Quyết định số 164-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 164-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164-QĐ về việc ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước về máy nghiền thức ăn gia súc do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164-Q Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 164-Q NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1981 BAN HÀNH 3 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V MÁY NGHI N TH C ĂN GIA SÚC CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Căn c ngh c a ông C c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c. QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành 3 tiêu chuNn Nhà nư c sau: - TCVN 3625 - 81. Máy nông nghi p. Máy nghi n th c ăn gia súc. - TCVN 3626 - 81. Máy nghi n th c ăn gia súc. Búa. - TCVN 3627 - 81. Máy nghi n th c ăn gia súc. Sàng. i u 2 - Các tiêu chuNn này ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1983 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản