Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 165/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N CH THN S 21-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2008 C A B CHÍNH TRN V TI P T C TĂNG CƯ NG LÃNH O, CH O CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG VÀ KI M SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH M I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr v ti p t c tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr v ti p t c tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). K HO CH
  2. TRI N KHAI TH C HI N CH THN S 21-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2008 C A B CHÍNH TRN V TI P T C TĂNG CƯ NG LÃNH O, CH O CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG VÀ KI M SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 165/2008/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Ngày 26 tháng 3 năm 2008, B Chính tr (khóa X) ban hành Ch th s 21-CT/TW v ti p t c tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i. th c hi n t t các m c tiêu, yêu c u và nhi m v ra trong Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr ; t o chuy n bi n tích c c trong công tác phòng, ch ng ma túy, nh m ki m ch , ngăn ch n và Ny lùi t n n ma túy nư c ta, Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr v i các n i dung c th như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p t ch c nghiên c u ph bi n, quán tri t sâu s c n cán b , ng viên và nhân dân n i dung Ch th s 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr v quan i m, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c phòng, ch ng ma túy và h u qu , tác h i c a t n n ma túy nh m nâng cao nh n th c c a cán b , ng viên và nhân dân. T ó, tăng cư ng s lãnh o, ch o c a các c p chính quy n và s tham gia tích c c c a các t ng l p nhân dân trong công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p ph i nghiêm túc ki m i m, ánh giá th c tr ng k t qu ã t ư c, nguyên nhân c a nh ng t n t i và h n ch rút ra bài h c kinh nghi m sau 10 năm th c hi n Ch th s 06-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 1996 c a B Chính tr (Khóa VIII) v tăng cư ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy. T ó, xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n có hi u qu các m c tiêu, yêu c u, nhi m v ra trong Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr . 3. Các c p y ng, chính quy n ph i t nhi m v phòng, ch ng ma túy là nhi m v ưu tiên th c hi n trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i t i a phương; ơn v ; xác nh rõ n i dung công vi c, các gi i pháp th c hi n t p trung lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy; huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr tham gia vào công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy. II. CÁC CÔNG VI C C N TH C HI N Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có K ho ch c th tri n khai th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm sau: 1. Ch o tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình, k ho ch phòng, ch ng ma túy mà Chính ph ã ban hành; theo dõi, ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n các cơ quan, t ch c, ơn v , a phương. 2. Ny nhanh ti n xây d ng, hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t v phòng, ch ng ma túy, t p trung vào các lĩnh v c i u tra, truy t , xét x các t i ph m v ma túy; công tác cai nghi n; công tác qu n lý, giáo d c, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy. 3. Ki n toàn t ch c b máy l c lư ng phòng, ch ng ma túy các c p th c hi n t t ch c năng tham mưu, ki m tra và u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy: b sung biên ch và u tư trang thi t b , phương ti n chuyên d ng cho l c lư ng chuyên trách u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy và l c lư ng thư ng tr c, tham mưu v phòng, ch ng ma túy; nâng cao vai trò và hi u qu ho t ng c a y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm và Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm các c p. 4. i m i n i dung, hình th c và Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng ma túy, làm chuy n bi n nh n th c c a các cơ quan, t ch c, các c p chính quy n và toàn th nhân dân v hi m h a
  3. t ma túy và s c n thi t ph i tăng cư ng công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i; nâng cao vai trò, trách nhi m c a cơ quan tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng ma túy. 5. Ny m nh vi c th c hi n xã h i hóa công tác phòng, ch ng ma túy; xây d ng và hoàn thi n h th ng chính sách khuy n khích các t ch c, oàn th và cá nhân tích c c tham gia t giác, u tranh ch ng t i ph m và t n n nghi n ma túy; công tác cai nghi n, d y ngh , t o vi c làm, qu n lý và giúp ngư i sau cai nghi n. 6. Tăng m c u tư t ngân sách nhà nư c cho công tác phòng, ch ng ma túy; quan tâm u tư công tác u tranh phòng, ch ng ma túy t i a bàn cơ s và các tuy n, a bàn tr ng i m, ph c t p v ma túy, ng th i có k ho ch tranh th và huy ng ngu n vi n tr qu c t , óng góp c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân cho công tác phòng, ch ng ma túy. 7. Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c v phòng, ch ng ma túy; ào t o và t p hu n cho i ngũ cán b làm công tác phòng, ch ng ma túy; sơ k t, t ng k t kinh nghi m v công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy. 8. Nâng cao hi u qu vi c chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi các khu v c ã tri t xóa cây có ch a ch t ma túy, ng th i t ch c t t các d ch v tiêu th , ch bi n các s n phNm nông s n t i các khu v c này. 9. M r ng quan h h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng và ki m soát ma túy nh m nâng cao hi u qu h p tác trong u tranh phòng, ch ng t i ph m và tranh th ngu n l c qu c t cho công tác phòng, ch ng ma túy. II. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. B Công an: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n có hi u qu k ho ch t ng th và Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010: hư ng d n các B , ngành, oàn th xây d ng các án, d án thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh, b o m tính th ng nh t gi a các án và d án c a Chương trình m c tiêu qu c gia; ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n; t ng h p, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Chính ph ban hành các ch trương, chính sách, gi i pháp phòng, ch ng ma túy trong t ng giai o n; xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t “Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020”; c) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Y t xây d ng, trình Chính ph ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy; d) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Y t nghiên c u, t ch c các ho t ng l ng ghép nâng cao hi u qu ph i h p gi a công tác phòng, ch ng ma túy v i phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n m i dâm; ) Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài chính, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao và các cơ quan liên quan th c hi n công tác phòng ng a, ngăn ch n; phát hi n, i u tra, truy t , xét x các t i ph m v ma túy và x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t khác v ma túy; e) T ch c cai nghi n ma túy cho các i tư ng nghi n ma túy trong các tr i giam, tr i t m giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng;
  4. g) Ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B Y t và các cơ quan có liên quan ki m soát và qu n lý các lo i ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 2. B Qu c phòng: a) Xây d ng k ho ch ph i h p gi a phòng, ch ng ma túy khu v c biên gi i trên t li n v i khu v c biên gi i trên bi n; ch o l c lư ng B i Biên phòng, C nh sát bi n ch trì, ph i h p v i l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma túy c a B Công an, T ng c c H i quan nâng cao hi u qu các ho t ng phòng ng a, u tranh và ngăn ch n các ho t ng mua bán, v n chuy n trái phép ma túy t nư c ngoài qua khu v c biên gi i, c a khNu và trên bi n; b) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân c p t nh t ch c ho c tham gia t ch c cai nghi n cho ngư i nghi n ma túy t i các xã biên gi i; c) Ch o l c lư ng B i Biên phòng tham gia tuyên truy n, v n ng nhân dân không tr ng, tái tr ng cây có ch a ch t ma túy; phát hi n và xóa b k p th i vi c tr ng các lo i cây có ch a ch t ma túy trên khu v c biên gi i. 3. B Lao ng – Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Y t và các B , ngành liên quan hư ng d n, t ch c và qu n lý công tác cai nghi n, giáo d c, d y ngh cho ngư i nghi n ma túy; t o vi c làm, tái hòa nh p c ng ng cho ngư i sau cai nghi n ma túy; b) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Y t xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n v quy trình cai nghi n; t ch c công tác cai nghi n và qu n lý sau cai nghi n theo quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy; c) T ch c t ng k t, ánh giá các mô hình cai nghi n hi u qu tri n khai nhân r ng phù h p v i c i m các vùng, mi n. 4. B Y t : a) Ch trì t ng k t, ánh giá phác i u tr cai nghi n ma túy; nghiên c u các lo i thu c h tr c t cơn cho ngư i nghi n ma túy phù h p v i các lo i ma túy khác nhau; hư ng d n vi c t ch c c t cơn cho ngư i nghi n; b) T p hu n, hư ng d n cho cán b các cơ s y t th c hi n vi c xét nghi m xác nh ngư i nghi n và c t cơn, ch a tr , cai nghi n cho ngư i nghi n ma túy; c) B i dư ng nâng cao ki n th c v phòng, ch ng HIV/AIDS cho cán b làm vi c t i các cơ s cai nghi n ma túy, các tr i giam do ngành Công an qu n lý; d) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n v quy trình cai nghi n cho ngư i nghi n ma túy và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS ư c quy nh trong Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy và Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). 5. B Tài chính: a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan xu t d toán ngân sách nhà nư c, b o m b trí kinh phí th c hi n các m c tiêu, nhi m v phòng, ch ng ma túy và các án, d án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý tài chính trong công tác phòng, ch ng ma túy; ki m tra, giám sát, phát hi n nh ng khó khăn, vư ng m c trong s d ng kinh phí phòng, ch ng ma túy báo cáo, xu t c p có thNm quy n s a i, b sung;
  5. c) Ch o T ng c c H i quan tri n khai th c hi n các bi n pháp ki m tra, ki m soát phát hi n, ngăn ch n vi c v n chuy n trái phép ch t ma túy, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n t i các c a khNu ho c các a bàn qu n lý, ki m soát c a ngành H i quan. 6. B K ho ch và u tư: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành ch c năng huy ng các ngu n l c trong nư c và qu c t ph c v cho công tác phòng, ch ng ma túy; b) Ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan d toán, b trí kinh phí u tư cho công tác phòng, ch ng ma túy; c) Ph i h p v i B Công an hư ng d n các B , ngành xây d ng, thNm nh, phê duy t và tri n khai th c hi n các án thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng, ch ng ma túy; d) Ch trì ki m tra vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v phòng, ch ng ma túy c a các B , ngành, a phương, báo cáo Th tư ng Chính ph . 7. B Tư pháp: a) Ph i h p v i B Công an, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Y t và các B , ngành liên quan hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng ma túy; b) Ch trì, ph i h p v i B Công an và các B , ngành liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng ma túy, trư c h t c n t p trung tuyên truy n, ph bi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy; c) Ch o, hư ng d n l c lư ng thi hành án các c p th c hi n nghiêm vi c b o qu n v t ch ng là ch t ma túy trong các v án v ma túy. 8. B Thông tin và Truy n thông: Ch trì, ph i h p B Công an, các B , ngành liên quan ch o i m i hình th c, n i dung, bi n pháp tuyên truy n nh m nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng ma túy; b o m nh ng n i dung cơ b n c a ki n th c và pháp lu t phòng, ch ng ma túy ư c tuyên truy n n m i vùng mi n, m i i tư ng trong xã h i, c bi t vùng sâu, vùng xa và các i tư ng có nguy cơ cao. 9. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan Ny m nh công tác truy n thông v phòng, ch ng ma túy thông qua các ho t ng văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao và du l ch; xây d ng i s ng văn hóa cơ quan, t ch c, ơn v , trư ng h c và các khu dân cư, góp ph n phòng, ch ng t n n ma túy và các t n n xã h i khác; ch o tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát ch t ch các ho t ng d ch v văn hóa, không sơ h , phát sinh các t n n xã h i. 10. B Giáo d c và ào t o: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n quy ch qu n lý h c sinh, sinh viên, giáo viên trong các trư ng h c, không m c vào t n n ma túy; ng th i Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng ma túy, xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh; b) Nghiên c u th ng nh t, hoàn thi n n i dung ưa vi c giáo d c v phòng, ch ng ma túy vào chương trình chính khóa các c p h c, b c h c t niên khóa 2009 – 2010. 11. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:
  6. Ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các c p xây d ng, tri n khai th c hi n có hi u qu các Chương trình, k ho ch, d án chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi t i nh ng vùng ã xóa b cây có ch a ch t ma túy; t ch c t t các d ch v cung c p, tiêu th , ch bi n các s n phNm do ng bào s n xu t sau khi th c hi n các Chương trình, án chuy n i cây tr ng, v t nuôi. 12. B Công thương: a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng, trình c p thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v qu n lý, s d ng ti n ch t trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, thương m i; b) Th c hi n công tác c p, thu h i gi y phép và ki m soát ch t ch ho t ng xu t, nh p khNu, kinh doanh, s d ng ti n ch t s d ng trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, thương m i. 13. y ban Dân t c: Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u xu t và tri n khai th c hi n các chính sách chuy n i, s n xu t thay th cây có ch a ch t ma túy; ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng t n n ma túy mi n núi và vùng dân t c ít ngư i. 14. B N i v : Ph i h p các B : Công an, Qu c phòng, Tài chính, Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki n toàn t ch c và tăng cư ng cán b theo dõi và th c hi n công tác phòng, ch ng ma túy các ngành, các c p, nh t là t i các xã, phư ng, th tr n tr ng i m, ph c t p v ma túy theo phân c p qu n lý cán b , công ch c. 15. B Khoa h c và Công ngh : Ch trì, ph i h p v i các B , y ban nhân dân c p t nh Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c v phòng, ch ng ma túy, t p trung vào các lĩnh v c: u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy; cai nghi n ma túy và qu n lý sau cai nghi n ma túy. 16. B Ngo i giao: Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Y t và các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có liên quan m r ng h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng ma túy, c bi t v i các nư c có chung ư ng biên gi i; các nư c có nhi u ngư i Vi t Nam nh cư, sinh s ng; các nư c có nhi u kinh nghi m v công tác u tranh phòng, ch ng ma túy, cai nghi n, ch a tr cho ngư i nghi n ma túy. 17. Văn phòng Chính ph : Giúp Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c, theo dõi vi c th c hi n các cơ quan, t ch c và các a phương; xu t vi c l ng ghép, ph i h p các chương trình, k ho ch và s d ng các ngu n l c cho công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm theo yêu c u và m c tiêu chung; giúp Ch t ch y ban Qu c gia ch o ph i h p ho t ng gi a các B , ngành, các t ch c, oàn th và t ng h p các ho t ng chung v công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ. 18. Các B , ngành, cơ quan ch trì các án và d án trong Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010 (theo Quy t nh s 156/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng, thNm nh, phê duy t và tri n khai th c hi n có hi u qu các
  7. án, d án; nh kỳ báo cáo qua B Công an k t qu th c hi n t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 19. Các B , cơ quan ngang B và cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ch ng th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng ma túy cơ quan, ơn v , ng th i có k ho ch ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n nghiêm Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr . 20. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Tham mưu cho t nh y, thành y xây d ng, ban hành Ngh quy t, Ch th ho c chương trình hành ng, k ho ch c a Ban Ch p hành t nh y, thành y tri n khai th c hi n Ch th s 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 c a B Chính tr t i a phương; ch o y ban nhân dân các c p tham mưu, giúp c p y cùng c p tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này; b) C th hóa các n i dung, nhi m v phòng, ch ng ma túy trong Ch th s 21-CT/TW vào K ho ch phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i hàng năm và t ng giai o n c a a phương; coi công tác phòng, ch ng ma túy là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng c a a phương; c) Ch o các S , Ban, ngành và y ban nhân dân các c p m t sinh ho t chính tr h c t p, quán tri t; xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr ; d) Tri n khai th c hi n các m c tiêu, nhi m v K ho ch t ng th phòng, ch ng ma túy n năm 2010 c a Chính ph . Ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n có hi u qu các án, d án trong Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; l ng ghép và ph i h p v i các chương trình, ngu n l c và các d án do a phương qu n lý; t ch c huy ng các ngu n l c c a a phương b sung cho vi c th c hi n Chương trình. 21. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n tích c c tham gia ph i h p v i các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n có hi u qu các n i dung, yêu c u, nhi m v ã ra trong Ch th s 21-CT/TW c a B Chính tr . 22. ngh Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao có k ho ch ph i h p ch t ch v i B Công an và các cơ quan ch c năng thu c Chính ph ch o Ny m nh công tác i u tra, truy t , xét x các t i ph m v ma túy k p th i và nghiêm minh. IV. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Xây d ng K ho ch tri n khai th c hi n; nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n K ho ch này và g i báo cáo v B Công an t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trư c ngày 05 tháng 01 hàng năm. - T ch c th c hi n nghiêm quy nh v x lý trách nhi m i v i cán b , ng viên, ngư i ng u c p y ng, chính quy n x y ra tình hình t n n ma túy ph c t p, kéo dài a phương, ơn v do mình ph trách, qu n lý; trách nhi m liên i i v i cán b lãnh o c a các c p y ng, chính quy n, M t tr n T qu c và các oàn th n u ngư i thân trong gia ình (v , ch ng, con) nghi n ma túy ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t v ma túy ư c quy nh t i i m 3, ph n III c a Ch th s 21-CT/TW. 2. B Công an t ch c ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n K ho ch này; hàng năm t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n.
  8. 3. Kinh phí th c hi n K ho ch này ư c b trí t ngu n kinh phí phòng, ch ng ma túy hàng năm c a các B , ngành, a phương. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Trương Vĩnh Tr ng
Đồng bộ tài khoản