Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1654/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1654/1999/Q -BYT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY CH QU N LÝ HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ YT " B TRƯ NG B YT Căn c lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 11/7/1989 và i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c B máy ngành Y t ; Căn c Quy t nh s 197/1998/Q -TTg ngày 10/10/1998 c a Th tư ng Chính ph giao cho B Y t ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v hóa ch t và ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; ư c s th a thu n c a các B : B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Công nghi p, B Thương M i, B Tài Chính. Theo ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch Qu n lý hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u b bãi b . i u 3: Ông V trư ng V Y t d phòng có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này. i u 4: Các Ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký)
 2. QUY CH QU N LÝ HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1654/1999/Q -BYT ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hóa ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t nh m m b o hi u qu và an toàn cho ngư i s d ng, B Y t ban hành "Quy ch Qu n lý hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ". Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh th t c thNm nh s n xu t, ch bi n; ăng ký, xu t khNu, nh p khNu, lưu ch a, kinh doanh, tiêu h y, nhãn mác, bao gói, qu ng cáo và s d ng các hóa ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t (g i t t là hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ). Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t bao g m: 1. Hóa ch t, ch phNm có tác d ng di t tr , h n ch các lo i côn trùng, vi sinh y h c. 2. Hóa ch t, ch phNm có tác d ng xua u i ho c thu hút các lo i côn trùng y h c. 3. Hóa ch t, ch phNm có tác d ng kh khuNn, làm s ch, tNy r a, kh mùi... dùng trong lĩnh v c y t . 4. Hóa ch t, ch phNm s d ng trong công ngh x lý nư c sinh ho t, c bi t là nư c u ng; x lý bao bì th c phNm. i u 2.V Y t d phòng ch u trách nhi m tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hóa ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . S Y t ch u trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t t i a phương. i u 3. Trong Quy ch này, m t s thu t ng ư c hi u như sau: 1. Ho t ch t là thành ph n c a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn mang ho t tính sinh h c có trong m t hóa ch t, ch phNm.
 3. 2. Hóa ch t là ch t có hàm lư ng ho t ch t cao ư c dùng gia công, ch bi n thành ch phNm ho c s d ng tr c ti p. 3. Ch phNm là s n phNm ư c s n xu t theo quy trình công ngh ã ư c ch ng nh n, có tiêu chuNn ch t lư ng, nhãn hi u hàng hóa ã ư c ăng ký t i cơ quan có thNm quy n và ư c phép ưa vào lưu thông, s d ng. 4. Ch bi n là quá trình h n h p nh ng ch t khác nhau nh m t o thành thành phNm s d ng thu n l i và hi u qu . 5. Thành phNm là hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ã ư c ch bi n và óng gói, có th s d ng tr c ti p ho c ph i pha loãng theo ch nh trư c khi s d ng. 6. ăng ký là quá trình xem xét, ánh giá ch t lư ng và cho phép lưu hành b ng vi c c p s ăng ký. 7. Bao gói là v t dùng gói cùng v i v b c bên ngoài dùng v n chuy n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t n ngư i s d ng b ng con ư ng phân ph i, k c bán buôn, bán l . 8. Phân ph i là m t quá trình thông qua ó hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c ưa t i ngư i s d ng b ng các con ư ng thương m i trên các th trư ng trong nư c và qu c t . 9. Kh o nghi m là quá trình ki m tra, ánh giá hi u l c, tác ng c a thành phNm hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t theo quy trình ã ư c công nh n i v i côn trùng, vi sinh y h c gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và môi trư ng. 10. Qu ng cáo là công vi c nh m Ny m nh buôn bán và s d ng hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t b ng các phương ti n: thông tin i chúng ( ài phát thanh, ài truy n hình, báo chí), in n, i n t , bi n qu ng cáo, trưng bày, t ng phNm, trình di n hay truy n khNu. 11. ThNm nh Là quá trình xét duy t hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t cho phép s n xu t, ch bi n; ăng ký, xu t khNu, nh p khNu, lưu ch a, kinh doanh, tiêu h y, nhãn mác, bao gói, qu ng cáo và s d ng. i u 4. Các doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài có ch c năng s n xu t, ch bi n, xu t khNu, nh p khNu, kinh doanh, lưu ch a, s d ng, qu ng cáo hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo Quy ch này. i u 5. T t c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i ư c B Y t c p s ăng ký m i ư c s n xu t, ch bi n, kinh doanh, xu t khNu, nh p khNu, lưu ch a, và qu ng cáo theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i ư c B Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n s n
 4. xu t, ch bi n và các quy nh khác c a pháp lu t m i ư c phép s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t i u 6. Nghiêm c m vi c nh p khNu, xu t khNu, s n xu t, gia công, kinh doanh và s d ng các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t sau ây: - Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn không có trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng trên lãnh th Vi t Nam; - Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gi ; - Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ã h t h n s d ng; - Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn không có d u ki m tra ch t lư ng c a cơ s s n xu t; - Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn không có ho c không úng nhãn hi u tiêu chuNn ch t lư ng ăng ký. Hàng năm, B trư ng B Y t công b danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng, c m s d ng trên lãnh th Vi t Nam. Trong trư ng h p có yêu c u m i có th xem xét và b sung danh m c gi a 2 kỳ công b hàng năm. Chương 2 QUY NNH VI C TH M NNH S N XU T, CH BI N HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 7. Các doanh nghi p có ch c năng s n xu t, ch bi n hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t mu n s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i ư c B Y t thNm nh v tính năng tác d ng, tiêu chuNn, ch ng lo i, d ng hóa ch t, ch phNm. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i thNm nh, ăng ký s n xu t, ch bi n bao g m: 1. Hóa ch t, ch phNm ư c s n xu t, ch bi n l n u. 2. Hóa ch t, ch phNm ã ư c c p ăng ký s n xu t, ch bi n nhưng có thay i tên g i, hàm lư ng ho t ch t, công th c, d ng hóa ch t, ch phNm, bao bì, nhãn hi u, tác d ng, cách s d ng. 3. Hóa ch t, ch phNm ã s n xu t nư c ngoài, nhưng nay ăng ký s n xu t, ch bi n và s d ng Vi t Nam. 4. Hóa ch t, ch phNm ư c B Y t cho phép s d ng th .
 5. i u 8. H sơ xin thNm nh g i v B Y t bao g m: 1. ơn xin thNm nh kèm theo danh m c hóa ch t, ch phNm xin s n xu t, ch bi n. 2. Tài li u v c tính lý hóa, c tính, tiêu chuNn, ch ng lo i, d ng và tính năng tác d ng c a hóa ch t, ch phNm. 3. Gi y phép ăng ký ư c cơ quan có thNm quy n cho phép ho t ng trong lĩnh v c này. Các i u ki n doanh nghi p xin thNm nh s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c quy nh t i i u 9 trong Quy ch này. Doanh nghi p xin thNm nh s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i n p l phí thNm nh theo quy nh c a B Tài chính. B Y t có ý ki n thNm nh ch m nh t là 60 ngày và c p gi y phép s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t trong vòng 6 tháng k t khi nh n h sơ h p l . N u ý ki n thNm nh là không ng ý thì ph i nói rõ lý do b ng văn b n. i u 9. i u ki n doanh nghi p xin thNm nh s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t : 1. Có quy trình công ngh s n xu t, ch bi n m b o ch t lư ng, nhãn hi u hàng hóa, ki u dáng công nghi p. 2. Có a i m và trang thi t b m b o ch t lư ng s n phNm, m b o an toàn cho ngư i, v t nuôi và môi trư ng sinh thái. 3. Ngư i qu n lý, i u hành s n xu t, ch bi n ph i có b ng i h c ho c ch ng ch v hóa h c ho c hóa sinh y h c do trư ng i h c c p. 4. Có i ngũ cán b , công nhân k thu t áp ng yêu c u s n xu t, ch bi n. 5. Có phương án d phòng và x lý tai n n c p tính (cháy, n , thiên tai bão l t, thương t t, nhi m c...) và tác h i mãn tính, lâu dài cho ngư i và môi trư ng xung quanh. 6. Cơ s s n xu t, ch bi n ph i tuân th ch b o h lao ng c h i cho ngư i tr c ti p s n xu t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. i u 10. Doanh nghi p ch ư c s n xu t, ch bi n các lo i hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t có trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam do B trư ng B Y t công b . i u 11. Quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t :
 6. 1. Doanh nghi p ư c quy n s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t theo quy nh ã ư c ghi trong gi y phép. 2. Gi y phép s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ch c p 1 l n và có giá tr k t ngày c p. Sau 6 tháng k t ngày c p gi y phép n u không th c hi n thì b thu h i gi y phép. 3. Khi doanh nghi p ư c c p gi y phép và ã ho t ng, nhưng không ti p t c s n xu t, ch bi n thì ph i tr l i gi y phép. 4. Doanh nghi p s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn có trách nhi m báo cáo tình hình s n xu t, ch bi n hàng quý, hàng năm v i cơ quan c p gi y phép và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v công tác báo cáo th ng kê. 5. Khi thay i danh m c hóa ch t, ch phNm s n xu t ph i xin gi y phép b sung v i nh ng h ng m c m i. 6. Nghiêm c m hành vi s n xu t, ch bi n hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t không có gi y phép, có gi y phép nhưng không h p l ho c không úng quy nh ghi trong gi y phép. i u 12. H sơ thNm nh s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t g m : 1. Trang bìa (m u 3). 2. ơn xin ăng ký (m u 5). 3. Danh m c h sơ (m u 4). 4. Gi y ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm. 5. B n qui trình s n xu t, ki m nh. 6. Gi y ch ng nh n k t qu ki m nh. 7. B n thuy t minh gi i thi u tóm t t quá trình và k t qu nghiên c u kèm theo các tài li u nghiên c u v nh ng v n sau : a. Thành ph n, c u t o, c tính. b. Tác d ng và hư ng d n s d ng. c. Ch ng ch nh. d. Tác d ng ph , cách x lý. e. Tính n nh và cách b o qu n.
 7. g. So sánh tính an toàn, hi u l c b o v v i các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t tương t ang lưu hành. h. K thu t, qui trình s n xu t và d ng thành phNm cu i cùng. i. K t qu th nghi m an toàn, hi u l c b o v . k. K t qu th nghi m phòng thí nghi m và th c a (g i chung là kh o nghi m) v an toàn và hi u l c. Chương 3 QUI NNH ĂNG KÝ HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 13. Các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t s d ng Vi t Nam ph i ăng ký: 1. Hóa ch t, ch phNm chưa có tên trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam do B Y t quy nh. 2. Hóa ch t, ch phNm có tên trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam do B Y t quy nh nhưng chưa qua ăng ký s d ng. 3. Hóa ch t, ch phNm có tên trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng ( ã ăng ký), nhưng mang tên thương m i khác, thay i ph m vi s d ng, d ng trình bày, hàm lư ng ho t ch t, dung môi, ph gia, ho c h n h p các hóa ch t, ch phNm v i nhau thành hóa ch t, ch phNm m i. i u 14. Các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t không ư c ăng ký: 1. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn không có trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam; 2. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t nh p khNu mà chưa ư c ăng ký s d ng nư c ngoài; 3. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t có tên thương m i trùng v i tên ho t ch t; 4. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t có ho t ch t mà các t ch c qu c t như T ch c Y t Th gi i (WHO), T ch c Nông Lương Th gi i (FAO), Chương trình Môi trư ng Liên h p qu c (UNEP) khuy n cáo c m hay h n ch s d ng. i u 15. Các ch s n phNm ư c ng tên ăng ký s d ng Vi t Nam bao g m:
 8. 1. Là nhà s n xu t ra nguyên li u hay ho t ch t s n xu t, ch bi n ra hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . 2. Các doanh nghi p có cơ s s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . 3. Các doanh nghi p khác có gi y y quy n c a nhà s n xu t, ch bi n ho c doanh nghi p có cơ s s n xu t, ch bi n ra hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . i u 16 Các hình th c ăng ký: 1. ăng ký kh o nghi m ư c áp d ng cho các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t : - M i sáng ch trong nư c, ã ư c H i ng Khoa h c c p có thNm quy n công nh n; - ã thành s n phNm hàng hóa nư c ngoài, nhưng l n u tiên ưa vào s d ng Vi t Nam; - Hóa ch t, ch phNm thay i ph m vi s d ng, d ng s n phNm, hàm lư ng ho t ch t, dung môi, ph gia, phương th c s d ng; - S n phNm m i ch bi n t hai hay nhi u lo i ho t ch t khác nhau. 2. ăng ký chính th c ăng ký chính th c ư c áp d ng cho các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ã qua kh o nghi m trong phòng thí nghi m và trên th c a và k t qu ư c công nh n. 3. ăng ký b sung ăng ký b sung ư c áp d ng cho các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t : a. Thay i ph m vi s d ng; d ng s n phNm; hàm lư ng ho t ch t; dung môi; ph gia ho c h n h p v i nhau thành hóa ch t, ch phNm m i và ã qua kh o nghi m di n r ng và k t qu ư c công nh n. b. Mang tên thương m i khác c. ã ư c ăng ký chính th c trong th i h n 3 năm, n u ch s n phNm có yêu c u ăng ký b sung ho c chuy n như ng quy n ăng ký b sung cho ngư i khác. 4. ăng ký l i ăng ký l i ư c áp d ng cho t t c các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn có trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y
 9. t ư c phép s d ng Vi t Nam nhưng gi y ăng ký ã h t h n. Th i h n n p h sơ ăng ký l i là 6 tháng trư c khi gi y ăng ký h t h n. 5. Th i h n c a gi y ăng ký chính th c, b sung và ăng ký l i là 5 năm. i u 17. Các ch s n phNm xin ăng ký hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i n p l phí ăng ký theo quy nh. i u 18. H sơ ăng ký hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i làm thành 2 b : m t b b ng ti ng Vi t Nam, m t b là các b n g c ho c b n sao có công ch ng các văn b n có tính pháp lý. H sơ ph i rõ ràng, d c, có phân cách gi a các chương, m c, o n và ph i óng bìa. i u 19. H sơ xin ăng ký g i v B Y t , bao g m: 1. ơn xin ăng ký (theo m u quy nh) 2. B n sao (có công ch ng) văn b ng b o h quy n s h u công nghi p (n u có) do C c s h u Công nghi p Vi t Nam c p, gi y y nhi m, gi y chuy n như ng quy n s d ng, các văn b ng b o h quy n s h u s n phNm Vi t Nam c a ch s h u các s n phNm ó (n u có). Trong trư ng h p không có văn b ng ho c gi y t trên thì ch s n phNm không ư c quy n khi u n i khi t ch c ho c cá nhân khác xin ăng ký s n phNm ó. 3. M u hóa ch t, ch phNm và tài li u b ng ti ng Vi t, n u là b n d ch ph i có công ch ng và kèm theo b n g c (có ph l c ăng ký hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn kèm theo). i u 20. Trách nhi m c a cơ quan c p ăng ký: 1. Ti p nh n h sơ và m u hóa ch t, ch phNm; 2. ThNm nh h sơ và m u hoá ch t, ch phNm; 3. Tr l i k t qu thNm nh cho phép ăng ký ho c không cho phép ăng ký trong th i h n 60 ngày k t khi nh n h sơ h p l ; 4. C p gi y phép kh o nghi m và thu l phí thNm nh ăng ký kh o nghi m; 5. T ch c vi c ánh giá k t qu kh o nghi m và l p h sơ xét c p s ăng ký; 6. C p s ăng ký và thu phí c p s ăng ký. Chương 4 KH O NGHI M HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 21. V Y t d phòng ch u trách nhi m tham mưu cho B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c vi c thNm nh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng,
 10. di t khuNn gia d ng và y t trư c khi ưa vào lưu thông, s d ng; kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng gia d ng và y t trong ph m vi c nư c. i u 22. 1. T t c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t m i ư c nghiên c u trong nư c chưa ư c c p s ăng ký và các hóa ch t, ch phNm gia d ng và y t ã ư c s d ng nhi u nư c nhưng l n u tiên ư c nh p vào s d ng Vi t Nam chưa ư c c p s ăng ký u ph i qua kh o nghi m. 2. Các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t m i nghiên c u trong nư c ph i ư c B Y t nghi m thu, cho phép m i ư c phép kh o nghi m. i u 23 ơn v kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t do B Y t quy nh. ơn v kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t có nhi m v kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t theo úng các quy nh hi n hành và h p ng ã ký v i ch s n phNm hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, diêt khuNn gia d ng và y t c n kh o nghi m. K t qu kh o nghi m là cơ s pháp lý cho vi c ánh giá c p s ăng ký, cho phép hay không cho phép s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . i u 24 1. Các ch s n phNm mu n xin kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i theo các yêu c u: a. Ch ư c kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t t i các ơn v chuyên môn thu c h th ng Y t d phòng do B Y t qui nh. b. Ch s n phNm và ơn v th c hi n kh o nghi m ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m b o an toàn, hi u qu c a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t trong quá trình kh o nghi m và k t qu kh o nghi m. 2. H sơ xin phép ư c th c hi n kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i g i v B Y t (V Y t d phòng), h sơ bao g m: a. H sơ xin phép kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t (m u 1) c. ơn xin phép ư c th c hi n kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t (m u 2). d. H p ng kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t gi a bên có yêu c u kh o nghi m và bên th c hi n kh o nghi m.
 11. e. cương kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t do hai bên giao và nh n kh o nghi m th ng nh t và cùng ký xác nh n. g. Gi y ch ng nh n k t qu ki m nh v an toàn, hi u l c c a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t xin kh o nghi m. h. M u hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t kh o nghi m: ơn v óng gói theo úng qui cách óng gói xin kh o nghi m và ư c b o qu n trong i u ki n theo qui nh cho hóa ch t, ch phNm ó. i u 25 Trong quá trình s n xu t, ch bi n, hành ngh d ch v , kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t , t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ph i tuân theo quy nh v vi c ki m tra, l y m u và ph i tr l phí, các phí t n phát sinh theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 5 QUY NNH XU T KH U, NH P KH U HOÁ CH T, CH PH M VÀ NGUYÊN LI U CH BI N HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 26 1. Doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài có ch c năng xu t khNu, nh p khNu hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t có nhu c u xu t khNu, nh p khNu hóa ch t gia d ng và y t (hóa ch t, ch phNm thành phNm ho c nguyên li u) ph i n p h sơ cho B Y t bao g m: - ơn xin xu t khNu, nh p khNu (trong ơn ph i ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, th i gian và a i m); - B n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do tr ng tài kinh t ho c S K ho ch u tư t nh/thành ph tr c thu c Trung ương c p và gi y ch ng nh n ăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p khNu do cơ quan H i quan c p (ch n p l n u). 2. B Y t thNm nh, xác nh n nhu c u s lư ng, ch ng lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t và tr l i k t qu trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 27 Nh p khNu hoá ch t, ch phNm và nguyên li u ch bi n hoá ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t : 1. Doanh nghi p ư c nh p khNu hóa ch t, ch phNm di t côn trùng gia d ng và y t ho c nguyên li u s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t theo quy nh c a pháp lu t. B Y t xác nh n nhu c u hóa ch t, ch
 12. phNm gia d ng và y t c n nh p hàng năm theo ngh c a các cơ s có ch c năng ho t ng xu t nh p khNu hóa ch t, ch phNm, nguyên li u s n xu t, ch bi n hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c ghi trong m c 1 i u 26. 2. i v i trư ng h p hóa ch t, ch phNm ho c nguyên li u s n xu t, ch bi n nhưng chưa có trong danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam thì vi c nh p khNu s lư ng ít ph c v cho công tác nghiên c u, thí nghi m, s n xu t th ph i ư c B Y t cho phép. 3. i v i các hóa ch t, ch phNm ho c nguyên li u s n xu t hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t chưa có trong danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam thì vi c nh p khNu kh i lư ng l n tái xu t cho nư c ngoài ph i ư c B Y t cho phép trên cơ s h p ng kinh t ã ư c ăng ký gi a doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p nư c ngoài. i u 28. Doanh nghi p xu t khNu hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có h p ng t hàng nư c ngoài 2. Có các gi y phép quy nh t i i u 26. 3. Trư ng h p doanh nghi p nư c ngoài t b v n ho c liên doanh v i doanh nghi p trong nư c s n xu t, ch bi n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn t i Vi t Nam xu t khNu thì ph i ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n quy t nh. Chương 6 NHÃN, BAO GÓI HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG , DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 29 1. T t c các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t khi lưu thông, buôn bán, lưu ch a, s d ng ph i có nhãn b ng ti ng Vi t Nam và ph i ư c ch p thu n khi làm th t c ăng ký s n phNm ó. 2. Nhãn ph i rõ ràng, d c, không b m nh t ho c d rách nát trong quá trình lưu thông, lưu ch a và s d ng. 3. Nhãn ph i g n ch t ho c ư c in trên t t c các bao bì hóa ch t, ch phNm t ơn v óng gói nh nh t. 4. Không ư c dùng màu và màu trùng v i màu ch nhóm c c a hóa ch t, ch phNm làm n n nhãn. i u 30. N i dung ghi trên nhãn hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t bao g m:
 13. 1. Tên thương m i c a hóa ch t, ch phNm, hàm lư ng ho t ch t, d ng trình bày, thành ph n, tính năng tác d ng và c c a hóa ch t, ch phNm. 2. Hư ng d n s d ng 3. Nh ng bi n pháp an toàn lưu thông, trong và sau khi s d ng, bi n pháp sơ c u ng c. 4. Kh năng tác ng v i các lo i thu c khác (n u có). 5. Cách b o qu n và cách tiêu h y bao gói 6. S ăng ký, tên và a ch c a cơ s s n xu t, gia công, ơn v cung ng, dung tích ho c kh i lư ng t nh. 7. Ngày s n xu t, gia công, óng gói và th i h n s d ng. 8. Hình tư ng hư ng d n cách b o qu n, pha ch , s d ng (n u có) 9. V ch màu bi u th nhóm c c a thu c. i u 31. Quy nh v bao gói: 1. Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ph i ư c ch a trong bao bì riêng. 2. C m dùng các lo i bao bì chuyên ch a th c phNm, nư c u ng và các hàng hóa tiêu dùng khác ch a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . 3. Không ch a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t b ng các bao bì d gây nguy hi m cho ngư i s d ng; không ch a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn trong ng tiêm thu tinh 4. Các yêu c u c a bao bì ch a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn: - B n trong quá trình b o qu n, lưu thông và s d ng; - Không làm nh hư ng n thành ph n và tính năng, tác d ng c a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ; - Ngăn c n ư c các y u t c a môi trư ng nh hư ng n ch t lư ng hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . - Không d b n , v m c nát trong quá trình b o qu n và s d ng. Chương 7 KINH DOANH, LƯU CH A, TIÊU HU HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T
 14. i u 32 Hóa ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t khi lưu thông, buôn bán, s d ng ph i có nhãn hi u hàng hóa theo úng quy nh t i i u 30, Quy ch này. Vi c v n chuy n hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ph i b o m an toàn theo yêu c u c a t ng lo i hoá ch t, ch phNm. i u 33. Doanh nghi p kinh doanh hóa ch t, ch phNm gia d ng và y t ph i có i u ki n sau: 1. Có gi y phép kinh doanh do cơ quan ch c năng có thNm quy n c p. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v y t d phòng c p t nh c p gi y phép hành ngh cho các c a hàng kinh doanh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t thu c a phương qu n lý. 2. Có văn b ng ho c ch ng ch v trình chuyên môn theo quy nh. 3. Có gi y ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t . 4. Có c a hàng, kho ch a, trang b c n thi t v phòng ch ng cháy, n , an toàn lao ng và m b o v sinh môi trư ng. 5. Có phương ti n v n chuy n chuyên dùng, không ư c dùng phương ti n ó v n chuy n các hàng hoá khác, nh t là lương th c, th c phNm, dư c phNm... i u 34. Ph m vi kinh doanh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . 1. Ch ư c kinh doanh các lo i hóa ch t, ch phNm có trong danh m c hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c phép s d ng Vi t Nam. 2. Không ư c kinh doanh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t : không có trong danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam; hóa ch t, ch phNm gi , quá h n s d ng, kém phNm ch t, không rõ ngu n g c h p pháp, không úng nhãn hi u, tiêu chuNn ch t lư ng ã ăng ký, không có d u ki m tra ch t lư ng c a cơ s s n xu t. 3. Không ư c kinh doanh hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t cùng v i dư c phNm, lương th c, th c phNm, hàng gi i khát và các hàng hóa tiêu dùng khác trong cùng m t c a hàng. i u 35. Kho lưu ch a hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i m b o các yêu c u sau: 1. Có gi y xác nh n c a các cơ quan có thNm quy n v môi trư ng, y t ; 2. Kho ph i ư c xây d ng v ng ch c b ng v t li u khó cháy, không b úng ng p, thông thoáng, có tư ng rào b o v ;
 15. 3. Ph i có các phương ti n ch a cháy, phòng c và c p c u; i u 36. Vi c tiêu h y hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ph i theo các yêu c u: - Hóa ch t ã h t h n s d ng ho c b o qu n không t t làm m t hi u l c ph i ư c tiêu hu theo úng quy nh. - Ph i thành l p h i ng thanh lý hóa ch t trư c khi tiêu h y. - Ngư i th c hi n tiêu h y ph i ư c trang b y các phương ti n phòng c và b o h lao ng. i u 37. a i m tiêu h y 1. Xa khu dân cư, ngu n nư c, khu chăn nuôi, các công trình xây d ng, vùng tr ng cây lương th c, cây dư c li u, cây công nghi p. 2. nơi t cao, không b ng p úng, xói mòn, có hút Nm l n và thNm nư c cao. 3. Không n m trong quy ho ch s d ng lâu dài. 4. Có rào ch n và bi n báo. i u 38. Th c hi n tiêu h y Vi c tiêu h y hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c th c hi n theo quy nh t i m c 5, ph n II, Ch th s 29/1998/CT-TTg ngày 25/8/1998 c a Th tư ng Chính ph và ph i m b o v sinh môi trư ng. Chương 8 QU NG CÁO HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T i u 39 1. Ch ư c qu ng cáo các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t n m trong danh m c ư c phép s d ng; n i dung qu ng cáo, thông tin ph i úng tính năng, tác d ng c a hoá ch t, ch phNm và theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Không ư c dùng nh ng t ng kh ng nh v tính an toàn c a hóa ch t, ch phNm gia d ng và y t qu ng cáo 3. Qu ng cáo ph i ch p hành Ngh nh c a Chính ph s 194/CP ngày 31/12/1994 v ho t ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t nam. 4. Vi c qu ng cáo các hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i ư c s ng ý c a B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
 16. Chương 9 X LÝ VI PH M i u 40 Hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ã ư c c p s ăng ký, trong th i h n còn hi u l c s b ình ch s n xu t, ình ch lưu hành, thu h i ăng ký và x lý theo lu t nh n u hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t lưu hành trên th trư ng không t yêu c u v ch t lư ng ho c không úng v i h sơ ã ăng ký. Tùy m c vi ph m, ch s n phNm có th b thu h i ăng ký t m th i hay vĩnh vi n ho c b truy t theo pháp lu t. i u 41 1. Trong trư ng h p hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c s n xu t, lưu hành không úng v i h sơ ăng ký, B Y t s thông báo ình ch lưu hành và x lý vi ph m trên ph m vi toàn qu c. 2. Khi có quy t nh ình ch lưu hành và x lý vi ph m, các cơ quan ch c năng ki m tra, x lý và x ph t cơ s vi ph m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 42 1. Khi nh n ư c quy t nh ình ch lưu hành, thu h i ăng ký, các cơ s s n xu t, ch bi n, xu t, nh p khNu, lưu ch a, lưu thông, buôn bán hóa ch t và ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ph i th c hi n các quy nh sau: a. KhNn trương th c hi n các bi n pháp thu h i, thông báo ngay cho cơ quan qu n lý và khách hàng bi t. b. L p h sơ thu h i. c. Báo cáo k t qu thu h i, nguyên nhân, di n bi n và h u qu do hóa ch t, ch phNm b thu h i gây nên. d. Báo cáo v i cơ quan ch c năng ti n hành x lý hóa ch t, ch phNm b thu h i theo quy nh hi n hành. 2. Các cơ s có hóa ch t, ch phNm b thu h i ph i ch u m i phí t n theo quy nh c a pháp lu t. i u 43. Vi c x ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ư c th c hi n theo quy nh t i m c C - Hành vi vi ph m hành chính v Dư c, hình th c và m c ph t c a Chương I, Ngh nh s 46/CP ngày 06/8/1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t .
 17. i u 44. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n ho c l m d ng quy n h n trong vi c c p, thu h i gi y phép, gi y ch ng nh n v hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t ; bao che cho ngư i vi ph m ho c vi ph m nh ng quy nh khác c a pháp lu t v hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t thì tùy theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 10 T CH C TH C HI N i u 45 1. H i ng thNm nh ăng ký hóa ch t, ch phNm gia d ng và y t do B trư ng B Y t Quy t nh tham mưu cho B trư ng trong vi c xét và c p s ăng ký hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t trong nư c và nư c ngoài. Các thành viên c a H i ng thNm nh ư c hư ng ch thù lao do B trư ng B Y t quy nh 2. V Y t d phòng là cơ quan thư ng tr c c a H i ng thNm nh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng di t khuNn gia d ng và y t có nhi m v ti p nh n h sơ ăng ký hóa ch t, ch phNm; thNm nh, t ch c h p H i ng thNm nh và gi i quy t các công vi c có liên quan khác. 3. Trên cơ s k t lu n và ngh c a H i ng, B trư ng B Y t s quy t nh c p s ăng ký, thu h i s ăng ký i v i các lo i hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t . Chương 11 I U KHO N THI HÀNH i u 46 T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a Pháp lu t v hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t thì tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng thi t h i ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 47 V trư ng V Y t d phòng ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n Quy ch này. Các Ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các V , C c; Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh/thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m v quy n h n và trách nhi m c a mình t ch c th c hi n Quy ch này. M U1
 18. H SƠ XIN PHÉP KH O NGHI M HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S trang 1. ơn xin phép kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gia d ng và y t (m u 2). 2. Gi y phép s n xu t (nư c s t i c p) 3. B n qui trình s n xu t, ki m nh. 4. Gi y ch ng nh n k t qu ki m nh c a cơ quan có thNm quy n v an toàn và hi u l c. 5. B n thuy t minh tóm t t gi i thi u quy trình và k t qu nghiên c u kèm theo các tài li u nghiên c u v nh ng v n sau : a. Thành ph n, c u t o; b. Tác d ng và ch nh s d ng. c. Tác d ng ph , cách x lý. d. Tính n nh và cách b o qu n. e. So sánh tính an toàn và hi u l c v i các hóa ch t, ch phNm ang lưu hành. f. K thu t, qui trình s n xu t và d ng thành phNm cu i cùng. g. K t qu th nghi m phòng thí nghi m và kh o nghi m th c av an toàn và hi u l c. 6. H p ng kh o nghi m hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn gi a bên có yêu c u kh o nghi m và bên ti n hành kh o nghi m. 7. cương ti n hành kh o nghi m do hai bên giao và nh n kh o
 19. nghi m th ng nh t và cùng ký xác nh n. 8. M u hóa ch t, ch phNm: ơn v óng gói theo úng qui cách óng gói xin th và ư c b o qu n trong i u ki n theo qui nh cho hóa ch t, ch phNm ó. Ngày tháng năm Giám c cơ s xin kh o nghi m (ký tên, óng d u) M U2 ƠN XIN PHÉP KH O NGHI M HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG,DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T 1. Tên thương m i: Tên chung: 2. Tên cơ s có yêu c u kh o nghi m - Giám c cơ s s n xu t : - a ch : - i n tho i : - Fax : 3. Tên ơn v th c hi n kh o nghi m: - Giám c ơn v kh o nghi m: - a ch : - i n tho i : - Fax : 4. D ng hóa ch t, ch phNm: 5. Công d ng: 6. Ch nh, li u dùng, cách dùng : 7. Phương pháp s d ng : 8. Tính n nh và i u ki n b o qu n : 9. H n s d ng :
 20. 10. Kích c kh o nghi m và a i m kh o nghi m: 14. Ki u óng gói: 15. H p ng ký k t gi a bên có yêu c u kh o nghi m và bên ti n hành kh o nghi m ( ính kèm) Ngày tháng năm Giám c cơ s xin ăng ký (ký tên, óng d u) M U3 H SƠ ĂNG KÝ HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T 1. Tên và a ch cơ s ăng ký : 2. H và tên ch cơ s ăng ký : 3. Tên và a ch cơ s s n xu t : 4. H và tên ch cơ s s n xu t : 5. Tên hóa ch t, ch phNm: Tên thương m i: Tên chung: 6. D ng hóa ch t, ch phNm: 7. M c ích s d ng : Tháng . . . . . . năm . . . . . . M U4 DANH M C H SƠ ĂNG KÝ HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S trang 1. ơn xin ăng ký (m u 5).
Đồng bộ tài khoản