intTypePromotion=1

Quyết định số 168/2007/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 168/2007/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/2007/QĐ-BQP về việc chuẩn bị mặt bằng các dự án thuộc Đề án Đường tuần tra biên giới đất liền do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/2007/QĐ-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 168/2007/Q -BQP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHU N BN M T B NG CÁC D ÁN THU C ÁN Ư NG TU N TRA BIÊN GI I T LI N B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, ã s a i, b sung ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 313/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án quy ho ch xây d ng ư ng tu n tra biên gi i t li n giai o n 2006-2010 và nh ng năm ti p theo; Căn c Ngh nh s 30/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Theo ngh c a T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh n i dung, trình t , cách th c và m i quan h trong quá trình th c hi n công tác chuNn b m t b ng c a các d án thu c án ư ng tu n tra biên gi i. 2. Quy t nh này áp d ng i v i các Ch u tư, các cơ quan thNm nh d án, Tư v n kh o sát, thi t k , Tư v n giám sát, Nhà th u thi công, rà phá bom, mìn, v t n các d án thu c án ư ng tu n tra biên gi i, các cơ quan, ơn v có liên quan và a phương nơi có tuy n ư ng i qua. i u 2. Gi i thích t ng 1. Ph m vi chi m d ng vĩnh vi n, là d i t n m trong gi i h n gi a hai hàng c c gi i phóng m t b ng hai bên ư ng và dài theo su t chi u dài c a tuy n ư ng. 2. L trình ư ng b , là d i t n m trong gi i h n gi a hai hàng c c l gi i ư ng b hai bên ư ng và dài theo su t chi u dài c a tuy n ư ng. 3. Hành lang an toàn ư ng b , là ph n t d c hai bên ư ng b , n m gi a hàng c c l gi i ư ng b và hành c c gi i phóng m t b ng, nh m m b o an toàn giao thông và b o v công trình ư ng b . 4. t mư n thi công, là d i t tính t c c l gi i ư ng b n ch gi i c n s d ng trong thi công. Mép ngoài c a d i t này có th ư c ánh d u b ng hàng c c t m.
 2. i u 3. Ph m vi gi i phóng m t b ng 1. C c l gi i ư ng b 1.1. V trí c m c c a) Theo m t c t ngang tuy n: ư c c m tính t mép ngoài công trình (mép chân ta-luy ư ng p, mép nh ta-luy ư ng ào ho c mép ngoài các công trình khác thu c ư ng), xác nh b ng phương pháp o tr c ngang ra m i bên là 5 m; Trư ng h p công trình i qua th tr n, th t , c a khNu mà a phương ã phê duy t quy ho ch thì c m theo quy ho ch a phương. b) Theo chi u d c tuy n: ư ng qua khu dân cư, kho ng cách c m 200m/c c; ư ng qua khu v c ng ru ng, t r ng có canh tác, kho ng cách c m 500m n 1000m/c c; ư ng qua vùng r ng núi hi m tr , d c ư ng biên gi i, không c m c c l gi i ư ng b , khi c n thi t ch c m c c i di n; i v i công trình c u, c ng th c hi n theo i u 14 Ngh nh 186/2004/N -CP ngày 05/11/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; B t bu c c m c c t i gianh gi i hành chính các c p; có th c m b sung t i các v trí ư ng cong, c u, c ng b o m i u ki n gi i phóng m t b ng. 1.2. Quy cách c c a) Theo quy nh c a Tiêu chuNn ngành i u l báo hi u ư ng b 22TCN-237-01 (ban hành kèm theo Quy t nh s 4393/2001/Q -BGTVT ngày 20/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i); b) M t trư c có ch “M C L GI I” hư ng v phía ư ng, hai m t bên có ch “TTBG”; ch chìm sâu vào bê tông 3mm-5mm, cao 6cm, nét r ng 1cm, sơn màu ; c) Ph n c c n i phía trên m t t cao 40cm, sơn màu tr ng 4 m t, u c c cao 8cm, sơn màu . 2. C c gi i phóng m t b ng 2.1. V trí c m c c a) Theo m t c t ngang tuy n:
 3. ư c c m tính t mép ngoài công trình (mép chân ta-luy ư ng p, mép inh ta-luy ư ng ào, mép ngoài m c u ho c mép ngoài các công trình khác thu c ư ng), xác nh b ng phương pháp o tr c ngang ra m i bên là 3m; Trư ng h p công trình i qua th tr n, th t , c a khNu mà a phương ã phê duy t quy ho ch thì c m theo quy ho ch c a a phương. b) Theo chi u d c tuy n: ư ng qua khu v c th tr n, th t , c a khNu t 50m n 100m/c c. ư ng qua khu dân cư ph i n bù, b i thư ng kho ng 200m/c c. ư ng qua khu v c ng ru ng, t r ng t 500m n 1.000m/c c. i v i công trình c u: 5 m k t phía sau tư ng ch n t. c) B t bu c c m c c t i ranh gi i hành chính các c p; có th c m b sung t i các v trí ư ng cong, c u, c ng b o m i u ki n gi i phóng m t b ng. 2.2. Quy cách c c: a) Theo quy nh c a Tiêu chuNn ngành i u l báo hi u ư ng b 22TCN-237-01 (ban hành kèm theo Quy t nh s 4393/2001/Q -BGTVT ngày 20/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i); b) M t trư c có ch “GPMB” hư ng v phía ư ng, hai m t bên có ch “TTBG”; ch chìm sâu vào bê tông 3mm – 5mm, cao 6cm, nét r ng 1cm, sơn màu ; c) Ph n c c n i phía trên m t t cao 40cm (không tính ph n b c c), sơn màu tr ng 4 m t, y c c sơn màu cao 8cm. 3. M t s quy nh khác khi c m c c l gi i ư ng b , gi i phóng m t b ng 3.1. Cách c m c c: a) C c ph i ư c c m th ng úng, trên m t c t vuông góc v i tim tuy n; b) Sai s cho phép khi c m c c là 20cm; c) Toàn b h th ng c c l gi i ư ng b , gi i phóng m t b ng ph i ư c ánh d u trên b n , theo t a chính xác và phù h p v i biên b n bàn giao. d) nh ng v trí không th c m ư c c c, cho phép c m g i nơi có a hình n nh, nhưng ch ư c phép g i theo chi u d c tuy n và ph i có thuy t minh c th trong h sơ hoàn công gi i phóng m t b ng. Trên c c g i ghi kho ng cách g i c c và mũi tên ch chi u g i c c. 3.2. C m c c i v i ư ng i b :
 4. a) i v i ư ng i b ch c m c c gi i phóng m t b ng. b) V trí c m c c: Theo m t c t ngang tuy n: ư c c m tính t mép ngoài công trình xác nh b ng phương pháp o tr c ngang ra m i bên là 2m; Theo chi u d c tuy n: c m v n d ng m b o công tác gi i phóng m t b ng. c) Quy cách c c: c c g , kích thư c 5cm x 5cm x 50cm, u c c sơn màu trên chi u dài 8cm. 3.3. Th i gian c m c c: a) Hoàn thành trong th i h n 30 ngày, k t ngày d án ư c phê duy t; Trong trư ng h p c n c m c c g p gi i phóng m t b ng k p ti n , Ban qu n lý d án yêu c u ơn v tư v n c m c c t m b ng g , trư c th i gian nêu trên. Vi c c m c c t m ph i b o m i u ki n th c hi n gi i phóng m t b ng cho n khi c m xong c c bê tông c t thép. b) Khi a hình g p khó khăn vi c c m c c 1 bư c gây t n kém, ơn v tư v n ph i l p cương c m c c 2 bư c: Bư c 1: c m trư c khi ti n hành o c, ki m m công trình và tài s n trên t. Th c hi n c m c c t m b ng g v i s lư ng c n thi t, m b o cho công tác gi i phóng m t b ng; Bư c 2: c m c c bê tông c t thép theo quy nh. 3.4. ơn v th c hi n: Tư v n kh o sát, thi t k c a d án ch u trách nhi m c m c c; Trư ng h p c bi t, c n s d ng ơn v khác c m c c thì ph i có quy t nh c a c p trên Ch u tư 4. C c ranh gi i t mư n ph c v thi công 4.1. Quy cách c c: C c g có kích thư c 5cm x 5cm x 50cm, u c c sơn màu , trên chi u dài 8cm. 4.2. V trí c m c c: V n d ng c th theo a hình b o m xác nh ranh gi i t mư n. 4.3. Th i gian c m c c: Cùng v i th i gian phê duy t k ho ch thi công
 5. 4.4. ơn v th c hi n: Nhà th u thi công ch u trách nhi m c m c c. 5. S d ng b n trong th c hi n d án 5.1. Các lo i b n liên quan n qu n lý t ai, th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai, C th là s d ng h VN-2000, theo Quy t nh s 83/2000/Q -TTg ngày 12/7/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng h quy chi u và h t a qu c gia Vi t Nam. 5.2. i v i d án i qua vùng t lâm nghi p, không ph i n bù gi i phóng m t b ng s d ng b n t l không nh hơn 1/25.000. 5.3. i v i d án i qua khu v c nương r y, ng ru ng, nhà và v t ki n trúc, có n bù gi i phóng m t b ng s d ng b n t l 1/1.000. 5.4. T l b n , kh b n v thông báo hư ng tuy n và th hi n các n i dung khác giao do Ban qu n lý d án quy nh. i u 4. Công tác rà phá bom, mìn, v t n Công tác rà phá bom, mìn, v t n là m t h ng m c ư c tách thành m t gói th u c a d án, ư c t ch c tri n khai th c hi n theo các quy nh hi n hành c a B Qu c phòng. 1. Các bư c ti n hành 1.1. L p và thNm nh khái toán rà phá bom, mìn, v t n trong giai o n chuNn b u tư a) L p khái khoán: Ban qu n lý d án căn c vào h sơ kh o sát thi t k xác nh di n tích c n rà phá bom, mìn, v t n và nh m c ơn giá l p khai toán m c v n u tư theo Thông tư s 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 c a B Qu c phòng hư ng d n th c hi n Quy t nh s 96/2006/Q -TTg ngày 04/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và th c hi n công tác rà phá bom, mìn, v t n ; b) ThNm nh khái toán: t ng h p m c v n khái toán vào t ng m c u tư và cùng trình duy t v i bư c 1 c a d án. 1.2. Tri n khai rà phá bom, mìn, v t n trong giai o n th c hi n d án a) Bư c 1 – kh o sát, l p phương án k thu t thi công, d toán: Ban qu n lý d án ký h p ng v i Trung tâm công ngh x lý bom, mìn, v t n /B Tư l nh Công binh – ơn v ư c giao nhi m v kh o sát l p phương án rà phá bom, mìn, v t n ;
 6. ơn v kh o sát l p phương án rà phá bom, mìn, v t n , t ch c kh o sát hi n trư ng, l p phương án k thu t thi công – d toán và g i h sơ v B Tư l nh Công binh t ch c thNm nh, báo cáo B T ng tham mưu phê duy t; Sau khi B T ng tham mưu phê duy t, Ch u tư (Ban qu n lý d án) t ng h p d toán rà phá bom, mìn, v t n vào t ng d toán và cùng trình duy t v i bư c 2 c a d án. b) Bư c 2 – ký h p ng và t ch c thi công: Căn c vào quy t nh giao nhi m v c a B T ng tham mưu, Ban qu n lý d án ti n hành ký h p ng v i ơn v ư c ch nh thi công; ơn v thi công nh n m t b ng, l p k ho ch thi công báo cáo Ban qu n lý d án xem xét ch p thu n, hi p ng v i các cơ quan liên quan thi công theo h p ng ký k t; B tư l nh Công binh ch trì, ph i h p Ban qu n lý d án và các cơ quan ch c năng t ch c ki m tra giám sát thi công rà phá bom, mìn, v t n . 1.3. Nghi m thu, bàn giao a) Sau khi hoàn thnàh thi công, ơn v th c hi n báo cáo Ban qu n lý d án t ch c nghi m thu, thanh quy t toán; b) Ch u tư (Ban qu n lý d án) t ch c nghi m thu theo quy nh c a i u 34 Quy t nh s 95/2003/Q -BQP ngày 07/8/2003 c a B Qu c phòng ban hành Quy trình k thu t dò tìm, x lý bom, mìn, v t n (sau ây vi t t t là Quy t nh s 95/2003/Q -BQP ngày 07/8/2003) và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Qu c phòng, lưu tr h sơ cùng h sơ d án. 2. Ph m vi rà phá bom, mìn, v t n 2.1. Di n tích: Toàn b ph n t ư c gi i h n trong ph m vi c a c c l gi i ư ng b . 2.2 sâu: Áp d ng theo i u 5 Quy t nh s 95/2003/Q -BQP ngày 07/8/2003 là 3m. 2.3. Các trư ng h p c bi t: Áp d ng cho các công trình c u, c ng, kè… th c hi n theo i u 5 Quy t nh s 95/2003/Q -BQP ngày 07/8/2003. 3. Các h sơ c n có trong công tác rà phá bom, mìn, v t n Th c hi n y các lo i h sơ, văn b n theo Hư ng d n s 6312/QP ngày 13/12/2004 c a B Qu c phòng v áp d ng k thu t và nh m c d toán, dò tìm x lý bom, mìn, v t n và các hư ng d n c a Ban qu n lý d án.
 7. i u 5. Trình t , n i dung th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng 1. Quy trình chung 1.1. Thông báo d án: Căn c vào án ã ư c Chính ph phê duy t, k ho ch tri n khai c th , Ch u tư th c hi n thông báo d án (hư ng tuy n, th i gian kh i công, yêu c u gi i phóng m t b ng…) n y ban nhân dân các t nh có d án i qua a phương ch ng trong công tác gi i phóng m t b ng. 1.2. L p phương án t ng th gi i phóng m t b ng: a) Tư v n kh o sát, thi t k l p phương án t ng th gi i phóng m t b ng trong giai o n kh o sát, thi t k , l p d án u tư. N i dung th c hi n theo i u 51 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai (sau ây vi t t t là Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007). Trong quá trình th c hi n ơn v tư v n kh o sát, thi t k th ng nh t v i a phương xác nh sơ b phương án, khái toán cho công tác gi i phóng m t b ng. a phương th c hi n theo i u 51 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007; b) Trư ng h p a phương chưa th c hi n ư c phương án t ng th gi i phóng m t b ng, do yêu c u ti n thì Ban qu n lý d án ki m tra h sơ phương án, ưa s li u vào t ng m c u tư và cùng trình duy t v i bư c 1 c a d án. 1.3. Ký h p ng gi i phóng m t b ng v i a phương: Sau khi d án ư c phê duy t, Ban qu n lý d án ch o tư v n kh o sát, thi t k hoàn ch nh h sơ t ng th gi i phóng m t b ng, chuy n h sơ cho a phương và t ch c ký h p ng gi i phóng m t b ng v i a phương; h p ng v o c, l p b n a chính, trích sao, trích l c h sơ a chính thu h i, giao t các d án; c p t m ng v n theo k ho ch th c hi n. 1.4. Quy t nh giao t t m th i cho d án: a) Sau khi có quy t nh phê duy t bư c 1 c a d án, Ban qu n lý d án làm vi c v i a phương, n p h sơ xin giao t và nh n quy t nh giao t t m th i; b) Ban qu n lý d án ch o tư v n kh o sát, thi t l p cương c m c c, ki m tra, ký h p ng tư v n t ch c c m c c l gi i ư ng b , gi i phóng m t b ng, bàn giao m c gi i d án cho a phương trên h sơ và th c a. 1.5. L p phương án gi i phóng m t b ng c th : a) a phương d a vào h sơ gi i phóng m t b ng t ng th , t ch c l p, thNm nh, phê duy t phương án, k ho ch gi i phóng m t b ng c th và xác nh kinh phí cho vi c t ch c th c hi n n bù gi i phóng m t b ng và kinh phí c n thi t n bù gi i phóng m t b ng;
 8. b) Sau khi nh n ư c phương án gi i phóng m t b ng c th c a a phương, Ban qu n lý d án ki m tra và trình Ch u tư ch p thu n phương án; c) Ban qu n lý d án chuy n kinh phí theo h p ng cho a phương. 1.6. T ch c n bù: a) a phương t ch c th c hi n n bù theo phương án m t b ng c th ; b) Ban qu n lý d án ph i h p trong công tác tuyên truy n, ôn c, theo dõi quá trình n bù. 1.7 Quy t nh giao t chính th c cho d án: Ban qu n lý d án làm vi c v i a phương nh n quy t nh giao t chính th c cho d án. 1.8. Thanh, quy t toán: a phương thanh, quy t toán kinh phí theo quy nh, g i 03 b h sơ v ban qu n lý d án lưu tr và t ng h p quy t toán d án. 2. Quy trình trong m t s trư ng h p c th : i v i các d án i qua khu v c không n bù, không có t n thu lâm s n ho c giá tr n bù th p, ơn l : Ban qu n lý d án chuy n h sơ cho a phương và th ng nh t cho phép t ch c thi công, ng th i làm các th t c gi i phóng m t b ng theo quy nh song song v i quá trình thi công b o m ti n d án. Trư ng h p c bi t, Ban qu n lý d án v n d ng theo quy nh hi n hành c a a phương. i u 6. Trách nhi m t ch c th c hi n. 1. T ch c gi i phóng m t b ng thu c B Qu c phòng 1.1. B Qu c phòng: a) Phê duy t d án, trong ó có các n i dung c a công tác chuNn b m t b ng; b) Ch trì ph i h p, cùng v i các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh x lý tháo g nh ng khó khăn vư ng m c v cơ ch chính sách trong công tác gi i phóng m t b ng; c) Ch o B T ng tham mưu, các cơ quan B Qu c phòng, Tư l nh các quân khu, B i Biên phòng t o i u ki n và ph i h p th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. 1.2. B T ng tham mưu:
 9. a) Ch o Ban qu n lý d án 47 và các ơn v liên quan th c hi n công tác chuNn b m t b ng d án úng quy nh. b) Tr c ti p gi i quy t k p th i nh ng v n khó khăn trong công tác gi i phóng m t b ng vư t quá năng l c và thNm quy n c a Ban qu n lý d án; c) ThNm nh, phê duy t nh ng văn b n thu c thNm quy n và nh ng văn b n do B Qu c phòng y quy n. 1.3. Tư l nh các quân khu có tuy n ư ng i qua: Giao nhi m v cho B ch huy quân s các t nh có tuy n ư ng i qua làm tham mưu cho c p y, y ban nhân dân trên a bàn ng h thi t th c công tác gi i phóng m t b ng, tham gia v n ng nhân dân ch p hành ch trương, phương án gi i phóng m t b ng; th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, b o m cho công tác gi i phóng m t b ng th c hi n nhanh chóng và hi u qu . 1.4. Tư l nh B i Biên phòng: a) Tham gia v i y ban nhân dân các t nh có tuy n ư ng i qua theo i u 14 Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18/8/2000 c a Chính ph v Quy ch khu v c biên gi i t li n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b) Ch o B ch huy Biên phòng các t nh ph i h p v i chính quy n a phương và Ban qu n lý d án th c hi n hi u qu công tác gi i phóng m t b ng. c) Ch o các n Biên phòng cùng v i a phương th c hi n tuyên truy n v n ng m i t ch c, cá nhân v chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư th c hi n gi i phóng m t b ng theo úng quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ti n c a d án ã ư c B Qu c phòng phê duy t. 1.5. Các ơn v tham gia th c hi n d án: a) Tư v n kh o sát, thi t k ; Ch ng ph i h p v i a phương th c hi n y các bư c công tác gi i phóng m t b ng thu c ơn v tư v n quy nh t i i u 5 Quy t nh này và n i dung ã nêu trong h p ng gi a ơn v tư v n và Ban qu n lý d án; Ch ng kh o sát, l p h sơ gi i phóng m t b ng, trình duy t k p th i cùng v i h sơ d án; H sơ gi i phóng m t b ng t ng th ph i b o m y các y u t theo quy nh t i i u 51 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007; ư c a phương ch p thu n tri n khai công tác gi i phóng m t b ng ư c thu n l i; Giúp a phương th c hi n phương án gi i phóng m t b ng c th theo Quy nh t i i u 56 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007;
 10. Bàn giao cho Ban qu n lý d án, các cơ quan ch c năng, a phương, các ơn v th c hi n d án, các cơ quan, ơn v có liên quan h sơ d án và trên th c a theo quy nh; B sung nh ng thi u sót, hi u ch nh nh ng sai l ch trên b n v và trên th c a. Th c hi n các yêu c u khác theo qui nh c a Ban qu n lý d án; Th c hi n trách nhi m c a ơn v tư v n trong giám sát th c hi n. b) Các ơn v thi công: Ch p hành nghiêm các ch , quy nh liên quan n công tác gi i phóng m t b ng; Th c hi n nghi m thu bàn giao nh ng n i dung, công vi c th c hi n thu c công tác chuNn b m t b ng; Ph i h p ch t ch và cùng v i Ban qu n lý d án, a phương cùng gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình gi i phóng m t b ng áp ng yêu c u ti n thi công. 1.6. Cơ quan thNm nh: a) C c K ho ch và u tư – B Qu c phòng thNm nh phương án t ng th gi i phóng m t b ng – khái toán cùng v i h sơ d án; b) B Tư l nh Công binh xem xét h sơ gi i phóng m t b ng c th - d toán c a a phương báo cáo ch u tư ch p thu n phê duy t cùng v i thi t k b n v thi công – T ng d toán. 1.7. Ban qu n lý d án: a) Th c hi n y các bư c c a công tác gi i phóng m t b ng quy nh t i i u 5 Quy t nh này; b) Ch o các ơn v tư v n kh o sát, thi t k th c hi n y các bư c c a công tác kh o sát, l p h sơ gi i phóng m t b ng theo quy nh; c) Ph i h p v i h i ng gi i phóng m t b ng c a a phương, ơn v thi công gi i quy t k p th i các vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n. 2. T ch c gi i phóng m t b ng a phương 2.1 Căn c vào các Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n qu n lý công tác gi i phóng m t b ng và rà phá bom, mìn, v t n ph c v các d án ư ng giao thông; các văn b n pháp lu t có liên quan và c i m công tác gi i phóng m t b ng ư ng tu n tra biên gi i, B Qu c phòng có th tách công tác gi i phóng m t b ng thành m t gói
 11. th u riêng và chuy n công tác gi i phóng m t b ng các d án ư ng tu n tra biên gi i cho a phương t ch c th c hi n. 2.2. B Qu c phòng y quy n cho Ban qu n lý d án 47 tr c ti p làm vi c v i y ban nhân dân và các cơ quan c a t nh nơi có d án ư ng tu n tra biên gi i gi i quy t công tác gi i phóng m t b ng cho các d án. 2.3. Ban qu n lý d án 47 ư c tham gia H i ng gi i phóng m t b ng c a a phương theo yêu c u c th c a t ng a phương. i u 7. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch u tư (Ban qu n lý d án 47) ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c th c hi n Quy t nh này; ki m tra và ch o các nhà th u, các ơn v kh o sát, thi t k ph i h p v i H i ng b i thư ng h tr , tái nh cư các a phương có d án i qua th c hi n. 3. T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m các T ng c c, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quá trình th c hi n có phát sinh vư ng m c, Ch u tư (Ban qu n lý d án) t ng h p, trình B Qu c phòng xem xét, quy t nh./. B TRƯ NG I TƯ NG Phùng Quang Thanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản