quân i chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i, chú tr ng xây d ng l c lư ng dân quân t v và d b ng viên. Xây d ng l c lư ng công an nhân dân trong s ch v ng m nh, nâng cao hi u qu công tác phòng ng a u tranh v i các lo i t i ph m, t o chuy n bi n v ng ch c v tr t t , an toàn xã h i.
 8. IV. QUY HO CH PHÁT TRI N THEO KHÔNG GIAN, LÃNH TH 1. Vùng kinh t n i a: bao g m huy n Th i Bình, Cái Nư c và thành ph Cà Mau, di n tích 130.721 ha, dân s năm 2020 kho ng 600 nghìn - 650 nghìn ngư i. D ki n t c tăng trư ng kinh t bình quân t 13%; GDP/ngư i năm 2020 kho ng 2.600 USD. Cơ c u kinh t công nghi p - d ch v - nông nghi p năm 2020 là 45% - 40% - 15%. 2. Vùng kinh t bi n và ven bi n: g m 6 huy n ven bi n và vùng lãnh h i, các c m o, di n tích t li n là 402.195 ha, dân s năm 2020 kho ng 850 nghìn - 900 nghìn ngư i. ây là vùng kinh t ng l c c a T nh, d ki n t c tăng trư ng kinh t cao g p 1,2 - 1,3 l n m c tăng trư ng chung c a T nh, GDP bình quân u ngư i năm 2020 kho ng 3.300 USD. Cơ c u kinh t công nghi p - d ch v - nông nghi p năm 2020 c a Vùng là 42,7% - 35,2% - 22,1%. V. QUY HO CH PHÁT TRI N Ô THN Phát tri n ô th nh m Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá, t o ng l c phát tri n kinh t - xã h i v i n n t ng là công nghi p, d ch v . Xây d ng phát tri n k t c u h t ng ô th theo hư ng hi n i, văn minh. D ki n m c ô th hoá năm 2010 t 25%, năm 2020 kho ng 40%. Bao g m các ô th ch y u: - Thành ph Cà Mau là ô th trung tâm c a T nh và vùng bán o Cà Mau, là m t trong nh ng trung tâm kinh t bi n c a vùng bi n Tây Nam B . T p trung xây d ng thành ph Cà Mau i u ki n tr thành ô th lo i II. - Th tr n Năm Căn là ô th ng l c c a T nh và là trung tâm hư ng phát tri n ra bi n thông qua c ng Năm Căn, nh hư ng phát tri n lên ô th lo i IV. - ô th Sông c, là ô th ng l c c a T nh, là m t trong nh ng trung tâm phát tri n kinh t bi n c a vùng V nh Thái Lan, nh hư ng phát tri n lên ô th lo i IV. - i v i khu v c nông thôn, nâng c p các th tr n hi n có, hình thành m t s th tr n m i theo quy ho ch. VI. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH - Trong giai o n 2008 - 2010, nghiên c u vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Cà Mau, huy n Th i Bình và các xã, phư ng, thành l p 1 huy n m i (Châu Thành). T ch c ơn v hành chính c p huy n g m 1 thành ph và 9 huy n v i 108 ơn v hành chính c p xã phù h p v i c i m, i u ki n phát tri n kinh t - xã h i a phương. - Giai o n sau năm 2010, nghiên c u vi c i u ch nh a gi i huy n Tr n Văn Th i, huy n m Dơi, huy n Năm Căn; thành l p 01 huy n m i (Vàm m), 2 th xã (Năm Căn, Sông c). T ch c ơn v hành chính c p huy n g m 1 thành ph , 2 th xã và 9 huy n v i 157 ơn v hành chính c p xã. VII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ph l c kèm theo)
 9. VIII. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Gi i pháp huy ng v n: áp ng nhu c u v n u tư c n ph i có h th ng các gi i pháp huy ng v n tích c c, trong ó phát huy n i l c là ch y u. Khai thác và s d ng t t các ngu n v n t qu t; ng th i, chú tr ng thu hút v n u tư t các thành ph n kinh t , Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c như d ch v , y t , giáo d c, th thao. Hư ng s d ng v n như sau: ngu n v n t ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c u tư vào các lĩnh v c, h ng m c chính như: h t ng giao thông, c ng, c p thoát nư c, h ch a nư c, x lý nư c th i và ch t th i r n và các công trình có ý nghĩa xã h i quan tr ng. Ngoài ra, t p trung huy ng v n tín d ng, v n t các doanh nghi p và các nhà u tư trong nư c, v n u tư nư c ngoài u tư các công trình h t ng khu công nghi p, khu du l ch và các công trình k t c u h t ng khác. 2. Phát tri n ngu n nhân l c: Ny m nh ào t o chuyên nghi p, a d ng hóa các hình th c d y ngh , có chính sách ưu ãi cho lao ng nông nghi p chuy n i sang các ngành khác; ãi ng và t o i u ki n làm vi c thu hút cán b khoa h c k thu t, cán b qu n lý v T nh công tác. Th c hi n ào t o và ào t o l i i ngũ cán b qu n lý, qu n tr kinh doanh áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . 3. Phát tri n khoa h c, công ngh : i m i ho t ng khoa h c và công ngh , tăng cư ng ph bi n thông tin khoa h c k thu t, thông tin kinh t th trư ng; tăng cư ng công tác ng d ng chuy n giao ti n b khoa h c k thu t, t o s chuy n bi n m nh m trong vi c áp d ng các thành t u khoa h c và công ngh nh t là trong lĩnh v c công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u. Liên k t v i các vi n, các trư ng, các trung tâm, các nhà khoa h c trong và ngoài nư c th c hi n các tài, d án khoa h c. Phát huy vai trò ho t ng c a Liên hi p các h i khoa h c, nghiên c u các cơ ch khuy n khích vi c thành l p và ho t ng có hi u qu Qu Phát tri n khoa h c và Công ngh t i T nh. 4. Nâng cao năng l c qu n lý hành chính: Ny m nh c i cách hành chính, ti p t c phân c p m nh hơn nh m nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c và th c thi pháp lu t; tăng cư ng th c hi n quy ch dân ch , công khai minh b ch thông tin v qu n lý nhà nư c nhân dân cùng tham gia giám sát và th c hi n. 5. Tăng cư ng h p tác phát tri n: Th c hi n h p tác, liên k t phát tri n v i các t nh trong Vùng, b o m u tư úng quy ho ch nh m phát huy ti m năng kinh t c a T nh, Ny m nh h p tác v i các a phương trong nư c và qu c t ; ưu tiên h p tác thu hút nh ng lĩnh v c có yêu c u trình , công ngh cao mà t nh Cà Mau chưa ti p c n ư c.
 10. 6. T ch c th c hi n: Căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ã phê duy t, y ban nhân dân t nh Cà Mau t p trung ch o các ngành, các c p xây d ng quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm b o m phù h p v i nh hư ng phát tri n c a T nh. Xây d ng chương trình hành ng, các chương trình phát tri n theo t ng th i kỳ theo nh hư ng c a Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Cà Mau n năm 2020. Trong quá trình th c hi n Quy ho ch, y ban nhân dân t nh Cà Mau ph i thư ng xuyên ch o vi c rà soát các ch tiêu, k ho ch ánh giá tình hình th c hi n, k p th i báo cáo trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch phù h p v i tình hình và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n. Công b và công khai Quy ho ch thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia th c hi n. Ph i h p v i các B , ngành trung ương và các t nh b n tri n khai các chương trình phát tri n và h p tác cùng phát tri n. i u 2. 1. Quy ho ch này là nh hư ng và là căn c l p, trình c p có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn c a T nh theo quy nh. 2. y ban nhân dân t nh Cà Mau căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p và trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: a) Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th , ng b ; b) Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a Nhà nư c trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch; c) L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c u tư t ng bư c v i trình t h p lý. i u 3. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: - Hư ng d n và giúp y ban nhân dân t nh Cà Mau trong vi c nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c và khuy n khích, thu hút u tư góp ph n vào vi c th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh.
 11. - Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t Vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh thu c ph m vi ph trách làm căn c cho T nh tri n khai th c hi n Quy ho ch này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). A. PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 163/2008/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N: 1. Chương trình phát tri n kinh t - xã h i vùng bi n và ven bi n; 3. Chương trình phát tri n ô th ; 4. Chương trình phát tri n ngu n nhân l c; 5. Chương trình chuy n i cơ c u s n xu t ngư, nông, lâm nghi p;
 12. 6. Chương trình phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p; 7. Chương trình phát tri n kinh t d ch v ; 8. Chương trình phát tri n giao thông v n t i; 9. Thành l p và phát tri n Khu kinh t Năm Căn; 10. Chương trình b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. B. CÁC D ÁN U TƯ PHÁT TRI N: I. CÁC D ÁN H T NG DO TRUNG ƯƠNG U TƯ TRÊN NA BÀN T NH: 1. Nâng c p tuy n ê bi n Tây; 2. Xây d ng tuy n ê bi n ông; 3. Trung tâm gi ng th y h i s n c p I; 4. Khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c p vùng; 5. C m d ch v và công nghi p d u khí; 6. Xây d ng tuy n ư ng ven bi n; 7. Tuy n ư ng H Chí Minh ( o n Năm Căn - Mũi Cà Mau); 8. Tuy n ư ng hành lang ven bi n phía Nam; 9. Nâng c p qu c l 63; 10. ư ng tránh qu c l 1A qua thành ph Cà Mau; 11. ư ng tránh qu c l 63 qua thành ph Cà Mau; 12. C u Gành Hào 2; 13. C u m Cùng; 14. Nâng c p, m r ng sân bay Cà Mau; 15. Khôi ph c nâng c p sân bay Năm Căn; 16. C i t o các tuy n ư ng th y qu c gia trên a bàn t nh; 17. Nâng c p, c i t o h th ng thông tin liên l c trên a bàn toàn T nh. II. CÁC D ÁN DO T NH QU N LÝ:
 13. 1. Xây d ng các ti u vùng th y l i ph c v s n xu t nông nghi p và th y s n; 2. H th ng kè th y l i ch ng s t l các c a sông, ven sông, khu dân cư; 3. C ng cá và d ch v h u c n ngh cá; 4. Các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c p t nh; 5. B o v , phát tri n vư n qu c gia Mũi Cà Mau; 6. B o v phát tri n vư n qu c gia U Minh h ; 7. Khôi ph c, b o v r ng phòng h ven bi n; 8. ư ng vành ai Tây Nam thành ph Cà Mau; 9. Xây d ng cơ s h t ng nâng thành ph Cà Mau lên ô th lo i II; 10. Xây d ng cơ s h t ng th tr n Sông c, th tr n Năm Căn; 11. Công trình h t ng trên o Hòn Khoai; 12. Các công trình h t ng trên o Hòn Chu i; 13. Nâng c p m r ng tuy n ư ng T c Th - R ch Ráng - Sông c; 14. Nâng c p m r ng tuy n ư ng Rau D a - R ch Ráng - Sông c; 15. Xây d ng m i b n xe liên t nh; 16. Xây d ng b n tàu - xe liên h p t i trung tâm các huy n; 17. C u Chà Là; 18. C u Hoà Trung; 19. C u Cái Keo; 20. C u qua sông Tr m t i kênh Zero; 21. C u qua Cái ôi Vàm huy n Phú Tân; 22. C u R ch Ráng qua Sông Ông c; 23. C u Vàm m; 24. Nâng c p các tuy n ư ng n trung tâm các huy n; 25. ư ng ô tô n trung tâm các xã;
 14. 26. B n phà th tr n Sông c; 27. Nâng c p, m r ng h th ng c p nư c các ô th ; 28. Xây d ng, nâng c p h th ng thoát nư c và x lý nư c th i các ô th ; 29. Xây d ng bãi rác các ô th trung tâm huy n l , các xã; 30. D án xây d ng trung tâm quan tr c, giám sát môi trư ng; 31. Qu ng trư ng văn hoá T nh; 32. Nhà văn hoá trung tâm T nh; 33. B o tàng T nh; 34. Xây d ng, nâng c p các Khu di tích l ch s cách m ng; 35. Trung tâm văn hoá - th thao các huy n; 36. Trung tâm văn hoá - th thao c p xã; 37. Nâng c p sân v n ng Cà Mau; 38. Xây d ng B nh vi n a khoa khu v c, a khoa huy n; 39. B nh vi n ph s n; 40. B nh vi n nhi; 41. B nh vi n lao và các b nh v ph i; 42. B nh vi n ông y và i u dư ng; 43. Trư ng cao ng y t ; 44. Trư ng cao ng c ng ng; 45. Trư ng trung h c văn hoá ngh thu t; 46. Trư ng trung c p ngh ; 47. Xây d ng, nâng c p h th ng trư ng ph thông, m m non; 48. Nâng c p nghĩa trang li t s , công trình ghi công li t s ; 49. Khu ô th trung tâm Hành chính - Chính tr t nh; 50. Xây d ng tr s cơ quan ng, nhà nư c các c p, tr s xã, huy n;
 15. 51. Các khu tái nh cư; 52. u tư nâng c p m t s trung tâm v công tác xã h i; 53. Ch u m i th y s n; 54. Nhà thi u a năng; 55. Trung tâm sinh ho t văn hoá thanh thi u niên. III. CÁC D ÁN S N XU T KINH DOANH: 1. Nhà máy m Cà Mau; 1. Công nghi p óng m i và s a ch a tàu th y Năm Căn; 3. Khu công nghi p Khánh An; 4. Khu công nghi p Hoà Trung; 5. Khu công nghi p Năm Căn; 6. Khu công nghi p Sông c; 7. Phát tri n các vùng s n xu t nông nghi p a canh; 8. Vùng chăn nuôi heo, gia c m t p trung quy mô trang tr i; 9. Các vùng nuôi tôm công nghi p; 10. Khôi ph c và phát tri n vùng nuôi cá ng; 11. T ch c l i s n xu t và b trí dân cư vùng r ng tràm U Minh h ; 12. u tư m i các nhà máy ch bi n th y s n; 13. Nhà máy may m c xu t khNu; 14. Nhà máy s n xu t g dân d ng; 15. Nhà máy s n xu t ván MDF; 16. Phát tri n các khu ô th m i; 17. Phát tri n h th ng ch nông thôn; 18. Xây d ng bãi u xe thành ph Cà Mau; 19. Khu thương m i và văn phòng cao c p;
 16. 20. Các trung tâm thương m i, siêu th ; 21. Trung tâm h i ch tri n lãm t nh Cà Mau; 22. Các khu, c m du l ch sinh thái ven bi n, bi n o; 23. Phát tri n khách s n, nhà hàng; 24. Công viên văn hóa du l ch Cà Mau; 25. Nhà máy x lý, ch bi n rác th i thành ph Cà Mau; Ghi chú: v v trí, quy mô di n tích chi m t và t ng m c u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng v n u tư c a t ng th i kỳ./.
Đồng bộ tài khoản