Quyết định số 1645/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1645/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1645/QĐ-VPCP về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1645/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1645/Q -VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A H I NG TƯ V N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 846/Q -VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2008 v vi c thành l p H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính; Xét ngh c a V trư ng V T ch c hành chính nhà nư c và Công v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a H i ng tư v n c i cách th t c hành chính. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính s ch m d t ho t ng vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. i u 3. Các thành viên c a H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính, T Thư ký và các V , C c, ơn v tr c thu c có trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Thành viên H i ng Tư v n c i cách TTHC; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Nguy n Xuân Phúc Công báo. - Lưu: VT, TCCV (10b) QUY CH LÀM VI C
  2. C AH I NG TƯ V N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1645/Q -VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ) i u 1. Ch c năng c a H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính (sau ây g i t t là H i ng) là t ch c tư v n, h tr cho T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là T công tác) trong vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c quy nh t i Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010. i u 2. Trách nhi m c a H i ng 1. i di n cho kh i doanh nghi p, các nhà khoa h c, hi p h i và ngư i dân tham gia óng góp ý ki n tư v n cho T công tác nh m th c hi n m t cách có hi u qu các nhi m v , m c tiêu c i cách th t c hành chính ã ra. 2. Tham gia huy ng các ngu n l c h tr cho ho t ng c a H i ng và T công tác. 3. Thu nh p b ng ch ng th c t v các th t c gây khó khăn cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và i s ng c a nhân dân. 4. Phát hi n các th t c hành chính còn chưa y trong giai o n th ng kê. 5. Cung c p thông tin v th t c hành chính không phù h p, c n s a i, ơn gi n hóa thông qua vi c i n vào các bi u m u rà soát th t c hành chính theo hư ng d n c a T công tác. 6. Xác nh nh ng lĩnh v c c n ưu tiên rà soát và ph i h p v i T công tác t ch c nghiên c u, xu t nh ng gi i pháp x lý nh m ơn gi n hóa các th t c hành chính theo hư ng d n c a T công tác. 7. Qu ng bá m c tiêu, nhi m v c a án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 nh m tăng cư ng s ng h , tham gia c a các doanh nghi p và ngư i dân. i u 3. Cơ c u t ch c c a H i ng 1. H i ng có 15 thành viên, g m Ch t ch, Phó Ch t ch và các y viên H i ng. Thành ph n và s lư ng thành viên tham gia H i ng có th thay i theo Quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph . 2. Giúp vi c cho H i ng là T Thư ký và các nhóm công tác.
  3. a) T Thư ký g m m t s cán b , chuyên viên V T ch c hành chính nhà nư c và Công v , Văn phòng Chính ph và do m t lãnh o V làm T trư ng. Ngoài nh ng thành viên trên, T Thư ký có th ư c b sung thêm các thành viên t trong ho c ngoài cơ quan Văn phòng Chính ph b o m hoàn thành nhi m v . b) Nhóm công tác g m các chuyên gia ư c các thành viên H i ng huy ng t ch c nghiên c u, ơn gi n hóa các th t c hành chính theo t hàng c a H i ng. i u 4. Trách nhi m c a Ch t ch H i ng 1. Ch u trách nhi m chung v các ho t ng c a H i ng nh m th c hi n các nhi m v nêu t i i u 2 Quy ch này. 2. Quy t nh chương trình, n i dung làm vi c c a H i ng và các v n c n xin ý ki n H i ng. 3. Quy t nh th i gian, a i m t ch c h p H i ng. 4. Ch t a các cu c h p c a H i ng th o lu n và t ng h p, k t lu n các v n liên quan n ho t ng c a H i ng. 5. Phân công công vi c cho các thành viên H i ng. i u 5. Trách nhi m c a Phó Ch t ch H i ng 1. Th c hi n các nhi m v nêu t i i u 2 Quy ch này và các nhi m v do H i ng, Ch t ch H i ng phân công. 2. Ch t a và k t lu n t i các cu c h p H i ng khi ư c Ch t ch H i ng y quy n. ư c quy n ký gi y m i h p H i ng, văn b n xin ý ki n thành viên H i ng; ký các văn b n khác khi ư c s ng ý c a Ch t ch H i ng. 3. Tr c ti p ch o, ki m tra và ôn c T Thư ký tri n khai công vi c theo quy t nh c a H i ng. 4. Ph trách vi c huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n tài tr h tr cho ho t ng c a H i ng, T công tác; cung c p thông tin cho cơ quan truy n thông và các cơ quan có liên quan; qu ng bá các m c tiêu, nhi m v c a án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010. i u 6. Trách nhi m c a các y viên H i ng 1. Th c hi n các nhi m v nêu t i i u 2 Quy ch này và các nhi m v khác do H i ng, Ch t ch H i ng phân công. 2. Tham d y các cu c h p H i ng cũng như các ho t ng khác c a H i ng và chuNn b óng góp ý ki n v các v n nêu trong chương trình cu c h p H i ng.
  4. 3. Tùy theo kh năng, huy ng các chuyên gia hình thành các nhóm công tác ti n hành vi c nghiên c u, ơn gi n hóa th t c hành chính theo t hàng c a H i ng. 4. Huy ng s h tr , tham gia c a các t ch c, cá nhân vào các ho t ng c a H i ng. 5. ư c cung c p thông tin và các tài li u liên quan nghiên c u, óng góp ý ki n, ng th i ph i ch u trách nhi m b o m t v các thông tin, tài li u ư c cung c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trách nhi m c a T Thư ký 1. Xây d ng chương trình làm vi c c a H i ng trình h i ng, Ch t ch H i ng thông qua. 2. ChuNn b d th o văn b n thông báo k t lu n cu c h p H i ng và các văn b n khác theo ch o c a Ch t ch H i ng. 3. G i các tài li u có liên quan, thông báo k t lu n và các n i dung khác c a cu c h p H i ng cho các thành viên v ng m t; t ng h p các ý ki n tham gia b ng văn b n c a các thành viên v ng m t báo cáo H i ng. 4. Th c hi n các công vi c v công tác qu n tr văn phòng ph c v cho ho t ng chung c a H i ng. 5. H tr các thành viên H i ng, các nhóm công tác và các cá nhân, t ch c có liên quan th c hi n nh ng n i dung công vi c theo yêu c u c a H i ng, Ch t ch H i ng. 6. Tham mưu, xu t v i H i ng nh ng gi i pháp nh m th c hi n t t nh ng nhi m v quy nh t i i u 2 Quy ch này. 7. T ch c ph i h p gi a các nhóm công tác c a H i ng v i T công tác th c hi n công tác th ng kê, rà soát các th t c hành chính theo úng yêu c u và k ho ch ã ra. 8. ôn c, h tr các nhóm công tác và nh kỳ báo cáo ti n th c hi n các nhi m v c a T Thư ký, các nhóm công tác lên H i ng. i u 8. Trách nhi m c a nhóm công tác Các nhóm công tác có trách nhi m giúp H i ng th c hi n các nhi m v c th sau: 1. T ch c thu th p thông tin, phát hi n các th t c hành chính còn chưa y trong giai o n th ng kê c a T công tác. 2. Cung c p thông tin v th t c hành chính trong giai o n rà soát thông qua vi c i n vào các bi u m u rà soát th t c hành chính.
  5. 3. T ch c nghiên c u, rà soát, xu t gi i pháp tháo g , ơn gi n hóa, các th t c hành chính theo t hàng c a H i ng. i u 9. Quan h công tác 1. Căn c vào m c tiêu và k ho ch ho t ng c a T công tác, H i ng th c hi n vi c tư v n ph i h p tr c ti p v i T công tác trong vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010. 2. Lãnh o H i ng và lãnh o T công tác trao i thông tin thư ng xuyên b o m s ph i h p gi a 2 bên có hi u qu , t m c tiêu ra và theo úng k ho ch. 3. T trư ng T Thư ký làm vi c nh kỳ hàng tu n ho c t xu t theo yêu c u công vi c v i i di n T công tác th o lu n v ti n công vi c và các v n c n gi i quy t. 4. Nhân viên T Thư ký có th tr giúp nhân viên T công tác n u ư c s ng ý c a T trư ng T thư ký. 5. Các nhóm công tác có s ph i h p ch t ch v i T công tác b o m s ng b v ti n , ch t lư ng công vi c. Các bu i h p, th o lu n chung c a nhóm công tác có m i thành viên T Thư ký và thành viên T công tác tham d . 6. Gi a các nhóm công tác c n có s ph i h p, trao i kinh nghi m và s d ng chung các k t qu nghiên c u i v i trư ng h p các th t c hành chính có liên quan v i nhau. i u 10. Ch làm vi c c a H i ng 1. H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính h p nh kỳ hàng tháng ho c t xu t theo quy t nh c a Ch t ch H i ng. Tùy theo n i dung cu c h p, H i ng có th m i i di n T công tác, i di n các nhóm công tác ho c thành ph n khác tham d cu c h p H i ng. 2. Các v n c n gi i quy t ư c H i ng ưa ra th o lu n t p th và do ch t a cu c h p k t lu n. Ch t a cu c h p H i ng là Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng ho c m t thành viên H i ng ư c Ch t ch H i ng y quy n. 3. Ngoài vi c t ch c th o lu n t p trung các thành viên cho ý ki n tr c ti p t i các cu c h p, H i ng có th l y ý ki n tham gia c a thành viên b ng văn b n. 4. Gi a các thành viên H i ng có s phân công h p lý, m trách theo t ng nhóm công vi c.
  6. Tùy theo kh năng và i u ki n công tác, m i thành viên có th ư c phân công ch o, h tr m t hay nhi u nhóm công tác nh t nh ho c ư c giao ph trách các m ng công vi c khác c a H i ng. 5. Trư ng h p thành viên chính th c c a H i ng v ng m t thì có th c i di n d thay tham gia ý ki n ho c óng góp ý ki n b ng văn b n g i cho T Thư ký t ng h p, báo cáo H i ng. 6. Trong quá trình ho t ng, H i ng có th t ch c các oàn công tác i kh o sát, h c t p kinh nghi m c i cách th t c hành chính trong ho c ngoài nư c. i u 11. Ch làm vi c c a T thư ký 1. T Thư ký ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng. 2. Nhân viên T Thư ký ch u s phân công công vi c và có trách nhi m báo cáo v i T trư ng T Thư ký. 3. T Thư ký có th làm vi c c l p, tr c ti p v i các t ch c, hi p h i chuyên ngành theo yêu c u công vi c. 4. T trư ng T Thư ký tham d và báo cáo v tình hình tri n khai công vi c t i các cu c h p H i ng. i u 12. Ch làm vi c c a nhóm công tác 1. Các nhóm công tác ch u s ch o tr c ti p t thành viên H i ng ph trách. ng th i, ph i h p ch t ch v i T Thư ký và T công tác v m t chuyên môn, ti n th c hi n công vi c. 2. Ch làm vi c c th c a t ng nhóm công tác s do thành viên H i ng ph trách nhóm quy t nh. i u 13. Ngu n l c ho t ng 1. H i ng, T Thư ký và các nhóm công tác ho t ng d a trên cơ s ngu n tài tr c a các thành viên H i ng và các ngu n tài tr khác. Chi phí cho các nhóm công tác s do thành viên H i ng ph trách nhóm s d ng ngu n kinh phí c a cơ quan mình chi tr . 2. Quy n l i c a các thành viên H i ng và T Thư ký do Ch t ch H i ng quy t nh. 3. V Tài v , Văn phòng Chính ph có trách nhi m h tr H i ng trong vi c qu n lý, s d ng các ngu n l c h tr c a H i ng, b o m th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t. i u 14. i u kho n cu i cùng
  7. 1. Vi c s a i, b sung Quy ch này s do H i ng Tư v n c i cách th t c hành chính xu t và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph quy t nh. 2. Các thành viên tham gia H i ng theo nguyên t c t nguy n. Trư ng h p m t thành viên H i ng không ti p t c tham gia H i ng thì ph i thông báo chính th c b ng văn b n cho B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph . 3. H i ng s ch m d t ho t ng vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản