Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg về việc điều chỉnh địa giới và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 166/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I VÀ BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU KINH T C A KH U T NH NG THÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch y ban nhân dân t nh ng tháp, QUY T NNH: i u 1. Ranh gi i a lý Khu kinh t c a kh u t nh ng Tháp ư c xác nh như sau: 1. Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia v i các khu ch c năng có môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i nh t theo các quy nh hi n hành bao g m h t ng kinh t - xã h i và chính sách, cơ ch qu n lý thu n l i cho các ho t ng kinh doanh, phù h p v i cơ ch th trư ng. 2. Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp có di n tích t nhiên toàn khu v c (sau khi i u ch nh a gi i) là 319,36 km2, v i 48,7 km ư ng biên gi i, có hai c a khNu qu c t là c a khNu qu c t Thư ng Phư c, c a khNu qu c t Dinh Bà, và 5 c a khNu ph g m: S Thư ng, Thông Bình, M c Rá, Á ôn, Bình Phú. Bao g m 11 xã và 2 th tr n sau: Thư ng Phư c 1, Thư ng Phư c 2, Thư ng Th i H u A, Thư ng Th i H u B, Thư ng L c, Thư ng Th i Ti n, Tân H i, Bình Th nh (thu c huy n H ng Ng ), Bình Phú, Tân H Cơ, Thông Bình (thu c huy n Tân H ng) và 2 th tr n H ng Ng và th tr n Sa Rày. Ranh gi i a lý ư c xác nh như sau: - Phía B c ti p giáp: t nh Prây Veng – Campuchia; - Phía Nam ti p giáp: các xã thu c huy n H ng Ng và Tân H ng; - Phía Tây ti p giáp: huy n Phú Châu, t nh An Giang, ngăn cách qua sông Ti n;
  2. - Phía ông ti p giáp: huy n Tân Hưng, t nh Long An. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan nganh B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b) QUY CH HO T NG C A KHU KINH T C A KH U T NH NG THÁP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 166/2008/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh ho t ng, m t s chính sách i v i Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp; quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp. i u 2. M c tiêu phát tri n c a Khu kinh t c a kh u t nh ng Tháp
  3. 1. Xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp tr thành vùng kinh t ng l c, trung tâm liên k t kinh t c a các nư c ti u vùng sông Mêkông trên hành lang kinh t ông – Tây, trư c h t trong quan h Vi t Nam – Campuchia. 2. Xây d ng các khu trung tâm thu c Khu kinh t c a khNu t nh ng tháp tr thành ô th biên gi i, khai thác có hi u qu các i u ki n v v trí a lý, chính tr , kinh t , văn hóa và xã h i trong quá trình giao lưu kinh t qu c t thúc Ny phát tri n kinh t , phát huy tác d ng lan t a c a Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp i v i các nư c thu c ti u vùng sông Mêkông, trư c h t gi a Vi t Nam v i Campuchia trong ti n trình h i nh p. 3. Phát tri n khu v c nông thôn, c bi t khu v c biên gi i, h n ch tác ng tiêu c c n môi trư ng xã h i, môi trư ng sinh thái, văn hóa, xã h i, dân t c, tr t t , an ninh, qu c phòng trên cơ s t o nhi u vi c làm, thúc Ny ào t o, nâng cao dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c. 4. T o i u ki n b o v ch quy n qu c gia và an ninh biên gi i, gi i quy t có hi u qu các v n xã h i, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, b o m oàn k t dân t c, tăng cư ng m i quan h h p tác h u ngh v i các qu c gia trong khu v c. i u 3. Ch trương chính sách i v i Khu kinh t c a kh u t nh ng Tháp Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và các nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp trong các lĩnh v c xu t nh p khNu, t m nh p, tái xu t, v n chuy n hàng hóa quá c nh phù h p v i Hi p nh v n t i quá c nh hàng hóa, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu, các chi nhánh i di n, các công ty trong và ngoài nư c, ch c a khNu, u tư cơ s h t ng kinh t - xã h i, du l ch, d ch v tài chính, ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 4. Quy n c a t ch c, cá nhân u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a kh u t nh ng Tháp Ngoài nh ng quy n ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên, các doanh nghi p ho t ng u tư, kinh doanh trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp ư c hư ng các quy n sau: 1. ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v Khu công nghi p, Khu ch xu t và Khu kinh t và theo quy nh t i Quy ch này. 2. S d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung ph c v cho Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp như ư ng giao thông, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c theo giá th a thu n v i các doanh nghi p kinh doanh h t ng.
  4. 3. ư c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i m c ích s d ng t c ad án ã ư c u tư. Trong trư ng h p có s thay i v m c ích u tư ban uc a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam và t i các t ch c tín d ng nư c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t. Chương 2. HO T NG C A KHU THƯƠNG M I – CÔNG NGHI P THU C KHU KINH T C A KH U T NH NG THÁP i u 5. Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp bao g m các Khu thương m i – công nghi p, khu qu n lý hành chính, khu qu n lý và ki m soát c a khNu, khu ô th và dân cư, khu du l ch, d ch v và khu v c phát tri n nông, lâm, ngư nghi p. Quy mô, v trí t ng khu v c ư c xác nh trong quy ho ch chung và chi ti t Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp. Khu thương m i – công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp (sau ây g i t t là Khu thương m i – công nghi p) ư c ngăn cách v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp và n i a b ng h th ng rào c ng, có c ng ra vào, b o m s ki m soát v ngư i, hàng hóa và phương ti n v n t i c a các cơ quan ch c năng liên quan. Trong Khu thương m i – công nghi p không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) cư trú ho c t m trú thư ng xuyên. i u 6. Xu t nh p kh u hàng hóa, d ch v c a Khu thương m i – công nghi p 1. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu thương m i – công nghi p v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp và n i a là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu c a Vi t Nam; ph i th c hi n các th t c h i quan theo pháp lu t H i quan Vi t Nam. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu thương m i – công nghi p v i nư c ngoài ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu thương m i – công nghi p ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hóa, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. 3. Các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp và n i a ch ư c nh p khNu t Khu thương m i – công nghi p nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu; xu t khNu vào Khu thương m i – công nghi p nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu.
  5. 4. Hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu thương m i – công nghi p ho c hàng hóa, d ch v t Khu thương m i – công nghi p xu t khNu ra nư c ngoài, ư c mi n thu nh p khNu, thu xu t khNu. 5. Hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu thương m i – công nghi p không ph i ch u thu giá tr gia tăng. 6. Hàng hóa, d ch v ư c s n xu t, tiêu th trong Khu thương m i – công nghi p hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%; hàng hóa, d ch v t các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp và t n i a ưa vào Khu thương m i – công nghi p hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%; hàng hóa, d ch v t Khu thương m i – công nghi p ưa vào các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp và vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 7. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong Khu thương m i – công nghi p và hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t nh p khNu t nư c ngoài và t n i a Vi t Nam vào Khu thương m i – công nghi p không ph i ch u thu tiêu th c bi t, tr ô tô thu c di n ch u thu tiêu th c bi t. 8. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu thương m i – công nghi p xu t khNu ra nư c ngoài không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 9. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t Khu thương m i – công nghi p ưa vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t. 10. Hàng hóa s n xu t gia công, tái ch , l p ráp t i Khu thương m i – công nghi p có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài theo quy nh hi n hành v qu n lý nh p khNu, khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n c u thành trong s n phNm, hàng hóa ó. Trư ng h p không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam thì không ph i n p thu nh p khNu. i u 7. Chính sách ưu ãi u tư 1. T t c các d án u tư vào Khu thương m i – công nghi p ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t , các hi p nh thương m i a phương ho c song phương mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2. Các d án u tư vào Khu thương m i – công nghi p ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh; ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p t i a không quá 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p t i a cho 9 năm ti p theo. 3. D án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì ư c mi n thu
  6. thu nh p doanh nghi p cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư m ng l i t i a là 4 năm và gi m 50% s thu ph i n p t i a là 7 năm ti p theo. i u 8. Ưu ãi i v i khách du l ch vào Khu thương m i – công nghi p Khách du l ch trong và ngoài nư c khi vào Khu thương m i – công nghi p ư c phép mua hàng hóa nh p khNu ưa vào n i a Vi t Nam (hàng không thu c danh m c hàng hóa c m nh p khNu) và ư c mi n thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) v i tr giá không quá 500.000 ng/ngư i/ngày. N u giá tr hàng hóa vư t quá 500.000 ng thì ph n vư t m c ph i ch u s i u ch nh theo quy nh hi n hành như i v i hàng hóa nh p khNu thông thư ng khác. Trư c khi th c hi n, y ban nhân dân t nh ng Tháp ban hành quy nh v vi c xác nh i tư ng là khách du l ch ư c hư ng chính sách này, b o m i u ki n qu n lý ch t ch , không l i d ng tr n thu . Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp không quy nh t i Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 10. Các cơ ch chính sách ưu ãi theo Quy ch này k t ngày có hi u l c cũng ư c áp d ng cho các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c ã ho t ng u tư kinh doanh trên a bàn Khu kinh t c a khNu t nh ng Tháp i v i ph n th i gian còn l i./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản