Quyết định số 165/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 165/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 165/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V I U KI N, TIÊU CHU N, TRÌNH T VÀ TH T C XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH VÀ GI I THƯ NG NHÀ NƯ C V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua - Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v i u ki n, tiêu chuNn, trình t và th t c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên H i ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký) QUY NNH T M TH I V I U KI N, TIÊU CHU N, TRÌNH T VÀ TH T C XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH VÀ GI I THƯ NG NHÀ NƯ C V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 165/2005/Q -TTgngày 04 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Quy nh này hư ng d n xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 cho tác gi là ngư i Vi t Nam có m t ho c nhi u tác phNm, công trình v văn h c - ngh thu t ư c công b và s d ng t i Vi t Nam t ngày 02 tháng 9 năm 1945 n nay. 2. Gi i thư ng H Chí Minh v văn h c - ngh thu t năm 2005 ư c xét t ng cho tác gi c a m t ho c nhi u tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình c bi t xu t s c, có giá tr r t cao v văn h c - ngh thu t; có tác d ng l n và lâu dài trong i s ng nhân dân, góp ph n quan tr ng vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, b o v T qu c và phát tri n s nghi p văn h c - ngh thu t c a t nư c. 3. Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 ư c xét t ng cho tác gi c a m t ho c nhi u tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình văn h c - ngh thu t, có giá tr cao v n i dung tư tư ng và hình th c ngh thu t, có tác d ng t t trong vi c giáo d c, xây d ng con ngư i m i, nâng cao trình thNm m c a nhân dân, góp ph n áng k vào s phát tri n c a n n văn h c - ngh thu t Vi t Nam. i u 2. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình văn h c - ngh thu t ã ư c sáng tác và s d ng dư i các hình th c xu t b n, ki n trúc, tri n lãm, sân kh u, màn nh, phát thanh, truy n hình, gi ng d y, ĩa hát c a các tác gi , bao g m: 1. Văn h c: tác phNm, c m tác phNm thu c các th lo i văn, thơ; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình văn h c. 2. Âm nh c: tác phNm, c m tác phNm thu c các th lo i âm nh c; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình âm nh c. 3. Sân kh u: k ch b n sân kh u ư c dàn d ng công di n ph c v công chúng, các v di n thu c các lo i hình sân kh u, công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình sân kh u. 4. M thu t: tác phNm, c m tác phNm h i h a, h a, iêu kh c, ngh thu t trang trí; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình m thu t. 5. Nhi p nh: tác phNm, c m tác phNm nh ( nh ch p); công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình nhi p nh. 6. Múa: k ch b n múa ư c dàn d ng công di n ph c v công chúng, các v múa; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình múa. 7. i n nh: các B phim thu c các lo i hình; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình i n nh.
 3. 8. Văn ngh dân gian: công trình, c m công trình sưu t m, nghiên c u, lý lu n phê bình văn h c ngh thu t dân gian; 9. Ki n trúc: b n thi t k công trình, c m công trình ki n trúc ư c xây d ng; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình ki n trúc. 10. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình nghiên c u, lý lu n phê bình v văn hoá. i u 3. Tác gi có tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t ư c nh n B ng ch ng nh n c a Ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . i u 4. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tác phNm văn h c - ngh thu t là s n phNm c a quá trình lao ng sáng t o trong sáng tác, nghiên c u v văn h c - ngh thu t bao g m tác phNm nghiên c u lý lu n, phê bình và tác phNm văn h c - ngh thu t. 2. Công trình văn h c - ngh thu t là s n phNm nghiên c u, sáng t o, khám phá v văn h c - ngh thu t có nh ng óng góp quan tr ng i v i nh n th c, có nh hư ng l n, tích c c trong khoa h c, văn h c - ngh thu t, kinh t - xã h i c a t nư c. 3. C m tác phNm là t p h p các tác phNm c a cùng m t tác gi ho c các ng tác gi ã ư c xác nh thu c m t chuyên ngành văn h c - ngh thu t. 4. C m công trình là t p h p các công trình c a cùng m t tác gi th c hi n c l p ho c các ng tác gi ã ư c xác nh thu c m t chuyên ngành văn h c - ngh thu t. 5. Tác gi tác phNm, công trình là ngư i b ng lao ng c a mình tr c ti p sáng t o ra tác phNm, công trình: - ng tác gi tác phNm, công trình là nhi u ngư i b ng lao ng c a mình tr c ti p sáng t o ra tác phNm, công trình. - Nh ng ngư i ch giúp , h tr v k thu t, v t ch t, kinh phí cho tác gi , ng tác gi mà không tham gia sáng t o ra tác phNm, công trình thì không ư c coi là tác gi , ng tác gi tác phNm, công trình. Chương 2: TIÊU CHU N XÉT T NG GI I THƯ NG i u 5. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình văn h c - ngh thu t ư c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ph i áp ng các tiêu chuNn sau: 1. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình c bi t xu t s c, có giá tr r t cao v văn h c - ngh thu t; có tác d ng l n và lâu dài trong i s ng nhân dân, góp
 4. ph n quan tr ng vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, b o v T qu c và phát tri n s nghi p văn h c - ngh thu t c a t nư c. 2. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ã ư c xu t b n ho c ăng trên các t p chí chuyên ngành ho c s d ng trong các tri n lãm, các liên hoan ngh thu t qu c gia và qu c t . 3. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c t ng gi i thư ng c a các liên hoan ngh thu t qu c gia, qu c t và các H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương. i u 6. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình văn h c - ngh thu t ư c xét t ng Gi i thư ng Nhà nư c ph i áp ng các yêu c u sau: 1. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình xu t s c, có giá tr cao v n i dung tư tư ng và hình th c ngh thu t, có tác d ng t t trong vi c giáo d c, xây d ng con ngư i m i, nâng cao trình c a nhân dân, góp ph n áng k vào s phát tri n c a n n văn h c - ngh thu t Vi t Nam. 2. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ã ư c xu t b n và ăng trên các t p chí chuyên ngành ho c s d ng trong các tri n lãm, các liên hoan ngh thu t qu c gia và qu c t . 3. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c t ng gi i thư ng c a các liên hoan ngh thu t qu c gia, qu c t và các H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương. i u 7. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 ph i áp ng các i u ki n sau: 1. M t tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ch ư c ngh xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t. 2. Tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ngh xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t ph i ư c công b ho c ng d ng trong th c ti n ít nh t là 3 năm tính n th i i m n p h sơ ngh xét t ng gi i thư ng. 3. Không có tranh ch p v quy n tác gi , không khi u n i v n i dung và k t qu tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình t khi tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c công b , xu t b n n th i i m xét t ng gi i thư ng mà chưa ư c làm rõ. Chương 3: QUY TRÌNH, TH T C XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH, GI I THƯ NG NHÀ NƯ C i u 8.
 5. 1. Vi c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t ư c ti n hành theo ba c p: - C p cơ s g m 2 t ch c H i ng: S Văn hoá - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương (sau ây g i là c p cơ s ). - C p B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và tương ương (sau ây g i là c p B ). - C p qu c gia. 2. Vi c xét t ng gi i thư ng H i ng c p qu c gia ư c ti n hành theo hai bư c: - Bư c 1: xét t ng t i các H i ng Gi i thư ng chuyên ngành Trung ương do B trư ng B Văn hoá - Thông tin thành l p trên cơ s ngh c a H i ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 (sau ây g i t t là H i ng Gi i thư ng qu c gia). - Bư c 2: xét t ng t i H i ng Gi i thư ng qu c gia. i u 9. 1. H i ng Gi i thư ng c p cơ s và B g m i di n các nhà chuyên môn c a t ng chuyên ngành văn h c - ngh thu t; nhà qu n lý có uy tín, khách quan, có chuyên môn phù h p và có trình am hi u lĩnh v c văn h c - ngh thu t c a tác phNm, công trình. 2. M i thành viên H i ng Gi i thư ng có trách nhi m nghiên c u, nh n xét và ánh giá h sơ ngh xét t ng gi i thư ng tác phNm, công trình b ng văn b n. 3. Các H i ng Gi i thư ng ho t ng theo nguyên t c sau: a) Kỳ h p ánh giá xét t ng gi i thư ng c a H i ng Gi i thư ng ph i có ít nh t 3/4 s thành viên H i ng tham d , trong ó có Ch t ch ho c Phó Ch t ch. b) H i ng ánh giá tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình theo nguyên t c b phi u kín và ư c th c hi n chính xác, công b ng, dân ch , khách quan. Nh ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ư c ít nh t 3/4 s phi u ngh c a s thành viên H i ng có m t m i ư c l p danh sách chuy n H i ng c p trên xem xét. c) H i ng Gi i thư ng c p trên ch xem xét nh ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ã ư c H i ng Gi i thư ng c p dư i ngh . d) Thành viên c a H i ng Gi i thư ng không tham gia b phi u ánh giá các tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình mà mình là tác gi ho c ng tác gi . i u 10.
 6. 1. Th trư ng các c p có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 8 (tr c p qu c gia) c a Quy nh t m th i này quy t nh thành l p H i ng Gi i thư ng c p cơ s và c p B , có trách nhi m thông báo công khai k t qu xét t ng gi i thư ng trong ph m vi qu n lý trư c khi g i h sơ ngh xét t ng gi i thư ng lên H i ng Gi i thư ng c p trên. 2. H i ng Gi i thư ng qu c gia công b danh sách tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình và tên tác gi ư c c trên báo Văn hoá và các t p chí chuyên ngành văn hoá - ngh thu t, trên m ng thu th p thêm ý ki n các nhà lãnh o trong ngành, trong gi i và ý ki n c a nh ng ngư i quan tâm. Chương 4: TRÌNH T VÀ H SƠ XÉT T NG GI I THƯ NG i u 11. 1. H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng c p cơ s B n ăng ký tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ngh xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c c a tác gi ho c ng tác gi (có dán nh và kèm theo b n sao tác phNm, công trình) (Bi u 1 g m 5 b n). 2. T ch c xét t ng Gi i thư ng c p cơ s a) Các tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ph i ư c ăng ký xét t ng gi i thư ng t i: - Tác gi a phương thì ăng ký t i S Văn hoá - Thông tin a phương nơi cư trú. - Tác gi các cơ quan Trung ương thì ăng ký t i B , ngành; h i viên các H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương thì ăng ký t i các H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương. b) Th trư ng ơn v cơ s có trách nhi m thành l p H i ng Gi i thư ng c p cơ s . H i ng Gi i thư ng c p cơ s có t 7 n 9 thành viên. c) H i ng Gi i thư ng c p cơ s có trách nhi m xem xét, ánh giá t ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình; vi t phi u ánh giá xét t ng gi i thư ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình c a t ng gi i thư ng và b phi u ánh giá (Bi u 2a và 2b), ki m phi u (Bi u 3a và 3b), l p biên b n h p (Bi u 4), l p danh sách (Bi u 5a và 5b) và g i h sơ ngh xét t ng gi i thư ng lên c p t nh theo a ch : - Các S Văn hoá - Thông tin g i v : y ban nhân dân t nh, thành ph . - Các H i Văn h c - Ngh thu t Trung ương thì g i v : H i ng Gi i thư ng chuyên ngành Trung ương. i u 12.
 7. 1. H sơ ngh xét t ng gi i thư ng c p B , g m: a) Công văn ngh xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c c a Th trư ng ơn v cơ s . b) H sơ ngh xét t ng gi i thư ng c p cơ s (các bi u theo m u quy nh). c) Biên b n xét t ng gi i thư ng c a H i ng Gi i thư ng c p cơ s . 2. T ch c xét t ng gi i thư ng c p B : a) Th trư ng B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thành l p H i ng Gi i thư ng c p B . Các Phòng Thi ua - Khen thư ng B , ngành và S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m giúp B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph t ch c H i ng xét t ng gi i thư ng ánh giá, xét ch n các tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình. b) H i ng Gi i thư ng c p B có t 9 n 11 thành viên. H i ng có trách nhi m xem xét, l a ch n, ánh giá các tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình t tiêu chuNn xét t ng gi i thư ng: vi t phi u ánh giá xét t ng gi i thư ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình c a t ng gi i thư ng và b phi u ánh giá (Bi u 2a và 2b), ki m phi u (Bi u 3a và 3b), l p biên b n h p (Bi u 4), l p danh sách (Bi u 5a và 5b) và g i H sơ ngh xét t ng gi i thư ng t i H i ng Gi i thư ng qu c gia. i u 13. 1. H sơ ngh xét t ng gi i thư ng c p qu c gia, g m: a) Công văn ngh xét t ng gi i thư ng c a Th trư ng c p B và H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương: 1 b n g c (Bi u 6). b) H sơ ngh xét t ng gi i thư ng c p B (các bi u m u theo quy nh). c) Biên b n h p H i ng Gi i thư ng c p cơ s và c p B (Bi u 4): 5 b n (m i lo i). d) Danh sách tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình và tên tác gi ngh xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c (Bi u 5a và 5b): 5 b n g c. ) B n sao các tài li u có liên quan khác và các gi i thư ng ã ư c t ng cho tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình ngh xét Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c: 5 b n (m i lo i). 2. H i ng Gi i thư ng qu c gia ch xem xét nh ng h sơ ngh xét t ng gi i thư ng h p l . H sơ h p l là nh ng h sơ n p úng h n, có y các văn b n tài li u theo quy nh t i kho n 1 i u này và không có tranh ch p v quy n tác gi ,
 8. không có khi u n i v n i dung và k t qu tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình t i th i i m xét t ng gi i thư ng. 3. Cơ quan thư ng tr c giúp vi c H i ng Gi i thư ng qu c gia do B trư ng B Văn hoá - Thông tin thành l p có trách nhi m ki m tra tính h p l c a h sơ ngh xét t ng gi i thư ng. 4. T ch c xét t ng gi i thư ng c p qu c gia a) H i ng Gi i thư ng qu c gia ki n ngh B trư ng B Văn hoá - Thông tin thành l p các H i ng Gi i thư ng chuyên ngành ánh giá các tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình c a t ng chuyên ngành. b) H i ng Gi i thư ng chuyên ngành v các lĩnh v c: văn h c, âm nh c, sân kh u, m thu t, nhi p nh, múa, i n nh, văn ngh dân gian, ki n trúc, văn hoá. H i ng Gi i thư ng chuyên ngành có t 11 n 13 thành viên, g m: các thành viên H i ng Gi i thư ng qu c gia có chuyên môn cùng lĩnh v c v i H i ng chuyên ngành; i di n H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương; m t s nhà chuyên môn ã ư c t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t. H i ng c ngư i làm Thư ký H i ng. c) H i ng Gi i thư ng chuyên ngành căn c tiêu chuNn c a m i lo i gi i thư ng xem xét, ánh giá t ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình và b phi u ánh giá i v i Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c (Bi u A1 và A2), ng th i làm biên b n ki m phi u (Bi u A3 và A4), biên b n h p H i ng (Bi u A5), b n t ng h p k t qu xét t ng gi i thư ng (Bi u A6) trình H i ng Gi i thư ng qu c gia xem xét. d) Căn c vào k t qu ánh giá c a H i ng Gi i thư ng chuyên ngành và i chi u v i tiêu chuNn c a m i lo i gi i thư ng, H i ng Gi i thư ng c p qu c gia s xem xét t ng tác phNm, c m tác phNm; công trình, c m công trình b phi u ánh giá (Bi u B1 và B2), ki m phi u ánh giá (Bi u B3 và B4), l p biên b n xét t ng gi i thư ng (Bi u B5), b n t ng h p k t qu xét t ng gi i thư ng (Bi u C) và danh sách tác phNm, công trình ngh t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c năm 2005 trình Th tư ng Chính ph (qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương). i u 14. Gi i quy t khi u n i: - T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v k t qu xét t ng gi i thư ng và vi c vi ph m quy nh, trình t , th t c xét t ng gi i thư ng. - ơn khi u n i ph i ghi rõ h và tên, a ch , lý do khi u n i và g i cho Th trư ng cơ quan thành l p H i ng gi i thư ng c p tương ng. - Th trư ng cơ quan thành l p H i ng Gi i thư ng nh n ơn có trách nhi m xem xét và tr l i ơn khi u n i ng th i báo cáo k t qu gi i quy t khi u n i lên H i ng xét t ng gi i thư ng c p trên; không xem xét ơn không có tên, a ch không rõ ràng ho c m o danh.
 9. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Bãi b các văn b n hư ng d n vi c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t trư c ây trái v i Quy nh t m th i này. i u 16. 1. Vi c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 c p cơ s ph i hoàn thành trư c ngày 30 tháng 8 năm 2005. 2. Vi c xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 c p B , ngành và t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c hoàn thành trư c ngày 15 tháng 10 năm 2005. 3. Vi c xét t ng gi i thư ng c p qu c gia t i các H i ng Gi i thư ng chuyên ngành và H i ng Gi i thư ng c p qu c gia ư c ti n hành t tháng 11 năm 2005. 4. H i ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c thông báo k t qu xét t ng gi i thư ng trên phương ti n thông tin i chúng t ngày 01 tháng 12 năm 2005 n ngày 10 tháng 12 năm 2005 và trình Th tư ng Chính ph k t qu xét t ng gi i thư ng ch m nh t vào cu i tháng 12 năm 2005. Bi u 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N ĂNG KÝ TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH (HO C GI I THƯ NG NHÀ NƯ C) V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005) Kính g i: H i ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c... - H và tên........................................ Tên g i khác...................................... - Ngày tháng năm sinh:................................................................................ - Quê quán:................................................................................................ - Nơi hi n nay:......................................................................................... - Ngày tham gia công tác:.............................................................................. - Ngh nghi p:............................................................................................... - Ch c v hi n nay:......................................................................................
 10. -S i n tho i gia ình ho c cá nhân:........................................................... 1. Hoàn c nh gia ình (h tên, tu i, ngh nghi p, nơi hi n nay) - V ho c ch ng:........................................................................................... - Các con:....................................................................................................... ....................................................................................................................... 2. Tóm t t quá trình công tác: - T tháng năm n tháng năm gi ch c danh, ch c v t i ơn v công tác - Khen thư ng.................................................................................................... - K lu t............................................................................................................ 3. Nêu tên các tác phN m ho c công trình tiêu bi u ăng ký xét t ng Gi i thư ng H Chí Minh ho c Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t c a cá nhân (tên tác phN m, công trình; năm công b ho c xu t b n; tên gi i thư ng ã ư c t ng c a tác phN m ho c công trình và kèm theo b n sao các Gi y ch ng nh n gi i thư ng) ....................................................................................................................... XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN ....., ngày..... tháng..... năm 2005 VN HO C H I VĂN H C - NGH THU T Ngư i khai T NH, THÀNH PH (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 2a ƠN VN: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GI I THƯ NG C P ............................ c l p - T do - H nh phúc ......., ngày tháng năm 2005 PHI U ÁNH GIÁ XÉT THƯ NG TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT THƯ NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ...../2005/Q -TTg ngày.... tháng.... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph )
 11. 1. Tên tác phN m (c m tác phN m), công trình (c m công trình) ngh xét thư ng: - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... (Ghi rõ các Gi i thư ng ã ư c t ng cho tác phN m, công trình trong nư c và qu c t ). 2. Tác gi tác phN m, công trình 2.1. Tên tác gi (m t ngư i):............................................................................ 2.2. Tên t p th ( ng tác gi ):........................................................................ ....................................................................................................................... 3. Quy t nh thành l p H i ng Gi i thư ng c p cơ s s .................... ngày ................... tháng...................... năm 2005. 4. Ngày h p H i ng:.................................................................................... a i m:......................................................................................................... 5. ánh giá c a thành viên H i ng v tác phN m, công trình ( ánh d u X vào ô tương ng) - ngh Gi i thư ng H Chí Minh - Không ngh Gi i thư ng 6. Ý ki n nh n xét ho c ngh khác (n u có) ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... THÀNH VIÊN H I NG (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 2b ƠN VN: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GI I THƯ NG
 12. C P ............................ c l p - T do - H nh phúc ......, ngày.... tháng.... năm 2005 PHI U ÁNH GIÁ XÉT THƯ NG TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG NHÀ NƯ C V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ...../2005/Q -TTg ngày..... tháng..... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Tên tác phN m (c m tác phN m), công trình (c m công trình) ngh xét thư ng: - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... (Ghi rõ các Gi i thư ng ã ư c t ng cho tác phN m, công trình trong nư c và qu c t ). 2. Tác gi tác phN m, công trình 2.1. Tên tác gi (m t ngư i):............................................................................ 2.2. Tên t p th ( ng tác gi ):........................................................................ 3. Quy t nh thành l p H i ng Gi i thư ng c p cơ s s .................... ngày ................... tháng......................năm 2005 4. Ngày h p H i ng:.................................................................................... a i m:......................................................................................................... 5. ánh giá c a thành viên H i ng v tác phN m, công trình ( ánh d u X vào ô tương ng) - ngh Gi i thư ng Nhà nư c - Không ngh Gi i thư ng 6. Ý ki n nh n xét ho c ngh khác (n u có)
 13. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... THÀNH VIÊN H I NG (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 3a ƠN VN: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GI I THƯ NG C P ............................ c l p - T do - H nh phúc ......., ngày.... tháng.... năm 2005 KI M PHI U ÁNH GIÁ XÉT THƯ NG TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ...../2005/Q -TTg ngày...... tháng..... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Tên tác phN m (c m tác phN m), công trình (c m công trình) ngh xét thư ng: - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... 2. Quy t nh thành l p H i ng:................................................................... 3. Ngày h p H i ng:.................................................................................... a i m:......................................................................................................... 4. K t qu b phi u:....................................................................................... - S phi u phát ra: ........................................................................................... - S phi u thu vào: .......................................................................................... - S phi u h p l : ...........................................................................................
 14. - K t qu b phi u (s phi u ngh trên t ng s thành viên có m t) + ngh Gi i thư ng H Chí Minh..................../.......................... phi u + Không ngh gi i thư ng ............................../........................... phi u 5. K t lu n: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... BAN KI M PHI U (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 3b ƠN VN: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GI I THƯ NG C P ............................ c l p - T do - H nh phúc ......., ngày.... tháng.... năm 2005 KI M PHI U ÁNH GIÁ XÉT THƯ NG TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG NHÀ NƯ C V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ..../2005/Q -TTg ngày..... tháng.... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Tên tác phN m (c m tác phN m), công trình (c m công trình) ngh xét thư ng: - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... 2. Quy t nh thành l p H i ng:...................................................................
 15. 3. Ngày h p H i ng:.................................................................................... a i m:......................................................................................................... 4. K t qu b phi u:....................................................................................... - S phi u phát ra: ........................................................................................... - S phi u thu vào: .......................................................................................... - S phi u h p l : ........................................................................................... - K t qu b phi u (s phi u ngh trên t ng s thành viên có m t) + ngh Gi i thư ng H Chí Minh..................../.......................... phi u + Không ngh gi i thư ng ............................../........................... phi u 5. K t lu n: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... BAN KI M PHI U (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 4 ƠN VN: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG GI I THƯ NG C P CƠ S ................... (Dùng chung cho các H i ng c l p - T do - H nh phúc c p cơ s và B , t nh, thành ph ) ........, ngày.... tháng..... năm 2005 BIÊN B N H P H I NG XÉT T NG GI I T NG H CHÍ MINH (HO C GI I THƯ NG NHÀ NƯ C) V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005
 16. (Kèm theo Quy t nh s ..../2005/Q -TTg ngày..... tháng.... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG THÔNG TIN CHUNG 1. Căn c Quy t nh thành l p H i ng s ..../Q ngày.... tháng....... năm 2005 c a.................................................................. 2. Ngày h p H i ng:................................................................................ a i m:..................................................................................................... 3. S thành viên H i ng có m t:.............................................................. V ng m t..........ngư i, g m các thành viên (phiên h p có b phi u) ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... 4. Khách m i tham d h p H i ng (phiên h p có b phi u) (ghi rõ h tên, ch c v , ơn v công tác) ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... II. N I DUNG LÀM VI C C A H I NG: 1. H i ng ã trao i, tho thu n ánh giá t ng tác phN m, công trình, i chi u t ng tiêu chuN n xét thư ng (ghi tóm t t cơ b n các ý ki n c a thành viên H i ng) 2. H i ng b u Ban ki m phi u v i các thành viên sau: a. Trư ng ban:.............................................................................................. b. Hai u viên:............................................................................................. ...................................................................................................................... 3. H i ng ã b phi u ánh giá H sơ ngh xét thư ng trên cơ s cân nh c, i chi u v i t ng tiêu chuN n xét thư ng. K t qu ki m phi u ánh giá xét thư ng H sơ ư c trình bày trong Biên b n ki m phi u (g i kèm theo) 4. K t lu n và ki n ngh c a H i ng 4.1. Trư ng h p ngh xét t ng gi i thư ng:
 17. a. Các tác phN m, công trình ngh Gi i thư ng H Chí Minh: TT Tên tác phN m (c m tác Tên tác S phi u ngh trên t ng s Ghi phN m), công trình (c m gi ho c thành viên có m t chú công trình) ng tác gi ngh Gi i Không ngh thư ng HCM gi i thư ng 1 2 3 4 5 6 b. Các tác phN m, công trình ngh Gi i thư ng Nhà nư c: TT Tên tác phN m (c m tác Tên tác gi S phi u ngh trên t ng s Ghi phN m), công trình ho c ng thành viên có m t chú (c m công trình) tác gi ngh Gi i Không thư ng Nhà nư c ngh gi i thư ng 1 2 3 4 5 6 4.2 Trư ng h p không ngh xét t ng gi i thư ng: Căn c k t qu ánh giá và ki m phi u, H i ng không ngh t ng gi i thư ng cho các tác phN m, công trình c a tác gi sau ây (ghi rõ tên tác phN m, công trình và k t qu s phi u b u) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... THƯ KÝ H I NG CH TNCH H I NG (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Bi u 5a T NH, B : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ƠN VN: H I NG GI I THƯ NG c l p - T do - H nh phúc
 18. ......, ngày....... tháng..... năm 2005 DANH SÁCH TÁC GI CÓ TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG H CHÍ MINH V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ....../2005/Q -TTg ngày..... tháng..... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) S S TT Tên tác Tên gi i Tên tác S phi u ngh Ghi TT t ng phN m (c m thư ng khác gi trên t ng s thành chú chung tác tác phN m), ã ư c t ng ho c viên có m t phN m, công trình c a tác phN m, ng công (c m công công trình tác gi ngh Không trình trình) ngh Gi i Gi i ngh thư ng H Chí thư ng gi i Minh H Chí thư ng Minh 1 2 3 4 5 6 7 8 CH TNCH H I NG Chú ý: Bi u này dùng chung cho các H i ng c p cơ s và H i ng c p B , t nh, thành ph Bi u 5b T NH, B : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ƠN VN: H I NG GI I THƯ NG c l p - T do - H nh phúc ......, ngày....... tháng..... năm 2005 DANH SÁCH
 19. TÁC GI CÓ TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN XÉT T NG GI I THƯ NG NHÀ NƯ C V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ....../2005/Q -TTg ngày..... tháng.......năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) S S TT Tên tác Tên gi i Tên S phi u ngh Ghi TT t ng phN m (c m thư ng khác tác trên t ng s thành chú chung tác tác phN m), ã ư c t ng gi viên có m t phN m, công trình c a tác phN m, ho c công (c m công công trình ng ngh Không trình trình) ngh Gi i tác Gi i ngh thư ng Nhà gi thư ng gi i nư c Nhà nư c thư ng 1 2 3 4 5 6 7 8 CH TNCH H I NG Chú ý: Bi u này dùng chung cho các H i ng c p cơ s và H i ng c p B , t nh, thành ph Bi u 6 B , U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH S : V/v ăng ký xét t ng Gi i trư ng c l p - T do - H nh phúc H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm ............., ngày tháng năm 2005 2005 Kính g i: H i ng gi i thư ng qu c gia (Kèm theo Quy t nh s ....../2005/Q -TTg ngày....... tháng......năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Căn c Quy nh t m th i v tiêu chuN n, i u ki n, trình t và th t c xét t ng Gi i trư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 ban hành kèm theo Quy t nh s ......./2005/Q -TTg ngày..... tháng..... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , B (ho c t nh ho c H i Văn h c - Ngh thu t chuyên ngành Trung ương .....) ã thông báo và hư ng d n các ơn v cơ s t p h p các tác phN m, công trình ăng ký xét thư ng, l p H i ng xét thư ng c p cơ s xem xét, ánh giá, l a
 20. ch n các tác phN m, công trình ngh xét t ng Gi i trư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005. 2. B ........................ ã nh n ư c ................. (s lư ng)............. tác phN m, công trình ăng ký xét thư ng t các ơn v cơ s , trong ó g m: - Có .............. tác phN m, công trình ngh t ng Gi i trư ng H Chí Minh. - Có .............. tác phN m, công trình ngh t ng Gi i trư ng Nhà nư c. 3. B .................. ã t ch c H i ng ánh giá xét thư ng c p B và ã l a ch n ư c s lư ng các tác phN m, công trình như sau: 3.1. ngh t ng Gi i thư ng H Chí Minh v văn h c - ngh thu t năm 2005 có ...................... tác phN m, công trình. 3.2. ngh t ng Gi i thư ng Nhà nư c v văn h c - ngh thu t năm 2005 có ...................... tác phN m, công trình. Xin g i kèm theo Công văn này danh sách các tác phN m, công trình v i h sơ ngh xét thư ng c p Qu c gia cho t ng tác phN m, công trình. Kính ngh H i ng gi i thư ng Qu c gia xem xét, ánh giá và trình các c p có thN m quy n phê duy t t ng Gi i thư ng H Chí Minh và Gi i thư ng Nhà nư c cho các tác phN m, công trình nêu trên theo tiêu chuN n và th t c quy nh. Trân tr ng c m ơn. Nơi nh n: LÃNH O B (T NH) - Như trên, (Ký tên và óng d u) - Lưu Bi u A1 H I NG GI I THƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C GIA H i ng gi i thư ng chuyên ngành thu c lĩnh v c: ............... c l p - T do - H nh phúc ............., ngày tháng năm 2005 PHI U ÁNH GIÁ XÉT THƯ NG TÁC PH M, CÔNG TRÌNH NGHN GI I THƯ NG H CHÍ MINH V VĂN H C - NGH THU T NĂM 2005 (Kèm theo Quy t nh s ......./2005/Q -TTg ngày.... tháng...... năm 2005 c a Th tư ng Chính ph )
Đồng bộ tài khoản