Quyết định số 17/2001/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
65
lượt xem
15
download

Quyết định số 17/2001/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2001/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2001/QĐ-BNN-BVTV

 1. B NÔ NG N GH I P C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM VÀ PH ÁT T RI N c l p - T d o - H n h ph ú c NÔ NG T H Ô N S 17/2001/Q - Hà N i , n g à y 0 6 t h á n g 3 n ă m 2 0 0 1 BNN- BVT V QUY T NNH C A B TR Ư NG B NÔ NG NGH I P VÀ P HÁT TR I N N ÔNG THÔN S 1 7 / 2 0 0 1 / Q -B NN- BVTV NG ÀY 0 6 THÁNG 3 N ĂM 2 0 0 1 BAN H ÀNH DA NH M C THU C B O V TH C V T Ư C P HÉP S D NG, H N C H S D NG, C M S D NG V I T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a các ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1 . Ban hành kèm theo quy t nh này: 1. Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 1.1.1. Thu c tr sâu: 108 ho t ch t v i 337 tên thương m i, 1.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 78 ho t ch t v i 252 tên thương m i, 1.1.3. Thu c tr c : 74 ho t ch t v i 191 tên thương m i, 1.1.4. Thu c tr chu t: 10 ho t ch t v i 15 tên thương m i, 1.1.5. Ch t kích thích s.inh trư ng cây tr ng: 18 ho t ch t v i 28 tên thương m i, 1.1 6. Ch t d n d côn trùng: 01 ho t ch t v i 02 tên thương m i, 1.1.7. Thu c tr c sên: 01 ho t ch t v i 03 tên thương m i, 1.1.8. Ch t h tr (ch t tr i): 01 ho t ch t v i 01 tên thương m i, 1.2. Thu c tr m i: 04 ho t ch t v i 04 tên thương m i. 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 04 ho t ch t v i 05 tên thương m i, 1.4. Thu c kh trùng kho: 04 ho t ch t v i 06 tên thương m i, 2. Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m:
 2. 2.1. Thu c h n ch s d ng trong Nông nghi p: 2.1.1. Thu c tr sâu: 06 ho t ch t v i 11 tên thương m i, 2.1.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 01 ho t ch t v i 01 tên thương m i, 2.1.3. Thu c tr c : 0 1 ho t ch t v i 01 tên thương m i, 2.1.4. Thu c tr chu t: 0 1 ho t ch t v i 03 tên thương m i, 2.2. Thu c tr m i: 04 ho t ch t v i 04 tên thương m i, 2.3 . Thu c b o qu n lâm s n: 11 ho t ch t v i 11 tên thương m i, 2.4. Thu c kh trùng kho: 03 ho t ch t v i 09 tên thương m i, 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 3.1. Thu c tr sâu: 18 ho t ch t 3.2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 06 ho t ch t 3.3 . Thu c tr chu t: 01 ho t ch t 3.4. Thu c tr c : 0 1 ho t ch t i u 2 . Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy t nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3 . C c B o v th c v t ch u trách nhi m quy nh v s d ng các thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam. i u 4 . Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh - Ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/Q -BNN-BVTV ngày 06 tháng 03 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT) TT Tên ho t ch t - Tên thương m i T ch c xin ăng ký Nguyên li u (trade name ) (applicant) (common name) I. THU C S D NG TRONG NÔNG NGHI P: 1. Thu c tr sâu: 1 Abamectin Alfatin 1.8 EC Alfa Company Ltd Taipei, Taiwan ROC.
 3. T p Kỳ 1.8 EC Vi n Di truy n Nông nghi p Vertimec 1.8 EC/ Syngenta Vietnam Ltd ND 2 Acephate ( min 97%) Anitox 50 EC Công ty v t tư KTNN C n Thơ, TP C n Thơ Appenphate 75 SP Handelsgesellschaft Detlef Von Appen MBH Asataf 75 SP Nichimen Agro Vietnam Corp., Lancer 40 EC, 50 United Phosphorus Ltd SP, 75 SP Mace 75 SP Map Pacific Pte Ltd Monster 40 EC, 75 Cty TNHH Nông dư c i n WP Bàn - Qu ng Nam Mytox 75 SP Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông Orthene 97 Pellet Tomen Agro, Inc, USA Pace 75 SP Nagarjuna Agrichem Ltd, India Viaphate 75 BHN Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 3 Acetamiprid Mospilan 3 EC Nippon Soda Co., Ltd (99.57 %) 4 Acrinathrin Rufast 3 EC Aventis Crop Science (min 99.0%) Vietnam 5 Alpha - Cypermethrin Alfathrin 5 EC Alfa Company Ltd (min 90 %) Alpha 5 EC Map Pacific PTE Ltd Alphacy 5 EC, 10 Cty TNHH - TM Nông Phát EC Alphan 5 EC Cty d ch v BVTV An Giang Anphatox 5 EC Cty TNHH An Nông Bestox 5 EC FMC Asia Pacific Inc - HK Cyper - Alpha 5 ND Cty v t tư KTNN C n Thơ Fastac 5 EC BASF Singapore Pte Ltd
 4. Fastocid 5 EC Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Fentac 2 EC Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia Fortac 5 EC Forward Int Ltd Motox 5 EC Cty TNHH TM & DV Ng c Tùng Pertox 5 EC Cty v t tư BVTV I Sapen - Alpha 5 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Tiper - Alpha 5 EC Cty TNHH Thái Phong Vifast 5 ND, 10 SC Cty Thu c sát trùng Vi t Nam Visca 5 EC Cty v t tư BVTV II 6 Alpha-Cypermethrin Hopfa 41 EC BASF Singapore Pte Ltd 1% + Fenobucarb 40% 7 Amitraz (min 97 %) Mitac 20 EC Aventis Crop Science Vietnam 8 Azadirachtin Aza 0.15 EC Magrow Pte Ltd Neem Bond - AEC Rangsit Agri - Eco. Ltd (1000ppm) Nimbecidine 0.03 T. Stanes & Co., Ltd, India EC 9 Bacillus thuringiensis Bacterin B.T WP TT.NC.CNSH Tp. HCM (var.Kurstaki) Batik 11500 Sivex (EMC-SCPA) IUT.ni/mg SC Biobit 16 K WP, 32 Forward Int Ltd B FC Biocin 16 WP Cty Thu c tr sâu Sài Gòn BTB 16 BTN Công ty TNHH v t tư nông nghi p Thăng Long, Hà N i Delfin WG (32 SDS Biotech K.K Japan BIU) Dipel 3.2 WP, 6.4 Valent BioSciences DF Corporation USA Forwabit 16 WP, 32 Forward Int Ltd Past
 5. Kuang Hwa Bao WP Kuang Hwa Chem Co., Ltd 16000 IU / mg MVP 10 FS Cali - Parimex Inc Thuricide HP, OF SDS Biotech K.K Japan 36 BIU V.K 16 WP, 32 WP Cty v t tư BVTV I 10 Bacillus thuringiensis Aztron 7000 DBMU Map Pacific PTE Ltd (var. aizawai) Xentari 35 WDG Valent BioSciences Corporation USA 11 Beauveria bassiana Beauverine Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Muskardin Cty v t tư KTNN C n Thơ 12 Beta - Cyfluthrin Bulldock 025 EC Bayer Agritech Sài Gòn (min 96.2 %) 13 Beta - Cypermethrin Chix 2.5 EC ELF Atochem Agri (min 98.0 %) 14 Benfuracarb Oncol 20 EC, 25 Otsuka Chemical Co., Ltd (min 92 %) WP, 5 G 15 Buprofezin (min 98 %) Applaud 10 WP Nihon Nohyaku Co., Ltd Apolo 25 WP Cty TNHH - TM Thái Nông Butyl 10 WP Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Difluent 10 WP Cty TNHH Nông dư c i n Bàn Encofezin 10 WP Encochem Int. Corp Profezin 10 WP Cty v t tư BVTV II Viappla 10 BTN Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 16 Buprofezin 7 % + Applaud - Bas 27 Cty Thu c sát trùng Vi t Fenobucarb 20 % BTN Nam 17 Buprofezin 5.0 % + Applaud - Mipc 25 Cty Thu c sát trùng Vi t Isoprocarb 20.0 % BHN Nam Apromip 25 WP Alfa Company Ltd 18 Carbaryl (min 99.0 %) Carbavin 85 WP Kuang Hwa Chem.Co., Ltd Comet 85 WP Connel Bros Co., Ltd
 6. Forvin 85 WP Forward Int Ltd Para 43 SC Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Saivin 430 SC Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn, TP H Chí Minh Sebaryl 85 BHN Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Sevin 85WP, 43FW, Aventis Crop Science 85S Vietnam Vibaryl 85 BTN Zuellig (T) Pte Ltd 19 Carbosulfan (min 93%) Marshal 200 SC, 5 FMC Int., SA G 20 Cartap (min 97 %) Alfatap 95 SP Alfa Company Ltd Cardan 95 SP Cty v t tư KTNN C n Thơ Mapan 95 SP, 10 G Map Pacific PTE Ltd Padan 50 SP, 95 SP, Takeda Chem Ind Ltd 4 G, 10 G Tigidan 95 BHN, 4 Cty v t tư nông nghi p G Ti n Giang, t.Ti n Giang Vicarp 95 BHN, 4 H Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 21 Cartap 4% + Vipami 6.5 H Cty Thu c sát trùng Vi t Isoprocarb 2.5 % Nam 22 Chlorfenapyr Secure 10 EC BASF Singapore Pte Ltd 23 Chlorfluazuron Atabron 5 EC Ishihara Sangyo Kaisha Ltd (min 94%) 24 Chlorpyrifos Chlorban 20 EC United Phosphorus Ltd (min 94 %) Lorsban 30 EC Dow AgroSciences Pyrinex 20 EC Makhteshim Chem. Ltd Sanpyriphos 20 EC, Forward Int Ltd 48 EC Vitashield 40 EC Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM 25 Chlorpyrifos 250 g/l Nurelle D 25/2.5 EC Dow AgroSciences +Cypermethrin 25 g/l
 7. 26 Cyfluthrin (min 93%) Baythroid 5 SL, Bayer Agritech Sài Gòn 050 EC 27 Cypermethrin Appencyper 35 EC Handelsgesellschaft Detlef (min 90%) Von Appen MBH Arrivo 5EC, 10EC, FMC Asia Pacific Inc - HK 25EC Carmethrin 10 EC, Cty v t tư KTNN C n Thơ 25 EC Cymbush 5 EC, 10 Syngenta Vietnam Ltd, EC Cymerin 5 EC, 10 Cty v t tư BVTV I EC, 25 EC Cymkill 10 EC, 25 Forward Int Ltd EC Cyper 25 EC Cty v t tư BVTV II Cyperan 5 EC, 10 Cty d ch v BVTV An EC, 25 EC Giang Cyperkill 10 EC, 25 Mitchell Cotts Chem Ltd EC Cypermap 10 EC, Map Pacific PTE Ltd 25 EC Cypersect 5 EC, 10 Kuang Hwa Chem. Co., Ltd EC Cyrin 25 EC, 20 EC, Cty TNHH - TM Nông Phát 10 EC Cyrux 25 EC United Phosphorus Ltd Dibamerin 5 EC, 10 Cty TNHH Nông dư c EC, 25 EC i n Bàn Nockthrin 10 EC, 25 Chiatai Co., Ltd EC Power 5 EC Imaspro Res. Sdn Bhd M. Punisx 5.5 EC, 25 Zagro Group, Singapore Pvt EC Ltd Pycythrin 5 EC Forward Int. Ltd Ralothrin 20 E Rallis India Ltd, India Sec SaiGon 5 EC, Cty Thu c tr sâu Sài Gòn 10 EC, 25 EC, 30
 8. EC, 50 EC, 5 ME, 10 ME Sherbush 5 ND,10 Cty v t tư nông nghi p Ti n ND, 25 ND Giang, t.Ti n Giang Sherpa 10 EC, 25 Aventis Crop Science EC Vietnam Shertox 10 EC Công ty TNHH An Nông, t. Bình Dương Southsher 10 EC Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Tiper 25 EC Cty TNHH Thái Phong Tornado 10 EC Connel Bros Co., Ltd Ustaad 5 EC, 10 EC United Phosphorus Ltd Visher 25 ND, 10 Cty Thu c sát trùng Vi t EW, 25 EW Nam 28 Cypermethrin 2.0 % + Metox 809 8 EC Cty Thu c tr sâu - B Isoprocarb 6.0 % Qu c phòng 29 Cypermethrin 40 g/l + Forwatrin C 44 Forward Int Ltd Profenofos 400 g/l WSC Polytrin C 440 EC Syngenta Vietnam Ltd, / ND Polytrin P 440 EC / Syngenta Vietnam Ltd, ND 30 Cyromazine Trigard 75 BHN, 100 Syngenta Vietnam Ltd, SL 31 Deltamethrin (min Decis 2.5 EC, 25 tab Aventis Crop Science 98%) Vietnam (Decamethrin) Deltaguard 2.5 EC Map Pacific Pte Ltd Deltox 2.5 EC Công ty v t tư KTNN C n Thơ, TP C n Thơ Meta 2.5 EC Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. C n Thơ Toxcis 2.5 EC Cty TNHH An Nông Videci 2.5 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 32 Deltamethrin 6.25 % + Dadeci EC Aventis Crop Science
 9. Buprofezin 50 % Vietnam 33 Diafenthiuron Pegasus 500 SC Syngenta Vietnam Ltd, (min 97 %) Polo 500 SC Syngenta Vietnam Ltd, 34 Diazinon (min 95 %) Agrozinon 60 EC Agrorich Int. Corp Azinon 50 EC Cty TNHH - TM Nông Phát Basudin 40 EC Cty d ch v BVTV An Giang Basudin 50 EC/ND, Syngenta Vietnam Ltd, 5 G, 10 G/H Basutigi 40 ND, 50 Cty v t tư nông nghi p ND, 10 H Ti n Giang, t.Ti n Giang Cazinon 50 ND, 10 Cty v t tư KTNN C n Thơ H Diaphos 50EC, 10 G Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Diazan 60 EC, 50 Cty d ch v BVTV An ND, 10 H Giang Diazol 60 EC Makhteshim Chem. Ltd Kayazinon 40 EC, Nippon Kayaku Co., Ltd 50 EC, 60 EC, 5 G, 10 G Phantom 60 EC Connel Bros Co., Ltd Subaru 10 H Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông Tizonon 50 EC Cty TNHH Thái Phong Vibasu 40 ND, 50 Cty Thu c sát trùng Vi t ND, 5 H, 10 H, 10 Nam BR 35 Diazinon 30% (6%) + Vibaba 50 ND, 10 H Cty Thu c sát trùng Vi t Fenobucarb 20% (4%) Nam 36 Diazinon 5% + Diamix 5/5 G Cty v t tư KTNN C n Thơ Isoprocarb 5% 37 Dimethoate (min 95%) Bai 58 40 EC Bailey Trading Co., Bi - 58 40 EC, 50 BASF Singapore Pte Ltd EC Bian 40 EC, 50 EC Cty d ch v BVTV An Giang
 10. Bini 58 40 EC Cty Thu c tr sâu - B Qu c phòng Binh - 58 40 EC Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd Bitox 40 EC, 50 EC Cty v t tư BVTV I Canthoate 40 EC, 50 Cty v t tư KTNN C n Thơ EC Dibathoate 40 EC, Cty TNHH Nông dư c i n 50 EC Bàn Dimecide 40 EC Kuang Hwa Chem.Co., Ltd Dimenat 40 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Dithoate 40 EC Cty TNHH - TM Nông Phát Fezmet 40 EC Zuellig (T) Pte Ltd Forgon 40 EC, 50 Forward Int Ltd EC Nugor 40 EC United Phosphorus Ltd Perfekthion 40 EC BASF Singapore PTE Ltd Pyxoate 44 EC Forward Int. Ltd Tafgor 40 E Rallis India Ltd Tigithion 40 EC/ND, Cty v t tư nông nghi p 50 EC/ND Ti n Giang, t.Ti n Giang Vidithoate 40 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 38 Dimethoate 20% + Bifentox 30 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Fenvalerate 10% Nam 39 Dimethoate 8% + Cypdime (558) 10 Cty TNHH d ch v Cypermethrin 2% EC Du l ch - TM Chí Thành 40 Dimethoate 27.0% + Nitox 30 EC Cty Thu c tr sâu - Cypermethrin 3.0% B Qu c phòng 41 Dimethoate 300 g/l + Dizorin 35 EC Công ty TNHH - TM Tân Cypermethrin 50 g/l Thành, t. C n Thơ 42 Dimethoate 2% + BM - Tigi 5 H Cty v t tư nông nghi p Isoprocarb 3% Ti n Giang, t.Ti n Giang 43 Dimethoate 3 % + BB - Tigi 5 H Cty v t tư nông nghi p Fenobucarb 2 % Ti n Giang, t.Ti n Giang
 11. 44 Emamectin Proclaim 1.9 EC/ND Syngenta Vietnam Ltd, (Avermectin B1a 90%+Avermectin B1b 10 %) 45 Esfenvalerate Alphago 5 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn (min 83 %) Carto - Alpha 5 EC Cty v t tư KTNN C n Thơ Esfel 5 EC Map Pacific PTe Sumi - Alpha 5 EC Sumitomo Chem. Co., Ltd Sumisana 5 ND Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Vifenalpha 5 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 46 Etofenprox (min 96%) Trebon 10 EC Mitsui Chemicals., Inc 47 Ethoprophos (min 94%) Mocap 10 G Aventis Crop Science Vietnam Nokaph 10 G, 20 Công ty v t tư KTNN C n EC Thơ, TP C n Thơ Vimoca 20 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 48 Fenitrothion Factor 50 EC Connel Bros Co., Ltd (min 95 %) Forwathion 50 EC Forward Int Ltd Sagothion 50 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Suco 50 ND Cty v t tư BVTV II Sumithion 50 EC, Sumitomo Chem. Co., Ltd 100 EC Visumit 50 ND, 5 Cty Thu c sát trùng Vi t BR Nam Winner 50 EC Map Pacific PTe 49 Fenitrothion 45 % + Difetigi 75 EC Cty v t tư nông nghi p Fenoburcarb 30 % Ti n Giang, t.Ti n Giang Sumibass 75 EC Sumitomo Chem. Co., Ltd Subatox 75 EC Cty v t tư BVTV I 50 Fenitrothion 25 % + Sumicombi - Alpha Sumitomo Chem. Co., Ltd Esfenvalerate 1.25 % 26.25 EC 51 Fenitrothion 25 % + Sagolex 30 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn
 12. Fenvalerate 5% Suco - F 30 ND Cty v t tư BVTV II Sumicombi 30 EC Sumitomo Chem. Co., Ltd Sumitigi 30 EC Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Vifensu 30 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 52 Fenitrothion 45 % + Danitol - S 50 EC Sumitomo Chem. Co., Ltd Fenpropathrin 5 % 53 Fenitrothion 200 g/kg Ofatox 400 EC, 400 Cty v t tư BVTV I +Trichlorfon 200 g/kg WP 54 Fenitrothion 10.5 % + TP - Pentin 15 EC Cty TNHH Thành Phương Fenvalerate 1.9 % + - Hà N i Cypermethrin 2.6 % 55 Fenobucarb (BPMC) Bascide 50 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn (min 96 %) Bassa 50 EC Mitsubishi Chemical Corp Bassan 50 EC Cty d ch v BVTV An Giang Bassatigi 50 ND Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Excel Basa 50 ND Cty Liên doanh SX nông dư c Kosvida Forcin 50 EC Forward Int Ltd Hopkill 50 ND Cty v t tư KTNN C n Thơ Hoppecin 50 EC Cty v t tư BVTV II Nibas 50 ND Cty Thu c tr sâu - B Qu c phòng Summit 50 EC Map Pacific PTE Ltd Super Kill 50 EC Connel Bros Co., Ltd Tapsa 50 EC Cty TNHH Thái Phong Vibasa 50 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam Vitagro 50 EC Connel Bros Co., Ltd 56 Fenobucarb 2 % + Caradan 5 H Cty v t tư KTNN C n Thơ Dimethoate 3 %
 13. Vibam 5H Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 57 Fenobucarb 30 % + Hopsan 75 ND Cty v t tư BVTV II Phenthoate 45 % 58 Fenobucarb 45 % + Fenthomap 75 EC Map Pacific PTE Ltd Phenthoate 30 % Knockdown 75 ND Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang 59 Fenpropathrin (min 96 Alfapathrin 10 EC Alfa Company Ltd %) Danitol 10 EC Sumitomo Chem. Co., Ltd Vimite 10 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 60 Fenpyroximate Ortus 5 SC Nihon Nohyaku Co., Ltd (min 96%) 61 Fenthion (min 99.7%) Encofen 50 EC Encochem Int. Corp Lebaycid 50 EC, 500 Bayer Agritech Sài Gòn EC Sunthion 50 EC Connel Bros Co., Ltd 62 Fenvalerate (min 92%) Cantocidin 20 EC Cty v t tư KTNN C n Thơ Encofenva 20 EC Encochem Int. Corp Fantasy 20 EC Connel Bros Co., Ltd Fenkill 20 EC United Phosphorus Ltd First 20 EC Zuellig (T) Pte Ltd Kuang Hwa Din 20 Kuang Hwa Chem. Co., Ltd EC Leva 10 EC, 20 EC Cty v t tư BVTV II Pathion 20 EC Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Pyvalerate 20 EC Forward Int. Ltd Sagomycin 10 EC, Cty Thu c tr sâu Sài Gòn 20 EC, 10 ME Sanvalerate 200 EC Forward Int Ltd Sudin 20 EC Cty v t tư BVTV I
 14. Sumicidin 10 EC, 20 Sumitomo Chem. Co., Ltd EC Timycin 20 EC Cty TNHH Thái Phong Vifenva 20 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 63 Fenvalerate 3.5% + Fenbis 25 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Dimethoate 21.5% Fentox 25 EC Công ty v t tư KTNN C n Thơ, TP C n Thơ 64 Fipronil (min 97 %) Regent 5 SC, 0.2 G, Aventis Crop Science 0.3 G, 800 WG Vietnam 65 Fipronil 20 g/l + Access 180 EC Aventis Crop Science Fenobucarb 160 g/l Vietnam 66 Flufenoxuron Cascade * 5 EC BASF Singapore Pte Ltd (min 98%) 67 Halfenprox (min 94.5%) Sirbon 5 EC Mitsui Chemicals., Inc 68 Hexythiazox (min 94 %) Nissorun 5 EC Nippon Soda Co.,Ltd 69 Imidacloprid (min 99.6 Admire 050 EC Bayer Agritech Sài Gòn %) Confidor 0.05 EC, Bayer Agritech Sài Gòn 100 SL Gaucho 70 WS, 020 Bayer Agritech Sài Gòn FS, 600 FS 70 Isoprocarb Capcin 20 EC, 25 Cty v t tư KTNN C n Thơ WP Mipcide 20 ND Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Tigicarb 20 EC, 25 Cty v t tư nông nghi p WP Ti n Giang, t.Ti n Giang Vimipc 20 ND, 25 Cty Thu c sát trùng Vi t BTN Nam 71 Isoprocarb 3 % + B-N 5H Cty v t tư KTNN C n Thơ Dimethoate 2 % 72 Isoxathion Karphos 2 D Sankyo Co., Ltd 73 Lambdacyhalothrin Karate Zeon 2.5 CS Syngenta Vietnam Ltd, (min 81 %) Faskill 2.5 EC Công ty TNHH Thanh Sơn
 15. Hoá Nông, tp. HCM 74 Lufenuron (min 96 %) Match 050 EC/ND Syngenta Vietnam Ltd, 75 Malathion (min 95%) Malate 73 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Malfic 50 EC Ficom organics Ltd 76 Malathion 15% + Malvate 21 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Fenvalerate 6% 77 Methidathion (min Supracide 40 EC/ND Syngenta Vietnam Ltd, 96% ) Suprathion 40 EC Makhteshim Chem. Ltd 78 Methomyl (min 98.5%) Lannate 40 SP Du Pont Far East Inc 79 Methoxyfenozide Prodigy 23 F Rohm and Haas Co., (min 95 %) 80 Naled (Bromchlophos) Dibrom 50 EC, 96 Cty TNHH Thanh Sơn Hoá (min 93%) EC Nông, tp. HCM Flibol 50 EC, 96 EC Cty v t tư KTNN C n Thơ 81 Nereistoxin (Dimehypo) Binhdan 95 WP, 18 Jiangyin Jianglian Industry (min 90%) SL Trade Co., Ltd, China Catodan 95 WP, 90 Cty v t tư KTNN C n Thơ WP, 18 SL, 4 H, 10 H Dibadan 95 WP Cty TNHH Nông dư c i n Bàn, t.Qu ng Nam Neretox 95 WP, 18 Cty v t tư BVTV I SL Netoxin 18 DD, 90 Cty Thu c tr sâu Sài Gòn BHN, 95 BHN Sát trùng ơn (Sát Cty Thu c tr sâu - trùng an) 95 BTN, B Qu c phòng 90 BTN, 18 SL, 5 H Sadavi 95 WP Cty d ch v BVTV Vĩnh Phúc Sanedan 95 WP Cty TNHH D ch v Du l ch - TM Chí Thành Shachong Shuang 18 T ng Cty TM Hoa Vi t, SL, 90 WP, Qu ng Tây, Trung Qu c 95 WP
 16. Taginon 18 SL Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. C n Thơ Sha Chong Jing 95 Công ty TNHH - thương WP m i Bình Phương, Hà N i Tiginon 90 WP, 95 Cty v t tư nông nghi p WP, 18 DD, 5 Ti n Giang, t.Ti n Giang H Vinetox 5 H, 18 DD, Cty Thu c sát trùng Vi t 95 BHN Nam Vi Tha Dan 95 WP Cty TNHH Vi t Th ng - B c Giang 82 NPV Vicin - S Trung tâm NC bông Nha H (Nuclear polyhedrosis virus) Seba 4.10 9 PIB/ml, Phân vi n công ngh sau thu 2. 10 10 PIB/g ho ch, tp HCM 83 Omethoate 20 % + (Omethoate + Pesticide factory, Jiamakou Fenvalerate 10 % Fenvalerate) 30 EC Administration, Yuncheng Prefecture, Shanxi Province - China 84 Permethrin (min 92 %) Agroperin 10 EC Agrorich Int. Corp Ambush 50 EC Syngenta Vietnam Ltd Army 10 EC Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia Asitrin 10 EC Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Fullkill 10 EC, 50 Forward Int Ltd EC Map -Permethrin 10 Map Pacific PTE Ltd EC, 50 EC PER annong 500 EC Công ty TNHH An Nông, t. Bình Dương Peran 10 EC, 50 EC Cty d ch v BVTV An Giang Perkill 10 EC, 50 EC United Phosphorus Ltd Permecide 10 EC Hoa Ki u PTE Ltd Pounce 10 EC, 1.5 G FMC Asia Pacific Inc - HK
 17. Tigifast 10 EC Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang 85 Petroleum sprayoil D-C-Tron Plus 98.8 Caltex Vietnam EC 86 Pyridaben (min 95%) Dandy 15 EC Công ty TNHH Nông dư c i n Bàn 87 Phenthoate Elsan 50 EC Nissan Chem. Ind Ltd (Dimephenthoate) (min 92 %) Forsan 50 EC, 60 EC Forward Int Ltd Nice 50 EC Map Pacific PTE Ltd Phenat 50 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Phetho 50 ND Cty v t tư BVTV II Pyenthoate 50 EC Forward Int. Ltd Rothoate 50 EC, 40 Cty v t tư KTNN C n Thơ WP Vifel 50 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 88 Phenthoate 30 % + Viphensa 50 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Fenobucarb 20 % Nam 89 Phenthoate 48 % + ViCIDI - M 50 ND Cty Thu c sát trùng Vi t Etofenprox 2 % Nam 90 Phosalone Pyxolone 35 EC Forward Int. Ltd Saliphos 35 EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Zolone 35 EC Aventis Crop Science Vietnam 91 Phosalone 175 g/l + Sherzol EC Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Cypermethrin 30 g/l 92 Profenofos (min 87%) Selecron 500 EC/ND Syngenta Vietnam Callous 500 EC Nichimen Corp., Japan 93 Propargite (min 85 %) Comite(R) 73 EC Uniroyal Chem. Co, (USA) 94 Pyraclofos (min 92.5%) Voltage 50 EC Takeda Chem Ind Ltd 95 Pyridaphenthion Ofunack 40 EC Mitsui Chemicals., Inc (min 95%) 96 Quinalphos (min 70 %) Kinalux 25 EC United Phosphorus Ltd
 18. 97 Cypermethrin 3 % + Viraat 23 EC United Phosphorus Ltd Quinalphos 20 % 98 Rotenone Fortenone 5 WP Forward Int Ltd (Rotenone ) Rotecide 2 DD Vi n Sinh h c nhi t i, tp HCM 99 Silafluofen Silatop 20 EW, 7 Aventis Crop Science EW Vietnam 100 Spinosad (min 96.4%) Success 25 SC Dow AgroSciences 101 Tebufenozide (min Mimic ® 20 F Rohm and Haas PTE Ltd 99.6%) 102 Tebufenozide 5 % + Quada 15 WP Nihon Nohyaku Co., Ltd Buprofezin 10 % 103 Thiamethoxam (min Actara 25 WG Syngenta Vietnam Ltd, 95%) 104 Thiodicarb (min 96 %) Larvin 75 WP Aventis Crop Science Vietnam 105 Tralomethrin (min 93%) Scout 1.6 EC, 3.6 Aventis Crop Science EC, 1.4 SC Vietnam 106 Triazophos (min 92%) Hostathion 20 EC, Aventis Crop Science 40 EC Vietnam 107 Trichlorfon ch Bách Trùng 90 Cty TNHH Vi t Th ng - (Chlorophos) SP B c Giang (min 97% ) Sunchlorfon 90 SP Connel Bros Co., Ltd 108 Virus + Bacillus V - BT Vi n B o v th c v t Thuringiensis (var.kurstaki) 2. Thu c tr b nh h i cây tr ng: 1 Acibenzolar- S - Methyl Bion 50 WG Syngenta Vietnam Ltd, (min 96 %) 2 Benomyl (min 95 %) Bemyl 50 WP Cty v t tư BVTV II Ben 50 WP Hoa Ki u PTE Ltd Bendazol 50 WP Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Benex 50 WP Imaspro Resources Sdn Bhd
 19. Benlate 50 WP Du Pont Far East Inc Benofun 50 WP Itis Corp Sdn Bhd Malaysia Benotigi 50 WP Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang, t.Ti n Giang Binhnomyl 50 WP Jiang Union Group Co., Candazole 50 WP Cty v t tư KTNN C n Thơ Fundazol 50 WP Connel Bros Co., Ltd Funomyl 50 WP Forward Int Ltd Plant 50 WP Map Pacific PTE Ltd Tinomyl 50 WP Cty TNHH Thái Phong Viben 50 BTN Cty Thu c sát trùng Vi t Nam 3 Benomyl 12.5 % + Mimyl 12.5 BHN Phòng NN Cai L y - ZnSO 4 + MgSO 4 Ti n Giang 4 Benomyl 17% + Benzeb 70 WP Cty Thu c tr sâu Sài Gòn Zineb 53 % 5 Bromuconazole (min Vectra 100 SC, 200 Aventis Crop Science 96%) EC Vietnam 6 Calcium Polysulfide Lime Sulfur Cty v t tư KTNN C n Thơ 7 Carbendazim (min 98%) Agrodazim 50 SL Agrorich Int. Corp Appencarb super 50 Handelsgesellschaft Detlef FL, 75 DF Von Appen MBH Bavisan 50 WP Chiatai Co., Ltd Care 50 SC Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM Bavistin 50 FL (SC) BASF Singapore PTE Ltd Benzimidine 60 WP Hoa Ki u PTE Ltd Binhnavil 50 SC Union Group Co., Cadazim 500 FL Cty TNHH - TM Nông Phát Carban 50 SC Cty d ch v BVTV An Giang Carben 50 WP, 50 Cty v t tư nông nghi p SC Ti n Giang, t.Ti n Giang Carbenda 60 WP, 50 Cty v t tư BVTV II
 20. SC Carbenvil 50 SC Bailey Trading Co., Carbenzim 500 FL, Cty Thu c tr sâu Sài Gòn 50 WP Carosal 50 SC, 50 Cty v t tư KTNN C n Thơ WP Cavil 50 SC, 50 WP, Cty v t tư BVTV I 60 WP Derosal 50 SC, 60 Aventis Crop Science WP Vietnam Forsol 50 WP, 60 Forward Int Ltd WP, 50 SC Fungistemic 50 WP Itis Corp Sdn Bhd Malaysia Glory 50 SC Map Pacific PTe Ltd Ticarben 50 WP Cty TNHH Thái Phong Vicarben 50 BTN, Cty Thu c sát trùng Vi t 50 HP Nam Zoom 50 WP United Phosphorus Ltd 8 Carbendazim 60 % + Vicarben - S 75 Cty Thu c sát trùng Vi t Sulfur 15 % BTN, 70 BTN Nam 9 Carbendazim 5 % + ∝ - Solan 5 WP Cty TNHH - TM Thái Nông NAA + P2O3 + K2O + N2 + Vi lư ng 10 Chlorothalonil Binhconil 75 WP Jiangyin Jianglian Industry (min 98%) Trade Co., Ltd Daconil 75 WP, 500 SDS Biotech K.K Japan SC Forwanil 75 WP Forward Int Ltd Thalonil 75 WP Long Fat Co., (Taiwan) 11 Copper Hydrocide Champion 77 WP, Agtrol Chemical Products 57.6 DP, 37.5 FL Funguran - OH 50 Urania Agrochem GmbH BHN(WP) Kocide® 53.8 DF, Griffin Corporation 61.4 DF 12 Copper Oxychloride ng oxyclorua 30 Cty Thu c sát trùng Vi t
Đồng bộ tài khoản