Quyết định số 165/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 165/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 165/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 163/TTr-CP ngày 11/12/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 14 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 165/2007/Q -CTN ngày 02 tháng 02 năm 2007 c a Ch t ch nư c) I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA
  2. 1 Tran Minh Phuong, sinh ngày 12/01/1969 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Minh Phương Hi n trú t i: s 19, lô B, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Dương 2 Goi Yêu H c, sinh năm 1963 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Goi Yêu H c Hi u trú t i: s 31/3C, t 51, khu ph 6, th tr n Hóc Môn, huy n Hóc Môn, TP. H Chí Minh 3 Dy Sa Vang, sinh ngày 01/01/1945 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Thu n Hi n trú t i: s 5/201, Nguy n Siêu, phư ng B n Nghé, qu n 1, TP. H Chí Minh 4 Trương Th y Ng c, sinh năm 1970 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Th y Ng c Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 5 Trương Kính Long, sinh năm 1962 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Trương Kính Long Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 6 Trương Th y CNm, sinh năm 1949 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Th y CNm Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 7 Trương Th y B o, sinh năm 1968 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Th y B o Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 8 Lâm Múy (Mu i), sinh năm 1922 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Mu i Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 9 Trương Th y Trinh, sinh năm 1955 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Th y Trinh
  3. Hi n trú t i: s 18 Lê Tr c, phư ng 1, qu n 6, TP. H Chí Minh 10 Lưu Văn T , sinh năm 1972 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Văn T Hi n trú t i: s 296 Ph m Th Hi n, phư ng 3, qu n 8, TP. H Chí Minh 11 Lưu Kim Hai, sinh năm 1962 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Kim Hai Hi n trú t i: s 296 Ph m Th Hi n, phư ng 3, qu n 8, TP. H Chí Minh 12 Lưu Kim Ba, sinh năm 1964 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Kim Ba Hi n trú t i: s 296 Ph m Th Hi n, phư ng 3, qu n 8, TP. H Chí Minh 13 Lưu Văn T i, sinh năm 1968 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Văn T i Hi n trú t i: s 296 Ph m Th Hi n, phư ng 3, qu n 8, TP. H Chí Minh 14 ng M Linh, sinh ngày 19/01/1972 Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: ng M Linh Hi n trú t i: s 65/39 Phú Th , phư ng 1, qu n 11, TP. H Chí Minh (Công báo s 91+92 ngày 15/02/2007)
Đồng bộ tài khoản