Quyết định số 1674/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 1674/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1674/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1674/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1674/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 116/TTr-CP ngày 13/12/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 29 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1674/2007/Q -CTN ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Thái Hán Minh , sinh ngày 10/10/1968 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là :Thái Hán Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 322A Chung cư Ph m Th Hi n, phư ng 4, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 2. Tang Sea Nghiêm, sinh ngày 25/4/1961 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Tang Sea Nghiêm Gi i tính: N Hi n trú t i: 322A Chung cư Ph m Th Hi n, phư ng 4, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 3. Thái Quuy Ieng, sinh ngày 19/3/1994 t i TP H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Thái Quuy Ieng Gi i tính: N Hi n trú t i: 322A Chung cư Ph m Th Hi n, phư ng 4, qu n 8, thành ph H Chí Minh. 4. DuongAgnès, sinh ngày 15/10/1953 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Dương Kim Huê Gi i tính: N Hi n trú t i: 491/16/2 Nguy n ình Chi u, phư ng 2, qu n 3, TP H Chí Minh 5. Peou Sun Khai, sinh ngày 18/8/1956 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Văn Khai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 143 Huỳnh T n Phát, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, Tp H Chí Minh. 6. Ving Kim Sin, sinh ngày 01/3/1958 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Lê Th Xinh Gi i tính: N
  3. Hi n trú t i 143 Huỳnh T n Phát, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, Tp H Chí Minh. 7. ào L Quyên, sinh ngày 23/9/1959 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: ào L Quyên Gi i tính: N Hi n trú t i: 69 ư ng Bình Th i, phư ng 11, qu n 11, TP H Chí Minh. 8. Xâu Sau Yu, sinh ngày 06/4/1961 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Xâu H B o Dư Gi i tính: N Hi n trú t i: 28C/2 Dương Bá Tr c, phư ng 2, qu n 8, TP H Chí Minh 9. EaMeng Leang, sinh ngày 22/9/1948 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Di u Minh Lương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 91/7C Lê L i, p Dân Th ng 2, xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, Tp H Chí Minh 10. Lim Pouy Lang, sinh ngày 04/12/1950 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Lâm B i Lan Gi i tính: N Hi n trú t i: 91/7C Lê L i, p Dân Th ng 2, xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, Tp H Chí Minh 11. Ea Chy Sien, sinh ngày 02/6/1988 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Di u Chí Tư ng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 91/7C Lê L i, p Dân Th ng 2, xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, Tp H Chí Minh 12. Peou Sun Visith, sinh ngày 01/01/1976 t i ng Tháp Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Công Minh Gi i tính: Nam
  4. Hi n trú t i: 143 Huỳnh T n Phát, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, Tp H Chí Minh. 13. Peou Sunsi Dara, sinh ngày 12/9/1977 t i TP H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Công Thành Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 143 Huỳnh T n Phát, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, Tp H Chí Minh. 14. Châu Vang, sinh ngày 02/10/1958 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Châu Quang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 103/9A ư ng Văn Thân, phư ng 8, qu n 6, TP H Chí Minh 15. Mohamad Dkora, sinh ngày 12/12/1977 t i Hà N i Có tên g i Vi t Nam là: oàn H ng Nhung Gi i tính: N Hi n trú t i: 12 Hàng Lư c, phư ng Hàng Mã, qu n Hoàn Ki m, TP Hà N i. 16. Bành Ch n Phát, sinh ngày 26/9/1977 TP H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Bành Ch n Phát Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 64 lô C, 979 A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. 17. Koun Yen Sok, sinh ngày 23/12/1984 t i Trà Vinh Có tên g i Vi t Nam là: Tr nh Y n Tuy t Gi i tính: N Hi n trú t i: Lô 22A, 979 E xã Ph m Văn C i, huy n C Chi, TP H Chí Minh. 18. Nguy n Th Lan, sinh ngày 1950 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Th Lan Gi i tính: N
  5. Hi n trú t i: 388/7 Hưng Phú, phư ng 9, qu n 8, TP H Chí Minh. 19. Lưu Văn Phư c, sinh ngày 1939 t i Trung Qu c Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Văn Phư c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 388/7 Hưng Phú, phư ng 9, qu n 8, TP H Chí Minh. 20. Quách T Nga, sinh ngày 01/8/1971 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Quách T Nga Gi i tính: N Hi n trú t i: 209/9B Nh t T o, phư ng 7, qu n 11, TP H Chí Minh 21. Bành Quang Huy, sinh ngày 04/12/1966 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Bành Quang Huy Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 209/9B Nh t T o, phư ng 7, qu n 11, TP H Chí Minh 22. Tran Thi Quay Hang, sinh ngày 16/6/1978 t i An Giang Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Th Quay Hàng Gi i tính: N Hi n trú t i: 41 lô A tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương. 23. Fabio Dos Santos, sinh ngày 30/9/1977 t i Brazil Có tên g i Vi t Nam là: Phan Văn Santo Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 11B Thu n o, th tr n B n L c, B n L c, Long An. DANH SÁCH NGƯ I KHÔNG QU C TNCH ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1674/2007/Q -CTN ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  6. 1. La Thái Nam, sinh ngày 19/9/1960 t i Qu ng Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Thái Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 172 ư ng Tr n Phú, TX H i An, t nh Qu ng Nam 2. La Chung Nam, sinh ngày 05/5/1962 t i Qu ng Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Chung Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 25B ư ng Nh Trưng, TX H i An, t nh Qu ng Nam 3. La Tân Nam, sinh ngày 12/02/1964 t i Qu ng Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Tân Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 13 ư ng Nguy n Thái H c, TX H i An, t nh Qu ng Nam. 4. La Th Nam, sinh ngày 23/10/1965 t i Qu ng Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Th Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 13 ư ng Nguy n Thái H c, TX H i An, t nh Qu ng Nam. 5. La Th y Nam, sinh ngày 08/05/1968 t i Qu ng Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Th y Nam Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 13 ư ng Nguy n Thái H c, TX H i An, t nh Qu ng Nam. 6. T Tr Qu c, sinh năm 1956, t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: T Tr Qu c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 109/1A L c Long Quân, phư ng 3, qu n 11, Tp H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản