Quyết định số 168/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 168/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/QĐ-BTP

  1. BÔ TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 168/Q -BTP Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A V PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T B TRƯ NG B TƯ PHÁP - Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 04 tháng 06 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; - Theo ngh c a V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, V trư ng V T ch c cán b và ào t o B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch T ch c và ho t ng c a V Ph bi n, giáo d c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. V trư ng V T ch c cán b và ào t o ch u trách nhi m theo dõi vi c t ch c th c hi n Quy ch này và cùng v i V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t phát hi n nh ng vư ng m c, nh ng v n m i phát sinh (n u có) báo cáo và ngh B trư ng xem xét s a i, b sung cho phù h p nh m hoàn thi n Quy ch . B TRƯ NG B TƯ PHÁP Nơi nh n : - Các Th trư ng - Các ơn v thu c B ( th c hi n); - Ban TCCBCP ( bi t); - Lưu VP, V PBGDPL, V TCCB& T Uông Chu Lưu QUY CH
  2. T CH C HO T NG C A V PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 168/ Q -BTP ngày 27 tháng 02 năm 2002 c a B trư ng B Tư pháp) Chương I CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, T CH C VÀ BIÊN CH i u 1. Ch c năng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t là ơn v thu c B Tư pháp có ch c năng giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c th ng nh t v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, công tác qu n lý, khai thác T sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n, công tác hòa gi i cơ s trên ph m vi c nư c; ch trì ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan tr c ti p t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và tuyên truy n v công tác tư pháp. i u 2. Nhi m v , quy n h n V Ph bi n, giáo d c pháp lu t có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng các án, chương trình, k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n, ng n h n và ch o t ch c th c hi n các án, chương trình, k ho ch ó; ch trì ho c tham gia xây d ng, thNm nh các văn b n quy ph m pháp lu t ư c B trư ng giao; 2. Giúp B trư ng – ch t ch H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph th c hi n nhi m v c a cơ quan thư ng tr c H i ng; ph i h p v i các cơ quan t ch c h u quan Trung ương theo dõi và ngh khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; 3. Ch o, hư ng d n, theo dõi các cơ quan tư pháp a phương, t ch c Pháp ch các B , Ngành th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t và xây d ng l c lư ng làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; 4. Ch o, hư ng d n, theo dõi các cơ quan tư pháp a phương th c hi n công tác hoà gi i cơ s ; xây d ng i ngũ hòa gi i viên; 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Giáo d c – ào t o và cu các B , Ngành h u quan theo dõi, hư ng d n, ch o công tác giáo d c pháp lu t trong nhà trư ng; 6. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan theo dõi, hư ng d n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên báo chí; i m báo v th c ti n xây d ng, th c hi n pháp lu t ph c v ho t ng ch o c a Lãnh o B ; 7. Ch trì ph i h p v i các ơn v thu c B biên so n, phát hành các b n tin, tài li u nghi p v ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác t sách pháp lu t, hòa gi i cơ s và th c hi n các ho t ng tuyên truy n v công tác Tư pháp;
  3. 8. T ng h p thông tin, th ng kê s li u v ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, hòa gi i cơ s trong ph m vi c nư c và giúp B trư ng t ch c sơ k t, t ng k t công tác ó; 9. Ph i h p v i các ơn v h u quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch h p tác v i nư c ngoài, các t ch c qu c t v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác t sách pháp lu t, hòa gi i cơ s ; 10. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch . 1. V Ph bi n, giáo d c pháp lu t g m có V trư ng, các Phó V trư ng và các công ch c chuyên môn nghi p v . 2. Biên ch c a V Ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp do B trư ng B Tư pháp quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, V trư ng V T ch c cán b và ào t o. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N C A CÔNG CH C THU C V i u 4. Nhi m v và quy n h n c a V trư ng. V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t là công ch c lãnh o ng u V , ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng B Tư pháp v vi c t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a V ư c quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. V trư ng có các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. T ch c xây d ng và ch o th c hi n k ho ch công tác c a V ; 2. Phân công nhi m v c th ; ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và các công ch c khác thu c V ; 3. Ký th a l nh B trư ng ban hành các văn b n hư ng d n, ch o cơ quan Tư pháp a phương, t ch c Pháp ch B , Ngành v nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t; qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, hòa gi i cơ s ; 4. S d ng ti t ki m có hi u qu kinh phí ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, xây d ng, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, hòa gi i cơ s ; 5. Th c hi n thông tin cho các công ch c trong V theo ch thông tin công tác hi n hành; 6. Th c hi n úng Quy ch dân ch trong t ch c, ho t ng c a V ; 7. i di n cho V trong quan h v i các cơ quan, t ch c và cá nhân khi gi i quy t nh ng v n có liên quan n t ch c và ho t ng c a V ;
  4. 8. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Phó V trư ng. Phó V trư ng là công ch c lãnh o, giúp V trư ng th c hi n nh ng m t công tác ư c V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nh ng m t công tác ư c phân công ph trách. Phó V trư ng có nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Xây d ng k ho ch công tác thu c m t công tác ư c phân công ph trách trình V trư ng quy t nh; 2. Ch ng t ch c th c hi n các n i dung công vi c trong m t công tác ư c phân công ph trách; theo dõi, ki m tra và báo cáo V trư ng k t qu th c hi n các nhi m v ư c giao; 3. Thông tin n các công ch c thu c V v các v n chuyên môn có liên quan n m t công tác ư c giao; 4. Nhân danh V trư ng quan h v i các cơ quan, t ch c, cá nhân khi ư c V trư ng y quy n; 5. Th c hi n các nhi m v khác do V trư ng giao. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a các công ch c chuyên môn nghi p v Công ch c thu c V Ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c hư ng quy n và th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t i v i công ch c và có các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Xây d ng k ho ch công tác và th c hi n các nhi m v ư c phân công, ch u trách nhi m trư c V trư ng v k t qu th c hi n các nhi m v ó, m b o cùng t p th V th c hi n và hoàn thành ch c năng, nhi m v c a V ; 2. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ch ng gi i quy t công vi c theo úng th t c, trình t , th i h n quy nh; 3. Trên cơ s chương trình, k ho ch công tác, ch ng ho c ph i h p v i các công ch c khác tr c ti p duy trì quan h ph i h p v i các công ch c, các cá nhân thu c cơ quan, t ch c h u quan và các ơn v thu c B nh m th c hi n t t nhi m v ư c phân công. N u có v n m i phát sinh ph i báo cáo V trư ng V trư ng x lý; xu t khen thư ng các ơn v ư c phân công theo dõi; 4. Xây d ng, b o qu n h sơ, tài li u công tác trong lĩnh v c ư c phân công; 5. Nghiên c u tài li u lý lu n, chính sách, pháp lu t hi n hành và th c ti n; nâng cao kh năng nói và vi t;
  5. 6. Th c hi n nghi m ch nh k lu t lao ng, ch báo cáo công tác, Quy ch c a B , Quy ch c a V ; 7. ư c cung c p thông tin liên quan t i nhi m v ư c giao và các thông tin khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 8. ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Chương III CH LÀM VI C i u 7. Nguyên t c làm vi c. V Ph bi n, giáo d c pháp lu t làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch i ôi v i vi c phát huy năng l c và trách nhi m cá nhân c a t ng công ch c. M i công ch c ư c giao theo dõi m t ho c m t s nghi p v và lĩnh v c pháp lu t chuyên sâu; nh n nhi m v và ch u trách nhi m tr c ti p trư c V trư ng. i u 8. Ch xây d ng và th c hi n k ho ch công tác. 1. Căn c vào chương trình công tác c a B , V trư ng ch o vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm c a V . 2. Căn c vào k ho ch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm c a V , V trư ng nh hư ng cho công ch c xây d ng k ho ch cá nhân, trên cơ s ch o, ki m tra và hư ng d n công ch c t ch c th c hi n. i u 9. Ch xây d ng văn b n, tài li u. 1. i v i văn b n do lãnh o B ký, sau khi ư c V trư ng nh hư ng v n i dung văn b n, công ch c ho c nhóm công ch c ư c giao nhi m v xây d ng văn b n t ch c so n th o văn b n. Tùy theo tính ch t, m c và t m quan tr ng c a t ng văn b n c th , công ch c ho c nhóm công ch c ư c giao nhi m v xây d ng văn b n có th xu t V trư ng t ch c l y ý ki n c a các công ch c trong V ho c ý ki n c a các cơ quan, t ch c có liên quan; t ng h p ý ki n óng góp, ch nh lý, hoàn thi n d th o văn b n báo cáo V trư ng. Trư c khi trình Lãnh o B , V trư ng ki m tra, ký nháy vào vân b n và ch u trách nhi m trư c Lãnh o B khi văn b n ư c ban hành. 2. i v i các văn b n do V trư ng ký, sau khi ư c V trư ng cho ý ki n nh hư ng, công ch c ho c nhóm công ch c ư c phân công xây d ng d th o văn b n. i v i các văn b n ch o, hư ng d n a phương, pháp ch B , Ngành, công ch c ho c nhóm công ch c ư c giao nhi m v xây d ng văn b n tùy theo tính ch t, m c và t m quan tr ng c a t ng văn b n c th , có th xu t v i V trư ng t ch c
  6. l y ý ki n óng góp c a các công ch c trong V ; ch trì ti p thu ý ki n, hoàn ch nh d th o và trình V trư ng. 3. i v i các tài li u ph bi n giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, hòa gi i cơ s , tài li u tuyên truy n v t ch c, ho t ng Tư pháp, công ch c ho c nhóm công ch c ư c phân công ch ng sưu t m, t p h p tư li u, xây d ng cương, k ho ch trình V trư ng. Sau khi ư c V trư ng duy t, công ch c ho c nhóm công ch c ư c phân công t ch c xây d ng tài li u ó. V trư ng phân công m t ho c m t nhóm công ch c biên t p.V trư ng ch u trách nhi m v n i dung tài li u và ch o vi c phát hành. i u 10. Ch h ih p 1. Hàng tu n, Lãnh o V h i ý ánh giá tình hình th c hi n công vi c, trao i nh ng thông tin c n thi t liên quan n ho t ng c a V và th ng nh t k ho ch công tác tu n ti p theo. 2. nh kỳ hàng tháng, Lãnh o V h p giao ban v i toàn th công ch c c a V ánh giá tình hình công tác c a V trong tháng, nghe ý ki n ph n ánh, xu t c a công ch c v các v n liên quan n ho t ng c a V trong tháng ti p theo. V trư ng có th tri u t p các cu c h p t xu t k p th i gi i quy t nh ng công vi c quan tr ng c a B , c a V . i u 11. Ch c ngư i i công tác, h i h p. 1. Vi c c công ch c i công tác, h i h p d a trên cơ s chuyên môn, nghi p v , nhi m v c a t ng công ch c ư c phân công. 2. Công ch c ư c c i công tác, h i h p có trách nhi m k p th i báo cáo V trư ng b ng văn b n ho c tr c ti p v nh ng n i dung h i h p ã lĩnh h i ư c, k t qu công v ã ư c th c hi n, nh ng v n phát sinh c n gi i quy t và xu t ý ki n. i u 12. Ch thông tin. 1. Hàng tháng, t i cu c h p giao ban toàn th công ch c c a V , V trư ng ho c Phó V trư ng ư c V trư ng y quy n thông báo cho công ch c v tình hình th c hi n các nhi m v c a ngành, c a B , c a V . 2. Vi c cung c p thông tin, tài li u cho nh ng i tư ng có liên quan ph i ư c s ng ý c a V trư ng ho c Phó V trư ng tr c ti p ph trách. Công ch c không ư c t ý công b , cung c p thông tin, tài li u khi Lãnh oV chưa có ý ki n ch o chính th c. i u 13. Ch qu n lý văn b n, h sơ, tài li u.
  7. 1. Công ch c trong V có trách nhi m qu n lý các lo i công văn, tài li u thu c lĩnh v c công tác ư c phân công theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v lưu gi , b o qu n h sơ, tài li u. 2. Công ch c ư c giao nhi m v văn thư có trách nhi m t p h p theo dõi công văn, tài li u sau khi dư c V trư ng x lý. 3. Công văn, tài li u c a V g i i ph i ư c lưu V m t b n và công ch c ư c giao nhi m v văn thư c a V ch ư c nhân b n n u Lãnh o V yêu c u. 4. Công văn, tài li u lưu gi t i V ph i ư c s p x p ngăn n p, qu n lý, lưu gi theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c, b o m thu n ti n cho vi c tra c u, tham kh o khi c n thi t. i u 14. Ch qu n lý lao ng c a V 1. Vi c qu n lý lao ng c a V tuân theo các quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Công ch c ngh phép năm, ngh t xu t, ngh vi c riêng ph i báo cáo V trư ng s p x p, b trí, b o m không nh hư ng n vi c th c hi n k ho ch công tác chung c a V . 3. Công ch c ư c tham gia gi ng d y, nghiên c u khoa h c sau khi ã báo cáo V trư ng xem xét, gi i quy t, ng th i ph i hoàn thành nhi m v chuyên môn ư c giao. i u 15. ánh giá, khen thư ng, k lu t công ch c. Hàng năm, V t ch c ánh giá toàn di n k t qu công tác c a công ch c theo quy nh c a B , t ch c bình xét các danh hi u thi ua và ngh khen thư ng. Vi c xét, ngh khen thư ng, k lu t, nâng b c lương và th c hi n các ch , chính sách khác ư c ti n hành dân ch , công khai theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV QUAN H CÔNG TÁC i u 16. Th c hi n s ch o c a Lãnh oB . V Ph bi n giáo d c pháp lu t ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng và Th trư ng ph trách. Quan h gi a V Ph bi n giáo d c pháp lu t v i Lãnh o B Tư Pháp ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Lãnh o B . i u 17. Quan h công tác v i các ơn v thu c B . Quan h gi a V v i các ơn v thu c B là quan h cùng c p, ph i h p ho t ng.
  8. 1. Trong quan h v i các ơn v báo chí thu c B , V theo dõi, t ng h p, ánh giá ho t ng tuyên truy n, ph bi n, pháp lu t, ph n ánh các ho t ng c a B Tư Pháp; t ch c sinh ho t báo chí nh kỳ Lãnh o B ch o các tr ng tâm ph bi n pháp lu t và tuyên truy n v công tác Tư pháp hàng quý, hàng năm. 2. Trong quan h v i các ơn v xây d ng pháp lu t, V cung c p thông tin ư c ph n ánh trên Báo chí v th c ti n xây d ng, thi hành pháp lu t; là u m i n m b t thông tin, phát hi n các văn b n có nh ng v n n i c m v tính h p hi n, h p pháp, kém hi u qu và ki n ngh , xu t x lý; ư c tham gia vào ho t ng xây d ng pháp lu t do B ch trì; ư c thông tin v ho t ng xây d ng pháp lu t. 3. Trong quan h v i Văn phòng B và V K ho ch – Tài chính, V ư c cung c p cơ s v t ch t, tài chính, phương ti n làm vi c theo quy nh chung. 4. Trong quan h v i các ơn v khác, V ph i h p th c hi n các công vi c có liên quan và tuyên truy n v công tác Tư pháp. i u 18.Quan h v i Ban ch p hành ng B , Ban ch p hành Công oàn, Ban ch p hành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B . Trong quan h v i Ban Ch p hành ng B , Ban Ch p hành Công oàn, Ban Ch p hành Thanh niên C ng s n H chí Minh cơ quan B , V ph i h p truy n t các ch trương ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, Ngh quy t c a ng B , Công oàn B … n công ch c trong cơ quan B ; ph i h p Ny m nh các ho t ng văn hóa – xã h i. i u 19. Quan h vói Chi b v t Công oàn, t N công. 1. Lãnh o V ph i h p v i Chi y Lãnh o công tác tư tư ng, công tác cán b và công tác chuyên môn, m b o cho công ch c ph n u hoàn thành nhi m v . 2. Lãnh o V ph i h p v i t Công oàn, t N công ng viên, t o i u ki n công ch c hoàn thành nhi m v ư c giao; chăm lo i s ng công ch c, xây d ng tình oàn k t, tương tr , giúp nhau trong công tác và i s ng. i u 20. Quan h v i các cơ quan, t ch c h u quan Trung ương. Trong quan h v i các cơ quan, t ch c h u quan Trung ương, V Ph bi n, giáo d c pháp lu t th c hi n: 1. Là u m i ph i h p v i t ch c pháp ch , các ơn v ch c năng c a các B , Ngành hư ng d n, ch o và t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t. 2. Ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Giáo d c – ào t o và các B , Ngành có liên quan xây d ng chương trình, biên so n sách giáo khoa, tài li u gi ng d y và h c pháp lu t; t p hu n, b i dư ng giáo viên; theo dõi, hư ng d n, ch o vi c d y và h c pháp lu t trong nhà trư ng.
  9. 3. Ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Văn hóa – Thông tin b i dư ng ki n th c pháp lu t cho i ngũ cán b văn hóa – thông tin; l ng ghép n i dung pháp lu t vào các ho t ng văn hóa thông tin. 4. Ph i h p v i các Báo, ài xây d ng chuyên trang, chuyên m c tuyên truy n, gi i thi u các văn b n pháp lu t, các ho t ng xây d ng và th c hi n pháp lu t, nh ng i n hình tiên ti n s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t. 5. Ph i h p v i các t ch c chính tr , chính tr - xã h i th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, công tác hòa gi i cơ s . i u 21. Quan h v i các cơ quan Tư pháp a phương. Trong quan h công tác v i các cơ quan Tư pháp a phương, V Ph bi n, giáo d c pháp lu t th c hi n; 1. Hư ng d n các cơ quan Tư pháp a phương xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm và t ng th i kỳ; hư ng d n th c hi n các ho t ng nghi p V , ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n, công tác hòa gi i cơ s ; 2. Giúp các cơ quan Tư pháp a phương t ch c ph bi n các văn b n pháp lu t, b i dư ng chuyên môn nghi p v và c p nh p thông tin pháp lu t cho cán b ph bi n, giáo d c pháp lu t, hòa gi i viên; 3. Ph i h p ch o i m, t ng k t rút kinh nghi m công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, công tác hòa gi i cơ s nhân r ng các i n hình trong toàn qu c; 4. T ch c ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t, công tác hòa gi i cơ s ; 5. B o m ch thông tin hai chi u trong lĩnh v c ph bi n giáo d c pháp lu t i u 22. Quan h v i các cơ quan, t ch c Tư pháp khác. Trong quan h v i Tòa án nhân dân, oàn lu t sư, các cơ quan, t ch c b tr Tư pháp, hành chính Tư pháp, V Ph bi n, giáo d c pháp lu t hư ng d n v nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t và ph i h p t ch c th c hi n ph bi n, giáo d c pháp lu t./
Đồng bộ tài khoản