Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
60
lượt xem
8
download

Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS về Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thuỷ Sản ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 17/2002/QĐ-BTS Hà N i , Ngày 24 tháng 05 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C THÚ Y TH Y S N ĐƯ C PHÉP S D NG VÀ H N CH S D NG TRONG NUÔI TR NG THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Quy t đ nh s 03/2002/QĐ-BTS ngày 21/3/2002 c a B trư ng B Thu s n v vi c ban hành Quy ch qu n lý thu c thú y thu s n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v ngu n l i thu s n, V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c thu c thú y thu s n đư c phép s d ng và h n ch s d ng trong nuôi tr ng thu s n (Danh m c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các Quy t đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng các v , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c B o v ngu n l i thu s n, Giám đ c Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thông có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng DANH M C THU C THÚ Y TH Y S N ĐƯ C PHÉP S D NG TRONG NUÔI TR NG THU S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 17/2002/QĐ-BTS ngày 24 tháng 5 năm năm 2002) I. THU C THÚ Y THU S N CÓ CHƯA HO T CH T KHÁNG SINH Th Tên thương Ho t ch t kháng sinh Công d ng Nhà s n xu t t m i 1 A-F-S Ampicilline, Sulfacetamide, Tr b nh nhi m Công ty thu c thú y Flumequine trùng đư ng Trung ương 2 ru t, m t nh t, l loét, c m vây cá và b nh đ thân, ho i t , các b nh ký
 2. sing trùng và n m tôm 2 ALLOX Norfoxacin Phòng tr các Công ty thu c thú y b nh th i 3/2 thành ph C n ALOX mang, viêm Thơ Norfloxin ru t cá và Vim-N333 Công ty VIMEDIM ho i t , th i C n Thơ Norfloxacin đuôi, phát sáng 300 for tôm Công ty liên doanh shrimp/ s n xu t thú y Bio- pharmachemie Norfloxacin 200 for Công ty dư c ph m shrimp thú y thu s n Lonh An Norflox fort Công ty TNHH Norfloxacin Thương m i Hoàng Thông 3 Amodazin Amoxycillin, Trimehtoprim, Tr b nh đ m Công ty VIMEDIM Sulfamethoxy đ , viêm ru t và C n Thơ các b nh nhi m trùng khác 4 AMPICOLI- Ampicillin, Colistin, Kanamycin, Phòng và tr Công ty dư c ph m FORT Sulfadimedin các b nh vi thú y dư c ph m khu n tôm cá Long An 5 Ampi- Ampicillin, Sulfamid, Trimethoprim Phòng tr b nh Công ty thu c thú y ColiTrim nhi m trùng 2/9 thành ph C n đư ng ru t, Thơ đ m đ , tu t v y cá và b nh ph ng n p mang, th i đuôi tôm 6 Ampi- Enrofloxacin, Ampicillin trihydrate, Phòng tr các Công ty TNHH Qu c enrotrimlyte Sulfadimidin sodium, Trimethoprim b nh l loét, Minh th i vây, tr ng đuôi trên cá 7 AMPI- Sulfamethoxazole, Ampicicline, Phòng tr b nh Công ty thu c thú y TRISUL Trimethoprim đen mang, đ m 3/2 thành ph C n nâu, đ m đ , Thơ viêm ru t, xu t huy t trên cá, tôm 8 Anti-Vibrio Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Tr các b nh Công ty VEMEDIM
 3. f/S2 Flumequine mang đ , mang C n Thơ đen, mòn đuôi tôm 9 Bacampe Ampicillin,Sulfamethoxyporidazin, Tr b nh viêm Công ty chăn nuôi Trimethoprim ru t, đ mang, thú y Cai L y ph ng n p mang, ho i sinh v tôm 10 BAC-KILL- Sulphadimidine sodium, Ph i h p gi a Công ty TNHH PLUS Trimethoprim, Colistin sulphate kháng sinh và thương m i và s n (Sultrim plus) sulphamid làm xu t thú y Nam Long tăng ph kháng khu n, phòng tr các b nh đư ng ru t, r ng râu 11 BASA TRIM Norfloxacin, sulfadiazin, Di t vi khu n Công ty Dư c ph m FORT sulfathiazon, Trimethoprim thú y thu s n Long An 12 Biosultrim for Trimethoprim, Sulfadimidine Phòng và tr Công ty liên doanh shrimp các b nh nhi m s n xu t thu c thú y trùng đư ng Bio-pharmachemie Sultrim USP ru t, nhi m Công ty TNHH trùng mang,... Thu c thú y C u giúp v t thương Long mau lành 13 Cefadroxil Cefadroxil Tr b nh vi Công ty chăn nuôi khu n (đ m đ , thu c thú y Cai L y viêm ru t,...) 14 CEPHACIN Cefalecin Phòng và tr Công ty Dư c ph m FORT các b nh vi thú y thu s n Long khu n tôm cá An 15 Cephathado Olaquyndox, Cephalexin Phòng tr các Công ty thu c thú y n-of b nh l loét, 3/2 thành ph C n đ m đ , tu t Thơ v y, mòn đuôi, sình b ng, l i m t cá 16 Cephenro Enrofloxacin, Cephalexin, Colistin Phòng tr b nh Cơ s dư c thú y sulfat th i mang, đen Khoa Nguyên mang, đ mang, r ng các ph b và các
 4. b nh cá: b nh đư ng ru t, xu t huy t tr ng đuôi, đ m d 17 Cipro-plus Ampicillin, Gentamycin, Phòng tr b nh Công ty thu c thú y Cifrofloxacin, Colistin l loét, b nh 3/2 thành ph C n đ m đ , b nh Thơ tu t nh t cá và b nh ph ng n p mang, đen mang, phát sáng, th i đuôi tôm 18 CIPRO. Cipro floxacin, Sulfadiazin, Phòng và tr Công ty Dư c ph m TRIM Trimethoprim các b nh tr ng thú y thu s n An đuôi, xu t Giang huy t, th i mang, tu t nh t, đ m đ cá và b nh r ng các ph b và các b nh do vi khu n tôm 19 Ciprofloxacin Ciprofloxacin Phòng tr b nh Công ty Thu c thú y đen mang, đ 3/2 thành ph C n Vita-soulup thân, đóng Thơ Công ty Chăn Ciproflox rong, sưng nuôi thú y Cai L y 100/Ciproflox ph ng mang Công ty Dư c ph m fort tôm thú y thu s n Long An Công tyTNHH Ciprofloxacin Thương m i - d ch HCI VSP 24 v Hoàng Thông 20 Ciprogen Ciprofloxacin, gentamycin, colistin Phòng tr b nh Công ty liên doanh plus for fish sulfate đ m đ , tu t s n xu t thu c thú y nh t, nhi m Biopharmachemie trùng đư ng ru t cá 21 Ciprotrim Ciprofloxacin, Trimethoprim Phòng và tr Công ty liên doanh plus for fish các b nh do vi s n xu t thu c thú y khu n cá Biopharmachemie 22 Coli - Flumequyn, Colistin, Neomycin Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y Flumyccin mang đ , b nh 1/5 C n Thơ
 5. th i đuôi, ph ng n p mang, ho i sinh v tôm, tu t v y, l loét, đ m đ , xu t huy t vây, đuôi, mang và toàn thân cá 23 Coli Norgent Colistin sulfate, Norfloxacine, Tr các b nh Công ty VEMEDIM Gentamycin sulfate, Trimethoprim đư ng tiêu hoá, C n Thơ đ mđ cá 24 Coli- Colistin sulfate, Flumequin, Tr b nh phát Công ty liên doanh Neoflum for Neomycin sulfate sáng, đ thân, s n xu t thu c thú y shrimp sưng ph ng Biopharmachemie mang Glucan- Công ty TNHH Qu c Coliflumneov Minh it 25 Coli - Tialin Colistin sulfate Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y complex mang đ , b nh 1/5 C n Thơ th i đuôi, ph ng n p mang, ho i sinh v tôm, tu t v y, l loét, đ m đ , xu t huy t vây, đuôi, mang và toàn thân cá 26 Cotrimax - Sulfadimidin, Sulfadiazine, Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y LX Sulfamethoxazole, Trimethoprim đ m đ , xu t 1/5 C n Thơ huy t toàn thân, th i đuôi, đen mang, ăn không tiêu tôm, cá 27 Cotrym - Fort Trimethoprim, Sulfamethoxazole Phòng tr b nh Công ty Thu c thú y phát sáng, đ 3/2 thành ph C n thân, nhi m Thơ khu n máu, tu t nh t cá, tôm 28 Cyprogenco Cyproloxacin, HCI, Gentamycin Phòng tr b nh Cơ s Dư c thú y - Fort sulfate, Colistin sultat th i mang, đen Khoa Nguyên mang, đ mang, th i mang, các b nh
 6. cá: b nh đư ng ru t, xu t huy t tr ng đuôi, đ m đ 29 DA I - TRIM Sulfamethoxazole 10% Có kh năng AQUA Progress Trimethoprim 2% ngăn ch n vi Co.,Ltd Thái Lan C.P khu n di n Progress Co.,Ltd r ng đ c bi t là Thái Lan Công ty Vibrio TNHH Chăn nuôi CP.Vi t Nam 30 EGC - Enrofloxacin, Gentamycin sulfate, Phòng và tr Công ty liên doanh MYCIN FOR Colistin sulfate các b nh nhi m s n xu t thu c thú y SHRIMP trùng toàn thân, Biopharmachemie Colenrogent làm s ch các Công ty TNHH Qu c a - Glucan v t dơ trên thân Minh tôm 31 EM - 55 Erythromycin Phòng x lý OMEGA Đài Loan các b nh do vi khu n Gram gây ra 32 Enro - Enrofloxacin HCI, Clolistin sulfate Phòng tr b nh Công ty liên doanh Colistin for đ m đ , tu t s n xu t thu c thú y fish nh t, nhi m Biopharmachemie trùng đư ng ru t, chư ng b ng cá 33 Enro - Plus Gentamycin, amxicilin, Bromhecin, Phòng tr các Công ty Thu c thú y Colistin, enrofloxacin b nh l loét, 3/2 thành ph C n đ m đ , tu t Thơ v y, mòn đuôi cá và b nh mòn đuôi, c t râu, b nh đ mang, phát sáng tôm 34 ENRO- Enrofloxacin, Sulfadiazin, Phòng tr b nh Công ty Dư c ph m SLUTRYL đư ng ru t, thú y thu s n Long Trimethoprim Enrofloxacin HCI ngoài da. Di t An các loài vi khu n G+ 35 ENRO - C for Enrofloxacin Ngăn ng a các Công ty liên doanh shrim/Enroflo b nh phát sáng s n xu t thu c thú y x - accin for do Vibrio. Biopharmachemie
 7. fish Phòng và tr các b nh ph ng n p mang, mang đen, vàng mang và nhi m trùng đư ng ru t 36 Enrofloxacin Enrofloxacin Phòng tr các Công ty Thu c thú y b nh l loét, 3/2 thành ph C n Enro B đ m đ , tu t Thơ Vime - v y, mòn đuôi, Công ty Thu c thú y Antidisea sình b ng, l i 2/9 thành ph C n Vimenro m t cá và Thơ Enrocin b nh mang đen, ph ng n p Công ty VEMEDIM Lave.enroflo mang, rung ph C n Thơ x - S b , th i đuôi, Enroflox fort Công ty Dư c ph m phát sáng TOBA - thú y thu s n Long tôm enrocin An Enroflox/enro Công ty TNHH ci - n 10 Thương m i và s n Norfox - xu t Tô Ba USP/Enrocin Cơ s Dư c thú y Plus Khoa Nguyên Công ty Dư c ph m thú y Long An 37 Enrokacol Enrofloxacin HCI, Kanamycine Phòng tr các Công ty TNHH sulfate, Colistin sulfate b nh c a cá Thu c thú y H u tôm: đ m đ , Giang đ m , đ kỳ, r ng râu càng, phát sáng, kém ăn, nhi m khu n đư ng ru t, d dày, ru t xu t huy t 38 Enrokanacin Enrofloxacin kanamycin sulfat Phòng tr b nh Cơ s Dư c thú y th i mang, đen Khoa Nguyên mang, đ mang, r ng các ph b , phát sáng, các b nh cá: xu t huy t, l loét, sưng n p mang 39 ENRO - Enrofloxacin Streptomycin sulfate Phòng ng a và Công ty liên doanh STREP FOR đi u tr các s n xu t thu c thú y
 8. SHRIM b nh đen mang Biopharmachemie và ph ng n p mang. Tr các b nh nhi m khu n làm ho i t ph b 40 EBS Enrofloxacin, Streptomycin, - Đi u tr các Công ty Dư c ph m b nh gh , l thú y thu s n Long loét do vi trùng An gây ra trên cá 41 ETS Sulfamethoxazole, erythromycin, Tr các b nh Xư ng thu c thú y Trimethoprim đ m đ , l loét, 1/5 C n Thơ viêm ru t, đ đuôi, đen mang, th i đuôi, xu t huy t vây, đuôi, mang 42 F - rocol Flumequin, Colistin sulfate, Phòng và tr Công ty Chăn nuôi enrofloxacin các b nh đ thú y Cai L y thân, xu t huy t, sưng mang, đ mang, đen mang, r ng đuôi tôm và tr các b nh l loét toàn thân, b nh đư ng hô h p cá 43 F - nekasul Flumequin, Neomycin, Sulfadimidin, Phòng ng a và Công ty Chăn nuôi Kanamyccin đi u tr các thú y Cai L y b nh đen mang, vàng mang và ph ng n p mang. Tr các b nh nhi m khu n cá 44 F2 for 9 - Fluoro- 6,7 dihydro- 5 methyl- 1 - Phòng tr b nh Công ty liên doanh fish/Bioflum oxo- 1H,5H- pyrido[3,2,1- nhi m trùng s n xu t thu c thú y for fish/ F2 ij]quinoline- 2- carboxylic acid cá: đ m đ , Biopharmachemie for shrimp nhi m trùng đư ng ru t, xu t huy t h u môn, nhi m trùng đư ng máu
 9. 45 Flobacin for (+) - 9- Fluoro- 2,3 - dihydro- 5- Phòng ng a và Công ty liên doanh shrimp/Floba methyl - 110- (4- methyl- 1- đi u tr các s n xu t thu c thú y c ol for piperazzinyl) - 7- oxo- 7H- pyrido b nh nhi m Biopharmachemie shrimp [1,2,3- de]- 1,4- benzoxazine- 6- khu n tôm carboxylic acid, 46 FLUM - CRD Flumequin, Neomycin Phòng tr b nh Công ty Thu c thú y mang đen, gan 2/9 thành ph C n vàng, ho i t Thơ ph b 47 Flume Bath Flumequine, Neomycin sulfate Thu c t m tr Công ty VEMEDIM F/S2 b nh tôm cá C n Thơ 48 Flumecol - Flumequine, Colistin, Neomycine Phòng tr b nh Công ty TNHH Neo l loét, tr ng Thu c C n Thơ da, đ m đ , sình b ng, tu t nh t các lo i cá lóc, basa, cá He, cá Chày 49 Flumecol B Flumequine, colistin Phòng tr b nh Công ty VEMEDIM mang đ , mang C n Thơ Mequincolis đen, mòn đuôi Công ty Chăn nuôi thú y Cai L y 50 Flumecol T Flumequine, colistin Phòng tr b nh Công ty VEMEDIM mang đ , mang C n Thơ đen, mòn đuôi 51 Flumecolin Flumequin sulfate, Colistin sulfate Phòng tr b nh Cơ s Dư c thú y th i mang, r ng Khoa Nguyên các ph b và các b nh do vi khu n gây ra, các b nh cá: b nh đư ng ru t, xu t huy t h u môn, tr ng đuôi, tu t nh t, đ mđ 52 Flumelinco Flumequine, Lincomycine Phòng tr b nh Công ty TNHH l loét toàn Thu c C n Thơ thân, b nh lòi m t, viêm ru t, đ đuôi, đen mang, xu t huy t vây, đuôi,
 10. mang, th i đuôi 53 Flumequin Flumequin sulfate, Colistin sulfate Phòng tr b nh Cơ s Dư c thú y 10 th i mang, đen Khoa Nguyên mang, đ mang, r ng các ph b các b nh cá: b nh đư ng ru t, xu t huy t tr ng đuôi, đ m đ 54 Flumequin Flumequine Phòng tr các Công ty Thu c thú y 10% Vimecol b nh ho i t , 3/2 thành ph C n for ăn mòn v kitin Thơ fish/Vimequi Công ty VEMEDIM n e 10 C n Thơ Flumequin Xư ng thu c thú y Flume - K 1/5 C n Thơ Flumequine Công ty Chăn nuôi Fort thú y Cai L y Công ty Dư c ph m thú y thu s n Long An 55 Flumycin Flumequine, Neomycin Đ c tr các Công ty Chăn nuôi b nh đ thân, thú y Cai L y l loét toàn thân, đen mang, ph ng n p mang, r ng đuôi, phát sáng tôm và đ c tr các b nh viêm đư ng tiêu hoá, đư ng hô h p, l loét toàn thân 56 Fluquin Flumequin sodium Phòng và tr Công ty Chăn nuôi các b nh phát thú y Cai L y sáng, n m, mòn đuôi, đ mang, đen mang, r ng đuôi tôm và các b nh l loét toàn thân, tu t v y, đ m đ
 11. cá 57 Genta- Gentamycin, Sulfate, Colistin, Tr b nh l loét, Công ty VEMEDIM Colenro enrofloxacin viêm ru t, tu t C n Thơ nh t, tu t v y, mòn đuôi 58 Gentamycin, Gentamycin sulphat Phòng tr b nh Công ty TNHH Sulphat BP đư ng ru t, Thương m i - d ch mòn râu, đ t v Hoàng Thông đuôi, mang đen tôm 59 Genty Flum Gentamycine, Flummequine, Phòng tr b nh Công ty TNHH Colistin đ m đ , phát Thu c thú y C n Thơ sáng, đ thân tôm và b nh l loét, tu t nh t, trùng m neo cá 60 Gregacin Monensin 4%, Norfloxacin Phòng tr b nh Công ty TNHH Chăn Nicotinate 30% phân tr ng, tr nuôi CP Vi t Nam b nh ký sinh trùng đư ng ru t 61 KANA - Kanamycin, Ampicillin trihydrate, Phòng tr b nh Công ty liên doanh AMPICOL Colistin sulfate, Paracetamol đ m đ , tu t s n xu t thu c thú y FOR FISH nh t, nhi m Biopharmachemie Colampi - trùng đư ng Công ty TNHH Qu c Kanavit ru t, chư ng Minh b ng cá 62 KANEQUI - Kanamycin sulfate, Neomycin Kh ng ch và Công ty liên doanh NE - ADE sulfate, Flumequine, tiêu di t các vi s n xu t thu c thú y FOR khu n gây b nh Biopharmachemie Colistin suulfate SHRIMP r ng râu, r ng Công ty TNHH Qu c NCK - Flum - ph b . Phòng Minh Anavit và tr ch ng đ m đen, đ thân, nhi m trùng mang giúp mang hô h p t t. 63 Kháng sinh Norfloxacin, Kanamycin Tr b nh do Công tyVEMEDIM tôm n m trên C n Thơ đư ng tiêu hoá và gây h i trên v tôm.
 12. 64 LAVE.LINCO Lincomycin, Colistin, Norfloxacin Phòng và tr Công ty Dư c ph m NC các b nh vi thú y thu s n Long khu n tôm cá An 65 LAVE.QUYL. Flumequyl, Kanamycin, Neomycin Phòng và tr Công ty Dư c ph m KANA các b nh l loét thú y thu s n Long toàn thân, đ m An đ , tr ng đuôi, tu t nh t cá 66 Lyncotryl Lincomycin sulfate, Trimethoprim, Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y Fort Sulfamethoxazole đ m nâu, phát 1/5 C n Thơ sáng đ thân, đ m đen, sưng mang, mòn đuôi, r ng râu, gãy càng 67 N-200 1-Ethyl_6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo- Phòng và tr Công ty liên doanh 7(-1-piperazinyl)-3-quinoline- các b nh nhi m s n xu t thu c thú y carboxylic acid, Sorbitol trùng trên cá Bio-Pharmachemie 68 N-300 Norfloxacin hydrochloride 30% Di t khu n đ c AQUA Progress Co., bi t là Vibrio Ltd Thái Lan gây b nh cho C.P progress Co., tôm Ltd Thái Lan Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Vi t Nam 69 NEO-FLUM Flumequine, Neomycin sulfate Ti t di t các vi Công ty liên doanh (FOR SHRI- khu n gây b nh s n xu t thu c thú y MP)/NEO sưng mang, Bio-pharmachemie th i r a n p Flum for fish Công ty trách nhi m mang, nhi m h u h n Qu c Minh Glucan- trùng ph b đ Flumneocin thân 70 Neolumecol Flumequine, Neomycine sulfate Phòng tr các Công ty TNHH b nh c a cá Thu c thú y H u tôm: đ m đ , Giang đ m , đ kỳ, r ng râu càng, phát sáng, kém ăn 71 NORBACTRI Trimethoprim, Noflxacin, Phòng và tr Công ty liên doanh - M FOR sulfachloropyridazi - ne các b nh nhi m s n xu t thu c thú y FISH trùng cá Bio-pharmachemie
 13. 72 Norcogen for Norfloxacin HCI, Colistin sulfate, Phòng tr b nh Công ty liên doanh fish Gentamycin sulfate đ m đ , tu t s n xu t thu c thú y nh t, xu t Bio-pharmachemie huy t h u môn cá 73 Norlo - Norfloxacin, Trimethoprim, Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y Septryl Sulfamethoxazole đ m nâu, phát 2/9 thành ph C n sáng, đ thân, Thơ b nh vi khu n d ng s i, ăn mòn v kitin 74 OF - MYCIN Norfloxacin, Colistin, Sulfamid, Phòng tr b nh Xư ng thu c thú y Trimethoprim, đóng rong, t n 2/9 thành ph C n thương ph b , Thơ đ thân, đen mang tôm và b nh đ m đ , tu t nh t cá 75 Oxaldin for (+) - 9 - Fluoro- 2,3- dihydro- 3- Phòng ng a và Công ty liên doanh shrimp/Bio- methyl1- 10- (4- methyl1- 1- đi u tr các s n xu t thu c thú y Flox for fish pipezinyl) - 7 - oxo- 7H- b nh nhi m Bio-pharmachemie pyrido[1,2,3- de]- 1,4- benzoxazine- khu n tôm 6- carboxylic acid 76 Oxocol for Oxolinic acid, Colistin sulfate, Phòng và tr Công ty liên doanh fish vitamin D3, E, sorbitol, inositol các b nh do vi s n xu t thu c thú y khu n cá Bio-pharmachemie 77 Oxolinic 30% Oxolinic acid Phòng và tr Công ty liên doanh for các b nh nhi m s n xu t thu c thú y shrimp/oxoni trùng do vi Bio-pharmachemie c for shrimp khu n Vibro AQUA Progress Co., PRAWNOX/ spp, Ltd Thái Lan o - xolin 20/ Pseudomonas spp, C.P Progress Co., Oxolinic 20 aerromonas. Ltd Thái Lan Oxolinic acid Phòng và tr Công ty TNHH 20 các b nh ph ng n p mang, đ Thương m i s n Oxolinic acid mang, đen xu t thu c thú y G u Vàng Prawnox mang, nhi m trùng đư ng Công ty TNHH Ultra - septic ru t Thu c thú y Long 01 Công ty TNHH Thương m i - d ch v Hoàng Thông Công ty TNHH Chăn nuôi CP Vi t Nam
 14. Công ty c ph n phát tri n công ngh nông thôn 78 PIZOMEX 1 - Ethyl- 6 Fluoro- 1,4 Dihydro- Kháng sinh có WOCKHARDT Co., 7(4- methyl1- 1- piperazzyny1)- ph kháng Ltd n Đ 4oxo- 3 qiunolinecarboxyli c acid khu n r ng. Tr methanesulphonate dihydrate 0.6% b nh do Vibro, W/W nhi m trùng đư ng ru t 79 Sulfa - Prim Sulfamethoxazzole, Trimethoprim Di t các m m Công ty c ph n 01 b nh, tr b nh phát tri n công ngh c t râu, đen nông thôn mang, loét thân 80 Sulfadiazine Sulfadiazine sodium Phòng tr b nh Công ty TNHH sodium đư ng ru t, Thương m i - d ch phân tr ng c a v Hoàng Thông tôm 81 Sulfatrim Sulfamethoxazole, Suldimidine, Phòng tr b nh Công ty TNHH Fort Sulfadiazine, Trimethoprim đ m nâu, đ m Thu c thú y C n Thơ đ , b nh vi khu n d ng s i, r ng râu, gãy càng, ăn không tiêu tôm, cá 82 SULTRIM Trimethoprim, Sulfadizine Đ c tr các Công ty liên doanh 48% FOR b nh nhi m s n xu t thu c thú y SHRIMP trùng đư ng Bio-pharmachemie ru t tôm 83 Sultrim USP Sulfadimidine, Trimethoprim Phòng tr m t Công ty Mekongvet s b nh như ho i t các ph b , chân càng b r ng, b nh phát sáng, đen mang tôm và các b nh đ m đ , l loét, tu t v y, sưng n p mang cá 84 Tiamulin Tiamulin hydrogen fumarate Phòng tr b nh Công ty TNHH đư ng ru t, đ t Thương m i - d ch đuôi tôm v Hoàng Thông
 15. 85 TMT FORT Trimethoprim, sulfadiazin Phòng tr b nh Công ty Dư c ph m th i mang, xu t thù y thu s n Long huy t, tr ng An đuôi cá 86 Trimesul Sulfadimidin, sodium, Sulfadizine Tr b nh đư ng Công ty VIMEDIM sodium, Sulfamethoxazole, tiêu hoá, C n Thơ Trimethoprim chư ng hơi, l loét, tu t nh t cá 87 Trisulfa - F Sulfacetamide, sulfadimidine, Tr b nh nhi m Công ty Thu c thú y sulfadiazine, Pyrimethamine, trùng đư ng Trung ương 2 Flumeqiune ru t, m t nh t, l loét, c t vây cá và b nh đ thân, ho i t , các b nh ký sinh trùng và n m tôm 88 Ultra - Septic Netromycine, Ferric ammonium Phòng tr b nh Công ty c ph n 02 cirtrat nhi m khu n, phát tri n công ngh b nh phát sáng nông thôn do Vibro, viêm đư ng ru t, c t râu, đen mang 89 Vimecol for Flumequine, colistin Đ c tr b nh Công ty VEMEDIM Shrimp trên tôm, kháng C n Thơ khu n m nh 90 Viniflum Nifurstyrenat, Flumeqiune Phòng tr b nh Công ty VEMEDIM phát sáng, ho i C n Thơ t , đ thân tôm II. THU C THÚ Y THU S N CÓ THÀNH PH N LÀ HOÁ CH T VÀ KHOÁNG CH T Th Tên s n ph m Thành ph n Công d ng Nhà s n xu t t 1 Agreen Plus Phân bón vô cơ N - P - K Giúp t o phát Công ty TNHH Thu c tri n duy trì n thú y C u Long đ nh m u nư c, c i thi n ch t lư ng nư c, ngăn ng a t o đáy phát tri n 2 Alkali snow Ca (OH2) Làm tăng đ pH, Liên hi p Quang hoá
 16. Spemat - AL tăng tính ki m, đi n t tăng hàm lư ng canxi 3 Aqua - Clean Hydrogen peroxide, Oxy hoá các ch t Công ty liên doanh Peracetic acid, Stabilizing h u cơ, làm gi m s n xu t thu c thú y agent thi u s ô nhi m Bio-pharmachemie ngu n nư c ao và đáy ao. Kh mùi hôi và các khí đ c trong ao 4 Aqua - Clean plus Hydrogen peroxide Gi m s ô nhi m Công ty liên doanh Peracetic acid ngu n nư c, kh s n xu t thu c thú y mùi hôi và các Bio-pharmachemie lo i khí đ c trong ao. Tiêu di t các m m b nh thư ng có trong ngu n nư c. Cung c p oxy hoà tan trong ao 5 Aquadine for 1 - Ethyenyl1- 2- Di t các vi khu n, Công ty liên doanh shprim pyrrolidinone kh ng ch và tiêu s n xu t thu c thú y homopolymer comp with di t các lo i n m, Bio-pharmachemie iodine, excipients nguyên sinh đ ng v t gây b nh 6 Aquasept A Sodium Kh trùng nư c, Medentech Ltd, dichloroisocyanuara - te tiêu di t m t s Ireland (NaDCC) lo i vi khu n gây b nh 7 ASC PROTECT SiO2, CaO, A12O3, MgO Đi u hoà đ pH, Công ty c ph n An x lý ô nhi m do Sinh phèn, ô nhi m t ngu n h u cơ do th c ăn th a, do v t lơ l ng trong môi trư ng nư c c a ao nuôi 8 Bac - Zeolite SiO2, A12O3, Fe2O3, MgO, C i t o đáy ao, Công ty TNHH Thu c Bacillus subtilis n đ nh pH c i thú y C u Long thi n ch t lư ng nư c ao, h p th các ch t h u cơ, kim lo i tích t đáy ao, ngăn ch n quá trình
 17. sinh khí đ c 9 BENTHOS Silisic accid 0,5% W/V, Cung c p khoáng Asian Aquaculture Borate buffer 10% V/V, và vi lư ng làm Co., Ltd Thái Lan Minerals 1% V/V th c ăn cho phiêu sinh v t gây m u nư c, t o th c ăn t nhiên cho tôm 10 Bio - Septal for Alkyl (C14 50%, C16 10%, Di t các lo i vi Công ty liên doanh shrimp C12 40%) khu n, n m và s n xu t thu c thú y dimethylbenzylamm nguyên sinh đ ng Bio-pharmachemie onium cchloride, v t gây b nh trên Pentanedial, Inert tôm. C i thi n ingredients môi trư ng nư c, kh mùi hôi, kích thích tôm l t xác 11 Bio - A.B.C.for Dimethyl1- n- (C12/C14)- Tiêu di t các loài Công ty liên doanh shrimp/Bio - Alkylbenzylammoni um t o, giúp n đ nh s n xu t thu c thú y Cleaner for chloride, Propanol và đ trong c a Bio-pharmachemie shrimp dung d ch đ m nư c. Di t các lo i m m b nh gây b nh cho tôm 12 Bio - Aga for Calcium, Potassium, Giúp t o phát Công ty liên doanh shrimp/ Bio - Phosphorus, Copper, tri n, t o m u s n xu t thu c thú y shrimp Zinc, Cobalt, Manganese, nư c, n đ nh s Bio-pharmachemie iron, Sodium metasilicate, phát tri n c a t o các lo i vitamin và n đ nh m u nư c 13 Bio - Gluta for Didecyldimethylam H n ch b t t o Công ty liên doanh shrimp monium cchloride, khi t o m c quá s n xu t thu c thú y Glutaraldehyde, Inert dày, di t các lo i Bio-pharmachemie ingredients n m, nguyên sinh đ ng v t gây b nh trên tôm 14 Biosan for shrimp Alkyldimethylbenzy Di t các lo i vi Công ty liên doanh lammonium chloride, khu n, n m và s n xu t thu c thú y Octyldecyldimethylammo nguyên sinh đ ng Bio-pharmachemie nium chloride, v t gây b nh trên Dioctyldimethylammoniu tôm m chlride, Inert ingredients 15 Biosept for Didecyldimethylammoniu Kh trùng ngu n Công ty liên doanh shrimp m chloride, nư c, tiêu di t s n xu t thu c thú y
 18. Didetyldimethylammoniu m m b nh Bio-pharmachemie m chloride, Octyldecyldimethylamoni um chloride, Akyldimethylbenzylammo nium chloride, Glutaraldehyde 16 BIOXIDE FOR OOGlutaradehyde, Phòng và tr các Công ty liên doanh SHRIMP/BIOTEC Alkylbenzydimethyllamoni b nh phát sáng s n xu t thu c thú y H FOR um chloride và đóng rong. Có Bio-pharmachemie SHRIMP/Bio - tác d ng c i thi n Công ty TNHH Clean for shrimp/ môi trư ng nư c, Thương m i và s n Bio glutaplus for kh mùi hôi xu t Tô Ba shrimp TÔ BA- đáy ao nuôi GLU- BKC Siêu Công ty c ph n phát ti t trùng TC 01 tri n công ngh nông thôn 17 B-K-A Benzalkonium chlorua, Di t khu n, n m, Công ty Thu c thú y amyl acetate đ ng v t nguyên Trung ương 2 sinh, kh ng ch s phát tri n c a phiêu sinh v t 18 BKC 80% Benzalkonium chloride Di t khu n, Công ty MeKongVet Mekobenxide kh ng ch s C n Thơ 80% BKC 80 phát tri n c a Công ty Chăn nuôi Biobenzal phiêu vi sinh v t thú y Cai L y trong nư c Cuast - 80 Công ty TNHH Pentum - 80 Thương m i Thành Nhơn Cleaner - 80 Công ty TNHH Dư c KC - 80 Spenmat ph m thú y thu s n - BKC 80 Long An Cleaner - 80 Công ty TNHH Thương m i và s n xu t dinh dư ng thú y Nam Long AQUA PROGRESS CO; LTD Thái Lan Liên hi p Quang Hoá đi n t Công ty TNHH Chăn nuôi CP Vi t Nam 19 Blesson Alky dimethylbenzly X lý nư c, WOCKHARDT ( n ammonium chloride phòng tr b nh do Đ ) Petonium 24 - 80 n m, vi khu n PENTAGON
 19. Chemical Limited (Anh) 20 Bosso 5- chloro- N- (2- chloro- Di t m t s ký Bayer AG, 4- nitro- phenyl)- 2- ch trung gian Leverkusen, hydroxy- benzamide gây b nh Germany 21 Calcium B2 CaHPO4 B sung canxi và Cơ s Hoàng Thông ph t pho giúp thành ph H Chí tôm l t xác t t Minh 22 Calcium CaCO3 Làm tăng đ Trung tâm Phân ph i carbonate light ki m c a nư c, v t tư nuôi tr ng thu giúp d gây t o s n Phú Yên Super - Ca cho nư c ao nuôi (WaCa) Calcium Công ty TNHH chăn carbonate nuôi CP Vi t Nam Spemat - C Liên hi p Quang hoá Super - Ca đi n t Calci - 100 Công ty phát tri n Calcium khoáng s n 5 carbonate Công ty c ph n Bình Super Calci Dương - AND Carbonate calci Xí nghi p Bình Minh Doanh nghi p tư nhân Sao Mai Công ty TNHH Hoàng Nguyên 23 Calcium chelate Proteinate Canxi Tăng kh năng Biotechnology (Calcium) tiêu hoá và h p Products Co.,Ltd th ch t khoáng trong h th ng ru t tôm 24 Calcium snow Khoáng calcium tan trong Làm tăng đ Liên hi p Quang hoá Spemat - CA nư c ki m cho nư c, đi n t cung c p canxi ++ +++ - 25 COMPOST Ca , Fe , NH4, NO3 , Bán lót đáy ao h Công ty c ph n An (T) ASC COD nuôi thu s n Sinh thay th phân chu ng và các ch t x lý khác. Đi u hoà đ pH c a nư c. Làm giàu ngu n phiêu sinh v t tăng cư ng th c ăn t
 20. nhiên cho tôm, cá. Ch ng ô nhi m môi trư ng nư c do th c ăn dư t o nên ho c do b lây nhi m 26 COSI - ASC Các h p ch t khoáng Di t rong, c i Công ty c ph n An (Ca, Mg, NH4, Fe, Cu...) thi n m u nư c Sinh 27 D.M.C C.I 42, Dipterex, Copper Ng a b nh l Công ty chăn nuôi thú sulfate gh toàn thân y Cai L y cá 28 DAIMETIN AL2O3, SiO2, Fe2O3 Làm gi m đ đ c Trung tâm phân ph i c a nư c, t o v t tư nuôi tr ng thu Daimetin nuôi ao sáng s n Phú Yên Diametin/Super hơn, đ NH3- N Công ty Phát tri n gi m, thích h p Diametin khoáng s n 5 cho tôm sinh New Daimetin trư ng Doanh nghi p tư nhân Sao Mai Diatone (Daimentin) Cơ s V t tư nuôi thu s n Tân Ti n Daimetin Công ty TNHH Hoàng Nguyên Công ty c ph n phân bón và d ch v t ng h p Bình Đ nh 29 D - BEST Herbal extractud 5% W/V, C i thi n ch t Asian Aquaculture Humic acid 20% W/V lư ng nư c, Co.,Ltd Thái Lan gi m đ pH, phòng ng a nhi m b nh virus 30 DECREASE pH A xít Citric X lý khi đ pH Cơ s Hoàng Thông trong ao nuôi tôm thành ph H Chí PH control đ t ng t cao, Minh Down pH ch ng stress Công ty TNHH Drop pH Thương m i và dinh dư ng thú y Nam Long Công ty c ph n Bình Dương - AND Công ty TNHH Thương m i và D ch v K&H
Đồng bộ tài khoản