Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB về giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 17/2000/Q -UB-DA TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V GIAO TRÁCH NHI M L P, T CH C TH M TRA VÀ PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư-xây d ng ; Căn c Thông tư s 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c ; Căn c Thông tư s 136/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán u tư ; Căn c Thông tư s 138/1999/TT-BTC ngày 26/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính u tư c a S Tài chánh-V t giá t nh, thành ph ; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá thành ph T trình s 1083/TCVG- TSC ngày 06/4/2000 ; QUY T - NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v giao trách nhi m l p, t ch c thNm tra phê duy t quy t toán v n u tư các d án u tư hoàn thành, d án quy ho ch hoàn thành, d án chuNn b u tư ã k t thúc, s d ng các lo i ngu n v n thu c ph m vi qu n lý c a thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TT/H ND thành ph KT. CH TNCH - TT/UBND thành ph - VPUB : CPVP PHÓ CH TNCH - T DA, T, TM - Lưu Vũ Hùng Vi t
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2000 QUY NNH V GIAO TRÁCH NHI M L P VÀ T CH C TH M TRA QUY T TOÁN V N U TƯ (Ban hành kèm theo quy t nh s /2000-Q -UB-DA ngày /4/2000 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T t c các d án u tư c a các cơ quan Nhà nư c và các doanh nghi p Nhà nư c sau khi hoàn thành ưa d án vào khai thác, s d ng u ph i quy t toán v n u tư. Ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b v n u tư d án hoàn thành n p cho các cơ quan có ch c năng thNm tra quy t toán theo úng n i dung ã quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 c a B Tài chính. i u 2. H sơ báo cáo quy t toán v n u tư. a) Báo cáo quy t toán theo m u ính kèm Thông tư s 136/1999/TT-BTC. b) Các tài li u pháp lý có liên quan : - Quy t nh phê duy t d án c a c p có thNm quy n. - Quy t nh phê duy t thi t k d toán kèm theo b ng giá tr kh i lư ng d toán ư c c p thNm quy n duy t. - H sơ u, ch n th u, khoán giá. + i v i hình th c u th u : quy t nh phê duy t k ho ch u th u biên b n m th u, quy t nh phê duy t k t qu u th u kèm theo b n giá tr kh i lư ng d th u trúng th u. + i v i hình th c khoán giá : văn b n cho phép ch nh th u khoán giá c a c p có thNm quy n, biên b n h p thương th o giá, quy t nh phê duy t giá tr h p ng kèm theo b ng giá tr kh i lư ng thương th o giá. - Quy t nh phê duy t giá tr kh i lư ng phát sinh, kèm theo b ng giá tr kh i lư ng phát sinh (n u có). - Các h p ng kinh t : (xây l p, thi t b , tư v n).
  3. - Quy t nh phê duy t giá tr n bù gi i t a kèm theo b ng d toán n bù gi i t a (n u có). - Biên b n nghi m thu bàn giao (xây l p, thi t b , tư v n) kèm theo b n báo cáo kh i lư ng th c hi n và báo cáo k t qu công tác th c hi n (tư v n). - B ng báo cáo quy t toán giá tr d án hoàn thành bao g m xây l p, thi t b , chi phí khác. - B ng báo cáo quy t toán chi phí n bù gi i t a (n u có) - Các ch ng t , hóa ơn có liên quan n các lo i chi phí khác (ngoài các chi phí ã ký h p ng tư v n) chi phí thNm tra d án, thi t k d toán, gi y phép xây d ng... i u 3. H sơ báo cáo quy t toán d án quy ho ch và chuNn b u tư : a) Báo cáo quy t toán theo m u ính kèm Thông tư s 136/1999/TT-BTC. b) Các tài li u có liên quan : - Ch trương c a c p có thNm quy n cho phép th c hi n quy ho ch, chuNn b u tư. - Quy t nh duy t d toán c a c p có thNm quy n kèm theo b ng d toán giá tr công vi c th c hi n. -H p ng kinh t . - B ng nghi m thu công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành. - B ng quy t toán giá tr công vi c th c hi n quy ho ch, chuNn b u tư. i u 4. N i dung thNm tra quy t toán ư c th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BTC. V i n i dung cơ b n như sau : - ThNm tra n i dung các văn b n pháp lý c a h sơ d án. - ThNm tra tính pháp lý các H p ng kinh t (xây l p, thi t b , tư v n). - ThNm tra ngu n v n u tư và cơ c u v n u tư so v i quy t nh duy t d án, quy t nh duy t d toán. - ThNm tra giá tr kh i lư ng hoàn thành b ng cách so sánh giá tr xây l p ngh quy t toán v i giá tr d toán ư c duy t (n u ch nh th u không khoán giá) v i giá tr kh i lư ng trúng th u, khoán giá (n u th c hi n theo hình th c u th u, khoán giá). - ThNm tra giá tr và kh i lư ng phát sinh ngoài gói th u, d toán. - ThNm tra giá tr kh i lư ng thi t b hoàn thành b ng cách so sánh s phù h p v i danh m c, ch ng lo i, s lư ng, giá c c a thi t b v i quy t nh u tư, h p ng kinh t . - ThNm tra các kho n chi phí khác, b ng cách so sánh s v n ngh quy t toán c a t ng lo i so v i d toán ư c duy t và ch hi n hành v qu n lý chi phí khác. Chương 2: T CH C TH C HI N i u 5. S Tài chánh-V t giá thành ph có trách nhi m : - T ch c thNm tra quy t toán các d án hoàn thành do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư ho c y quy n cho S K ho ch và u tư quy t nh s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư (v n ngân sách t p trung, v n bán nhà
  4. thu c s h u Nhà nư c,v n ph thu ti n, i n, nư c, v n thu t ti n qu ng cáo c a ài Truy n hình, Truy n thanh, v n kh u hao cơ b n và các kho n thu c a Nhà nư c l i cho doanh nghi p Nhà nư c ; V n vay u tư thông qua chương trình kích c u c a thành ph ). - Hư ng d n và ki m tra vi c thNm tra, phê duy t quy t toán i v i các d án u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho y ban nhân dân các qu n huy n quy t nh u tư. - ThNm tra các d án do ngân sách u tư m t ho c m t s h ng m c c th , ho c các d án u tư có s v n tham gia c a ngân sách Nhà nư c trên 30% t ng v n u tư c a d án, các d án u tư theo phương th c BT (do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư). - ngh y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh các d án c n t ch c thuê ki m toán. i u 6. H i ng qu n tr các T ng Công ty có trách nhi m : - T ch c b ph n tr c thu c t ch c thNm tra quy t toán ho c yêu c u ki m toán các d án hoàn thành do H i ng qu n tr T ng Công ty quy t nh u tư theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999. - Phê duy t quy t toán d án hoàn thành thu c thNm quy n và g i văn b n phê duy t quy t toán cho S Tài chánh-V t giá theo dõi. i u 7. y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m : - T ch c b ph n ch c năng tr c thu c t ch c thNm tra quy t toán các d án hoàn thành s d ng v n ngân sách ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh u tư. Phê duy t quy t toán d án hoàn thành thu c thNm quy n và g i văn b n phê duy t quy t toán cho S Tài chánh-V t giá theo dõi, t ng h p. i u 8. Các d án s d ng v n phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c do doanh nghi p Nhà nư c quy t nh u tư theo kho n 2, i u 12, Ngh nh s 52/1999/N -CP doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi m th c hi n quy t toán v n u tư. T ch c qu n lý v n c a doanh nghi p (Chi C c tài chính doanh nghi p, T ng Công ty, S ch qu n, Ban Tài chính qu n tr Thành y) và t ch c h tr v n cho d án có trách nhi m ki m tra s li u quy t toán v n u tư theo n i dung quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BTC xác nh giá tr tài s n c nh tăng thêm. i u 9. Các d án s d ng ngu n v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ; giao cho cơ quan cho vay ch u trách nhi m thNm tra quy t toán trình y ban nhân dân thành ph phê duy t (d án do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư). i u 10. H th ng Kho b c thành ph , Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Ngân hàng u tư phát tri n thành ph , Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph , các Ngân hàng thương m i có trách nhi m : - Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n, huy n ôn c các ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư khi d án hoàn thành có s d ng các ngu n v n thu c trách nhi m thanh toán, cho vay.
  5. - Hàng tháng thông báo cho S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n, huy n các d án ã hoàn thành bàn giao ưa vào khai thác, s d ng. i u 11. C p trên tr c ti p c a ch u tư có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c các ch u tư (Ban Qu n lý d án, doanh nghi p Nhà nư c s d ng v n kh u hao cơ b n và các kho n thu c a Nhà nư c l i cho doanh nghi p Nhà nư c u tư) l p báo cáo quy t toán v n u tư ngay sau khi d án hoàn thành. i u 12. Trách nhi m c a ch u tư : - L p báo cáo quy t toán v n u tư ngay sau khi d án hoàn thành bàn giao ưa vào khai thác, s d ng. - Ch u trách nhi m v tính chính xác i v i s li u và tài li u trong báo cáo quy t toán v n u tư. - Ch u trách nhi m v kh i lư ng và ch t lư ng c a công trình ã th c hi n. - Có trách nhi m cung c p y tài li u có liên quan n quy t toán v n u tư theo yêu c u c a cơ quan thNm tra quy t toán. - Hàng tháng có trách nhi m báo cáo ti n th c hi n các d án u tư cho cơ quan thanh toán v n, S Tài chánh-V t giá và cơ quan qu n lý tr c ti p c a ch u tư. - Hàng tháng báo cáo tình hình quy t toán v n u tư i v i các d án ã hoàn thành bàn giao cho các cơ quan thNm tra quy t toán liên quan. - Ch u tư l p th t c c n thi t chuy n kinh phí thNm tra quy t toán c a d án hoàn thành theo t l ho c m c trích ã quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BTC vào tài kho n c a cơ quan thNm tra quy t toán. i u 13. Các d án c n thi t ki m toán : - Các d án nhóm B có yêu c u k thu t ph c t p, th i gian thi công kéo dài. - Các d án u tư b ng nhi u ngu n v n khác nhau. - M t s d án c bi t, cơ quan thNm tra quy t toán trình c p quy t nh u tư xem xét quy t nh. - Chi phí thuê ki m toán i a là 75% chi phí thNm tra quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BCT. i u 14. Các ch u tư vi ph m th i gian l p báo cáo quy t toán v n u tư ã quy nh t i Thông tư s 136/1999/TT-BCT ; giao cho S Tài chánh-V t giá ph i h p v i Kho b c Nhà nư c thành ph l p danh sách ki n ngh y ban nhân dân thành ph ngưng c p phát ho c có bi n pháp x lý thích h p. i u 15. i u kho n thi hành. - Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. - Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, các ch u tư và các ơn v có liên quan có trách nhi m tri n khai và th c hi n nghiêm túc quy nh này. - Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có phát sinh vư ng m c yêu c u các ơn v báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét x lý./.
  6. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản