intTypePromotion=3

Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN "PHÁT TRI N HO T NG VĂN HOÁ - THÔNG TIN VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG N NĂM 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án "Phát tri n ho t ng văn hoá - thông tin vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010", v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên án: "Phát tri n ho t ng văn hoá - thông tin vùng ng b ng sông C u Long n năm 2010". 2. Ch án: B Văn hoá - Thông tin và ñy ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long. 3. M c tiêu c a án: a) B o t n, k th a có ch n l c, gi gìn và phát huy nh ng giá tr văn hoá truy n th ng và các giá tr văn hoá tiêu bi u, lo i b d n nh ng cái l i th i l c h u; xây d ng và phát tri n nh ng giá tr m i v văn hoá, ngh thu t; hình thành n p s ng văn minh, gia ình văn hoá m i vùng ng b ng sông C u Long; b) oàn k t, phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân t c, nâng cao i s ng văn hoá trong m i ho t ng kinh t , chính tr , xã h i; góp ph n Ny lùi âm mưu di n bi n hoà bình c a các th l c thù ch, ngăn ch n và bài tr các lu n i u l a b p, xuyên t c, góp ph n n nh và phát tri n kinh t - xã h i; c) Phát hi n, b i dư ng i ngũ nh ng ngư i sáng tác văn h c - ngh thu t là ngư i các dân t c; d) T ch c i u tra, sưu t m, nghiên c u, ph bi n các giá tr văn hoá - ngh thu t; b o t n, phát huy các ngh th công truy n th ng c a các dân t c vùng ng b ng sông C u Long.
  2. 4. N i dung phát tri n ho t ng văn hoá - thông tin vùng ng b ng sông C u Long a) Ny m nh và nâng cao ch t lư ng n i dung tuyên truy n - Ny m nh vi c tuyên truy n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c, các nhi m v chính tr và các ngày l k ni m l n c a ng và dân t c; - Phát huy hi u qu ho t ng c a h th ng thông tin i chúng; - T ch c h th ng xu t b n, phát hành sách, báo, văn hoá phNm trên a bàn toàn vùng; - Xây d ng các i thông tin lưu ng, i chi u bóng thành l c lư ng m nh, mang tính chuyên nghi p, xung kích. b) T ch c t t ho t ng văn hoá - thông tin các t nh vùng ng b ng sông C u Long T ch c các h i di n, h i thi, l h i dân gian, ngày h i văn hoá - th thao các dân t c; Ny m nh th c hi n phong trào: "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". B o t n và phát huy các giá tr văn hoá dân t c thi u s vùng ng b ng sông C u Long xây d ng i s ng văn hoá, nâng cao m c hư ng th văn hóa, i s ng tinh th n c a ng bào. c) Xây d ng h th ng thi t ch văn hoá ng b t t nh xu ng cơ s - Quy ho ch t ai xây d ng các thi t ch văn hoá - thông tin cho t ng c p; - Xây d ng cơ s v t ch t và trang thi t b k thu t t ch c ho t ng văn hoá - thông tin. d) Xây d ng và phát tri n i s ng văn hoá cơ s - Xây d ng gia ình văn hoá, khóm, p, khu ph văn hoá, cơ quan văn minh, s ch p, an toàn; - Sưu t m, gìn gi , phát huy các giá tr văn hoá truy n th ng các dân t c; - Tăng cư ng các ho t ng văn hoá, th thao chuyên nghi p ph c v nhân dân cơ s ; giao lưu văn hoá, th thao trong vùng, gi a các vùng và các dân t c; - Xây d ng, t ch c các ho t ng văn hoá - thông tin cơ s . ) Xây d ng k ho ch u tư cơ s v t ch t cho các ho t ng văn hoá - thông tin - Trang b xe chuyên dùng ho c thuy n văn hoá và các trang thi t b ng b cho các i thông tin lưu ng c p huy n, th ; - H tr kinh phí xây d ng nhà văn hoá c p xã, phư ng;
  3. - u tư xây d ng m t s thi t ch văn hoá cho mô hình m i là các c m, tuy n dân cư vùng vư t lũ; các xã, n biên phòng biên gi i, h i o, ven bi n; - H tr thi t b ho t ng văn hoá - thông tin cho các chùa Khmer Nam B . e) Xây d ng các mô hình t ch c ho t ng văn hóa - thông tin - T ch c kh o sát, nghiên c u và h i th o khoa h c ánh giá, thNm nh các công trình nghiên c u, các mô hình ã và ang ho t ng t t; - T ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá, ng viên khen thư ng, rút kinh nghi m và nhân r ng các mô hình ho t ng có hi u qu cao; - Nâng cao ch t lư ng các mô hình gia ình, khóm, p, khu ph văn hóa, cơ quan, trư ng h c, ch văn hóa…; ti p t c nghiên c u, b sung tiêu chí, cách làm các mô hình khu văn hóa gia ình, khu du l ch sinh thái, xã văn hóa. g) Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu c lĩnh v c ho t ng văn hóa - thông tin C ng c i thanh tra chuyên ngành, xây d ng k ho ch thanh tra hàng năm; phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p sai ph m. h) Xây d ng k ho ch ngân sách chi th c hi n án Xây d ng k ho ch ph i phù h p v i ngu n thu và s phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; phù h p v i k ho ch hành ng ng th i tranh th các ngu n c a các qu h tr phát tri n văn hóa; huy ng s h tr c a các c p, các ngành. 5. Gi i pháp th c hi n: Căn c i u ki n th c t c a a phương trong t ng th i gian, tri n khai th c hi n ng b , hi u qu các gi i pháp sau: a) Tăng cư ng vai trò, trách nhi m c a các c p y ng, chính quy n a phương các c p i v i vi c t ch c, th c hi n án; b) i m i tăng cư ng công tác ph i h p; th ng nh t và nâng cao nh n, th c trách nhi m c a ngành văn hóa - thông tin và các c p, ban, ngành, oàn th có liên quan Trung ương và a phương trong vi c th c hi n án; c) i m i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c t i các c p, ngành a phương; d) Phát tri n ngu n nhân l c cho ho t ng văn hoá - thông tin Ki n toàn b máy cán b qu n lý v văn hoá - thông tin t t nh n cơ s ; b i dư ng v trình chính tr cho cán b ; ưu tiên ào t o cán b là ngư i dân t c thi u s ; ưu ãi i v i cán b là ngư i dân t c và công tác trong vùng ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa; u tư, biên so n giáo trình v i n i dung thi t th c i v i cơ s và các vùng ng b o dân t c thi u s .
  4. ) Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t và trang b cho ho t ng văn hóa - thông tin; e) Ny m nh công tác xã h i hóa trong ho t ng văn hóa - thông tin nh m huy ng ti m l c s n có cơ s c a các a phương, các ngành và c a nhân dân nâng cao m c hư ng th v i s ng văn hóa, tinh th n c a nhân dân; g) i m i và Ny m nh công tác thông tin tuyên truy n v n ng nh m nâng cao nh n th c c a các c p, các ngành, c a nhân dân vùng ng b ng sông C u Long trong quá trình tri n khai th c hi n án này n năm 2010; h) Th c hi n t t công tác sơ k t, t ng k t, ng viên khen thư ng - ng viên k p th i v i nh ng cá nhân, t p th có nhi u thành tích. Có chính sách khuy n khích xã h i hóa ho t ng văn hóa; - X lý nghiêm các hành vi vi ph m v t ch c, qu n lý ho t ng văn hóa. 6. Th i gian th c hi n án: t năm 2006 n năm 2010: a) Giai o n I: t năm 2006 n năm 2008; b) Giai o n II: t năm 2009 n năm 2010. 7. Ngu n v n th c hi n: a) Ngân sách trung ương b trí trong d toán ngân sách nhà nư c c p cho ngành văn hóa - thông tin (xây d ng cơ b n, ho t ng s nghi p và v n dành cho Chương tình m c tiêu qu c gia v văn hóa); b) Ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho m t s a phương có khó khăn; c) Ngân sách a phương; d) óng góp c a nhân dân; ) óng góp c a các t ch c chính tr - xã h i; e) Tài tr c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch xác nh lư ng hóa các lo i ngu n v n cùng cơ ch qu n lý c th và ch o, hư ng d n tri n khai án này. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Văn hoá - Thông tin xây d ng d toán chi thu c nhi m v c a ngân sách trung ương th c hi n án; hư ng d n các a phương b trí kinh phí, cơ ch qu n lý các ngu n kinh phí b o m th c hi n có hi u qu các nhi m v c a án.
  5. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan liên quan, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin t ch c th c hi n án này. 4. y ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long căn c vào n i dung án và hư ng d n c a B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng k ho ch tri n khai hàng năm, b trí kinh phí th c hi n; t ch c th c hi n c th án theo các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v và gi i pháp ã ra; hư ng d n, l ng ghép th c hi n án này v i các án v văn hóa - xã h i, Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa giai o n 2006 - 2010. Đi u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : C n Thơ, An Giang, B c Liêu, B n Tre, Cà Mau, ng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Ti n Giang, H u Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Ph m Gia Khiêm - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban Toàn qu c Liên hi p các H i Văn h c, Ngh thu t Vi t Nam; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : KTTH, P, TH, Ban XDPL, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản