Quyết định số 1662/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1662/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1662/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- ----- Số: 1662/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH THUẾ TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004; Căn cứ Quyết định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Căn cứ Văn bản số 148/TTCP ngày 23 tháng 1 năm 2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra ngành thuế (Kèm theo kế hoạch thanh tra Chuyên đề diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành Thuế); Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiến hành Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, gồm các nội dung: - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí (kể cả tiền thuê đất Nhà nước) tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; - Việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí tại một số doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị, cán nhân có phát sinh thuế phải nộp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra các nộ dung tại Điều 1, gồm các Ông (bà) có tên sau đây: 1. Ông Hồ Ngọc Sơn: Thanh tra viên chính, Phó phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu làm Trưởng đoàn; 2. Ông Nguyễn Huy Cương: Trung tá, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tộ phạm kinh tế thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Phó đoàn;
  2. 3. Ông Trần Văn Hà: Thanhh tra viên chính, Chánh thanh tra thành phố Vũng Tàu - Phó đoàn; 4. Ông Lê Đình Khánh: Trưởng phòng Thẩm định hồ sơ và Cung cấp thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh - Thành viên; 5. Ông Tần Xuân Quỳnh: Chuyên viên Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh - Thành Viên; 6. Ông Quảng Thịnh: Thanh tra viên Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - Thành viên; 7. Bà Nguyễn Thị Thuý Hiền: Thanh tra viên Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - Thành viên; 8. Bà Trần Thị Tố Nga: Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh - Thành viên; 9. Bà Đặng Thị Thu Lài: Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra tỉnh - Thành viên; 10. Bà Lê Thị Minh thái: Thiếu uý Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế thuộc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - Thành viên; Khi có nhu cầu cần thiết, Trưởng đoàn được phép trưng dụng từ 2 đến 3 Cộng tác viên giúp Đoàn hoạt động; các Thành viên và Cộng tác viên do Trưởng đoàn quản lý , phân công, chỉ đạo hoạt động hàng ngày cho đến khi kết thúc cuộc thanh tra. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: - Tổ chức thanh tra các nội dung ở Điều 1 đúng theo quy định của pháp luật; Đối tượng thanh tra: - Cơ quan thuế: Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; - Đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế: Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty Đầu tư và phát triển - Xây dựng (Bộ Xây dựng), Công ty Cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh (thị xã Bà Rịa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đông Nam Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hải Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương Tín (Xuyên Mộc), Khu Dịch vụ Du lịch Dầu khí Lam Sơn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Luật Thanh tra năm 2004.
  3. Thời gian thanh tra: Từ năm 2005 đến năm 2007, việc có liên quan có thể xem xét trước trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày có công bố Quyết định thanh tra. Kinh phí hoạt động: Trưởng đoàn thanh tra lập dự trù kinh phí trình Chánh thanh tra tỉnh xem xét cấp theo chế độ hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Cục trưởng Cục Thống kê, Chánh Thanh tra thành phố Vũng Tàu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nêu trên, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan và các ông bà có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM.UBND TỈNH BRVT CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh
Đồng bộ tài khoản