Quyết định số 1678/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1678/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1678/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài,dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực khoa học và công nghệ biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1678/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1678/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006\ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 11 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển (danh sách kèm theo). Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài. Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Vụ KH -TC. Lê Đình Tiến DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN (Kèm theo quyết định số 1678 / QĐ- BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN) Số Tên đề tài Ghi chú Tổ chức trúng tuyển Cá nhân trúng tuyển TT chủ trì đề tài chủ trì đề tài 1 2 3 5 4 1 Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa Trường Đại học Mỏ - Địa GS.TSKH. Mai Thanh Tân chất công trình thềm lục địa miền chất, Bộ Giáo dục và Đào Trung phục vụ cho việc xây dựng tạo công trình và định hướng phát triển kinh tế biển. 2 Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên Viện Cơ học, Viện Khoa PGS.TS. Đỗ Ngọc Quỳnh và môi truờng vùng biển Tây học và Công nghệ Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế và Nam bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia. 3 Nghiên cứu quá trình phát sinh Viện Hải dương học, TS. Nguyễn Ngọc Lâm thuỷ triều đỏ và sinh thái phát triển Viện Khoa học và Công của các loài tảo độc hại ở một số nghệ Việt Nam vùng ven bờ đặc trưng và ảnh h- ưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản. 4 Đánh giá điều kiện tự nhiên và Viện Nghiên cứu Hải PGS.TS Đỗ Văn Khương kinh tế xã hội các khu bảo tồn biển sản, Bộ Thuỷ sản trọng điểm phục vụ cho xây dựng
  3. và quản lý. 5 Điều tra đánh giá tài nguyên môi Liên đoàn Địa chất biển, GS.TS. Mai Trọng Nhuận trường các vũng vịnh trọng điểm Bộ Tài nguyên và Môi ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - trường xã hội và bảo vệ môi trường. 6 Nghiên cứu biến động cửa sông và Viện Địa chất, Viện PGS.TSKH Nguyễn Địch Dỹ môi trường trầm tích Holocen – Khoa học và Công nghệ hiện đại vùng ven bờ châu thổ Việt Nam sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế -xã hội 7 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật Học Viện Kỹ thuật Quân GS.TS Hoàng Xuân Lượng của nền san hô và tương tác giữa sự, Bộ Quốc phòng kết cấu công trình và nền san hô. 8 Luận chứng khoa học về mô hình Trường Đại học Khoa GS.TS Nguyễn Cao Huần quản lý và phát triển bền vững đới học Tự nhiên, Đại học bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quốc gia Hà Nội Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 9 Nghiên cứu sàng lọc các chất có Viện Hoá học các Hợp PGS.TS. Châu Văn Minh hoạt tính sinh học theo định hướng chất thiên nhiên, Viện kháng sinh, gây độc tế bào và Khoa học và Công nghệ chống ôxy hoá từ sinh vật biển Việt Nam nhằm tạo các sản phẩm có giá trị dược dụng. 10 Cơ sở khoa học về vấn đề khai Trung tâm Luật biển và PGS.TS Nguyễn Bá Diến thác chung trong các vùng biển Hàng hải Quốc tế, Đại theo Luật biển quốc tế và thực tiễn học Quốc gia Hà Nội Việt Nam. 11 Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, Viện Địa chất, Viện kiến tạo hiện đại và địa động lực Khoa học và Công nghệ Biển Đông, làm cơ sở khoa học Việt Nam cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh.
Đồng bộ tài khoản