Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường và thiên tai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1677 /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ THIÊN TÀI BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và thiên tai; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 08 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và thiên tai (danh sách kèm theo). Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài. Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Vụ KH -TC. Lê Đình Tiến
  3. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006THUỘC LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ THIÊN TÀI (Kèm theo quyết định số 1677 / QĐ- BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN) Số Tên đề tài Tổ chức trúng tuyển Cá TT chủ trì đề tài 1 2 3 1 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Viện Quy hoạch thiết kế nông TS. Nguyễ Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình Phân Viện Địa lý TP.HCM, TS. Lê Xu chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở Viện Khoa học và Công nghệ các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và đề Việt Nam; xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất. 3 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường Viện Kỹ thuật nhiệt đới và PGS.TS. P khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu BVMT, Bộ Quốc phòng Long. 4 Nghiên cứu ứng dụng thực vật để cải tạo đất bị ô Viện Công nghệ Môi trường, GS.TS. Đặ nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng Viện Khoa học và Công nghệ sản. Việt Nam 5 Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, GS.TS. Tr dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời Đại học Quốc gia Hà Nội gian dự báo trước 3 ngày. 6 Nghiên cứu cấu trúc sâu thạch quyển miền Bắc Việt Viện Địa chất, Viện Khoa học PGS.TS. Đ Nam bằng địa chấn dò sâu và từ Telua nhằm nâng và Công nghệ Việt Nam
  4. cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chất. 7 Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Trường Đại học Thuỷ lợi, Bộ PGS.TS. L ven biển Miền Trung. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 8 Nghiên cứu giải pháp quản lý lũ vùng ven biên giới Viện Quy hoạch T huỷ lợi Nam TS. Tô V Việt Nam - Campuchia phục vụ ổn định an ninh Bộ; Bộ Nông nghiệp và Phát quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội dải biên giới triển nông thôn; Đồng bằng Sông Cửu Long.
Đồng bộ tài khoản