Quyết định số 165-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 165-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165-QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K THU T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 165-QĐ Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 1982 QUY T Đ NH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 165-QĐ NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1982 BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i đ ng Chính ph ban hành Đi u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét đ ngh c a T ng c c hoá ch t trong công văn s 513-HC/KT5 ngày 12-11-1981, QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành các tiêu chu n Nhà nư c: 0 TCVN 3731 - 82. S n ph m hoá h c l ng. Phương pháp xác đ nh kh i lư ng riêng 20 C; TCVN 3732 - 82 Thu c th . Phương pháp xác đ nh c n không tan trong nư c; TCVN 3733 - 82. Thu c th . Phương pháp xác đ nh ph n còn l i sau khi nung. Đi u 2.- Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-7-1983 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 3731 - 82 TCVN 3732 - 82 TCVN 3733 - 82
Đồng bộ tài khoản