Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
20
lượt xem
2
download

Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1692/2008/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TH A THIÊN c l p - T do - H nh phúc HU ------- ----- S : 1692/2008/Q -UBND Hu , ngày 26 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH DI N TÍCH T I THI U Ư C TÁCH TH A IV I T NG LO I T TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Thông tư s 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh di n tích t t i thi u ư c tách th a i v i t ng lo i t; trình t , th t c tách, h p th a và m t s quy nh c th v tách th a th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . Các th a t m i hình thành và th a t còn l i sau khi tách th a có di n tích không ư c nh hơn di n tích t i thi u ư c quy nh t i Quy t nh này. 2. Vi c tách th a t t i kho n 1 i u này là vi c chia tách t 1 th a t ho c nhi u th a t (g i là th a t b tách) thành 2 ho c nhi u th a t khác nhau có cùng m c ích s d ng (g i là th a t ư c tách).
  2. 3. Quy t nh này ư c áp d ng cho m i ngư i s d ng t thu c i tư ng ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i kho n 1 i u 41 Ngh nh s 181/2004/N -CP c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. 4. Quy t nh này không áp d ng cho trư ng h p sau: a) t t i 4 phư ng n i thành c a thành ph Hu (Thu n Thành, Thu n L c, Thu n Hòa và Tây L c) th c hi n theo Quy t nh s 2318/Q -UB ngày 07 tháng 10 năm 1999 c a UBND t nh. b) t khuôn viên các nhà vư n Hu thu c danh m c qu n lý và b o v ã ư c UBND t nh phê duy t theo chính sách b o v nhà vư n Hu và t các khu v c khác ã có quy ho ch chi ti t không cho phân th a. c) Trư ng h p t thu c các d án ã ư c Nhà nư c giao t, phân lô theo quy ho ch ư c duy t thì th a t ư c xác nh theo d án và quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. d) t ư c Nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích s n xu t nông lâm nghi p và nuôi tr ng th y s n. i u 2. Trình t th t c tách, h p th a 1. Trình t , th t c tách, h p th a t áp d ng theo i u 19 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP c a Chính ph . 2. Trư ng h p tách th a t chuy n m c ích s d ng t, ngư i ang s d ng ư c th c hi n ng th i th t c tách th a theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 84/2007/N -CP và th t c chuy n m c ích s d ng t theo quy nh t i i u 133 ( i v i trư ng h p chuy n m c ích không ph i xin phép) ho c i u 134 ( i v i trư ng h p chuy n m c ích ph i xin phép) c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. 3. Trư ng h p tách th a t chuy n như ng, th a k , t ng cho quy n s d ng t (không thay i m c ích s d ng) ư c th c hi n ng th i th t c tách th a t theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP và th t c chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh t i i u 148 (trình t , th t c chuy n như ng quy n s d ng t) ho c th t c th a k quy n s d ng t theo quy nh t i i u 151 (trình t , th t c th a k quy n s d ng t) ho c th t c t ng cho quy n s d ng t theo quy nh t i i u 152 (trình t , th t c t ng cho quy n s d ng t) c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. i u 3. Di n tích t i thi u các lo i t ư c phép tách th a Di n tích t i thi u ư c phép tách th a i v i t ng lo i t theo kho n 1 i u 17 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph trên a bàn t nh ư c quy nh như sau: 1. iv i t ơn v hành chính Di n tích t i thi u
  3. (m2) - Các phư ng c a thành ph Hu (tr 4 phư ng n i thành: 40 Thu n Thành, Thu n L c, Thu n Hòa và Tây L c) - Các th tr n thu c huy n và các xã thu c thành ph Hu : 60 - Các xã ng b ng: 70 - Các xã mi n núi: 100 i v i di n tích t , ngoài m c di n tích t t i thi u quy nh nêu trên, các th a t ư c phép tách th a ph i có c nh nh nh t l n hơn ho c b ng 4 mét. 2. i v i t nông nghi p (vư n, ao) tách thành th a t c l p chuy n sang s d ng vào m c ích t thì t i thi u ph i b ng ho c l n hơn di n tích tích và chi u dài c nh t t i thi u ư c phép tách th a nêu t i kho n 1 i u này. 3. i v i t phi nông nghi p: vi c tách, h p th a t ư c căn c c th vào d án u tư ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, nhưng ph i b o m phù h p quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ã ư c phê duy t. i u 4. M t s quy nh c th v tách th a các lo i t 1. Di n tích t ư c phép tách th a theo m c quy nh t i i u 3 Quy t nh này không tính ph n di n tích t thu c hành lang b o v các công trình công c ng ho c ch gi i xây d ng. 2. i v i t nông nghi p ( t vư n, ao) g n li n v i t khi tách th a cùng có hai m c ích s d ng, thì di n tích t ư c phép tách th a ph i theo m c quy nh t i i u 3 Quy t nh này; t nông nghi p g n li n v i t khi tách th a không áp d ng theo m c quy nh t i i u 3 Quy t nh này. 3. Trư ng h p ngư i s d ng t xin tách th a t thành th a t có di n tích nh hơn di n tích t i thi u ng th i v i vi c xin ư c h p th a t ó v i th a t khác li n k t o thành th a t m i có di n tích b ng ho c l n hơn di n tích t i thi u ư c tách th a thì ư c phép tách th a ng th i v i vi c h p th a và c p Gi y ch ng nh n cho th a t m i. 4. Th a t ư c hình thành do ngư i s d ng t t tách ra t th a t ang s d ng k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành tr v sau mà th a t ó có di n tích nh hơn di n tích t i thi u ư c tách th a thì không ư c c p Gi y ch ng nh n, không ư c làm th t c th c hi n các quy n chuy n i, chuy n như ng, t ng cho, cho thuê quy n s d ng t ho c th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t. 5. i v i t nông nghi p sau khi tách th a, vi c chuy n m c ích s d ng t sang m c ích khác ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây
  4. d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và nhu c u s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. Vi c tách th a phân chia tài s n th a k , ly hôn, v.v... n u di n tích và kích thư c c nh không m b o theo m c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này thì ph i th a thu n phân chia giá tr quy n s d ng t, nghiêm c m vi c tách th a. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các s : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, Tư pháp; C c trư ng C c Thu ; Ch t ch UBND thành ph Hu và các huy n; Th trư ng các cơ quan có liên quan và ngư i s d ng t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT.CH TNCH - Như i u 6; - B Tài nguyên và Môi trư ng ( b/c); PHÓ CH TNCH - C c ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - Thư ng tr c T nh y ( b/c); - Thư ng tr c H ND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - U ban MTTQ Vi t nam t nh; - CT và các PCT UBND t nh; - H ND thành ph Hu và các huy n; Nguy n Th Thúy Hòa - Các s , ban, ngành thu c t nh; - Vi n KSND t nh; TAND t nh; - Thanh tra t nh; - Báo TT Hu , ài PTTH t nh; - VP: L và các CV, C ng Thông tin i n t TT Hu ; - Lưu: VT, N .
Đồng bộ tài khoản