Quyết định số 164-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 164-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164-HĐBT về thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 1985-1989 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH V TH I GIAN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH VÀ C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG NHI M KỲ 1985-1989 H I NG B TRƯ NG Căn c i u 33 c a Lu t b u c i bi u H i ng Nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 1983, QUY T NNH: i u 1. – Cu c b u c i bi u H i ng Nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương nhi m kỳ 1985 – 1989 ti n hành th ng nh t trong c nư c vào ngày 21 tháng 04 năm 1985. Căn c th i gian trên, y ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có k ho ch ti n hành cu c b u c a phương mình. i u 2. – B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, Th trư ng các ngành có liên quan trung ương, Trư ng ban Ban T ch c c a Chính ph , Ch t ch y ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG B TRƯ NG KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản