Quyết định số 1676/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
9
download

Quyết định số 1676/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1676/QĐ-TTg về việc tặng thường cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1676/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1676/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 162/BCA(X15) ngày 10 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1694/TTr- BTĐKT ngày 11 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 16 tập thể thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2007 của Bộ Công an. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Công an; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Văn Trọng Lý; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3) Phạm Gia Khiêm DANH SÁCH
  2. TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 13/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Công an thành phố Hà Nội; 2. Công an tỉnh Điện Biên; 3. Công an tỉnh Quảng Ninh; 4. Công an tỉnh Thanh Hóa; 5. Công an tỉnh Đắk Lắk; 6. Công an tỉnh Tây Ninh; 7. Công an tỉnh Kiên Giang; 8. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; 9. Cục Bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; 10. Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; 11. Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; 12. Báo Công an nhân dân, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an; 13. Văn phòng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an; 14. Cục B51, Tổng cục V, Bộ Công an; 15. Cục Công nghệ Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an; 16. Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, Bộ Công an.
Đồng bộ tài khoản