Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
164
lượt xem
23
download

Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg về ban hành quy định trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân Việt Nam hoạt động của hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M C A CÁC B , CÁC C P CHÍNH QUY N TRONG VI C T O I U KI N CÁC C P H I NÔNG DÂN VI T NAM HO T NG CÓ HI U QU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c các i u 9, 87, 111, 112 và 125 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c các i u 7, 8 và 39 Lu t T ch c Chính ph năm 1992; Theo ngh c a Ban Thư ng v Trung ương H i Nông dân Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh trách nhi m c a các B và các c p chính quy n trong vi c t o i u ki n các c p H i Nông dân Vi t Nam ho t ng có hi u qu ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY NNH V TRÁCH NHI M C A CÁC B , CÁC C P CHÍNH QUY N TRONG VI C T O I U KI N CÁC C P H I NÔNG DÂN VI T NAM HO T NG CÓ HI U QU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/1998/Q -TTg ngày 24 tháng 01 năm 1998)
  2. i u 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ), H ND và UBND các c p (sau ây g i chung là các c p chính quy n a phương) khi xây d ng chính sách, pháp lu t, k ho ch Nhà nư c ho c gi i quy t các v n kinh t xã h i có liên quan t i quy n l i nghĩa v c a nông dân, n nhi m v c a H i Nông dân Vi t Nam ph i thông báo và t o i u ki n các c p H i Nông dân Vi t Nam tham gia ngay t u. Trong quá trình xây d ng và so n th o văn b n, n u có ý ki n không th ng nh t thì cơ quan ch trì so n th o văn b n ph i trình rõ nh ng ý ki n khác nhau cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. i u 2. Trong quá trình t ch c th c hi n các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng trên a bàn nông thôn và trong lĩnh v c nông nghi p, các B và các c p chính quy n a phương ph i ph i h p v i H i Nông dân cùng c p t ch c ch o và t o i u ki n phát tri n các phong trào c a nông dân. Các B và chính quy n các c p a phương thư ng xuyên cung c p thông tin v các ch trương, chính sách m i c a nhà nư c; k p th i thay i, b sung i u ch nh các cơ ch chính sách cho phù h p v i th c ti n c a cu c s ng huy ng m i ti m năng c a nông dân vào s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. i u 3. Các B và các c p chính quy n a phương m i i di n H i Nông dân cùng c p tham gia các kỳ h p bàn v các n i dung có liên quan n nông dân và m i tham gia v i tư cách là thành viên chính th c trong các t ch c tư v n (Ban, H i ng) có ch c năng, n i dung ho t ng g n v i quy n và nghĩa v c a nông dân. i u 4. H i Nông dân Vi t Nam th c hi n t t ch c năng giám sát, ki m tra vi c th c hi n các ch trương c a ng, chính sách pháp lu t c a nhà nư c, các B và các c p chính quy n a phương có trách nhi m t o m i i u ki n thu n l i trong quá trình ki m tra; khNn trương xem xét, gi i quy t và tr l i i v i nh ng ki n ngh c a H i Nông dân theo úng quy nh c a pháp lu t. Khi thành l p các oàn ki m tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t và vi c th c hi n các chính sách ch liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a nông dân, các B và các c p chính quy n a phương c n m i i di n c a H i Nông dân tham gia. i u 5. Các B và các c p chính quy n a phương có trách nhi m t o i u ki n thu n l i v cơ ch ph i h p, kinh phí ho t ng, phương ti n làm vi c cho các c p H i Nông dân Vi t Nam theo các ch hi n hành H i t ch c th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình. i u 6. Chính quy n các c p a phương có k ho ch làm vi c nh kỳ (6 tháng 1 l n) v i H i Nông dân cùng c p bàn chương trình ph i h p ho t ng và gi i quy t nh ng v n b c xúc c a phong trào nông dân t ra. Khi có vi c t xu t, chính quy n và H i Nông dân cùng c p k p th i ph i h p x lý. i u 7. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch H ND và Ch t ch UBND các c p có trách nhi m cùng v i H i Nông dân cùng c p c th hoá chương trình ph i h p nh m t hi u qu thi t th c.
  3. i u 8. Văn phòng Chính ph có trách nhi m theo dõi, t ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng v k t qu thi hành quy nh này.
Đồng bộ tài khoản