Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 1696/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ- CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ- CP; Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN; Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ "Qui định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ Quyết định số: 2019/QĐ-BKHCN, 2020/QĐ-BKHCN, 2021/QĐ-BKHCN, 2022/QĐ- BKHCN, 2023/QĐ-BKHCN, 2024/QĐ-BKHCN, 2025/QĐ-BKHCN và 2028/QĐ-BKHCN ngày 13/ 9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2008 thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010; Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010: KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 77 đề tài cấp Nhà nước thuộc 08 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 (các phụ lục kèm theo). Điều 2. Giao cho các Ông Chủ nhiệm Chương trình KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06-10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10 phối hợp với Giám đốc Văn phòng các chương trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước để đánh giá hồ sơ các đề tài theo qui định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tuyển chọn. Điều 3. Các Ông Chủ nhiệm Chương trình: KC.01/06-10, KC.02/06-10, KC.03/06-10, KC.04/06- 10, KC.05/06-10, KC06/06-10, KC.07/06-10 và KC.10/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương
  2. trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số 1696 /QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)+ 1 KC.01/06-10 09 Phụ lục 1 2 KC.02/06-10 09 Phụ lục 2 3 KC.03/06-10 10 Phụ lục 3 4 KC.04/06-10 06 Phụ lục 4 5 KC.05/06-10 10 Phụ lục 5 6 KC.06/06-10 10 Phụ lục 6 7 KC.07/06-10 13 Phụ lục 7 8 KC.10/06-10 10 Phụ lục 8 Tổng số 77
  3. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4 Phu luc 5 Phu luc 6 Phu luc 7 Phu luc 8
Đồng bộ tài khoản