Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
16
download

Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty cơ điện công trình" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 165/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH " UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cư Quyết định số 7928/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án xấy dựng Công viên Yên sở (khi A) do Công ty Cơ điện công trình làm chủ đầu tư. Căn cứ Quyết định số 7138/QĐ-UB ngày 20/12/2000 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật xử lý rác thải Thanh trì giai đoạn 1. Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc sở Giao thông công chính thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều I: Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng: Công viên Yên Sở (khu A) và Nhà máy xử lý rác thải thành phân bón cho nông nghiệp tại huyện Thanh Trì, được gọi tắt là Ban quản lý dự án trực thuộc Công ty Cơ điện công trình như sau: - Ban có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu của Công ty cơ điện công trình để giao dịch và thanh quyết toán tài chính cho các dự án UBND Thành phố Hà Nội giao. - Ban phải mở tài khoản và thanh quyết toán riêng cho từng dự án, theo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Điều II: Tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của Ban: 1. Tổ chức bộ máy: - Đồng ý để ông Cao Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cơ điện công trình kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án;
  2. - Các Phó Giám đốc và các Kế toán riêng cho mỗi dự án, cán bộ viên chức của Ban do Giám đốc Công ty điều động trong nội bộ Công ty. 2. – Biên chế và tiền lương của Ban QLDA: - Biên chế tuỳ theo công việc và khả năng kinh phí của dự án Ban QLDA được sử dụng từ 25 đến 30 người, nếu cần được ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành. - Cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Ban QLDA Công ty vẫn quản lý và giải quyết mọi chế độ chính sách như Cán bộ công chức, viên chức của Công ty. - Tiền lương và phụ cấp cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ban QLDA được chi trả toàn bộ bằng nguồn kinh phí dự án. 3. Nhiệm vụ của Ban: - Đầu tư xây dựng theo đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ. - Xây dựng theo đúng nội dung các Quyết định số 7928/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án xây dựng Công viên Yên Sở (khu A) do Công ty Cơ điện công trình làm chủ đầu tư; và Quyết định số 7138/QĐ-UB ngày 20/12/2000 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật xử lý rác thải Thanh Trì giai đoạn I. - Khi kết thúc cả hai dự án: Công viên Yên Sở (khu A) và Nhà máy xử lý rác thải thành phân bón cho nông nghiệp tại huyện Thanh Trì, Ban quản lý dự án tự kết thúc tư cách pháp nhân.Quyết định này không còn hiệu lực thi hành. Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính Thành phố, UBND các cấp; các Sở, Ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Cơ điện công trình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản