Quyết định số 1643/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1643/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1643/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1643/QĐ-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1643/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRUY TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; Xét để nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1973/TTg-TCCV ngày 14 tháng 11 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Truy tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thiệu Tống, nguyên Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã có cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nơi nhận: - Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Ban Thi đua – Khen thưởng TW; - Lưu: VT, Vụ TĐKT-KTXH. Nguyễn Minh Triết
Đồng bộ tài khoản