Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1676/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1676/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố 12 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 7575-1 : 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 1: Quy định kỹ thuật 2 TCVN 7575-2 : 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 2: Phương pháp thử 3 TCVN 7575-3 : 2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng 4 TCVN 4868 : 2007 Sản phẩm cao su - Hướng dẫn lưu kho (ISO 2230: 2002) 5 TCVN 7647 : 2007 Cao su, lưu hóa - Xác định độ kết dính với sợi kim loại (ISO 5603 : 1986) 6 TCVN 5321 : 2007 Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp (ISO 812 : 2002) 7 TCVN 1595-1 : 2007 Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm (ISO 7619-1 : 2004) Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (Độ cứng Shore) 8 TCVN 4866 : 2007 Cao su, lưu hóa - Xác định khối lượng riêng
  2. (ISO 2781 : 1988) 9 TCVN 2229 : 2007 Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt (ISO 188 : 1998) 10 TCVN 200 : 2007 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực (ISO 1928 : 1995) 11 TCVN 173 : 2007 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tro (ISO 1171 : 1997) 12 TCVN 4917 : 2007 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tính nóng chảy của tro - Phương pháp ống nhiệt độ cao (ISO 540 : 1995) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản