Quyết định số 167/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 167/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 167/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG NHI M V C A LÃNH O Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c (ban hành kèm theo Quy t nh s 140/Q -UBDT ngày 06/6/2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c); Xét ngh c a Chánh Văn phòng y ban Dân t c và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Phân công và giao nhi m v cho lãnh o y ban Dân t c ph trách các V , ơn v , lĩnh v c công tác theo quy nh t i Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c (sau ây g i t t là Ngh nh s 60/2008/N -CP). Nguyên t c phân công: 1. Phân công nhi m v ph i ư c bàn b c công khai, dân ch trên cơ s s th ng nh t c a t t c lãnh o y ban Dân t c. 2. Phân công nhi m v v a b o m tính bao quát i v i t t c các công vi c, ng th i ph i b o m phân công rõ ràng, rành m ch và g n v i trách nhi m qu n lý, ch o t ch c th c hi n c a cá nhân t ng lãnh o y ban dân t c, b o m tính h p lý, h th ng, liên thông trong gi i quy t công vi c, tránh trùng l p, ch ng chéo ho c b sót nhi m v . 3. Phân công nhi m v theo hư ng chuyên sâu, căn c theo nhi m v ư c Chính ph khóa XII giao cho y ban Dân t c và các nhi m v c th do t p th lãnh o y ban Dân t c ã th ng nh t. i u 2. Phân công c th : 1. B trư ng, Ch nhi m Giàng Seo Ph a) Th c hi n nhi m v c a thành viên Chính ph , ch u trách nhi m i u hành toàn b ho t ng c a y ban Dân t c, ký ban hành các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh c a pháp lu t.
  2. Ch o, i u hành m i ho t ng c a y ban Dân t c, giao nhi m v cho các thành viên y ban dân t c quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP theo Quy ch do Th tư ng Chính ph ban hành. Th c hi n nhi m v ph trách theo dõi các a phương và ch i công tác cơ s . b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác t ch c cán b ; thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo, phòng ch ng tham nhũng; h p tác qu c t ; c i cách hành chính, k ho ch – tài chính ư c ngân sách Trung ương phân b cho y ban Dân t c và là ch tài kho n c p I c a y ban Dân t c. Ch o xây d ng t trình báo cáo B Chính tr , Th tư ng Chính ph xin ch trương v t ch c i h i toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam (2010). Tr c ti p ph trách các V , ơn v : V T ch c cán b , V H p tác qu c t , Thanh tra. c) Tham gia các Ban Ch o c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban V n ng Qu vì ngư i nghèo TW. - Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 – 2010. -Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006- 2010. Tham gia thành viên các Ban Ch o khác do Ban Ch p hành Trung ương ng, B Chính tr , Ban Bí thư, Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh. - Th c hi n ch y quy n b ng văn b n cho Phó Ch nhi m khi c n thi t ho c i v ng. 2. Phó Ch nhi m B Trư ng Thành a) ư c giao nhi m v : Phó Ch nhi m Thư ng tr c y ban Dân t c theo s phân công c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. Th c hi n nhi m v theo y quy n c a B trư ng, báo cáo k t qu gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình trư c B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c trong th i gian ư c y quy n. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP, th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phân công. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách.
  3. Tr c ti p gi i quy t các công vi c thư ng xuyên, công tác i n i, i ngo i c a cơ quan y ban Dân t c v i các cơ quan c a Trung ương ng, Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th chính tr , các a phương theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. Thay m t lãnh o y ban Dân t c tr c ti p ph i h p, thư ng xuyên làm vi c và quan h công tác v i các B , ngành Trung ương và các a phương có liên quan n lĩnh v c ư c phân công ph trách. Th c hi n nhi m v ph trách theo dõi các a phương và ch i công tác cơ s . b) Tr c ti p ch o công tác xây d ng cơ b n c a y ban Dân t c xây d ng tr s làm vi c c a y ban Dân t c, Nhà khách Dân t c và các công trình xây d ng cơ b n khác; công tác thi ua – khen thư ng và k lu t. Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng; Ch t ch H i ng khoa h c; Trư ng Ban Ch o th c hi n Quy ch dân ch cơ s : Trư ng Ban Ch o Phát tri n b n v ng c a y ban Dân t c. Ch o th c hi n d án “Tăng cư ng năng l c cho công tác xây d ng và th c hi n các chính sách dân t c”. Tr c ti p ph trách các V , ơn v : Văn phòng, V K ho ch – Tài chính, V T ng h p và Ban Biên so n l ch s cơ quan y ban Dân t c. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o TW th c hi n Quy ch dân ch cơ s . - Thành viên Ban Ch o T ng k t 5 năm th c hi n Ngh quy t TW 7 (Khóa IX) v công tác dân t c. - y viên y ban Qu c gia v Ngư i cao tu i Vi t Nam; thành viên Ban So n th o Lu t v Ngư i cao tu i. - y viên H i ng Qu c gia v Phát tri n b n v ng c a Chính ph . - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Trung n năm 2010 (Ban Ch o 120) c a Chính ph . - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t Nam – Campuchia (Ban Ch o 498) c a Chính ph . - Thành viên Ban Ch o chương trình ng d ng và chuy n giao khoa h c – công ngh phát tri n kinh t - xã h i vùng nông thôn mi n núi c a Chính ph . - Thành viên T biên t p Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2010 – 2020 c a Chính ph . 3. Phó Ch nhi m Hà Hùng a) Th c hi n nhi m v Phó Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh.
  4. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP, th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phân công. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. Thay m t lãnh o y ban Dân t c tăng cư ng ph i h p v i các B , ngành và a phương có liên quan n quá trình t ch c th c hi n các chính sách dân t c theo lĩnh v c ư c phân công ph trách. Th c hi n nhi m v ph trách theo dõi các a phương và ch i công tác cơ s . b) Tr c ti p ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia v xóa ói gi m nghèo i v i vùng ng bào dân t c thi u s , công tác xây d ng, ho ch nh các chính sách dân t c do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao cho y ban Dân t c; công tác qu n lý, hư ng d n t ch c th c hi n các chính sách dân t c theo ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c; Trư ng Ban Ch o Phòng, ch ng tai n n, thương tích c a y ban Dân t c. Tr c ti p ch o xây d ng và t ch c th c hi n các án, d án: - án xây d ng tiêu chí xác nh chuNn nghèo m i iv i ng bào dân t c thi u s . - án xây d ng Ngh nh v công tác dân t c. - án Phát tri n ngu n nhân l c. - án xây d ng chính sách c thù cho 58 huy n nghèo nh t c nư c. - D án “ ng d ng i n m t tr i cho khu v c mi n núi và dân t c Vi t Nam”. - D án “H tr k thu t qu n lý Chương trình 135 giai o n II”. Tr c ti p ph trách các V , ơn v : V Chính sách dân t c, V Pháp ch , V a phương II, V a phương III, Vi n Dân t c. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o Tây Nguyên c a B Chính tr . - Thành viên Ban Ch o Tây Nam B c a B Chính tr . - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i các t nh Tây nguyên. - y viên Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 – 2010.
  5. - y viên Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010. - Thành viên Ban Ch o xóa ói gi m nghèo qu c gia. - Thành viên Ban Ch o c a Chính ph v nhân quy n. - Thành viên Ban Ch o Trung ương v các v n c p bách trong b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Thành viên Ban Ch o tái nh cư th y i n Lai Châu. - Thành viên Ban Ch o tr ng m i 5 tri u ha r ng. - Thành viên Ban Ch o t ng k t vi c qu n lý, s d ng t ai trong các nông, lâm trư ng qu c doanh. - y viên H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i. - Thành viên Ban Ch o Phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa. - Thành viên Ban Ch o c a Chính ph v ph c p trung h c cơ s . - Thành viên Ban Ch o “Ch ng di n bi n hòa bình”. 4. Phó Ch nhi m Nông Qu c Tu n a) Th c hi n nhi m v Phó Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP, th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phân công. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. Thay m t lãnh o y ban Dân t c tr c ti p ph i h p và quan h công tác v i các B , ngành và a phương có liên quan n lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. Th c hi n nhi m v ph trách theo dõi các a phương và ch i công tác cơ s . b) Tr c ti p ch o công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t; công tác ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c; v ngư i có uy tín trong ng bào dân t c thi u s , ch o t ch c th c hi n i h i i bi u dân t c thi u s các c p. Ch o t ch c th c hi n Chương trình c p (không thu ti n) m t s lo i báo, t p chí nh m tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n ph c v s nghi p phát tri n chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i vùng dân t c thi u s và mi n núi, vùng c bi t khó
  6. khăn; ch o xây d ng các tiêu chí v ngư i có uy tín trong ng bào dân t c thi u s . Trư ng Ban Ch o Dân s – K ho ch hóa gia ình; Trư ng Ban Vì s ti n b c a ph n ; Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c a y ban Dân t c. Tr c ti p ph trách các V , ơn v : V a phương I, V Tuyên truy n, Trư ng Cán b dân t c, Trung tâm thông tin, T p chí Dân t c, Báo Dân t c và Phát tri n. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o Tây B c c a B Chính tr . - y viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. - Thành viên H i ng Ph i h p công tác Ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph . - Thành viên Ban So n th o Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy. - Thành viên Ban Ch o tái nh cư th y i n Sơn La. 5. Phân công nhi m v i v i các thành viên y ban Dân t c Vi c phân công nhi m v i v i các thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh 60/2008/N -CP và Quy ch làm vi c do Th tư ng Chính ph ban hành có quy nh riêng và phân công sau. i u 3. Quy t nh này ã ư c t p th lãnh o y ban Dân t c th ng nh t thông qua ngày 27/6/2008 và có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này. i u 4. B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m y ban Dân t c, các thành viên y ban Dân t c là Th trư ng các B , Chánh Văn phòng y ban Dân t c, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Giàng Seo Ph - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  7. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Lưu: Văn thư, TCCB
Đồng bộ tài khoản