Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 17/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S K HO CH VÀ U TƯ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư Liên B s 01/BKH-TCCP-TTLB ngày 02 tháng 01 năm 1996 c a B K ho ch và u tư, Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan k ho ch u tư thu c y ban nhân dân a phương ; Theo Quy t nh s 2559/Q -UB-NC ngày 27 tháng 5 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2950/KH T-VP ngày 29 tháng 7 năm 2002 và T trình s 3655/KH T-VP ngày 16 tháng 9 năm 2002 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 117/TCCQ ngày 11 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S K ho ch và u tư. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá và Th trư ng các s -ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B K ho ch và u tư KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - UBMTTQVN/TP và các oàn th TP - UBND các qu n-huy n - Kho b c Nhà nư c thành ph - Ban T ch c Chính quy n TP (2b) - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX-Hg) Nguy n Thi n Nhân
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S K HO CH VÀ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17 /2003/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1 VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1.- S K ho ch và u tư là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và u tư trên a bàn thành ph ; th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân thành ph . S K ho ch và u tư ch u s lãnh o c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o v nghi p v chuyên môn c a B K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư có tư cách pháp nhân, d toán kinh phí c l p, có con d u riêng và tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 2.- S K ho ch và u tư có nhi m v và quy n h n : 2.1- T ch c nghiên c u, xây d ng các k ho ch phát tri n kinh t -xã h i dài h n, trung h n, ng n h n trình y ban nhân dân thành ph . L a ch n các chương trình, d án u tư phát tri n kinh t -xã h i ; các cân i ch y u v tài chính, ngân sách, v n u tư phát tri n trong và ngoài nư c, các ngu n vi n tr , h p tác u tư v i nư c ngoài c a thành ph ; 2.2- Ph i h p v i S Tài chánh-V t giá xây d ng d toán ngân sách trình y ban nhân dân thành ph ; 2.3- Ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i thành ph , trình y ban nhân dân thành ph ; 2.4- Hư ng d n các ngành, các c p xây d ng k ho ch, chương trình, d án liên quan n phát tri n kinh t -xã h i thành ph . Theo dõi, n m tình hình ho t ng c a các
  3. ơn v kinh t trên a bàn, tham mưu i u hành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph ; theo dõi các chương trình, d án qu c gia trên a bàn thành ph ; 2.5- T ch c thu th p, x lý thông tin, nghiên c u d báo ph c v cho vi c xây d ng k ho ch và báo cáo ánh giá tình hình kinh t -xã h i c a thành ph hàng tháng, quý, năm, 5 năm và các báo cáo chuyên , báo cáo t xu t theo yêu c u c a y ban nhân dân thành ph ; 2.6- Theo dõi, ki m tra các ngành, các c p c a thành ph th c hi n quy ho ch, k ho ch, các chương trình, d án u tư; trình y ban nhân dân thành ph các ch trương, bi n pháp nh m b o m th c hi n các m c tiêu k ho ch ã ra. Tr c ti p i u hành th c hi n k ho ch i v i m t s lĩnh v c theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph ; 2.7- Tham gia nghiên c u xây d ng các cơ ch chính sách v qu n lý kinh t c a t nư c (khi có yêu c u); nghiên c u, xu t v i y ban nhân dân thành ph v n ng các cơ ch , chính sách phù h p v i c i m, tình hình c a thành ph ho c ki n ngh v i Trung ương n u vư t quá thNm quy n c a thành ph ; 2.8- Hư ng n, ti p nh n, thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo thNm quy n. Th c hi n các y quy n c a y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c c p phép và qu n lý các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph . Làm u m i qu n lý vi c s d ng các ngu n v n vi n tr phát tri n (ODA) và các ngu n vi n tr khác. L p danh m c các d án u tư nư c ngoài, các d án có ý nghĩa quan tr ng i v i thành ph , ph i h p th c hi n công tác xúc ti n u tư theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xu t, ki n ngh v i Trung ương v các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài thu c thNm quy n c p phép c a Trung ương và gi i quy t nh ng ki n ngh , khi u n i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ; 2.9- Hư ng d n và h tr các nhà u tư trong nư c th c hi n các th t c hành chính trong lĩnh v c u tư. Ti p nh n, thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph . Th c hi n s phân công và y quy n c a y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c u tư trong nư c ; thNm nh và ra quy t nh u tư các d án nhóm C u tư b ng ngu n v n ngân sách ; thNm nh xét th u và t ch c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v u th u ; t ch c th c hi n công tác giám nh u tư ; 2.10- Qu n lý ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. Trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép thành l p các Doanh nghi p Nhà nư c, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, theo quy nh c a pháp lu t ; 2.11- Ph i h p v i các s -ngành liên quan t ng h p, báo cáo nh kỳ v i B K ho ch và u tư và y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n k ho ch kinh t -xã h i, an ninh, qu c phòng trên a bàn thành ph ;
  4. 2.12- Ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph và các s -ngành có liên quan v công tác t ch c Nhà nư c, ào t o b i dư ng, nâng cao nghi p v cho cán b công ch c thu c ngành K ho ch u tư c a thành ph ; 2.13- Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c k ho ch và u tư theo ch oc a y ban nhân dân thành ph ; 2.14- Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph ho c do S ngh ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CÁN B i u 3.- S K ho ch và u tư do m t Giám c ph trách, có các Phó Giám c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a S và ch u trách nhi m trư c Giám c S v nhi m v ư c phân công. Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân công qu n lý cán b công ch c c a y ban nhân dân thành ph . i u 4.- Cơ c u t ch c b máy c a S K ho ch và u tư : 4.1- S K ho ch và u tư có các phòng chuyên môn như sau : 4.1.1- Phòng K ho ch-T ng h p ; 4.1.2- Phòng Công nghi p-D ch v ; 4.1.3- Phòng Phát tri n h t ng ; 4.1.4- Phòng Lao ng-Văn xã ; 4.1.5- Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ; 4.1.6- Phòng Qu n lý d án ODA ; 4.1.7- Phòng H p tác và Xúc ti n u tư ; 4.1.8- Phòng Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ; 4.1.9- Phòng Qu n lý u th u ; 4.1.10- Phòng Giám nh u tư ; 4.1.11- Phòng ăng ký kinh doanh ;
  5. 4.1.12- Phòng Thông tin ; 4.1.13- Văn phòng S . Nhi m v c a các phòng chuyên môn do Giám c S K ho ch và u tư quy nh, phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S . 4.2- S K ho ch và u tư có m t s Ban ph c v yêu c u công tác c a cơ quan như : 4.2.1- Ban Thi ua ; 4.2.2- Ban h c t p ; 4.2.3- Ban i s ng. Các Ban ho t ng theo ch c năng riêng do Giám c S quy nh. Thành viên c a các Ban làm vi c theo ch kiêm nhi m. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5.- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 5.1- S K ho ch và u tư có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n có liên quan n lĩnh v c k ho ch hóa và u tư phát tri n-văn hóa-xã h i c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 5.2- S ch u s qu n lý ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph . Giám c S có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t tình hình ho t ng c a S cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph v các v n có liên quan n các lĩnh v c S ph trách. Các văn b n c a S hư ng d n thi hành quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i ư c ban hành ch m nh t là 10 ngày k t ngày văn b n c a y ban nhân dân thành ph ban hành (n u trong quy t nh c a y ban nhân dân thành ph có yêu c u hư ng d n). Trư ng h p c n có hư ng d n c a liên ngành thì S ph i ph i h p v i các s -ngành có liên quan ra văn b n hư ng d n, th i gian ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày ban hành văn b n c a y ban nhân dân thành ph . 5.3- Giám c S ch u trách nhi m gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n ư c giao, th c hi n úng ch báo cáo y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n, ph i xin ý ki n c a y ban nhân dân thành ph . i u 6.- i v i B K ho ch và u tư :
  6. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m th c hi n y s ch o và hư ng d n nghi p v , chuyên môn c a B K ho ch và u tư, m b o s th ng nh t c a ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S có trách nhi m báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình ho t ng c a S v i B ; Tham d y các h i ngh do B tri u t p. Các ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, lĩnh v c, Giám c S ph i báo cáo B B có hư ng d n ch o v chuyên môn, nghi p v . Trư ng h p B chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch trương, quy t nh c a B , S xét th y không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , Giám c S k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph kèm theo ki n ngh c th c a y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 7.- i v i các s -ngành thành ph : 7.1- Ph i h p v i các s -ngành ch c năng t ch c nghiên c u xây d ng các phương án t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i, b o m an ninh qu c phòng c a thành ph . 7.2- Ph i h p v i các S qu n lý ngành kinh t - k thu t trong vi c hư ng d n, t ng h p xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, trung h n và hàng năm; xem xét, th ng nh t ch n l a các chương trình, d án u tư phát tri n c a ngành nh m phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph trong t ng th i kỳ ; theo dõi ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch và u tư phát tri n theo chương trình và d án c a ngành qu n lý trên a bàn thành ph . 7.3- Ph i h p v i s -ngành ch c năng c a thành ph trong vi c cung c p, trao i, ánh giá các s li u th ng kê, báo cáo th c hi n các công tác chuyên môn, nghi p v c aS . 7.4- Ph i h p v i các s -ngành ch c năng nghiên c u, xu t v i y ban nhân dân thành ph các v n v v n d ng ho c ki n ngh s a i các cơ ch , chính sách phù h p v i tình hình, c i m c a thành ph . i u 8.- i v i y ban nhân dân qu n-huy n : 8.1- Hư ng d n, ki m tra, ôn c các qu n-huy n xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a qu n-huy n phù h p v i quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . 8.2- Ch o, hư ng d n các qu n-huy n v chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c k ho ch hóa và u tư. i u 9.- i v i các phòng, ban ch c năng th c hi n công tác k ho ch hóa và u tư c a các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n :
  7. S K ho ch và u tư có các m i quan h hư ng d n, ph i h p v i các phòng, ban ch c năng th c hi n công tác k ho ch hóa và u tư như sau : 9.1- Hư ng d n nghi p v xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i trung h n, hàng năm ; l a ch n các chương trình, d án ưu tiên, các danh m c chương trình d án v phát tri n kinh t -xã h i ; hư ng d n nghi p v v công tác qu n lý Nhà nư c và thu hút v n u tư, các ngu n vi n tr , h p tác trong nư c và ngoài nư c, trên a bàn qu n-huy n. 9.2- Ph i h p theo dõi, n m tình hình ho t ng c a các ơn v kinh t ch y u, các d án u tư xây d ng, s a ch a l n s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, các chương trình, d án u tư b ng ngu n v n nư c ngoài trên a bàn qu n-huy n. 9.3- Thông báo v các d báo kinh t , thông tin kinh t , khoa h c-k thu t, các thông tin v ho t ng chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c nh m ph c v cho công tác k ho ch hóa và u tư c a qu n-huy n. 9.4- T ch c các chương trình ào t o, b i dư ng, nâng cao nghi p v , chuyên môn cho cán b -công ch c làm công tác k ho ch hóa và u tư c a thành ph , qu n- huy n. 9.5- Hư ng d n và ôn c th c hi n ch báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n k ho ch kinh t -xã h i, u tư phát tri n, an ninh qu c phòng trên a bàn theo quy nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 10.- Quy nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Căn c quy nh này, Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Giám c S có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung, s a i quy nh này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản