Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 168/2003/Q -BTC NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c b sung, s a i m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V u tư, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các ơn v ư c giao nhi m v thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành trong c nư c t ch c th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo trình t , n i dung hư ng d n c a Quy trình này. Nguy n Công Nghi p ( ã ký) QUY TRÌNH
 2. TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 168/2003/Q -BTC ngày 07 tháng10 năm 2003 c a B Tài chính) Ph n 1: QUY NNH CHUNG I. YÊU C U TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH: 1. D án u tư xây d ng cơ b n sau khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao ưa vào s d ng, ch m nh t là 12 tháng i v i d án quan tr ng qu c gia, 9 tháng i v i d án nhóm A, 6 tháng i v i d án nhóm B, C, ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán v n u tư, trình ngư i có thNm quy n phê duy t; i v i d án có nh ng h ng m c công trình có th ưa vào khai thác, s d ng c l p, sau khi hoàn thành bàn giao, ch m nh t là 3 tháng ch u tư ph i hoàn thành báo cáo quy t toán h ng m c công trình, trình ngư i có thNm quy n phê duy t. 2. Th i gian th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán (tính t ngày cơ quan ch trì thNm tra nh n h sơ h p l ) t i a là 4 tháng i v i d án quan tr ng qu c gia, 3 tháng i v i d án nhóm A, 4 tháng i v i các d án còn l i, 2 tháng i v i d án có t ng m c u tư dư i 1 t ng và h ng m c công trình c l p. 3. Căn c phân c p, u quy n theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán, cơ quan chuyên môn thu c c p phê duy t t ch c thNm tra ho c thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán theo các quy nh t i Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư c a B Tài chính. 4. Công tác thNm tra quy t toán ph i tuân th Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, các ch hư ng d n phù h p v i t ng th i kỳ th c hi n d án; áp d ng úng ch , tiêu chuNn, nh m c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và các quy nh c a pháp lu t. Cơ quan ch trì thNm tra trình c p có thNm quy n và ngh các cơ quan ch c năng qu n lý chuyên ngành xem xét, gi i quy t nh ng ki n ngh , vư ng m c liên quan n quy t toán v n u tư d án. 5. Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán ph i b o m tính úng n, chính xác, trung th c, khách quan. T ch c ki m toán, cơ quan chuyên môn th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán, cán b tr c ti p thNm tra ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung, k t qu ã th c hi n. II. PH M VI ÁP D NG: Quy trình thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành hư ng d n chi ti t trình t , n i dung các bư c thNm tra báo cáo quy t toán theo Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư c a B Tài chính. Quy trình ư c áp d ng cho các ơn v th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán, c th như sau:
 3. 1. i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n Ngân sách nhà nư c: V u tư (B Tài chính) ch trì t ch c thNm tra quy t toán; trình B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư. 2. i v i các d án còn l i: ngư i có thNm quy n phê duy t d án u tư ng th i là ngư i phê duy t quy t toán v n u tư d án; cơ quan chuyên môn th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán, trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư theo quy nh sau: - D án trung ương qu n lý: ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư d án quy t nh ơn v ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm tra; - D án a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) qu n lý: S Tài chính - V t giá ch trì t ch c thNm tra; - D án c p qu n, huy n, thành ph thu c t nh qu n lý: Phòng Tài chính ch trì t ch c thNm tra. Riêng i v i các d án thu c i m 1 nêu trên, các B , ngành, a phương qu n lý d án t ch c ki m tra, xác nh s li u ngh quy t toán trư c khi g i trình B Tài chính thNm tra và phê duy t theo quy nh t i Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư. III. L P K HO CH TH M TRA: 1. Hàng năm, căn c danh m c d án hoàn thành trong năm k ho ch, danh m c h sơ d án trình duy t quy t toán c a các ch u tư và biên ch cán b c a ơn v ; cơ quan ch trì thNm tra quy t toán l p k ho ch thNm tra quy t toán d án theo các hình th c: - D án do cơ quan chuyên môn tr c ti p thNm tra báo cáo quy t toán, - D án thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán; sau ó cơ quan chuyên môn th c hi n ki m tra l i. 2. Căn c k ho ch thNm tra hàng năm, th i gian th c hi n thNm tra quy t toán quy nh, cơ quan thNm tra tri n khai thNm tra quy t toán i v i t ng d án c th . IV. TRÌNH T TH C HI N TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ D ÁN HOÀN THÀNH: Trình t thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo 4 bư c như sau: Bư c 1: Ti p nh n, ki m tra h sơ báo cáo quy t toán: Khi nh n ư c T trình ngh thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư d án (h ng m c công trình) hoàn thành c a ch u tư g i n, cơ quan chuyên môn thu c c p phê duy t quy t toán b trí l ch làm vi c v i Ch u tư ti p nh n và ki m tra h sơ báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh.
 4. - Trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, ph i ki m tra xong h sơ báo cáo quy t toán, l p phi u giao nh n và có ý ki n b ng văn b n ngh hoàn ch nh báo cáo, b sung các tài li u còn thi u. Bư c 2: Xác nh hình th c t ch c th m tra quy t toán: Cơ quan chuyên môn nghiên c u, xem xét h sơ báo cáo quy t toán v n u tư d án, xác nh hình th c thNm tra quy t toán phù h p i v i t ng d án; báo cáo c p có thNm quy n quy t nh l a ch n m t trong hai hình th c sau: 1. Cơ quan chuyên môn tr c ti p t ch c thNm tra báo cáo quy t toán, 2. Thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán, sau ó cơ quan chuyên môn th c hi n ki m tra l i. Th i gian cơ quan chuyên môn xác nh và và trình c p phê duy t quy t toán quy t nh hình th c thNm tra báo cáo quy t toán c a d án không quá 5 ngày làm vi c. Trư ng h p trong quá trình th c hi n d án, Ch u tư có văn b n ngh ư c thuê ki m toán báo cáo quy t toán h ng m c công trình hoàn thành; căn c h sơ pháp lý và i u ki n c th c a d án, cơ quan chuyên môn trình ngư i có thNm quy n cho phép ki m toán báo cáo quy t toán h ng m c công trình và toàn b d án. Bư c 3: T ch c th m tra quy t toán: i v i d án ư c phép thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán, ch u tư (BQLDA) ph i t ch c l a ch n nhà th u th c hi n ki m toán theo quy nh c a Quy ch u th u. Căn c k ho ch ư c duy t, qu th i gian thNm tra quy t toán theo quy nh và c i m, tình hình c th c a d án; cơ quan ch trì thNm tra quy t toán t ch c thNm tra quy t toán v n u tư d án; Trư ng h p c n thi t, ơn v ch trì t ch c thNm tra trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p T tư v n thNm tra quy t toán. Th i gian, n i dung thNm tra th c hi n theo quy nh c a Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư và quy nh c th t i Ph n II c a Quy trình này. Bư c 4:T ng h p báo cáo th m tra và trình c p có th m quy n phê duy t quy t toán v n u tư d án: Căn c k t qu thNm tra c a cán b chuyên môn và báo cáo ki m toán (n u có), cơ quan ch trì thNm tra t ng h p báo cáo k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án, l p h sơ trình ngư i có thNm quy n phê duy t. Th i gian t ng h p báo cáo trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư d án không quá 1 tháng. Ph n 2:
 5. QUY NNH C TH I. TI P NH N, KI M TRA H SƠ BÁO CÁO QUY T TOÁN: Khi nh n ư c nh n h sơ báo cáo quy t toán v n u tư d án, (h ng m c công trình) hoàn thành c a Ch u tư (BQLDA) trình duy t, theo phân c p và nhi m v ư c giao, cơ quan ch trì thNm tra quy t toán ti p nh n, ki m tra h sơ báo cáo quy t toán theo các n i dung sau: 1. Ki m tra tính pháp lý v th t c hành chính, n i dung h sơ báo cáo quy t toán và văn b n trình duy t quy t toán c a ch u tư. Xem xét vi c ch p hành c a ch u tư v th i gian hoàn thành báo cáo, trình cơ quan thNm tra và phê duy t quy t toán theo úng phân c p và thNm quy n. 2. Ki m tra n i dung báo cáo quy t toán v n u tư d án do ch u tư l p, i chi u v i bi u m u quy nh; các h sơ, tài li u liên quan thNm tra báo cáo quy t toán theo quy nh. 3. L p phi u giao nh n h sơ; hư ng d n ch u tư hoàn thi n, b sung n i dung báo cáo và h sơ, tài li u còn thi u. II. XÁC NNH HÌNH TH C T CH C TH M TRA QUY T TOÁN xác nh hình th c thNm tra quy t toán thích h p c n nghiên c u c th h sơ báo cáo quy t toán v n u tư, quá trình th c hi n u tư, m c ph c t p c a d án; c i m b máy qu n lý c a ch u tư và l c lư ng cán b c a cơ quan chuyên môn th c hi n thNm tra quy t toán. Vi c xác nh hình th c thNm tra có th ư c th c hi n ngay trong giai o n th c hi n d án ho c sau khi k t thúc d án, ch u tư ã l p xong báo cáo quy t toán toàn b d án g i cơ quan thNm tra, phê duy t. Căn c i u ki n c th và c i m t ch c qu n lý th c hi n d án, ng th i xem xét ngh c a ch u tư, cơ quan ch trì thNm tra quy t toán xu t phương án thNm tra, trình c p có thNm quy n phê duy t quy t toán quy t nh hình th c thNm tra theo m t trong hai hình th c sau: 1. Hình th c th nh t: Cơ quan chuyên môn thu c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán tr c ti p thNm tra báo cáo quy t toán. Căn c k ho ch thNm tra ư c phê duy t, h sơ báo cáo quy t toán và i u ki n c th c a d án, cơ quan chuyên môn thu c c p phê duy t quy t toán t ch c b máy có nghi p v chuyên môn phù h p th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán. Trư ng h p i v i các d án ph c t p, xét th y c n thi t, cơ quan ch trì thNm tra quy t toán trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán thành l p T tư v n th c hi n thNm tra báo cáo quy t toán. Thành viên tham gia t tư v n thNm tra quy t toán g m có: + Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán,
 6. + Cơ quan thanh toán ho c cho vay v n, + Các cơ quan qu n lý u tư và xây d ng, + Cơ quan qu n lý chuyên ngành có liên quan, + i di n ch u tư. 2 Hình th c th hai: Thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán; sau ó, cơ quan chuyên môn th c hi n ki m tra l i. 2.1. Hình th c thuê t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo quy t toán, có th ư c xác nh trong giai o n th c hi n d án: i v i nh ng d án l n, có nhi u h ng m c công trình, cơ quan chuyên môn xem xét ngh c a ch u tư, trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán cho phép ki m toán ngay khi các h ng m c công trình hoàn thành và ki m toán toàn b d án. 2.2. Căn c văn b n cho phép ki m toán báo cáo quy t toán c a c p có thNm quy n, m c chi phí ki m toán xác nh theo Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư c a B Tài chính, ch u tư (BQLDA) t ch c l a ch n ơn v ki m toán c l p có năng l c và tư cách pháp nhân theo quy nh c a Quy ch u th u. T ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư d án theo h p ng ki m toán ký v i ch u tư, th c hi n y các n i dung thNm tra báo cáo quy t toán theo yêu c u và phát hành báo cáo ki m toán úng th i gian quy nh. 2.3. Cơ quan ch c năng th c hi n ki m tra báo cáo quy t toán v n u tư ã ư c ki m toán: cơ quan chuyên môn th c hi n ki m tra theo các n i dung quy nh t i i m 9, m c III. III. N I DUNG TH M TRA BÁO CÁO QUY T TOÁN: Căn c quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t quy t toán và k ho ch thNm tra ư c duy t, cơ quan chuyên môn thu c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán (ho c T tư v n thNm tra quy t toán) tr c ti p thNm tra báo cáo quy t toán d án, h ng m c công trình hoàn thành. Các n i dung thNm tra bao g m: 1. ThNm tra h sơ pháp lý c a d án: 1.1. Ki m tra, i chi u danh m c, trình t th c hi n các văn b n pháp lý liên quan n quá trình u tư xây d ng d án so v i các quy nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u. 1.2. ThNm tra tính pháp lý c a các văn b n, h sơ k thu t, h sơ kinh t liên quan n d án. Xem xét vi c ch p hành các nguyên t c, n i dung quy nh c a các lo i văn b n: Trình t l p và duy t văn b n; n i dung c a văn b n, thNm quy n phê duy t văn b n.
 7. 1.3. Ki m tra tính pháp lý và vi c th c hi n Quy ch u th u, h p ng kinh t gi a ch u tư ký v i các bên nh n th u tư v n, xây d ng, cung c p và l p t thi t b theo các i u ki n c a gói th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh c a Pháp l nh H p ng kinh t . 1.4. Ki m tra i chi u v quy mô, công su t c a d án sau khi xây d ng hoàn thành ngh quy t toán so v i các n i dung c a quy t nh u tư. 1.5. Nh n xét, ánh giá: - Vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong quá trình u tư xây d ng d án, như: Quy t nh u tư, các th t c th c hi n d án, hình th c qu n lý d án, phương th c xây d ng, mua s m, l p t thi t b , nghi m thu bàn giao cho ơn v s d ng và quy t toán v n u tư d án. - Vi c ch p hành các quy nh và th c hi n ch c năng c a các cơ quan liên quan trong quá trình qu n lý u tư xây d ng (ch u tư, BQL d án, ơn v tư v n, nhà th u, cơ quan thanh toán, cho vay v n) theo cơ ch qu n lý u tư, xây d ng và quy nh c a pháp lu t. 2. ThNm tra ngu n v n u tư c a d án: 2.1. ThNm tra ngu n v n u tư: - i chi u ngu n v n u tư và ti n ã th c hi n theo quy t nh u tư so v i k ho ch u tư th c hi n hàng năm; ki m tra cơ c u v n và s v n u tư th c hi n, thanh toán c a t ng lo i ngu n v n qua các năm. - Ki m tra vi c qu n lý và s d ng ngo i t , xác nh th i i m tính quy i t giá ngo i t ra ng Vi t Nam theo ch quy nh, i v i các d án có v n nư c ngoài (v n vay, vi n tr ) ho c d án s d ng v n trong nư c mua máy móc, thi t b , v t tư c a nư c ngoài. - Phân tích, so sánh cơ c u v n u tư th c hi n (xây l p, thi t b , chi phí khác) v i cơ c u v n ư c xác nh trong t ng m c v n u tư và t ng d toán ư c duy t. 2.2. ThNm tra s v n u tư th c hi n hàng năm - Ki m tra s li u báo cáo v hình th c hi n k ho ch v n u tư hàng năm so v i k ho ch ư c duy t; - i chi u s li u v n thanh toán hàng năm c a ch u tư và cơ quan thanh toán, cho vay v n; - Ki m tra vi c i u ch nh tăng, gi m v n u tư c a d án ã ư c c p có thNm quy n cho phép so v i ch và thNm quy n quy nh. 2.3. Nh n xét, ánh giá:
 8. - Nh n xét vi c c p phát thanh toán, cho vay, ti n thi công th c t v i ti n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; vi c qu n lý và s d ng các lo i ngu n v n u tư c a d án. - ánh giá vi c ch p hành các quy nh v vi c c p phát, cho vay, vi c quy i ngu n v n ngo i t ra ng Vi t Nam (n u có). 3. ThNm tra chi phí u tư: 3.1. ThNm tra chi phí xây l p: 3.1.1. i v i gói th u th c hi n theo phương th c ch nh th u: - ThNm tra th t c pháp lý c a vi c ch nh th u, i tư ng ư c ch nh th u, thNm quy n c a c p quy t nh ch nh th u theo Quy ch u th u hi n hành. - Ki m tra giá tr kh i lư ng th c hi n ã nghi m thu ngh quy t toán c a công trình (ho c h ng m c công trình) v i d toán ư c duy t; xác nh giá tr chênh l ch (tăng, gi m) và nguyên nhân d n n thay i, b sung, phát sinh ho c do chênh l ch giá). - Ki m tra kh i lư ng phát sinh theo biên b n nghi m thu phù h p v i b n v hoàn công và quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n. - Ki m tra ch ng lo i v t li u ã s d ng ư c nghi m thu ngh quy t toán so v i thi t k , d toán ư c duy t. - Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c theo các n i dung như: + Vi c áp d ng nh m c, ơn giá XDCB c a Nhà nư c ban hành trong t ng th i kỳ; + Th c hi n các quy nh v giá v t li u, nhân công, v n chuy n v t li u tính chênh l ch giá; + Áp d ng các h s v trư t giá, ph phí i v i t ng lo i chi phí: v t li u, nhân công, máy xác nh giá tr quy t toán c a kh i lư ng hoàn thành. - Xác nh giá tr quy t toán c a kh i lư ng hoàn thành sau thNm tra quy t toán, chênh l ch (tăng, gi m) so v i ngh quy t toán. Yêu c u l p b ng tính toán chi ti t và thuy t minh rõ lý do các kho n chênh l ch. 3.1.2. i v i gói th u th c hi n theo phương th c u th u: i v i các h ng m c, kh i lư ng xây l p th c hi n theo phương th c u th u. N i dung thNm tra theo 2 trư ng h p như sau: 3.1.2.1. Trư ng h p gói th u th c hi n theo phương th c u th u, h p ng tr n gói, n i dung thNm tra c th như sau:
 9. - ThNm tra kh i lư ng và giá tr xây l p ngh quy t toán so v i kh i lư ng và giá trúng th u, trên cơ s nghi m thu kh i lư ng phù h p v i h sơ trúng th u. - Ki m tra ch ng lo i v t tư, v t li u s d ng ư c nghi m thu ngh quy t toán so v i yêu c u v lo i v t tư, v t li u có trong h sơ m i th u, d toán trúng th u ư c duy t. 3.1.2.2. Trư ng h p gói th u th c hi n theo phương th c u th u, h p ng có i u ch nh giá, n i dung thNm tra bao g m: - ThNm tra kh i lư ng và giá tr xây l p ngh quy t toán so v i kh i lư ng và giá trúng th u, trên cơ s nghi m thu kh i lư ng phù h p v i h sơ trúng th u. - Ki m tra ch ng lo i v t tư, v t li u s d ng ư c nghi m thu ngh quy t toán so v i h sơ m i th u, d toán trúng th u ư c duy t. - ThNm tra kh i lư ng phát sinh ư c c p có thNm quy n duy t b sung do thay i thi t k , thay i d toán do trư t giá v t tư, nhân công và các ch c a Nhà nư c cho phép. Kh i lư ng phát sinh theo biên b n nghi m thu phù h p v i b n v hoàn công, theo ơn giá trúng th u, giá tr gói th u ư c c p có thNm quy n duy t i u ch nh. 3.1.3. Nh n xét, ánh giá s tuân th và tính h p lý, h p pháp trong vi c áp d ng các nh m c, ơn giá, d toán; ánh giá vi c ch p hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u c a ch u tư, các nhà th u và c a các cơ quan qu n lý th c hi n d án. 3.2. ThNm tra chi phí thi t b : 3.2.1. i v i gói th u th c hi n theo phương th c ch nh th u: - ThNm tra th t c pháp lý c a vi c ch nh th u, thNm quy n c a c p quy t nh ch nh th u theo các quy nh c a Quy ch u th u. - ThNm tra tính h p lý, phù h p v danh m c, ch ng lo i, ngu n g c xu t x , ch t lư ng, giá c thi t b ư c nghi m thu ngh quy t toán so v i d toán chi phí thi t b ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ki m tra vi c ch p hành các i u kho n ký k t trong các h p ng kinh t gi a Ch u tư và ơn v cung ng thi t b ; - ThNm tra giá tr thi t b theo các n i dung như: + Giá g c thi t b (n u là giá tr thi t b nh p khNu b ng ngo i t ph i tính chuy n i ra ng Vi t Nam); + Chi phí v n chuy n thi t b t nơi mua v n chân công trình; + Chi phí kho bãi, b o qu n, b o dư ng thi t b ;
 10. + Chi phí b o hi m thi t b , phí ngo i thương (n u có) i v i thi t b nh p khNu + i v i thi t b c n l p: Chi phí gia công, l p t thi t b ki m tra theo d toán ư c duy t và ư c nghi m thu úng quy nh. - Xác nh giá tr thi t b sau khi thNm tra quy t toán; báo cáo k t qu thNm tra ph i thuy t minh rõ lý do các kho n tăng, gi m so v i giá tr ngh quy t toán. Yêu c u l p b ng tính toán chi ti t và thuy t minh rõ lý do t ng kho n chênh l ch. 3.2.2. i v i gói th u th c hi n theo phương th c u th u: - ThNm tra tính pháp lý vi c t ch c u th u, th c hi n h p ng mua s m thi t b , thNm quy n c a c p quy t nh trúng th u theo các quy nh c a Quy ch u th u. - ThNm tra danh m c thi t b , ch ng lo i, công su t, ch t lư ng ngu n g c thi t b ư c nghi m thu so v i các ch tiêu các lo i thi t b theo gói th u ho c d án ã ghi trong h sơ m i th u, quy t nh trúng th u, h p ng cung ng và l p t thi t b . 3.2.3. Nh n xét, ánh giá: Qua thNm tra có nh n xét v vi c ch p hành các quy nh theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u c a ch u tư, các nhà th u và các cơ quan qu n lý u tư và xây d ng trong quá trình cung ng v t tư, thi t b. 3.3. ThNm tra chi phí khác: 3.3.1. ThNm tra tính pháp lý i v i các kho n chi phí khác: - Ki m tra tính pháp lý th c hi n các kho n m c chi phí khác c a d án v các m t như: Tính phù h p c a d toán chi phí v i n i dung d án, thNm quy n phê duy t d toán, i chi u, so sánh v i quy nh c a Nhà nư c; vi c ch p hành các quy nh v u th u th c hi n chi phí, ho c mua s m theo ch quy nh c a Nhà nư c. - ThNm tra các kho n chi phí khác c a d án ã th c hi n trong các giai o n u tư d án b ng cách so sánh giá tr ngh quy t toán c a t ng lo i chi phí so v i d toán ư c duy t và ch , tiêu chuNn, nh m c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. - Phân nh theo tính ch t chi phí có phương pháp thNm tra phù h p: + i v i các chi phí tính theo t l %, ki m tra các i u ki n quy nh trong vi c áp d ng các nh m c xác nh chi phí c a t ng lo i công vi c. + i v i các chi phí tính theo d toán chi ti t, c n xem xét i chi u giá tr thanh toán v i d toán ư c duy t, ánh giá m c h p lý c a các chi phí. + i v i chi phí qu n lý d án: Căn c các quy nh c a Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư t ngu n v n NSNN thNm tra quy t toán. 3.3.2. N i dung thNm tra
 11. Chi ti t n i dung các kho n chi phí khác th c hi n theo giai o n u tư và xây d ng d án như sau: - Giai o n chuNn b u tư: + Chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư; + Chi phí và l phí thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi c a d án; + Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; chi phí tuyên truy n qu ng cáo d án và các chi phí khác. - Giai o n th c hi n d án: + Chi phí kh i công công trình (n u có); + Chi phí n bù và t ch c th c hi n n bù t ai, hoa màu, di chuy n dân cư và các công trình trên m t b ng xây d ng; chi phí cho công tác tái nh cư và ph c h i ( i v i d án có yêu c u tái nh cư và ph c h i); + Ti n thuê t ho c ti n chuy n quy n s d ng t; + Chi phí rà phá bom mìn; + Chi phí kh o sát, thi t k công trình, mô hình thí nghi m (n u có); + Các chi phí và l phí thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t - thi công, t ng d toán công trình; thNm nh k t qu u th u, l phí a chính, l phí xây d ng, chi phí ánh giá, giám sát u tư + Chi phí b o v an toàn, b o v môi trư ng trong quá trình xây d ng công trình (n u có); + Chi phí b o hi m công trình; + Các chi phí l p h sơ m i th u, chi phí phân tích ánh giá k t qu u th u xây l p, mua s m thi t b , chi phí giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . + Chi phí Ban qu n lý d án: Th c hi n thNm tra theo quy nh t i Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p, qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t ngu n v n NSNN. - Giai o n k t thúc xây d ng ưa d án vào s d ng: + Chi phí tháo d công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công, nhà t m; (chú ý tr giá tr thu h i gi m chi phí); + Chi phí thu d n v sinh công trình; t ch c nghi m thu, khánh thành và bàn giao công trình;
 12. + Chi phí ào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý (n u có); + Chi phí thuê chuyên gia v n hành và s n xu t trong th i gian ch y th (n u có); + Chi phí nguyên li u, năng lư ng và nhân l c cho quá trình ch y th không t i và có t i (chú ý tr giá tr s n phNm thu h i ư c gi m chi phí); + Chi phí Ban qu n lý d án: th c hi n thNm tra theo quy nh t i Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p, qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án t ngu n v n NSNN. + Chi phí tính quy iv n u tư. + Chi phí thuê ki m toán, chi phí thNm tra và phê duy t quy t toán. Trư ng h p chi phí khác th c hi n u th u: ThNm tra chi phí th c hi n nghi m thu ngh quy t toán c a các kho n m c so v i giá tr chi phí theo h sơ trúng th u ư c duy t. Báo cáo k t qu thNm tra ph i thuy t minh rõ lý do t ng kho n kho n tăng, gi m và l p b ng tính toán chi ti t kèm theo. 3.3.3. Nh n xét, ánh giá: Qua thNm tra có nh n xét, ánh giá vi c ch p hành các quy nh v qu n lý chi phí theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u, các quy nh v ch qu n lý tài chính trong t ng th i kỳ c a ch u tư, các nhà th u và các cơ quan có liên quan trong quá trình qu n lý th c hi n d án. 3.4. Trư ng h p gói th u ho c d án th c hi n theo H p ng thi t k - Cung ng thi t b v t tư - Xây d ng (H p ng EPC): i v i gói th u ho c d án th c hi n theo H p ng EPC, yêu c u thNm tra toàn b chi phí th c hi n t kh o sát thi t k , mua s m v t tư, thi t b , xây l p cho n khi hoàn thành bàn giao công trình theo n i dung h p ng ã ký k t, phù h p v i các quy t nh phê duy t thi t k , d toán ho c giá trúng th u, cùng các i u kho n khác ghi trong h p ng. ThNm tra giá tr h p ng EPC ã ư c xác nh trên cơ s h sơ yêu c u c a Ch u tư (ho c h sơ m i th u); m c áp ng yêu c u c a nhà th u trúng th u và k t qu thương th o, àm phán h p ng; c th trong 2 trư ng h p như sau: - Trư ng h p u th u th c hi n d án, gói th u: Theo giá tr h p ng EPC ã xác nh trên cơ s giá trúng th u, ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. - Trư ng h p ch nh th u th c hi n d án, gói th u: Theo giá tr h p ng EPC xác nh khi ký h p ng, trên cơ s d ki n chi phí th c hi n trong h sơ yêu c u c a Ch u tư phù h p v i các quy t nh phê duy t thi t k , d toán.
 13. Căn c vào hình th c th c hi n, giá tr c a h p ng EPC và các i u kho n ghi trong h p ng; h sơ thanh toán và nghi m thu quy t toán, thNm tra các chi phí trong các trư ng h p trên theo các n i dung nêu m c 3.1, 3.2. 3.5. ThNm tra chi phí i v i h ng m c công trình hoàn thành: ThNm tra các chi phí xây d ng h ng m c công trình cũng th c hi n theo hư ng d n thNm tra chi phí t i các m c 3.1, 3.2, 3.3 nêu trên v chi phí xây l p, thi t b và chi phí khác có liên quan tr c ti p c a h ng m c công trình ngh quy t toán; n khi quy t toán toàn b d án s thNm tra và phân b toàn b chi phí khác c a d án cho các h ng m c công trình xác nh giá tr tài s n. 4. ThNm tra chi phí u tư không tính vào giá tr tài s n: 4.1. ThNm tra tính pháp lý c a các chi phí u tư ngh không tính vào giá tr tài s n v các m t: N i dung chi phí, nguyên nhân và căn c ngh không tính chi phí vào giá tr tài s n; thNm quy n c a c p cho phép ư c quy t toán chi phí u tư th c hi n nhưng không tính vào giá tr tài s n. 4.2. N i dung thNm tra: - ThNm tra các kho n chi phí ch u tư ngh không tính vào giá tr tài s n công trình theo ch hi n hành c a Nhà nư c. - ThNm tra các chi phí thi t h i do các nguyên nhân b t kh kháng ư c phép không tính vào giá tr tài s n theo các n i dung như: + Xác nh úng theo các nguyên t c, th t c quy nh c a Nhà nư c v chi phí thi t h i; + Giá tr thi t h i theo Biên b n xác nh ph i ư c ch u tư, ơn v nh n th u, cơ quan tư v n giám sát ki m tra, xác nh n và ki n ngh x lý. + i chi u ki n ngh x lý thi t h i c a t ch c B o hi m. Xem xét m c b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) gi m chi phí u tư. - Xác nh chi phí thi t h i ư c c p có thNm quy n quy t nh hu b , cho phép không tính vào giá tr tài s n. C n ki m tra i chi u gi a biên b n xác nh kh i lư ng hu b th c t v i quy t nh cho phép hu b c a c p có thNm quy n. 4.3. Nh n xét, ánh giá vi c ch p hành các nguyên t c, th t c quy nh c a Nhà nư c v gi i quy t thi t h i; thNm quy n c a ngư i cho phép hu b . 5. ThNm tra xác nh giá tr tài s n bàn giao cho ơn v s d ng: 5.1. Căn c k t qu thNm tra chi phí u tư c a d án, xác nh giá tr tài s n công trình hình thành sau u tư. 5.2. Tính phân b chi phí khác cho các h ng m c công trình:
 14. Phân b chi phí khác cho các h ng m c công trình theo nguyên t c: + Lo i chi phí khác liên quan tr c ti p n h ng m c công trình nào thì phân b toàn b cho h ng m c công trình ó. + Lo i chi phí khác phân b theo t l , như: Chi phí ch y th có t i và không t i sau khi ã tr các kho n thu ư c do ch y th thì phân b cho máy móc thi t b c n l p theo t l v n l p t, v n thi t b c n l p c a t ng i tư ng, t ng h ng m c trên t ng s v n l p t, v n thi t b c n l p c a các i tư ng, các h ng m c. + Lo i chi phí khác liên quan n toàn b d án như chi phí ban qu n lý, nghi m thu, b o hi m ư c phân b cho t t c các i tư ng là tài s n c nh theo t l phân b : T ng chi phí khác c n phân b /T ng chi phí xây d ng, l p t, thi t b c a d án, h ng m c công trình. i v i d án u tư có th i gian th c hi n trên 36 tháng ph i tính quy i v n u tư hàng năm v m t b ng giá t i th i i m nghi m thu, bàn giao công trình cho ơn v s d ng. Ki m tra vi c tính quy i v n u tư theo hư ng d n c a B Xây d ng. 5.3. Xác nh chi phí u tư hình thành tài s n, bao g m: - Chi phí u tư hình thành tài s n c nh, - Chi phí u tư hình thành tài s n lưu ng. Xác nh chi phí u tư thành tài s n c n phân bi t TSC vô hình và h u hình theo các quy nh v chuNn m c tài s n c nh c a B Tài chính. c bi t chú ý n các kho n không tính vào giá tr TSC , thì ph i tính vào chi phí qu n lý ho c ư c coi là kho n chi phí tr trư c dài h n. 5.4. Xác nh giá tr , danh m c tài s n bàn giao cho các i tư ng qu n lý ơn v qu n lý, s d ng. - Xác nh toàn b TSC s d ng c a ơn v Ch u tư và TSC hình thành qua u tư bàn giao cho ơn v s d ng: Căn c quy mô, tính ch t tài s n hình thành xác nh danh m c tài s n: như v t ki n trúc, dây chuy n s n xu t, máy móc thi t b . - Ki m tra theo t ng i tư ng tài s n. Riêng nh ng tài s n ph c v qu n lý c a Ch u tư thì ph i xác nh chính xác nguyên giá, giá tr còn l i; ánh giá và có phương án x lý thu h i, gi m chi phí u tư công trình. 6. ThNm tra xác nh công n , v t tư thi t b t n ng sau khi quy t toán: 6.1. ThNm tra xác nh công n : - Ki m tra t ng s v n ã thanh toán cho d án; xác nh s v n thanh toán các nhà th u theo các h ng m c, kho n m c chi phí th c hi n ngh quy t toán;
 15. - Căn c s li u các kho n m c chi phí ã ư c xác nh sau khi thNm tra quy t toán, s v n ã thanh toán và tình hình công n báo cáo c a ch u tư, xác nh các kho n n ph i thu, ph i tr gi a ch u tư và các ơn v , cá nhân có liên quan. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý i v i các kho n ti n v n thu ư c chưa n p ngân sách, s dư ti n g i, ti n m t. ThNm tra c n xác nh rõ t ng kho n n ph i thu, n ph i tr theo úng i tư ng, úng th c t và ki n ngh các bi n pháp x lý. 6.2. Ki m tra, xác nh giá tr v t tư, thi t b t n ng: - Ki m tra giá tr v t tư, thi t b t n ng theo s k toán, i chi u v i s li u ki m kê th c t ; - Các lo i v t tư thi t b mua s m ph i theo d toán ư c duy t, vi c qu n lý s d ng ph i theo quy nh riêng c a t ng lo i, - Các lo i v t tư thi t b ư c tính toán, ánh giá úng s lư ng, úng giá tr th hi n trên báo cáo quy t toán. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý c a ch u tư i v i giá tr v t tư, thi t b t n ng. 6.3. Ki m tra giá tr tài s n c a Ban qu n lý d án: - Ki m tra giá tr tài s n c a Ban qu n lý d án theo s sách k toán, i chi u v i s li u ki m kê; - Xác nh giá tr còn l i các tài s n c a Ban qu n lý d án sau khi ã tính kh u hao theo th i gian s d ng. - Xem xét, ki n ngh phương án x lý i v i giá tr tài s n bàn giao cho ơn v khác ho c thanh lý. - Nh n xét, ánh giá v vi c qu n lý, b o qu n tài s n c a ch u tư, BQL d án. 7. Xem xét vi c th c hi n k t lu n c a các cơ quan thanh tra, ki m tra: i v i d án ã ư c các cơ quan thanh tra, ki m tra c a Nhà nư c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và có k t lu n; cơ quan ch trì thNm tra quy t toán xem xét các n i dung sau: 7.1. Xem xét vi c th c hi n các k t lu n c a cơ quan thanh tra, ki m tra; 7.2. Xem xét các ki n ngh c a ch u tư, BQL d án v các v n ư c các cơ quan thanh tra, ki m tra k t lu n. 7.3. Ki n ngh c p có thNm quy n x lý các v n t n t i.
 16. 8. Xem xét, trình c p có thNm quy n gi i quy t ki n ngh c a ch u tư: 8.1. Căn c vào h sơ báo cáo quy t toán và k t qu thNm tra, xem xét, trình c p có thNm quy n gi i quy t các ki n ngh c a ch u tư trong vi c áp d ng chính sách, ch qu n lý xây d ng. 8.2. Xem xét, trình c p có thNm quy n gi i quy t các ki n ngh c a ch u tư v ngu n v n u tư c a d án, tài s n bàn giao cho các ơn v qu n lý. Trong quá trình thNm tra h sơ báo cáo quy t toán, xét th y c n thi t cơ quan thNm tra có th t ch c ki m tra th c t t i Ban qu n lý d án và hi n trư ng xây d ng công trình. 9. Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán th c hi n ki m tra báo cáo quy t toán ã ư c ki m toán: Trư ng h p c p phê duy t quy t toán quy t nh thuê t ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư d án, (h ng m c công trình): 9.1. T ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán theo trình t và báo cáo k t qu ki m toán theo các n i dung trên (t i m1- i m 8). 9.2. Cơ quan chuyên môn (ho c T tư v n thNm tra quy t toán) ki m tra báo cáo quy t toán v n u tư d án ã ư c ki m toán, n i dung ki m tra như sau: 9.2.1. Ki m tra vi c ch p hành trình t , n i dung ki m toán c a t ch c ki m toán theo quy nh. - Ki m tra tính pháp lý c a h p ng ki m toán, th i gian và th th c th c hi n ki m toán và công b báo cáo ki m toán d án. - Căn c n i dung h p ng ã ký gi a ch u tư và t ch c ki m toán, căn c báo cáo k t qu ki m toán, cơ quan ch c năng ki m tra, ánh giá trình t , n i dung thNm tra c a t ch c ki m toán th c hi n v tính y và phù h p theo quy nh. Trư ng h p ơn v ki m toán chưa th c hi n úng các quy nh v công tác thNm tra quy t toán, cơ quan ch trì thNm tra quy t toán trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy t toán yêu c u t ch c ki m toán c l p ki m toán b sung. 9.2.2. Ki m tra nh ng căn c pháp lý mà t ch c ki m toán s d ng ki m toán so v i quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng như: - H th ng cơ ch qu n lý, thanh toán v n u tư quy nh ư c áp d ng cho d án; - nh m c, ơn giá, các ch chính sách có liên quan theo quy nh c a Nhà nư c ã áp d ng cho d án; - Vi c tuân th các chuNn m c ki m toán, các nguyên t c ki m toán và các n i dung thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư XDCB theo quy nh.
 17. 9.2.3. Ki m tra, xem xét nh ng n i dung còn khác nhau gi a ngh quy t toán c a ch u tư và báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán c l p. - Cơ quan ch trì thNm tra xem xét nh ng n i dung chưa th ng nh t gi a Ch u tư và T ch c ki m toán, các ki n ngh gi i quy t c a ch u tư. - Nh ng vư ng m c v cơ ch chính sách, cơ quan ch trì thNm tra có văn b n ngh các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c có liên quan có ý ki n c th gi i quy t. 9.2.4. Nh n xét, ki n ngh . - Nh n xét v k t qu ki m toán báo cáo quy t toán c a t ch c ki m toán v n i dung, ch t lư ng ki m toán so v i yêu c u, quy nh v thNm tra báo cáo quy t toán. - Ki n ngh bi n pháp gi i quy t các t n t i c a d án sau khi quy t toán, - Ki n ngh v i các cơ quan liên quan v quá trình qu n lý u tư, th c hi n d án; nghiên c u s a i, b sung hoàn thi n cơ ch qu n lý. IV. T NG H P BÁO CÁO TH M TRA, TRÌNH DUY T QUY T TOÁN Căn c k t qu thNm tra quy t toán và báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán c l p (n u có), cơ quan chuyên môn thu c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán l p Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành, l p T trình và h sơ trình ngư i có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 1. Báo cáo k t qu thNm tra theo quy nh c a Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư. Cơ quan ch trì thNm tra quy t toán l p báo cáo thNm tra theo hư ng d n. Trư ng h p T tư v n ư c thành l p thNm tra báo cáo quy t toán v n u tư, báo cáo k t qu thNm tra ph i ư c toàn th các thành viên T công tác nh t trí ký tên, thông qua báo cáo và ch u trách nhi m v k t qu do mình th c hi n. 2. T trình k t qu thNm tra và ngh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo các n i dung, yêu c u ch y u như sau: - Khái quát toàn b d án, nh ng v n ã ư c c p có thNm quy n quy t nh trong quá trình u tư th c hi n d án; - Tóm t t k t qu các n i dung thNm tra ã th c hi n theo m c III nêu trên; - Ki n ngh gi i quy t các t n t i v ngu n v n u tư, tài s n và công n sau khi quy t toán d án; 3. H sơ trình duy t quy t toán bao g m: - T trình k t qu thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành
 18. - T trình xin phê duy t quy t toán Ch u tư kèm theo Báo cáo quy t toán v n u tư d án hoàn thành c a BQL d án. - T p các văn b n pháp lý có liên quan; - Báo cáo ki m toán, (n u có); - Báo cáo k t qu thNm tra quy t toán; - K t lu n c a các cơ quan Thanh tra, ki m tra i v i d án, (n u có); - Văn b n ngh gi i quy t các ki n ngh và t n t i c a d án ý ki n x lý, ch o c a c p quy t nh u tư (n u có), làm cơ s ngư i có thNm quy n xem xét khi phê duy t quy t toán v n u tư. - B n d th o Quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành. N i dung quy t nh phê duy t theo quy nh c a Thông tư hư ng d n quy t toán v n u tư.
Đồng bộ tài khoản