Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1636/Q -TCHQ Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M TRA, XÁC NNH TRN GIÁ TÍNH THU I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph quy nh v vi c xác nh tr giá h i quan i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Căn c Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v Th t c h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t nh p kh u; Th c hi n công văn s : 8956/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 8 năm 2008 c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ki m tra thu thu xu t nh p kh u, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình ki m tra, xác nh tr giá tính thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1636/Q -TCHQ ngày 04/8/2008 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành quy trình ki m tra, xác nh tr giá tính thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; i u 3. Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan; C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B ( b/c);
 2. - Lãnh o TCHQ; - V CST; V PC (BTC); - Website HQ; - Lưu: VT, KTTT (30b). Nguy n Văn C n QUY TRÌNH KI M TRA, XÁC NNH TRN GIÁ TÍNH THU I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1636/Q -TCHQ ngày 17 tháng 08 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Ph n 1. QUY NNH CHUNG 1. Quy trình này hư ng d n vi c ki m tra tr giá tính thu khai báo; tham v n; xác nh tr giá tính thu ; Phân nh trách nhi m c a t ng c p, t ng b ph n i v i nghi p v ki m tra, xác nh tr giá tính thu và ư c th c hi n ng th i v i Quy trình th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thương m i; Quy trình phúc t p h sơ h i quan; Quy trình ki m tra thu và n nh thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu trong khi làm th t c h i quan. 2. M c ích ki m tra vi c khai báo tr giá tính thu là nh m ki m tra vi c tuân th pháp lu t trong khai báo tr giá tính thu c a ngư i khai h i quan m b o thu úng, thu thu cho ngân sách nhà nư c. 3. Nguyên t c, n i dung ki m tra, tham v n, xác nh tr giá tính thu : Tuân th các quy nh t i Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph v xác nh tr giá h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph và các văn b n quy ph m khác quy nh v tr giá tính thu . 4. Th c hi n ki m tra tr giá theo nguyên t c áp d ng qu n lý r i ro v tr giá trên cơ s phân lo i hàng hóa xu t nh p khNu thành Danh m c các m t hàng qu n lý r i ro v giá và Danh m c m t hàng tr ng i m trong quá trình ki m tra tr giá khai báo. Danh m c này ư c ưa vào b tiêu chí r i ro phân lu ng h sơ h i quan khi ăng ký t khai, làm th t c xu t nh p khNu hàng hóa. 5. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ; Chi c c trư ng Chi c c H i quan trong quá trình ki m tra tr giá, n u phát hi n tình tr ng gian l n giá thì ph i có bi n pháp ngăn ch n k p th i và x lý theo thNm quy n. Ph n 2. QUY NNH C TH I. C P CHI C C:
 3. 1. Nhi m v cơ b n c a Chi c c trong công tác ki m tra, xác nh tr giá tính thu : a. Ki m tra n i dung khai báo, ánh giá m c tin c y c a các thông tin khai báo và xu t vi c tham v n; b. Xác nh m c b o m, thu, qu n lý và hoàn tr kho n b o m i v i các trư ng h p ph i tham v n thu c i tư ng hàng hóa thu c di n n p thu trư c khi nh n hàng theo quy nh t i kho n 4 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính; c. Th c hi n tham v n i v i các trư ng h p do c p C c phân c p; d. Th c hi n vi c xác nh tr giá i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo (tr nh ng lô hàng do c p C c t ch c tham v n); . Ra quy t nh n nh thu i v i các trư ng h p cơ quan h i quan bác b tr giá khai báo và xác nh tr giá tính thu ; e. Thu th p, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u giá theo quy nh t i Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá; f. Gi i quy t khi u n i theo thNm quy n quy nh t i Lu t khi u n i t cáo. g. Th c hi n báo cáo công tác ki m tra, tham v n và xác nh tr giá theo yêu c u c a c p C c. 2. Công vi c c th : 2.1. i v i khâu ki m tra h sơ: 2.1.1. i v i hàng hóa thu c di n ki m tra sơ b h sơ h i quan: a. Ngoài vi c th c hi n các công vi c theo quy nh t i Quy trình th t c h i quan hi n hành, công ch c h i quan còn có nhi m v th c hi n y các công vi c quy nh t i bư c 1, bư c 2 i m 2.1.2 kho n này. b. Sau khi th c hi n các công vi c t i bư c 1, bư c 2 i m 2.1.2 kho n này, công ch c h i quan ti n hành ki m tra, i chi u hàng hóa nh p khNu v i danh m c m t hàng qu n lý r i ro, danh m c m t hàng tr ng i m c n t p trung qu n lý giá tính thu t i a phương và x lý như sau: b.1. N u hàng hóa thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro, danh m c m t hàng tr ng i m c n t p trung qu n lý giá tính thu t i a phương thì ghi vào “L nh hình th c, m c ki m tra h i quan”, ng th i xu t chuy n hình th c, m c ki m tra h i quan t ki m tra sơ b h sơ sang ki m tra chi ti t h sơ, trình lãnh o phê duy t.
 4. b.2. N u hàng hóa không thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro, danh m c m t hàng tr ng i m c n t p trung qu n lý giá tính thu t i a phương thì th c hi n các công vi c ti p theo theo hư ng d n c a quy trình th t c h i quan. 2.1.2. i v i hàng hóa thu c di n ph i ki m tra chi ti t h sơ: Th c hi n các bư c công vi c sau ây: Bư c 1: Ki m tra vi c khai báo tên hàng, ơn v tính a. Yêu c u ki m tra: m b o tên hàng ư c khai báo y , chi ti t, có th nh n bi t và phân bi t ư c gi a hàng hóa này v i hàng hóa khác, áp ng ư c yêu c u v phân lo i và xác nh các y u t nh hư ng liên quan n vi c xác nh tr giá. ơn v tính khai báo ph i rõ ràng, m b o tính th ng nh t, d ki m tra và ph i ư c nh lư ng c th . b. N i dung ki m tra: Theo úng quy nh t i i m a kho n 2 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. c. X lý k t qu ki m tra: c.1. N u ngư i khai h i quan khai báo áp ng ư c yêu c u ki m tra thì chuy n qua làm các vi c ti p theo. c.2. N u ngư i khai h i quan khai báo chưa áp ng ư c yêu c u ki m tra thì yêu c u ngư i khai h i quan b sung thông tin áp ng ư c yêu c u theo phi u yêu c u nghi p v ban hành kèm theo quy trình th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thương m i. c.3. N u ngư i khai h i quan không b sung thông tin tên hàng ho c b sung không y , tên hàng không áp ng ư c yêu c u c a vi c ki m tra xác nh tr giá thì: - i v i hàng hóa thu c di n ki m tra sơ b h sơ: ghi nh n vào “L nh hình th c, m c ki m tra h i quan”, ng th i xu t chuy n hình th c, m c ki m tra h i quan t ki m tra sơ b h sơ sang ki m tra chi ti t h sơ, trình lãnh o phê duy t. - i v i hàng hóa thu c di n ki m tra chi ti t h sơ: ghi nh n vào “L nh hình th c, m c ki m tra h i quan” làm cơ s x lý bư c sau. Bư c 2: Nh p d li u: a. Yêu c u nh p d li u: m b o các thông tin do ngư i khai h i quan khai báo có liên quan n vi c xác nh tr giá tính thu ph i ư c c p nh t y , úng quy nh vào cơ s d li u giá theo hư ng d n t i Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính.
 5. b. N i dung c p nh t: C p nh t b sung các thông tin khai báo b sung trên t khai nh p khNu (n u có) vào chương trình s li u xu t nh p khNu; c p nh t các thông tin khai báo trên t khai tr giá vào chương trình GTT22. Khi c p nh t, c n c p nh t y , chi ti t tên hàng theo úng khai báo vào chương trình, không c p nh t chung chung, chi u l , không rõ ràng. c. X lý k t qu c p nh t: c.1. N u c p nh t sai d li u khai báo so v i h sơ nhưng chưa xác nh tr giá tính thu , thì th c hi n s a l i d li u ã c p nh t sai theo nguyên t c: D li u c p nh t ban u t i chương trình nào thì s a t i chương trình ó. Riêng khi s a d li u t i chương trình s li u xu t nh p khNu thì sau ó ph i th c hi n ngay ch c năng “ ng b d li u …” t i chương trình GTT22 m b o d li u ư c ng nh t gi a hai chương trình. c.2. N u c p nh t sai d li u khai báo so v i h sơ và ã ư c xác nh tr giá tính thu nhưng chưa truy n lên h i quan c p trên thì l p phi u trình Lãnh o Chi c c cho xóa k t qu xác nh tr giá và th c hi n s a như hư ng d n nêu trên. c.3. N u vi c c p nh t sai d li u khai báo so v i h sơ và ã ư c xác nh tr giá ng th i d li u ã ư c truy n lên h i quan c p trên thì x lý như sau: - N u sai v m c giá khai báo ho c m c giá do cơ quan H i quan xác nh thì c p nh t t i ch c năng “Nh p k t qu i u ch nh giá …” trong ó nêu rõ lý do i u ch nh do c p nh t sai d li u so v i h sơ. - N u sai v tên hàng so v i khai báo thì c p nh t t i ch c năng “Nh p k t qu ki m tra giá t i Chi c c” v i tên hàng úng và ghi rõ thay th tên hàng ã c p nh t trư c ó. Bư c 3: Ki m tra n i dung khai báo, tính chính xác, s trung th c, phù h p v n i dung c a h sơ, tính pháp lý, h p l c a các ch ng t liên quan n vi c xác nh tr giá tính thu : a. Ki m tra các n i dung khai báo trên t khai hàng hóa xu t khNu; t khai tr giá (t khai tr giá khai báo y các tiêu th c theo úng hư ng d n khai báo t i Quy t nh s 30/2008/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính). b. Ki m tra h p ng thương m i và các ch ng t có liên quan. b.1. Yêu c u ki m tra: Ki m tra tính h p pháp, h p l c a các ch ng t , s phù h p v n i dung gi a các ch ng t trong b h sơ h i quan, h p ng, ơn t hàng, hóa ơn thương m i, n i dung khai báo trên t khai tr giá, ch ng t thanh toán và các ch ng t có liên quan n vi c xác nh tr giá trong b h sơ h i quan. b.2. N i dung ki m tra:
 6. - Ki m tra các i u kho n trên h p ng như: i u kho n giao hàng, giá c , phương th c thanh toán, … s phù h p v n i dung gi a các ch ng t trong b h sơ h i quan: h p ng thương m i, hóa ơn thương m i, n i dung khai báo, các ch ng t khác trong h sơ… - Ki m tra tính h p pháp, h p l c a h p ng ngo i thương và các ch ng t kèm theo. c. X lý k t qu ki m tra: c.1. i v i trư ng h p h sơ có ghi nh n t i “L nh hình th c, m c ki m tra h i quan” v vi c ngư i khai h i quan không b sung thông tin tên hàng ho c b sung không y , tên hàng không áp ng ư c yêu c u c a vi c ki m tra, xác nh tr giá (theo quy nh t i i m a1 kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính, thì công ch c h i quan căn c vào quy nh t i i m a kho n 2 và i m a kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính, trình Chi c c trư ng bác b tr giá khai báo và xác nh tr giá tính thu theo trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ra quy t nh n nh thu và thông báo ngư i khai h i quan bi t và n p thu theo quy nh. c.2. Sau khi ki m tra n u phát hi n có m t trong nh ng sai ph m quy nh t i i m a (a.2, a.3, a.4) kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính, thì trình Chi c c trư ng bác b tr giá khai báo và xác nh tr giá tính thu theo trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ra quy t nh n nh thu và thông báo ngư i khai h i quan bi t và n p thu theo quy nh. c.3. Trư ng h p n u có nghi v n h p ng ngo i thương và/ho c có nghi v n các ch ng t có liên quan, nhưng chưa cơ s k t lu n thì s k t h p v i ki m tra tr giá khai báo x lý và ti p t c chuy n qua ki m tra các n i dung quy nh t i bư c 4 dư i ây. c.4. N u khai báo y , chính xác các y u t c a giao d ch có nh hư ng n tr giá, h p ng ngo i thương và các ch ng t có liên quan u h p pháp, h p l và th ng nh t, không có mâu thu n thì chuy n qua ki m tra các n i dung quy nh t i bư c 4 dư i ây. Bư c 4: Ki m tra tính tuân th các nguyên t c, i u ki n, trình t và phương pháp xác nh tr giá tính thu do doanh nghi p khai báo. a. Yêu c u ki m tra: m b o tính tuân th các nguyên t c, i u ki n, trình t và phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph ; Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. b. N i dung ki m tra:
 7. b.1. Trư ng h p ngư i khai h i quan s d ng phương pháp tr giá giao d ch, c n chú tr ng ki m tra k các n i dung sau: - Ki m tra 04 i u ki n áp d ng tr giá giao d ch trong ó lưu ý n i u ki n quy n nh o t hàng hóa sau khi nh p khNu và i u ki n m i quan h c bi t. - Ki m tra tính th ng nh t gi a hóa ơn, các kho n ph i tr và các ch ng t khác có liên quan. - Ki m tra tính th ng nh t, tính h p lý, h p l i v i các kho n i u ch nh c ng, i u ch nh tr so v i các ch ng t có liên quan. - Ki m tra tính h p lý, h p l i v i kho n chi t kh u, gi m giá. b.2. Trư ng h p ngư i khai h i quan s d ng phương pháp tr giá giao d ch c a hàng hóa gi ng h t, hàng hóa tương t , c n chú tr ng ki m tra k các n i dung sau: - i chi u s , ngày ăng ký t khai nh p khNu c a hàng hóa gi ng h t, hàng hóa tương t do ngư i nh p khNu khai báo v i cơ s d li u có s n c a cơ quan h i quan ki m tra tính chính xác c a t khai nh p khNu do doanh nghi p dùng làm t khai hàng hóa gi ng h t, hàng hóa tương t . - Ki m tra tên hàng hóa gi ng h t, hàng hóa tương t có áp ng i u ki n là hàng hóa gi ng h t, tương t theo quy nh t i t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính không. - Ki m tra i u ki n v th i gian xu t khNu, c p thương m i, s lư ng … c a hàng hóa ư c l a ch n làm hàng hóa gi ng h t, hàng hóa tương t so v i lô hàng ang ki m tra tr giá. b.3. Trư ng h p ngư i khai h i quan s d ng phương pháp khác: - Ki m tra s phù h p c a phương pháp xác nh tr giá v i các nguyên t c, trình t , i u ki n quy nh t i Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph , Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. - Ki m tra tính chính xác, khách quan c a các ch ng t , s li u ư c s d ng xác nh tr giá. c. X lý k t qu ki m tra: c.1. Sau khi ki m tra n u phát hi n có m t trong nh ng sai ph m v nguyên t c và trình t áp d ng các phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i i m a (a.5, a.6) kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính ho c h sơ, ch ng t mâu thu n, không th ng nh t, thì công ch c h i quan trình Chi c c trư ng bác b tr giá khai báo, xác nh tr giá tính thu theo úng trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT- BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ra quy t nh n nh thu và thông báo ngư i khai h i quan bi t và n p thu theo quy nh.
 8. c.2. Trư ng h p n u k t qu ki m tra có nghi v n sai ph m v trình t , nguyên t c, phương pháp xác nh tr giá ho c i u ki n áp d ng các phương pháp, nghi v n v h sơ, ch ng t , nhưng chưa cơ s k t lu n sai ph m thì s k t h p v i ki m tra tr giá khai báo x lý và ti p t c chuy n qua ki m tra các n i dung quy nh t i bư c 5 dư i ây. c.3. N u k t qu ki m tra xác nh ngư i khai h i quan áp d ng úng trình t , nguyên t c, các phương pháp xác nh tr giá tính thu , ng th i h sơ ch ng t h p pháp, h p l và không có mâu thu n thì chuy n qua ki m tra các n i dung quy nh t i bư c 5 dư i ây. Bư c 5: Ki m tra tính chính xác, trung th c c a tr giá khai báo a. Yêu c u ki m tra: ánh giá m c tin c y c a tr giá khai báo và xu t vi c tham v n. b. N i dung ki m tra: So sánh i chi u tr giá khai báo v i cơ s d li u giá t i th i i m ki m tra tr giá theo hư ng d n t i quy ch xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá ban hành t i Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính. c. X lý k t qu ki m tra: c.1. i v i trư ng h p không có nghi v n v m c giá, không có nghi v n sai ph m v trình t , nguyên t c, phương pháp xác nh tr giá ho c i u ki n áp d ng các phương pháp, không có nghi v n v h sơ, ch ng t theo i m c kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính thì công ch c h i quan ch p nh n tr giá khai báo và chuy n sang th c hi n ti p các công vi c t i bư c 10 dư i ây. c.2. i v i trư ng h p không có nghi v n v m c giá nhưng có nghi v n sai ph m v trình t , nguyên t c, phương pháp xác nh tr giá ho c i u ki n áp d ng các phương pháp, nghi v n v h sơ, ch ng t theo i m b.1 kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính thì công ch c h i quan ch p nh n tr giá khai báo ng th i chuy n các nghi v n sang khâu sau thông quan ti p t c làm rõ theo m u 5 ính kèm quy trình này. c.3. i v i trư ng h p có nghi v n v m c giá và có nghi v n ho c không có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, phương pháp xác nh tr giá theo i m b.2 kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính thì x lý như sau: - N u m t hàng nh p khNu thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá do T ng c c H i quan quy nh ho c thu c danh m c m t hàng tr ng i m do C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy t nh thì chuy n qua làm các vi c theo quy nh t i bư c 6 dư i ây.
 9. - Các trư ng h p khác thì công ch c h i quan ch p nh n tr giá khai báo ng th i chuy n các nghi v n sang khâu sau thông quan ti p t c làm rõ theo m u 5 ính kèm quy trình này. Bư c 6: X lý các m t hàng có nghi v n v m c giá thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá do T ng c c quy nh ho c thu c danh m c m t hàng tr ng i m do C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy t nh: N i dung x lý như sau: a. Công ch c h i quan th c hi n vi c ki m tra tr giá tính thu l p phi u báo cáo ngay trong ngày làm vi c nh ng nghi v n và cơ s nghi v n m c giá kèm theo tài li u v cơ s nghi v n ng th i xác nh tr giá tính thu theo úng trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT- BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ng th i xu t vi c tham v n trong ó nêu rõ n i dung yêu c u ngư i khai h i quan ph i gi i trình trong trư ng h p ngư i khai h i quan không ng ý m c giá do cơ quan h i quan xác nh, ng th i l p thông báo theo m u 1 ính kèm quy trình, trình Chi c c trư ng phê duy t. b. Khi có phê duy t báo cáo c a Chi c c trư ng, công ch c h i quan thông báo ngư i khai h i quan bi t cơ s , căn c nghi v n m c giá khai báo, phương pháp, m c giá do cơ quan h i quan xác nh theo m u 1 ính kèm quy trình này và x lý như sau: b.1. N u ngư i khai h i quan th ng nh t v i m c giá và phương pháp xác nh tr giá do cơ quan h i quan xác nh thì ra thông báo xác nh tr giá tính thu theo m u s 4 ính kèm quy trình này, ra quy t nh n nh thu theo quy nh và ghi rõ trên t khai nh p khNu phương pháp xác nh tr giá, m c giá xác nh trư c khi thông quan hàng hóa, ng th i chuy n qua th c hi n ti p công vi c t i bư c 10 dư i ây. b.2. N u ngư i khai h i quan không th ng nh t v i m c giá và phương pháp xác nh tr giá do cơ quan h i quan xác nh thì công th c h i quan chuy n qua làm các vi c theo quy nh t i bư c 7 dư i ây. Bư c 7: X lý các lô hàng ph i tham v n: a. i tư ng tham v n: Các lô hàng thu c Danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá do T ng c c quy nh ho c thu c Danh m c m t hàng tr ng i m do C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy t nh có nghi v n v m c giá khai báo và ngư i khai h i quan ã ư c cơ quan h i quan thông báo v cơ s , căn c nghi v n m c giá khai báo, phương pháp, m c giá do cơ quan h i quan xác nh nhưng ngư i khai h i quan không th ng nh t v i m c giá và phương pháp xác nh tr giá do cơ quan h i quan xác nh ( i m c kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính). b. i v i các lô hàng ph i tham v n nêu trên là hàng hóa thu c di n ph i n p thu ngay thì ph i th c hi n kho n b o m trư c khi thông quan hàng hóa. Công ch c h i quan ti n hành xác nh kho n b o m và l p thông báo theo m u 2 ính kèm quy trình, trình Chi c c trư ng phê duy t, sau khi ư c phê duy t thì thông báo ngay ngư i khai h i quan bi t và th c hi n n p kho n b o m n u mu n thông quan hàng
 10. hóa trong th i gian ch tham v n. V hình th c, th i gian, m c, th t c b o m, thu, qu n lý và hoàn tr kho n b o m ư c th c hi n theo quy nh t i i m c kho n 4 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. c. i v i các lô hàng thu c i tư ng tham v n t i c p C c theo quy nh thì chuy n h sơ ngay trong ngày làm vi c ho c ch m nh t là ngày làm vi c li n k cho C c ti n hành vi c tham v n theo hư ng d n m c III ph n II quy trình này và x lý k t qu tham v n theo quy nh. i v i m t s trư ng h p c bi t, h sơ chưa hoàn ch nh như: hàng ch ki m hóa h , hàng chưa có k t qu ki m hóa,… thì chuy n ngay sau khi hoàn ch nh y h sơ. d. i v i các lô hàng thu c i tư ng ư c c p C c phân c p tham v n t i Chi c c thì th c hi n g i gi y m i tham v n tr c ti p cho ngư i khai h i quan theo m u 3 ính kèm quy trình và t ch c tham v n theo hư ng d n t i m c III ph n II quy trình này và x lý k t qu tham v n theo quy nh. Bư c 8: X lý k t qu tham v n a. i v i các trư ng h p tham v n t i Chi c c thì x lý như sau: a.1. N u không căn c bác b tr giá khai báo sau tham v n thì ch p nh n tr giá khai báo và th c hi n ti p công vi c t i bư c 10 dư i ây. a.2. N u căn c bác b tr giá khai báo thì công ch c h i quan trình Chi c c trư ng xác nh tr giá tính thu theo úng trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này và thông báo cho ngư i khai h i quan theo m u 4 ính kèm quy trình. a.3. Ra quy t nh n nh thu cùng ngày v i ngày ra thông báo xác nh tr giá. b. i v i các trư ng h p tham v n t i c p C c: Ra quy t nh n nh thu cùng ngày v i ngày nh n ư c thông báo xác nh tr giá do c p C c g i ho c ngày làm vi c sau li n k . Bư c 9: Xác nh tr giá tính thu i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo do ki m tra h sơ, ch ng t phát hi n sai ph m: a. Công ch c h i quan xác nh tr giá tính thu i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo do ki m tra h sơ, ch ng t phát hi n sai ph m trư c khi thông quan hàng hóa theo úng trình t , nguyên t c và các phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ra thông báo xác nh tr giá tính thu theo m u 4 ính kèm quy trình (thông báo v vi c xác nh tr giá tính thu hàng nh p khNu). b. Ra quy t nh n nh thu cùng ngày v i ngày ra thông báo xác nh tr giá và thông báo ngư i khai h i quan bi t và th c hi n n p thu theo quy nh. Bư c 10: C p nh t d li u:
 11. a. Yêu c u c p nh t: m b o t t c các thông tin liên quan n vi c ki m tra tr giá khai báo, xác nh m c tin c y c a tr giá khai báo, tham v n và xác nh tr giá ph i ư c c p nh t y , k p th i úng quy nh vào cơ s d li u giá. b. N i dung c p nh t: b.1. C p nh t các ngu n thông tin khác ngoài h sơ nh p khNu ã ư c s d ng trong quá trình ki m tra, tham v n và xác nh tr giá vào chương trình GTT22 theo hư ng d n t i quy ch thu th p, khai thác, s d ng cơ s d li u giá ban hành kèm theo Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính. b.2. C p nh t k t qu ki m tra tr giá như sau: - i v i các trư ng h p ch p nh n tr giá khai báo và không có nghi ng sai ph m v th t c, h sơ ho c m c giá khai báo thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng nh p k t qu xác nh tr giá v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Bình thư ng-dòng en”. - i v i các trư ng h p ch p nh n tr giá khai báo nhưng nghi ng sai ph m v th t c, h sơ ho c nghi ng m c giá khai báo nhưng không thu c i tư ng tham v n theo quy nh thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng nh p k t qu xác nh tr giá v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Nghi ng -dòng ” ng th i c p nh t t i ch c năng nh p k t qu ki m tra tr giá t i Chi c c v i n i dung “ ã chuy n nghi v n sang khâu sau thông quan”. - i v i các trư ng h p nghi ng tr giá khai báo thu c i tư ng tham v n và ph i t ch c tham v n thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng nh p k t qu ki m tr tr giá v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Nghi ng -dòng ” ng th i c p nh t t i ch c năng nh p k t qu ki m tra giá t i Chi c c v i n i dung “chuy n h sơ C c tham v n” i v i các lô hàng thu c c p C c tham v n. Riêng i v i các lô hàng ph i ki m hóa thì sau khi có k t qu ki m hóa m i c p nh t k t qu ki m tra tr giá theo hư ng d n nêu trên. b.3. C p nh t k t qu tham v n i v i các trư ng h p tham v n t i Chi c c: C p nh t k t qu tham v n t i ch c năng nh p k t qu ki m tra giá t i Chi c c v i n i dung “ch p nh n ho c bác b tr giá khai báo theo thông báo s : ….” ngay sau khi k t thúc tham v n. b.4. C p nh t k t qu xác nh tr giá i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo: - i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo sau tham v n bao g m c các trư ng h p c p C c tham v n, thì c p nh t k t qu xác nh tr giá t i ch c năng “nh p k t qu i u ch nh giá” trên chương trình GTT22 ngay sau khi ra quy t nh n nh thu trong ó c n c p nh t rõ lý do i u ch nh tr giá. - i v i c a trư ng h p bác b tr giá khai báo khác (bác b do sai ph m h sơ, nguyên t c, phương pháp xác nh tr giá; bác b do nghi v n m c giá khai báo nhưng
 12. doanh nghi p ch p nh n n p thu theo phương pháp, m c giá do cơ quan h i quan xác nh;…) thì c p nh t k t qu xác nh tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng “nh p k t qu xác nh tr giá” v i l a ch n “xác nh tr giá theo phương pháp khác” và c p nh t phương pháp xác nh tr giá tương ng vào chương trình GTT22 theo úng hư ng d n. b.5. Th c hi n k t xu t d li u, nh n d li u hàng ngày theo úng quy nh. Bư c 11: Th c hi n các công vi c khác có liên quan n công tác giá: L p và g i các báo cáo v công tác qu n lý giá theo yêu c u c a c p C c. 2.2. i v i khâu ki m tra th c t hàng hóa: Công ch c h i quan làm nhi m v t i khâu ki m hoá, trong khi th c hi n các công vi c theo quy nh t i Quy trình th t c h i quan hi n hành có nhi m v th c hi n y các công vi c sau i v i h sơ hàng hóa thu c di n ph i ki m tra th c t hàng hóa: a. Xác nh tên g i c a hàng hóa trong ki m tra th c t hàng hóa a.1. Yêu c u ki m tra: Xác nh úng, tên hàng và các c trưng cơ b n c a hàng hóa, áp ng ư c yêu c u ki m tra, xác nh tr giá tính thu . a.2. N i dung ki m tra: Công ch c ki m tra th c t hàng hóa i chi u tên g i c a hàng hóa trên t khai v i hàng hóa nh p khNu th c t xác nh thông tin nào thi u, c n b sung, thông tin nào sai, c n s a ch a hay lo i b . Trong quá trình ki m tra, công ch c h i quan c n làm rõ nh ng c trưng cơ b n c a hàng hóa có nh hư ng n vi c xác nh tr giá nhưng chưa ư c th hi n trên h sơ, khai báo c a ngư i nh p khNu. Ví d : - i v i hàng hóa là máy móc thi t b ph i th hi n ư c nhãn hi u, model, công d ng, công su t, các tính năng k thu t khác,… - i v i ph tùng, chi ti t ngoài vi c mô t chi ti t tên hàng, ph i th hi n ư c s d ng cho lo i máy móc nào,… - i v i hàng i n t , i n l nh, i n tho i ph i th hi n ư c nhãn hi u, model, hãng s n xu t, nư c s n xu t, các tính năng công d ng, … - i v i m t hàng ô tô, xe g n máy ph i th hi n chi ti t tên hàng, hãng s n xu t, năm s n xu t, model, dung tích xi lanh, nư c s n xu t, trang thi t b n i th t, các tính năng công d ng như: g m cao, 01 c u ho c 02 c u, s sàn ho c s t ng,… a.3. X lý k t qu ki m tra:
 13. - Ghi chép ph n ánh y k t qu ki m tra th c t hàng hóa trên t khai h i quan áp ng ư c yêu c u ki m tra, xác nh tr giá. - Xác nh rõ các sai ph m c a doanh nghi p trong vi c khai báo không úng v i th c t hàng hóa như: khai sai tên hàng, sai ch ng lo i, xu t x ,… có nh hư ng n vi c xác nh tr giá tính thu , trình Lãnh o Chi c c xem xét chuy n h sơ cho công ch c ki m tra giá, thu th c hi n các công vi c ki m tra tr giá theo quy trình này. b. Nh p d li u: b.1. Yêu c u c p nh t: m b o c p nh t y , chi ti t và chính xác các thông tin v hàng hóa vào cơ s d li u giá, ph c v công tác ki m tra, tham v n và xác nh tr giá t i các khâu sau. b.2. N i dung c p nh t: C p nh t b sung các thông tin v hàng hóa theo k t qu ki m tra th c t hàng hóa t i ch c năng “nh p thông tin chi ti t hàng hóa” trên chương trình GTT22. 2.3. i v i khâu phúc t p: Công ch c h i quan làm nhi m v t i khâu phúc t p c a Chi c c, ngoài vi c phúc t p h sơ theo quy trình phúc t p h sơ hi n hành, còn ph i ch u trách nhi m ki m tra tr giá tính thu khai báo i v i h sơ hàng hóa thu c di n ki m tra sơ b h sơ, chưa ư c ki m tra chi ti t h sơ t i khâu thông quan. Vi c ki m tra th c hi n sau khi hàng hóa ã thông quan. Th i gian ki m tra th c hi n theo quy nh v th i gian phúc t p h sơ hi n hành. N i dung ki m tra bao g m các công vi c sau: a. Ki m tra chi ti t h sơ, ch ng t khai báo, tính tuân th các nguyên t c, i u ki n và các phương pháp xác nh tr giá theo quy nh t i Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph và Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. a.1. Yêu c u ki m tra, n i dung ki m tra ư c th c hi n như hư ng d n t i bư c 3 và bư c 4 i m 2.1 kho n này. a.2. X lý k t qu ki m tra: - N u k t qu ki m tra phát hi n ngư i khai h i quan có sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì công ch c h i quan trình Chi c c trư ng m i doanh nghi p n, xác nh sai ph m, bác b tr giá khai báo, xác nh tr giá tính thu theo úng trình t , nguyên t c, các phương pháp xác nh tr giá tính thu theo quy nh t i m c IV ph n II quy trình này, ra quy t nh n nh thu và thông báo ngư i khai h i quan bi t và th c hi n n p thu theo quy nh.
 14. - N u k t qu ki m tra có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì k t h p v i ki m tra m c giá khai báo x lý. - N u k t qu ki m tra xác nh ngư i khai h i quan không có sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì chuy n qua ki m tra các n i dung quy nh t i i m b m c này. b. Ki m tra tính chính xác, trung th c c a tr giá khai báo. b.1. Yêu c u ki m tra, n i dung ki m tra ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m kho n 2 m c I ph n II Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. b.2. X lý k t qu ki m tra: - N u k t qu ki m tra không có nghi v n v m c giá khai báo, không có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì ch p nh n tr giá khai báo ng th i chuy n bư c ti p theo c a quy trình nghi p v . - N u k t qu ki m tra có nghi v n v m c giá khai báo ho c có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì v n ch p nh n tr giá khai báo ng th i chuy n các nghi v n sang Chi c c ki m tra sau thông quan theo m u 5 ính kèm quy trình này. b.3. C p nh t d li u: - i v i các lô hàng ch p nh n tr giá khai báo và không có nghi v n v m c giá khai báo, không có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng “nh p k t qu xác nh tr giá hàng nh p khNu” v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Bình thư ng-dòng en”. - i v i các lô hàng ch p nh n tr giá khai báo nhưng có nghi v n v m c giá khai báo ho c có nghi v n sai ph m v th t c, h sơ, trình t , nguyên t c, các i u ki n áp d ng phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i u 7 n i u 12 c a Ngh nh 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng nh p k t qu xác nh tr giá v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Nghi ng -dòng ” ng th i c p nh t t i ch c năng “nh p k t qu ki m tra giá t i Chi c c” v i n i dung “ ã chuy n nghi v n sang Chi c c Ki m tra sau thông quan”.
 15. - i v i các lô hàng bác b tr giá khai báo do có sai ph m v trình t , th t c, h sơ và các phương pháp xác nh tr giá thì c p nh t k t qu ki m tra tr giá vào chương trình GTT22 t i ch c năng nh p k t qu xác nh tr giá v i l a ch n “ch p nh n tr giá khai báo” và ánh giá tin c y c a d li u là “Nghi ng -dòng ” ng th i c p nh t k t qu xác nh tr giá t i ch c năng nh p k t qu i u ch nh giá trên chương trình GTT22 ngay sau khi ra quy t nh n nh thu trong ó c p nh t rõ lý do i u ch nh giá. 2.4. M t s trư ng h p c bi t: i v i nh ng t khai ăng ký t i m t Chi c c H i quan, nhưng vi c ki m tra th c t hàng hóa l i do Chi c c H i quan khác th c hi n (nh ki m hóa h ), nhi m v các khâu nghi p v cơ b n như ã nêu ph n trên, tuy nhiên công ch c h i quan làm nhi m v ti p nh n, ki m tra h sơ c n lưu ý thêm m t s i m sau: a. i v i t khai ư c m t i Chi c c H i quan i n t : Khi ti p nh n t khai, căn c nhi m v ư c phân công trao i v i doanh nghi p làm th t c nh ng vư ng m c, yêu c u qua thư i n t , lưu các d li u cùng h sơ i n t và b sung cùng h sơ gi y khi doanh nghi p n p h sơ có cơ s cho các khâu sau làm ti p th t c. b. i v i nh ng t khai nh ki m hóa h , n i dung khai báo ph i m b o y , c n lưu ý th c hi n ch t ch yêu c u nghi p v v ki m tra vi c khai báo, yêu c u doanh nghi p th c hi n úng quy nh và cam k t v th i gian luân chuy n, hoàn tr h sơ các khâu ti p theo th c hi n ti p các nghi p v theo úng trình t , th i gian quy nh. c. Khi ki m tra h sơ lư t i (trư c khi chuy n i nh nơi khác ki m hóa h ) c n ki m tra k h sơ, n u có nghi v n ghi rõ yêu c u ngh ki m hóa làm rõ. Khi h sơ chuy n v , i chi u k t qu ki m hóa v i h sơ gi i quy t lô hàng theo quy nh. II. C P C C HƯ NG D N T NH, THÀNH PH : 1. Nhi m v cơ b n c a c p C c trong công tác ki m tra, xác nh tr giá: 1.1. Ch u trách nhi m tri n khai th c hi n công tác qu n lý ki m tra, xác nh tr giá t i a bàn, khu v c qu n lý theo úng quy nh c a pháp lu t. Xây d ng i ngũ cán b làm công tác giá chuyên sâu, chuyên nghi p t C c t i Chi c c. 1.2. Thư ng xuyên rà soát trên h th ng GTT22 ki m tra t i các Chi c c tr c thu c công tác ki m tra tr giá khai báo, phân lo i tin c y c a tr giá khai báo, xu t tham v n và xác nh tr giá, trong ó ưu tiên ki m tra trong th i gian s m nh t nh ng lô hàng thu c danh m c qu n lý r i ro do T ng c c quy nh ho c nh ng m t hàng tr ng i m do C c trư ng quy t nh. 1.3. Cung c p thông tin h tr và hư ng d n các Chi c c th c hi n công tác ki m tra tr giá khai báo, tham v n, xác nh tr giá ( i v i các trư ng h p ư c phân c p) theo úng quy nh và có hi u qu .
 16. 1.4. T ch c tham v n, xác nh tr giá tính thu i v i các trư ng h p có nghi v n tr giá khai báo theo quy nh t i i m c kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. 1.5. T ch c thu th p, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u giá theo úng quy nh t i quy ch xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá ban hành kèm theo Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính. 1.6. Ki m tra, t ng h p, phân tích và ánh giá các thông tin t i cơ s d li u giá ph c v công tác qu n lý tr giá t i ơn v ng th i ki n ngh T ng c c b sung ho c thay th danh m c m t hàng qu n lý r i ro. 1.7. Căn c tình hình nh p khNu t i a phương, ti n hành phân tích tình hình nh p khNu, ánh giá tình tr ng gian l n thương m i qua giá i v i nh ng m t hàng ngoài danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá, rà soát m t hàng thư ng xuyên nh p khNu t i a phương, có kim ng ch nh p khNu l n, có thu su t cao, ti n hành xây d ng danh m c các m t hàng tr ng i m c n t p trung qu n lý t i a phương, ng th i báo cáo T ng c c nghiên c u ti p t c b sung vào danh m c qu n lý r i ro v giá cho phù h p v i t ng giai o n. 1.8. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy t nh vi c áp d ng kho n m b o và t ch c tham v n i v i lô hàng thu c danh m c qu n lý r i ro v giá, có nghi v n v m c giá nhưng tr giá khai báo th p hơn không quá 5% so v i cơ s d li u giá t i th i i m ki m tra, theo quy nh t i i m b.2.1.3 kho n 3 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph hư ng d n th c hi n n i dung này t i ơn v c a mình. 1.9. nh kỳ, t xu t ki m tra vi c th c hi n các quy nh v công tác qu n lý giá tính thu t i các Chi c c. 1.10. T p hu n, ph bi n, h tr doanh nghi p trong vi c khai báo, xác nh tr giá tính thu . 1.11. Gi i quy t khi u n i v giá theo thNm quy n quy nh t i Lu t khi u n i, t cáo. 1.12. Th c hi n báo cáo công tác ki m tra, tham v n và xác nh tr giá theo yêu c u c a T ng c c. 2. Nhi m v c th : 2.1. Ki m tra công tác qu n lý giá t i các Chi c c tr c thu c: Hàng ngày, phòng Tr giá tính thu ( i v i ơn v có phòng Tr giá tính thu ) ho c phòng Nghi p v ( i v i các ơn v chưa có phòng Tr giá tính thu ) ph i ti n hành rà soát các d li u giá có trong cơ s d li u giá do các Chi c c g i v qua chương trình GTT22, trong ó ưu tiên ki m tra trong th i gian s m nh t nh ng lô hàng thu c danh m c qu n lý r i ro do T ng c c quy nh ho c nh ng m t hàng tr ng i m do C c trư ng quy t nh. Vi c ki m tra ư c th c hi n trên chương trình GTT22 ho c theo chương trình ki m tra do c p C c t ch c, c th :
 17. a. So sánh i chi u vi c ki m tra, phân lo i và xu t tham v n i v i các lô hàng nh p khNu c a Chi c c theo cơ s d li u có s n t i th i i m ki m tra. N u vi c ki m tra phát hi n các Chi c c th c hi n chưa úng quy nh thì có văn b n ch n ch nh và kh c ph c ngay, i v i các trư ng h p thu c i tư ng tham v n nhưng do Chi c c xác nh d u hi u nghi ng không úng quy nh thì ph i t ch c tham v n ngay n u còn th i h n tham v n. b. So sánh, i chi u vi c tham v n và xác nh tr giá c a c p Chi c c i v i các lô hàng ư c phân c p tham v n và xác nh tr giá theo quy nh t i m c III, m c IV ph n II quy trình này. N u phát hi n các Chi c c xác nh tr giá không úng trình t , nguyên t c, các phương pháp xác nh tr giá và cơ s d li u giá thì ch o, hư ng d n các Chi c c xác nh l i tr giá theo úng quy nh. c. Ki m tra th i i m ra quy t nh n nh thu so v i th i i m ra thông báo xác nh tr giá ( i v i trư ng h p tham v n t i Chi c c) và th i i m nh n ư c thông báo xác nh tr giá ( i v i trư ng h p tham v n t i C c). d. Ki m tra vi c c p nh t d li u trên chương trình GTT22 t i các Chi c c có y không thông qua vi c i chi u s li u gi a chương trình GTT22 và chương trình s li u xu t nh p khNu. e. Ki m tra tính y , k p th i, chính xác c a các Chi c c trong vi c c p nh t các d li u có s n trên h sơ h i quan vào cơ s d li u giá. 2.2. X lý các lô hàng nghi v n thu c i tư ng tham v n do Chi c c chuy n lên: Ph i nhanh chóng tri n khai ngay vi c tham v n i v i các lô hàng thu c i tư ng tham v n do Chi c c chuy n lên. G i gi y m i tham v n theo m u 3 ính kèm quy trình và th c hi n tham v n theo úng hư ng d n t i m c III ph n II quy trình này. Th c hi n lưu tr y h sơ h i quan (b n phôtô) và các tài li u liên quan n quá trình tham v n giá. 2.3. Xác nh tr giá: i v i các trư ng h p bác b tr giá khai báo, ph i xác nh tr giá theo úng trình t , nguyên t c, các phương pháp xác nh tr giá và cơ s d li u giá quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và hư ng d n t i m c IV ph n II quy trình này, ra thông báo xác nh tr giá theo m u 4 ính kèm quy trình, thông báo doanh nghi p bi t và th c hi n, ng th i g i ngay Chi c c tr c thu c nơi ăng ký t khai ra quy t nh n nh thu theo quy nh c a Lu t qu n lý thu . 2.4. Thu th p, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u giá: Hàng ngày, ph i t ch c thu th p, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u giá, c th : a. T ch c thu th p, c p nh t các ngu n thông tin ngoài h sơ nh p khNu theo úng hư ng d n t i quy ch xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá ban hành kèm theo Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính.
 18. b. C p nh t k t qu ki m tra tr giá: i v i các lô hàng do Chi c c ki m tra tr giá khai báo, phân lo i lô hàng nghi v n không úng quy nh, ho c ra quy t nh n nh thu ch m so v i thông báo xác nh tr giá thì c p nh t k t qu ch o các Chi c c t i m c “Nh p k t qu ki m tra tr giá t i c p C c” v i n i dung: “Yêu c u Chi c c xác nh l i tr giá ho c xác nh l i d u hi u nghi v n, ho c ra quy t nh n nh thu úng th i h n quy nh,…”. c. C p nh t k t qu tham v n: N u sau khi tham v n, không bác b ư c tr giá khai báo thì c p nh t vào chương trình GTT22 t i ch c năng “Nh p k t qu ki m tra tr giá t i C c” v i n i dung “ch p nh n tr giá khai báo”. Trư ng h p bác b ư c tr giá khai báo và ra thông báo xác nh tr giá thì c p nh t vào chương trình GTT22 t i ch c năng “Nh p k t qu ki m tra tr giá t i C c” v i n i dung “Xác nh tr giá theo thông báo s :….m c giá là:….USD/ ơn v tính”. d. C p nh t k t qu gi i quy t khi u n i c a c p C c theo úng hư ng d n c a chương trình GTT22. e. Th c hi n k t xu t d li u, nh n d li u theo hư ng d n c a chương trình GTT22. 2.5. T ng h p, phân tích cơ s d li u giá và cung c p thông tin h tr các Chi c c th c hi n công tác ki m tra, tham v n và xác nh tr giá: Hàng ngày, trên cơ s k t qu ki m tra trên chương trình GTT22 v công tác ki m tra tr giá khai báo, tham v n và xác nh tr giá c a các Chi c c, k t h p v i các thông tin thu th p ư c t các ngu n khác và tình hình th c t nh p khNu t i ơn v phân tích và x lý như sau: a. i v i hàng hóa thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá: a1. Ki n ngh T ng c c nh ng m t hàng c n b sung ho c ưa ra kh i danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá trên cơ s phân tích ánh giá kh năng gian l n thương m i c a t ng m t hàng theo hư ng d n t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính T ng c c xem xét, s a i b sung danh m c này phù h p v i tình hình th c t theo t ng giai o n. a2. xu t T ng c c xây d ng b sung ho c s a i m c giá nh ng m t hàng thu c danh m c m t hàng qu n lý r i ro v giá theo hư ng d n t i quy ch xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s d li u giá ban hành kèm theo Quy t nh s 1102/Q -BTC ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Tài chính T ng c c xem xét, ban hành b sung ho c thay th nh ng m c giá không còn phù h p. b. i v i nh ng m t hàng không thu c danh m c qu n lý r i ro v giá do T ng c c H i quan quy nh thì rà soát nh ng m t hàng thư ng xuyên nh p khNu t i a phương, có kim ng ch nh p khNu l n, thu su t cao, có kh năng gian l n thương m i ti n hành xây d ng danh m c nh ng m t hàng tr ng i m c n t p trung qu n lý t i a phương và th c hi n vi c ki m tra tr giá theo quy nh t i Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính, ng th i báo cáo v T ng c c nghiên c u và b sung vào danh m c qu n lý r i ro. 2.6. Th c hi n các nhi m v khác:
 19. Th c hi n ch báo cáo v T ng c c theo úng m u và th i h n báo cáo ng th i th c hi n các công vi c khác có liên quan n công tác qu n lý giá trong ph m vi c p C c. III. QUY NNH V THAM V N: 1. M c ích tham v n: Tham v n tr giá tính thu là m t ho t ng nghi p v h i quan trong quy trình ki m tra, xác nh tr giá tính thu . M c ích c a tham v n là ch ng minh tính chính xác, trung th c c a tr giá khai báo c a ngư i khai h i quan trư c nh ng nghi v n c a cơ quan H i quan và t o i u ki n cho ngư i khai h i quan gi i trình và cung c p nh ng ch ng t tài li u có liên quan ch ng minh tính trung th c c a tr giá khai báo. 2. T ch c th c hi n tham v n: 2.1. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao cho phòng Tr giá tính thu ( i v i ơn v có phòng Tr giá tính thu ) ho c Phòng Nghi p v ( i v i ơn v không có phòng Tr giá tính thu ) th c hi n vi c tham v n tr giá tính thu . 2.2. Căn c tình hình th c t c a ơn v , kh năng qu n lý, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph có th phân c p cho Chi c c trư ng th c hi n vi c tham v n i v i m t s trư ng h p c th như: trư ng h p Chi c c cách xa a i m c a C c; ơn v có kh i lư ng tham v n quá l n. 2.3. C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ph i ch u trách nhi m toàn di n v công tác ki m tra, tham v n và xác nh tr giá tính thu t i các ơn v thu c C c. 3. i di n doanh nghi p tham v n: i di n doanh nghi p n th c hi n tham v n ph i là ngư i có thNm quy n quy t nh các n i dung liên quan n vi c xác nh tr giá tính thu ho c ngư i ư c ngư i có thNm quy n y quy n toàn b n cơ quan h i quan th c hi n tham v n. Ngư i i di n doanh nghi p n tham v n ph i xu t trình ch ng minh thư nhân dân và gi y y quy n i v i trư ng h p ư c y quy n trư c khi th c hi n tham v n. 4. Các trư ng h p ph i tham v n: Là các trư ng h p quy nh t i i m c kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. Trư ng h p có lô hàng gi ng h t v i lô hàng ang ngh tham v n c a chính doanh nghi p ang trong th i gian tham v n t i m t ơn v h i quan, thì t p h p chung ti n hành tham v n m t l n. 5. Hình th c tham v n và th i gian tham v n: 5.1. Hình th c tham v n: Th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính.
 20. 5.2. Th i gian ti n hành tham v n và xác nh tr giá tính thu : Th c hi n theo quy nh t i i m d.3 kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính. 6. Các bư c ti n hành tham v n: 6.1. xu t, phê duy t, chuy n h sơ tham v n: a. Công ch c ki m tra tr giá khai báo t i Chi c c th c hi n xu t Chi c c trư ng các trư ng h p ph i tham v n, các trư ng h p ph i n p kho n b o m. Vi c xu t th c hi n theo quy nh t i bư c 6, bư c 7 kho n 2 m c I ph n II quy trình này. b. Chi c c trư ng phê duy t vi c tham v n, phê duy t kho n b o m. Vi c phê duy t th c hi n trong th i gian thông quan. c. Sau khi Chi c c trư ng phê duy t tham v n thì th c hi n: c.1. ChuNn b tham v n và t ch c tham v n i v i trư ng h p tham v n t i Chi c c. c.2. Chuy n h sơ v C c ngay trong ngày ho c ch m nh t là ngày làm vi c li n k th c hi n vi c tham v n i v i các trư ng h p thu c thNm quy n tham v n c a C c, tr các trư ng h p h sơ chưa hoàn ch nh như: hàng nh ki m hóa h , hàng chưa có k t qu ki m hóa… ho c chưa có hàng th c nh p do khai báo trư c thì chuy n ngay sau khi hoàn ch nh y h sơ. 6.2. Chu n b tham v n: a. Công ch c ư c phân công tham v n nghiên c u h sơ c a lô hàng ph i tham v n và trình Lãnh o C c ( i v i trư ng h p tham v n t i C c), ho c Chi c c trư ng ( i v i trư ng h p tham v n t i Chi c c) ký gi y m i tham v n và g i ngay cho ngư i khai h i quan tr c ti p ho c b ng Fax ho c chuy n phát nhanh. Th i gian tham v n c th tùy theo t ng trư ng h p Lãnh o C c ho c Chi c c trư ng ( i v i trư ng h p tham v n t i Chi c c) quy t nh cho phù h p v i th i gian tham v n và xác nh tr giá tính thu quy nh t i i m d.3 kho n 5 m c I ph n III Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 c a B Tài chính và phù h p v i vi c nghiên c u h sơ, chuNn b tài li u cho vi c tham v n. b. Công ch c ư c phân công tham v n ph i nghiên c u k h sơ c n tham v n, chuNn b s n các câu h i làm rõ nghi ng , chuNn b các thông tin giá ã có ư c khi nghi ng và bác b tr giá khai báo và c bi t c n t ra phương án khi bác b tr giá khai báo thì s áp d ng xác nh tr giá theo phương pháp nào xác nh l i giá tính thu . c. ChuNn b h sơ cho vi c tham v n: L p h sơ tham v n riêng cho m i lô hàng và ư c lưu cùng h sơ nh p khNu. Trong ó lưu toàn b h sơ văn b n có liên quan n vi c tham v n c a lô hàng. d. ChuNn b tài li u, thông tin liên quan:
Đồng bộ tài khoản