Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
127
lượt xem
25
download

Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A B XÂY D NG S 17/2000/Q -BXD NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng thay th Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 35/1999/Q -BXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) QUY NNH
 2. QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh n i dung qu n lý ch t lư ng trong công tác kh o sát, thi t k , xây l p, nghi m thu, bàn giao công trình, b o hành xây l p, b o trì các công trình thu c các d án xây d ng m i, c i t o, s a ch a nâng c p, không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u i v i các ơn v tư v n xây d ng, nhà th u xây l p, ch u tư và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- Ch t lư ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u t ng h p i v i c tính v an toàn, b n v ng, k thu t và m thu t c a công trình phù h p v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t, phù h p v i h p ng kinh t và pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. 2- Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng là t p h p nh ng ho t ng c a cơ quan có ch c năng qu n lý thông qua các bi n pháp như l p k ho ch ch t lư ng, ki m tra ch t lư ng, m b o ch t lư ng và c i ti n ch t lư ng công trình. 3- m b o ch t lư ng công trình xây d ng là toàn b các ho t ng ư c ti n hành trong t t c các giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư và k t thúc xây d ng ưa công trình vào khai thác, s d ng m t cách có k ho ch và h th ng. 4- L p k ho ch ch t lư ng công trình xây d ng là vi c thi t l p m c tiêu ch t lư ng c a công trình, các bi n pháp t ch c và ti n t ch c th c hi n qu n lý ch t lư ng công trình. 5- Thi t k sơ b là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v v quy ho ch, ki n trúc, k t c u, b trí h th ng k thu t và công ngh , c th hóa các y u t ã nêu trong n i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi. Thi t k sơ b ư c phê duy t cùng báo cáo nghiên c u kh thi và là căn c l p, thNm nh và xét duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. 6- Thi t k k thu t (thi t k tri n khai) là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v ư c phát tri n trên cơ s thi t k sơ b ư c duy t cùng báo cáo nghiên c u kh thi. H sơ thi t k k thu t ph i b o m i u ki n l p t ng d toán, h sơ m i th u và tri n khai l p b n v thi công. 7- Thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t) là các tài li u th hi n trên b n v ư c l p trên cơ s thi t k k thu t ã ư c duy t n u thi t k theo trình t "thi t k sơ b
 3. - thi t k k thu t - thi t k b n v thi công". H sơ thi t k b n v thi công ph i th hi n ư c các chi ti t ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t công trình (c p i n, c p nư c, thoát nư c, c p hơi, i u hoà không khí...) và công ngh nhà th u xây l p th c hi n thi công. 8- Thi t k k thu t thi công là các tài li u th hi n trên thuy t minh và b n v ư c phát tri n trên cơ s thi t k sơ b ư c duy t cùng báo cáo nghiên c u kh thi nhà th u xây l p th c hi n thi công n u thi t k theo trình t "thi t k sơ b - thi t k k thu t thi công". 9- Th m nh thi t k là công vi c c a cơ quan có thNm quy n ki m tra tư cách pháp lý c a ơn v , cá nhân thi t k , tính pháp lý c a h sơ thi t k , ki m tra s phù h p gi a các n i dung c a h sơ thi t k v i n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư, s h p lý c a gi i pháp thi t k và t ng d toán làm cơ s cho c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. 10- Giám sát tác gi là công vi c c a ơn v thi t k t i hi n trư ng trong quá trình xây d ng ki m tra, b o v quy n tác gi thi t k , gi i thích ho c x lý nh ng vư ng m c, thay i, phát sinh t i hi n trư ng nh m b o m yêu c u thi t k . 11- Giám sát thi công c a ch u tư là ho t ng thư ng xuyên và liên t c t i hi n trư ng c a ch u tư ho c i di n h p pháp c a ch u tư qu n lý kh i lư ng, ch t lư ng và ti n các công tác xây l p do nhà th u th c hi n theo h p ng kinh t , theo thi t k ã ư c phê duy t, Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. 12- Ki m nh ch t lư ng xây l p là ho t ng c a ơn v có tư cách pháp nhân, s d ng phương ti n k thu t ki m tra, th nghi m, nh lư ng m t hay nhi u tính ch t c a s n phNm ho c công trình xây d ng, so sánh v i quy nh c a thi t k và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. 13- Giám nh ch t lư ng công trình là ho t ng c a cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, trên cơ s Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, văn b n quy ph m pháp lu t và k t qu ki m nh ch t lư ng ánh giá, k t lu n v ch t lư ng c a s n phNm ho c công trình xây d ng. 14- B n v hoàn công là b n v do nhà th u xây l p l p trên cơ s k t qu o ki m các s n phNm xây l p ã th c hi n t i hi n trư ng và ư c ch u tư ho c i di n h p pháp c a ch u tư xác nh n. Trong trư ng h p thi công úng v i b n v thi t k và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, ư c ch u tư ho c i di n h p pháp c a ch u tư xác nh n, thì b n v thi t k ư c xem là b n v hoàn công. 15- B o hành xây l p công trình là s yêu c u b t bu c theo lu t pháp i v i nhà th u xây l p trong m t th i gian t i thi u nh t nh (g i là th i h n b o hành) v ch t lư ng c a s n phNm ã hoàn thành và ưa vào s d ng. Nhà th u xây l p có nghĩa v th c hi n s a ch a các hư h ng do mình gây ra trong th i h n b o hành. 16- B o trì công trình là s yêu c u b t bu c theo lu t pháp v ch t lư ng i v i ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình c n ph i s a ch a, thay th , ph c h i ch c năng, b o m tu i th và an toàn v n hành nh m duy trì kh năng ch u
 4. l c, m quan, duy trì s d ng ho c v n hành c a b ph n, h ng m c, công trình ã ho t ng theo m t chu kỳ th i gian do thi t k và nhà ch t o quy nh. Ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình có trách nhi m và nghĩa v th c hi n b o trì công trình theo quy nh c a thi t k và nhà ch t o ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 17- B qu n lý chuyên ngành k thu t là B , cơ quan ngang B có ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông; bưu i n; an ninh; qu c phòng... 18- B có xây d ng chuyên ngành là các B sau: - B Xây d ng; - B Giao thông v n t i; - B Công nghi p; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - B Qu c phòng; - B Công an; - T ng c c Bưu i n. i u 3. Phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng 1- B Xây d ng: Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi c nư c, có trách nhi m: a) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây l p, nghi m thu, bàn giao công trình, b o hành xây l p, b o trì công trình; tho thu n các B có xây d ng chuyên ngành, B qu n lý chuyên ngành k thu t ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành và qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong công trình. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, tư v n thi t k và nhà th u xây l p c bi t là i v i các công trình thu c d án nhóm A. Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình khi c n thi t. c) Giám nh s c công trình xây d ng theo phân c p.
 5. d) T ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 6 tháng, 1 năm v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n trách nhi m trên. Trư ng h p Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình quan tr ng c p Qu c gia thì C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng là cơ quan thư ng tr c c a H i ng. 2- U ban nhân dân c p t nh: a) S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương, có trách nhi m: - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, tư v n thi t k và nhà th u xây l p t i a phương. Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng và giám nh s c công trình xây d ng theo phân c p c bi t là i v i các công trình thu c d án nhóm B, C do a phương qu n lý. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình t i a phương khi c n thi t. - Báo cáo U ban nhân dân c p t nh v tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng t i a phương. - Căn c vào năng l c qu n lý u tư và xây d ng c a U ban nhân dân c p huy n, trình U ban nhân dân c p t nh xem xét phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư. b) Các S , U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p t nh giao làm ch d án ph i ch u trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình theo các n i dung t i Quy nh này. c) S Xây d ng là cơ quan u m i giúp U ban nhân dân c p t nh t ng h p báo cáo nh kỳ 6 tháng v tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng t i a phương g i B Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 12 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3- B có xây d ng chuyên ngành: a) Ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành sau khi có tho thu n v i B Xây d ng. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng chuyên ngành do B qu n lý trên ph m vi c nư c. c) Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành c a ch u tư, tư v n thi t k và nhà th u xây l p; tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành khi c n thi t. Ki n ngh x lý
 6. các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành. Riêng i v i công trình xây d ng chuyên ngành nhóm A c n có s ph i h p v i B Xây d ng khi th c hi n các công vi c trên. d) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành g i B Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 13 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 4- B qu n lý chuyên ngành k thu t: a) Ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong các công trình xây d ng sau khi có tho thu n v i B Xây d ng. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong các công trình xây d ng trên ph m vi c nư c. c) Tham gia v i cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u này) ki m tra ch t lư ng trong lĩnh v c chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông; bưu i n... i v i t ng lo i công trình có yêu c u. 5- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) có d án u tư và ư c giao v n qu n lý u tư xây d ng công trình theo d án ư c duy t (g i là B có d án): a) Có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng thu c B qu n lý thông qua cơ quan có ch c năng c a B , ho c m t t ch c qu n lý i u hành d án có năng l c theo quy nh c a pháp lu t. b) Cơ quan có ch c năng c a B ph i h p, t o i u ki n cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng th c thi vi c ki m tra công tác m b o ch t lư ng các công trình xây d ng; có trách nhi m ki m tra công tác m b o ch t lư ng c a ch u tư, tư v n thi t k và nhà th u xây l p; theo dõi, phát hi n và ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình i v i các công trình xây d ng thu c B qu n lý ng th i thông báo cho S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành t i a phương bi t ph i h p. c) B có d án báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình xây d ng g i B Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 13 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 4. Trách nhi m v ch t lư ng công trình c a ch u tư và các nhà th u Các ơn v kh o sát, thi t k , xây l p u ph i t ch u trách nhi m v ch t lư ng và k t qu công vi c th c hi n trong quá trình xây d ng, b o hành xây l p, b o trì công trình. Nhà nư c khuy n khích áp d ng phương pháp qu n lý khoa h c theo mô hình qu n lý ch t lư ng d a trên tiêu chuNn ISO - 9000.
 7. 1- Trách nhi m c a ch u tư v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: a) Th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 1 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và theo quy nh t i các i u 7, 8, 9, 14, 17, 19 c a Quy nh này. b) Trong trư ng h p ch u tư thuê ơn v giám sát thi công thì ơn v giám sát ph i th c hi n theo n i dung t i các i u 14, 17 c a Quy nh này ng th i ch u trách nhi m v ch t lư ng công vi c th c hi n theo h p ng giao nh n th u. c) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình (m u báo cáo theo ph l c 11 c a Quy nh này) g i cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này). 2- Trách nhi m v ch t lư ng c a ơn v và cá nhân th c hi n kh o sát, thi t k : ơn v kh o sát, thi t k ph i th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 2 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ng th i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng s n phNm theo h p ng. Ngư i ch trì kh o sát, thi t k ph i có ch ng ch hành ngh phù h p và ph i ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng công vi c th c hi n. 3- Trách nhi m c a nhà th u xây l p v ch t lư ng công trình xây d ng: Th c hi n theo quy nh t i i u 46 kho n 3 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và n i dung t i i u 16 c a Quy nh này. Nhà th u xây l p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v an toàn c a công trình ang thi công và các công trình lân c n. Chương 2 KH O SÁT, THI T K , TH M NNH, PHÊ DUY T THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN i u 5. Kh o sát xây d ng 1- Kh o sát xây d ng ph i th c hi n theo tiêu chuNn k thu t v kh o sát và yêu c u c a thi t k . Phương án k thu t kh o sát ph i phù h p v i t ng giai o n thi t k (thi t k sơ b , thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công), c i m công trình (ph n ánh trong yêu c u k thu t kh o sát xây d ng) và phù h p v i i u ki n t nhiên c a vùng d ki n xây d ng. H sơ kh o sát ph i ư c xác nh úng v i v trí xây d ng, ph n ánh úng hi n tr ng m t b ng xây d ng, a hình t nhiên, a ch t công trình, i u ki n khí tư ng thu văn và môi trư ng, phù h p v i Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. K t qu kh o sát xây d ng ph i ư c ch u tư ánh giá, nghi m thu, l p thành biên b n. 2- ơn v kh o sát xây d ng có trách nhi m ph i h p v i ch u tư gi i quy t các vư ng m c, phát sinh trong quá trình kh o sát xây d ng m b o ch t lư ng h sơ
 8. kh o sát xây d ng, chính xác và tin c y c a các s li u ph c v công tác thi t k . i u 6. Thi t k xây d ng công trình 1- ơn v thi t k ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm thi t k . S n phNm thi t k ph i phù h p v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, yêu c u thi t k và h p ng giao nh n th u thi t k . S n phNm thi t k ph i phù h p v i n i dung theo trình t thi t k ; trong trư ng h p thi công ph c t p ph i có thuy t minh và ch d n k thu t thi công i v i các k t c u và b ph n quan tr ng c a công trình; ghi rõ quy cách, ch ng lo i, tính năng c n thi t c a v t li u, thi t b s d ng trong công trình; có thuy t minh v s d ng và b o trì công trình. 2- M i s n phNm thi t k ( án thi t k ) ph i có ngư i ch trì thi t k ; án thi t k l n (công trình thu c d án nhóm A, B) ph i có ch nhi m án. Ngư i ch trì thi t k ho c ch nhi m án ph i ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng và tính úng nc a án thi t k , gi i pháp k thu t và tiên lư ng thi t k . N i dung thi t k sơ b , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k k thu t thi công c a s n phNm thi t k ư c quy nh theo ph l c 1 c a Quy nh này. 3- ơn v thi t k ph i có h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm thi t k ánh giá ch t lư ng s n phNm thi t k . S n phNm thi t k ph i ư c ch u tư nghi m thu, l p thành biên b n. 4- ơn v thi t k ph i th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p; tham gia nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu hoàn thành h ng m c và toàn b công trình ưa vào khai thác s d ng; ph i h p v i ch u tư x lý các vư ng m c, thay i, phát sinh trong quá trình thi công; b sung, i u ch nh thi t k và d toán khi có thay i, phát sinh. N i dung giám sát tác gi ư c quy nh theo i u 18 c a Quy nh này. 5- i v i thi t k xây d ng chuyên ngành, còn ph i tuân th quy nh v n i dung s n phNm thi t k xây d ng chuyên ngành. 6- ơn v thi t k có th ký h p ng giao th u l i cho m t ơn v có tư cách pháp nhân th c hi n m t ph n công vi c thi t k không ph i là ph n chính c a n i dung h p ng ã ký v i ch u tư nhưng v n ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v ph n công vi c thi t k giao th u l i. i u 7. Nghi m thu s n phNm thi t k 1- Vi c nghi m thu s n phNm thi t k th c hi n trên nguyên t c ơn v thi t k ph i t ki m tra và ch u trách nhi m toàn b v ch t lư ng s n phNm thi t k , tuân th các yêu c u v ch t lư ng s n phNm thi t k ã ghi trong h p ng giao nh n th u thi t k . Vi c nghi m thu s n phNm thi t k th c hi n trên cơ s : a) H p ng giao nh n th u thi t k . b) H sơ thi t k có n i dung và s lư ng theo ph l c 1 c a Quy nh này.
 9. c) Các biên b n nghi m thu các giai o n thi t k gi a ch u tư và ơn v thi t k . 2- Biên b n nghi m thu s n phNm thi t k ph i nêu rõ nh ng sai sót c a thi t k (n u có) và yêu c u s a ch a thi t k , ng th i k t lu n v ch t lư ng thi t k . H sơ thi t k xu t xư ng chuy n giao cho ch u tư ph i tuân th các quy nh v h th ng h sơ tài li u thi t k , b n v thi t k theo tiêu chuNn ư c áp d ng. Biên b n nghi m thu s n phNm thi t k là căn c thanh quy t toán h p ng giao nh n th u thi t k v i ơn v thi t k . i u 8. H sơ trình thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán H sơ thi t k k thu t và t ng d toán do ch u tư trình cho cơ quan có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ng th i g i t i cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán, bao g m: 1- T trình thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo ph l c 2 c a Quy nh này; 2- B n sao quy t nh phê duy t d án u tư kèm theo h sơ thi t k sơ b ã ư c duy t cùng d án; 3- H sơ kh o sát, h sơ thi t k theo ph l c 1 c a Quy nh này; 4- Biên b n nghi m thu s n phNm kh o sát, thi t k ; 5- Các văn b n ch p thu n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v an toàn môi trư ng, an toàn phòng ch ng cháy, n , an toàn ê i u, an toàn giao thông và các yêu c u có liên quan. i u 9. Yêu c u v ch t lư ng h sơ thi t k trình thNm nh, phê duy t 1- Thi t k ph i phù h p v i n i dung c a thi t k sơ b , tiêu chuNn k thu t và c p công trình trong báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- N i dung thi t k ph i tuân th Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. Trư ng h p áp d ng tiêu chuNn k thu t c a nư c ngoài thì ph i tuân th quy nh c a B Xây d ng. 3- T ng d toán công trình ư c l p trên cơ s nh m c, ơn giá, ch , chính sách hi n hành liên quan t i chi phí u tư xây d ng và không ư c vư t t ng m c u tư ã ghi trong quy t nh u tư. i u 10. ThNm nh thi t k k thu t và t ng d toán 1- N i dung thNm nh c a cơ quan có thNm quy n: a) Tư cách pháp lý c a ơn v , cá nhân thi t k .
 10. b) S phù h p c a thi t k k thu t v i n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư v quy mô, công ngh , công su t, các ch tiêu kinh t k thu t, quy ho ch, ki n trúc, Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, c th : - Ki m tra s tuân th các n i dung ư c duy t v quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình, các ch tiêu kinh t k thu t trong báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k sơ b ã ư c phê duy t v quy ho ch, ki n trúc ( c bi t là v trí xây d ng, ch gi i xây d ng, cao xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t); - Ki m tra s phù h p c a thi t k k thu t v i Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. c) B o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n , an toàn lao ng, an toàn ê i u, an toàn giao thông và các yêu c u có liên quan. d) S h p lý c a gi i pháp thi t k k thu t so v i yêu c u v an toàn quy nh theo Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng; yêu c u s d ng công trình; yêu c u an toàn trong thi công; nh ng thay i so v i thi t k sơ b (n u có). e) Ki m tra tính úng n c a vi c áp d ng các nh m c, ơn giá, ch , chính sách c a Nhà nư c có liên quan n các chi phí tính trong t ng d toán. g) S phù h p gi a kh i lư ng công tác xây l p tính t thi t k k thu t v i kh i lư ng công tác xây l p tính trong t ng d toán. h) Xác nh giá tr t ng d toán bao g m c thi t b và so sánh v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t. 2- Có th t ch c thNm nh thi t k k thu t và d toán h ng m c công trình theo gói th u ã ư c phân chia trong quy t nh phê duy t d án. 3- K t thúc vi c thNm nh, cơ quan thNm nh ph i l p văn b n thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán trình c p có thNm quy n phê duy t theo các n i dung thNm nh nêu trên, nêu rõ nh ng sai sót c a thi t k (n u có) và k t lu n v vi c s d ng thi t k (m u văn b n thNm nh theo ph l c 3 c a Quy nh này). 4- i v i các công trình xây d ng thu c các d án u tư s n xu t kinh doanh và các d án u tư có xây d ng khác c a tư nhân và các t ch c không thu c các doanh nghi p Nhà nư c: Ch u tư s d ng m t ơn v tư v n có ch c năng th c hi n ki m tra ch t lư ng thi t k k thu t theo các n i dung nêu t i kho n 1 (m c a, b, c, d) c a i u này trư c khi trình cơ quan c p gi y phép xây d ng công trình. 5- i v i các công trình nhà c a h gia ình và cá nhân: Th c hi n theo hư ng d n c p gi y phép xây d ng c a B Xây d ng. i u 11. Cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán 1- Công trình thu c d án nhóm A:
 11. B Xây d ng ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán c a công trình thu c d án nhóm A thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (T ng công ty 91) và U ban nhân dân c p t nh. Riêng các công trình xây d ng giao thông thu c B Giao thông v n t i; công trình xây d ng h m m , công trình xây d ng công nghi p thu c B Công nghi p; công trình xây d ng thu l i, nông, lâm nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; công trình xây d ng bưu i n thu c T ng c c Bưu i n; công trình di tích thu c B Văn hoá - Thông tin; công trình qu c phòng, b o v an ninh qu c gia thu c B Qu c phòng, B Công an thì các B và các cơ quan ó ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán có s tham gia c a a phương và các B , ngành liên quan. 2- Công trình thu c d án nhóm B, C: Các B và các cơ quan nêu t i kho n 1 c a i u này hư ng d n c p dư i th c hi n thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c các d án nhóm B, C thu c quy n qu n lý. a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c: B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) và y ban nhân dân c p t nh giao cho cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a mình thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý. b) i v i công trình thu c d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: - B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh và H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (T ng công ty 91) giao cho cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a mình thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. - H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c thu c các B , ngành và a phương qu n lý, doanh nghi p tr c thu c B (khi ư c B u quy n) t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án u tư nhóm C thu c quy n quy t nh u tư. c) i v i công trình thu c d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c quy nh t i i u 1 kho n 6 (m c 3) c a Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph : Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. d) i v i các công trình xây d ng thu c các d án u tư s n xu t kinh doanh và các d án u tư có xây d ng khác c a tư nhân và các t ch c không thu c các doanh nghi p Nhà nư c: Cơ quan c p gi y phép xây d ng công trình thNm nh thi t k k
 12. thu t theo các n i dung nêu t i kho n 1 (m c a, b, c, d) i u 10 c a Quy nh này trư c khi c p gi y phép. 3- Công trình thu c d án nhóm B, C do a phương qu n lý: - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, căn c tính ch t c a d án, giao cho S Xây d ng ho c S có xây d ng chuyên ngành thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. - Cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 4- Ngoài vi c s d ng l phí thNm nh theo kho n 5 i u 37 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph , khi ch u tư và ơn v thi t k không gi i trình ư c nh ng n i dung nêu t i kho n 1 i u 10 c a Quy nh này, cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán có th m i chuyên gia ho c các ơn v tư v n có ch c năng cùng tham gia thNm nh ( ơn v thi t k không ư c tham gia thNm nh s n phNm c a mình). Chi phí m i chuyên gia ho c các ơn v tư v n theo hư ng d n c a B Xây d ng. i u 12. Phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán 1- Công trình thu c d án nhóm A: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (T ng công ty 91), Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có d án u tư phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c a công trình thu c d án nhóm A sau khi ã ư c B Xây d ng ch trì t ch c thNm nh. Riêng các công trình xây d ng giao thông thu c B Giao thông v n t i; công trình xây d ng h m m , công trình xây d ng công nghi p thu c B Công nghi p; công trình xây d ng thu l i, nông, lâm nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; công trình xây d ng bưu i n thu c T ng c c Bưu i n; công trình di tích thu c B Văn hoá - Thông tin; công trình qu c phòng, b o v an ninh qu c gia thu c B Qu c phòng, B Công an thì các B và các cơ quan ó ch trì t ch c thNm nh và phê duy t. 2- Công trình thu c d án nhóm B, C: a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý.
 13. b) i v i công trình thu c d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (T ng công ty 91) phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c quy n qu n lý. - H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c thu c các B , ngành và a phương qu n lý, doanh nghi p tr c thu c B (khi ư c B u quy n) phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án u tư nhóm C thu c quy n quy t nh u tư. c) i v i công trình thu c d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c quy nh t i i u 1 kho n 6 (m c 3) c a Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph : Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư d án phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình. d) i v i các công trình thu c các d án u tư s n xu t kinh doanh và các d án u tư có xây d ng khác c a tư nhân và các t ch c không thu c các doanh nghi p Nhà nư c: Ch u tư t phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình. 3- Công trình thu c d án nhóm B, C do a phương qu n lý: - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án nhóm B, C. - Giám c S Xây d ng ho c Giám c các S có xây d ng chuyên ngành phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình thu c d án nhóm C khi ư c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh u quy n. - Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 4- Ch u tư ư c phép phê duy t thi t k chi ti t và d toán các h ng m c công trình ph (c ng, hàng rào, nhà thư ng tr c) và nh ng h ng m c công trình theo quy nh không ph i u th u, nhưng không ư c làm nh hư ng n thi t k k thu t và t ng d toán công trình ư c duy t. 5- i v i d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n, trong ó t ng d án thành ph n ư c th c hi n theo phân kỳ u tư ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi thì công trình thu c d án thành ph n ư c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán như công trình thu c d án c l p. 6- i v i các d án u tư ch mua s m trang thi t b có nh ng yêu c u chuyên môn c thù thì các B , ngành t thNm nh và phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. 7- N i dung quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ho c thi t k k thu t thi công và t ng d toán ư c quy nh theo i u 38 kho n 2 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày
 14. 08/7/1999 c a Chính ph . M u Quy t nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán theo ph l c 4 c a Quy nh này. i u 13. Trách nhi m c a cơ quan thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. Cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung thNm nh, phê duy t quy nh t i các i u 37 và i u 38 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Chương 3 GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHI M THU CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 14. Yêu c u c a công tác giám sát thi công 1- Công tác giám sát thi công trong quá trình xây l p công trình ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, liên t c, có h th ng nh m ngăn ng a các sai ph m k thu t, m b o vi c nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng các công tác xây l p c a nhà th u ư c th c hi n theo thi t k ư c duy t, Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, các quy nh v an toàn lao ng và phù h p v i h p ng giao nh n th u. 2- ơn v giám sát, ngư i th c hi n giám sát thi công ph i có năng l c chuyên môn và nghi p v phù h p v i công vi c m nh n. i u 15. Công tác giám sát trong quá trình thi công Ch u tư (ho c ơn v giám sát thi công ư c ch u tư thuê), ơn v thi t k (giám sát tác gi ) và nhà th u xây l p (t giám sát) ph i có các b ph n chuyên trách m b o duy trì ho t ng giám sát m t cách có h th ng toàn b quá trình thi công xây l p công trình t khi kh i công xây d ng n khi hoàn thành nghi m thu và bàn giao toàn b công trình theo Quy nh này. i u 16. Công tác t ki m tra ch t lư ng c a nhà th u xây l p 1- Yêu c u i v i công tác t ki m tra ch t lư ng c a nhà th u xây l p: Ch p hành úng yêu c u c a thi t k ư c duy t và các cam k t trong h p ng giao nh n th u. Th c hi n úng trình t nghi m thu theo Quy nh này, các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành và qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t. 2- Nhà th u xây l p ph i báo cáo y quy trình, phương án và k t qu t ki m tra ch t lư ng v t li u, c u ki n và s n phNm xây d ng v i ch u tư ki m tra và giám sát. 3- Nhà th u xây l p ch ngh ch u tư t ch c nghi m thu các công tác xây l p ã hoàn thành sau khi b ph n chuyên trách ki m tra ch t lư ng c a nhà th u ã ki m tra và xác nh n.
 15. i u 17. Giám sát thi công c a ch u tư 1- Yêu c u i v i công tác giám sát thi công xây l p c a ch u tư: Ch p hành úng yêu c u c a thi t k ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng và các cam k t v ch t lư ng theo h p ng giao nh n th u. 2- Trách nhi m giám sát thi công xây l p c a ch u tư ư c quy nh theo các giai o n thi công: a) Giai o n chuNn b thi công: - Ki m tra danh m c, quy cách, ch ng lo i và tính năng c a v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b s s d ng trong công trình do nhà th u xây l p l p; - Ki m tra i u ki n, bi n pháp m b o an toàn thi công cho công trình và an toàn cho các công trình lân c n. b) Giai o n th c hi n thi công: - Theo dõi, giám sát thư ng xuyên công tác thi công xây d ng và l p t thi t b c a nhà th u. Ki m tra h th ng m b o ch t lư ng, k ho ch ch t lư ng, quy trình và phương án t ki m tra ch t lư ng c a nhà th u xây l p nh m b o m thi công công trình theo thi t k ư c duy t. Ki m tra ti n , bi n pháp thi công, bi n pháp an toàn lao ng cho công trình và an toàn cho các công trình lân c n do nhà th u xây l p l p; - Ki m tra v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng t i hi n trư ng; không cho phép ưa v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng không phù h p v i tiêu chuNn v ch t lư ng và quy cách vào s d ng trong công trình. Ki m tra thi t b t i hi n trư ng; không cho phép s d ng thi t b không phù h p v i công ngh và chưa qua ki m nh vào s d ng trong công trình. Khi c n thi t, ph i l y m u thí nghi m ki m nh ch t lư ng và các tính năng c a v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng; - Ki m tra, xác nh n v kh i lư ng, ch t lư ng, ti n các công vi c; - L p báo cáo kh i lư ng, ch t lư ng và ti n các công vi c ph c v giao ban thư ng kỳ c a ch u tư; - Ph i h p v i các bên liên quan gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong thi công; - Th c hi n nghi m thu các công tác xây l p, giai o n xây l p, nghi m thu ch y th thi t b . M u biên b n nghi m thu trong giai o n th c hi n thi công theo các ph l c 5, 6,7 c a Quy nh này; - i v i nh ng b ph n, h ng m c ho c công trình trong quá trình thi công xây l p có hi n tư ng gi m ch t lư ng, có lún và bi n d ng... vư t quá m c cho phép c a thi t k ho c theo các tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, trư c khi nghi m thu ph i có ý ki n b ng văn b n c a ơn v thi t k và c a m t ơn v tư v n có ch c
 16. năng ánh giá các tác ng trên n công trình. Chi phí th c hi n ánh giá các tác ng n công trình theo hư ng d n c a B Xây d ng. c) Giai o n hoàn thành xây d ng công trình: - Ch u tư (ho c ơn v giám sát do ch u tư thuê) ph i ki m tra, t p h p toàn b h sơ pháp lý và tài li u qu n lý ch t lư ng i v i công trình. Danh m c h sơ, tài li u hoàn thành xây d ng công trình ư c quy nh theo ph l c 10 c a Quy nh này; - Sau khi ki m tra, n u các h ng m c công trình ã hoàn thành có ch t lư ng t yêu c u thi t k ã ư c phê duy t, phù h p v i tiêu chuNn nghi m thu ư c áp d ng, ch u tư t ch c nghi m thu hoàn thành công trình và l p thành biên b n theo ph l c 8 c a Quy nh này. i u 18. Giám sát tác gi c a ơn v thi t k 1- Căn c giám sát: a) H sơ thi t k ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Ti n t ng th thi công công trình; thông báo c a ch u tư v ti n yêu c u giám sát tác gi ã ư c các bên th ng nh t; c) Bi n pháp và thuy t minh t ng th thi công công trình; bi n pháp thi công chi ti t i v i các k t c u, b ph n và h ng m c quan tr ng. 2- N i dung giám sát: a) Gi i thích tài li u thi t k công trình cho ch u tư, nhà th u xây l p qu n lý và thi công theo úng yêu c u c a thi t k ; b) Theo dõi, ph i h p gi i quy t các vư ng m c, thay i, phát sinh v thi t k trong quá trình thi công; c) Ki m tra và tham gia nghi m thu các k t c u ch u l c chính, b ph n và h ng m c quan tr ng; d) Giám sát thư ng xuyên i v i trư ng h p thi công các k t c u, các b ph n và h ng m c ư c thi t k theo công ngh tiên ti n; e) Tham gia nghi m thu các giai o n xây l p, nghi m ch y th thi t b , nghi m thu hoàn thành h ng m c và toàn b công trình. 3- Ch giám sát tác gi : Không thư ng xuyên. i u 19. T ch c nghi m thu 1- Công tác nghi m thu công trình ph i ư c ti n hành t ng t ngay sau khi hoàn thành nh ng ph n khu t c a công trình, nh ng k t c u ch u l c, nh ng b ph n, h ng m c và toàn b công trình ng th i ph i b o m nghi m thu kh i lư ng các công
 17. vi c ã hoàn thành theo kỳ thanh toán quy nh trong h p ng giao nh n th u ã ký k t. 2- Vi c nghi m thu giai o n xây l p (n n móng, k t c u ph n thân công trình, h th ng k thu t công trình...), nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành h ng m c ho c công trình do ch u tư t ch c th c hi n v i s tham gia c a các ơn v thi t k , nhà th u xây l p, nhà th u cung ng thi t b (n u có). i v i nh ng b ph n, h ng m c ho c công trình có các yêu c u phòng ch ng cháy n ho c khi khai thác, s d ng có tác ng x u n môi trư ng và an toàn v n hành, khi nghi m thu ưa vào s d ng ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành k thu t c a Nhà nư c v các yêu c u nêu trên. Cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này) ki m tra công tác nghi m thu i v i các giai o n quan tr ng c a công trình; ki m tra s tuân th Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng khi hoàn thành xây d ng công trình ưa vào s d ng. Các biên b n nghi m thu công tác xây l p, giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành h ng m c ho c công trình ư c l p theo các ph l c 5, 6, 7, 8 c a Quy nh này. Biên b n nghi m thu hoàn thành xây d ng công trình là căn c pháp lý ch u tư làm th t c bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng, quy t toán công trình và th c hi n ăng ký tài s n. Chi phí t ch c nghi m thu các giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p và nghi m thu hoàn thành công trình ư c ghi trong t ng d toán công trình. 3- i v i công trình quan tr ng ho c có yêu c u k thu t và công ngh ph c t p thì Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c theo ngh c a B trư ng B Xây d ng ho c B trư ng các B có d án ki m tra, xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư. a) Trách nhi m và quy n h n c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c ghi trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng. b) H i ng nghi m thu Nhà nư c c a công trình ph i h p v i c p trên tr c ti p c a ch u tư so n th o và ban hành quy ch ho t ng c a H i ng. c) Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c c a công trình căn c vào tính ch t c i m, công năng c a công trình thành l p các Ti u ban chuyên môn làm tư v n cho H i ng. d) Ch u tư thành l p H i ng nghi m thu cơ s làm tư v n cho ch u tư trong công tác nghi m thu và có trách nhi m giúp H i ng nghi m thu Nhà nư c t ch c th c hi n ki m tra, xem xét công tác nghi m thu theo quy nh. e) H i ng nghi m thu cơ s không ư c cho phép bàn giao, ưa công trình vào khai thác v n hành, s d ng khi H i ng nghi m thu Nhà nư c chưa xem xét k t lu n
 18. ho c chưa l p biên b n nghi m thu c p Nhà nư c. H i ng nghi m thu cơ s có trách nhi m nghi m thu công tác xây l p, nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu ch y th thi t b , nghi m thu h ng m c và công trình ã hoàn thành ch u tư chính th c ngh H i ng nghi m thu Nhà nư c ki m tra và t ch c nghi m thu. Biên b n nghi m thu công trình ã hoàn thành c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c l p theo ph l c 9 c a Quy nh này. g) Kinh phí ho t ng c a H i ng nghi m thu Nhà nư c (k c ho t ng c a H i ng nghi m thu cơ s ) ư c ghi trong t ng d toán công trình. 4- Ch u tư ch u trách nhi m n p lưu tr h sơ, tài li u hoàn thành xây d ng công trình theo quy nh c a Nhà nư c v lưu tr h sơ, tài li u. i u 20. Trư ng h p có các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng 1- Các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các cam k t theo h p ng giao nh n th u v ch t lư ng các k t qu cung c p, ng th i ph i ch u s ki m soát c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành. Các k t qu do các nhà th u nư c ngoài nêu trên cung c p theo h p ng giao nh n th u là căn c ch u tư xem xét, ánh giá ph c v vi c nghi m thu công trình theo Quy nh này. 2- Các cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành có trách nhi m theo dõi, ki m tra quá trình th c hi n tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng c a các nhà th u nư c ngoài; khi c n thi t có th t ch c ki m tra k t qu công vi c do các nhà th u nư c ngoài th c hi n. Chương 4 B O HÀNH XÂY L P CÔNG TRÌNH VÀ B O TRÌ CÔNG TRÌNH i u 21. B o hành xây l p công trình 1- B o hành xây l p công trình là s yêu c u b t bu c theo lu t pháp i v i nhà th u xây l p v ch t lư ng trong m t th i gian t i thi u nh t nh (g i là th i h n b o hành) ã quy nh t i i u 54 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Nhà th u xây l p có nghĩa v th c hi n s a ch a các hư h ng do mình gây ra trong th i h n b o hành. 2- Nhà th u không ch u trách nhi m b o hành xây l p công trình trong các trư ng h p sau: a) Khi các hư h ng công trình xây d ng trong th i h n b o hành không ph i do l i c a nhà th u gây ra.
 19. b) Trư ng h p trong th i h n b o hành xây l p công trình mà b ph n, h ng m c ho c công trình b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bu c tháo d do ch u tư vi ph m pháp lu t v xây d ng thì nhà th u xây l p không có trách nhi m b o hành, m c dù trong ó có sai sót v k thu t xây d ng. i u 22. B o trì công trình 1- B o trì công trình là s yêu c u b t bu c theo lu t pháp v ch t lư ng i v i ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình c n ph i s a ch a, thay th , ph c h i ch c năng, b o m tu i th và an toàn v n hành nh m duy trì kh năng ch u l c, m quan, duy trì s d ng ho c v n hành c a b ph n, h ng m c, công trình ã ho t ng theo m t chu kỳ th i gian do thi t k và nhà ch t o quy nh. Ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình có trách nhi m và nghĩa v b o trì công trình theo quy nh c a thi t k và nhà ch t o ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- Th i h n b o trì công trình: a) Th i h n b o trì công trình ư c tính t ngày nghi m thu ưa công trình vào s d ng cho n khi h t niên h n s d ng theo quy nh v c p công trình. Trư ng h p công trình vư t quá niên h n s d ng ho c không m b o yêu c u ch t lư ng ti p t c s d ng, ph i có văn b n c a ơn v tư v n ki m nh ánh giá hi n tr ng công trình làm cơ s cho cơ quan qu n lý có thNm quy n xem xét, quy t nh. b) i v i các công trình xây d ng chuyên ngành, còn ph i tuân th các quy nh c a B có xây d ng chuyên ngành v th i h n b o trì công trình. 3- C p b o trì công trình: a) B o trì công trình ư c quy nh theo 04 c p: - Duy tu, b o dư ng; - S a ch a nh ; - S a ch a v a; - S a ch a l n. b) i v i c p duy tu, b o dư ng và c p s a ch a nh : Ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình l p k ho ch b o trì theo nh kỳ hàng năm. c) i v i c p s a ch a v a và c p s a ch a l n có liên quan n an toàn trong v n hành, khai thác, s d ng công trình: Căn c vào quy mô c a công vi c, ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình l p d án u tư ho c báo cáo u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph .
 20. 4- Trách nhi m v b o trì công trình: a) Trư ng h p ư c Nhà nư c giao quy n qu n lý s d ng công trình, ch qu n lý s d ng ph i: - Tuân th các ch d n k thu t trong quy trình b o trì c a ơn v thi t k công trình khi v n hành khai thác, s d ng; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ch t lư ng công trình b xu ng c p, không duy trì ư c kh năng ch u l c c a k t c u, b ph n, h ng m c, công trình và v n hành không an toàn do không th c hi n b o trì công trình theo quy nh. b) Trư ng h p thông qua h p ng cho thuê s d ng công trình, ngư i cho thuê s d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c không th c hi n b o trì công trình theo quy nh. Chương 5 S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 23. Trình t gi i quy t s c công trình xây d ng 1- T t c các công trình xây d ng thu c m i ngu n v n u tư, hình th c s h u, ang thi công, ã xây d ng xong ho c ang s d ng khi x y ra s c ph i ư c gi i quy t theo trình t sau: a) KhNn c p c u ngư i b n n (n u có); b) Có bi n pháp ngăn ch n k p th i tránh nguy hi m có th ti p t c xNy ra; c) B o v hi n trư ng x y ra s c ; d) Thông báo ngay cho các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2- Trong th i h n 24 gi sau khi x y ra s c , nhà th u xây l p, ngư i s d ng ho c ch u tư (tuỳ thu c tình hình thi công ho c s d ng công trình) ph i báo cáo cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 24 c a Quy nh này) và các cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m khác i u tra và x lý s c (m u báo cáo theo ph l c 14 c a Quy nh này). 3- L p h sơ s c : a) Khi x y ra s c công trình xây d ng, nhà th u xây l p, ngư i s d ng ho c ch u tư căn c vào m c hư h ng do s c gây ra l p h sơ s c ho c l p báo cáo s c . Trư ng h p ph i l p h sơ s c , có th thuê m t ơn v tư v n xây d ng có ch c năng th c hi n. b) N i dung h sơ s c : - Biên b n ki m tra hi n trư ng khi s c ã x y ra;
Đồng bộ tài khoản